• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  A case of teaching english in / definite articles to iranian low- intermediate EFL learners: implementation of tasks into explicit and implicit grammar instruction
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1300
  زبان : Latin
  شماره سند : 363
  موضوع :
  پژوهشگر : Rahmani
  توصیفگر لاتین : Teaching methods , Article , Grammar , Explicit teaching , Implicit teaching , Task- based learning and teaching , Imput enhancement , English as a second language , Persian as a native language , English language learners
  توصیفگر فارسی :
  دانشکده :
  مقطع : M.A. in english language

  استاد راهنما : Manijeh youhanaee
  استاد مشاور : Mansoor tavakoli
  سال دفاع : 1300
  شماره رکورد : 363
  شماره راهنما : ENG2 207
  فهرست : Table of Content
  Title Page

  Chapter One: Introduction
  1.1. Background to the Study 1
  1.2. Statement of the Problem 3
  1.3. Research Questions 6
  1.4. The Significance of the Study 7
  1.5. Definition of the Key Terms 9
  1.6. Outline and Organization of the Study 10

  Chapter Two: Literature Review
  2.1. Introduction 11
  2.2. English Article System: The Areas of Difficulty 12
  2.3. Article Pedagogy 21
  2.4. Focus on forms vs. Focus on Form 24
  Title Page

  2.5. Summery of the Chapter 36

  Chapter Three: Methodology
  3.1. Introduction 37
  3.2. Design 38
  3.3. Participants 38
  3.4. Materials 40
  3.5. Procedure 44
  3.6. Scoring and data analysis procedure 48
  3.7. Statistical Procedures 49
  3.8. Summary of the Chapter 50

  Chapter Four: Results
  4.1. Overview 51
  4.2. Analyses of Pretreatment Conditions 53
  4.3. Treatment Effect Analysis 55
  4.4. Long-Term Effects Analysis 68
  4.5. General Analysis of Groups’ performance on the Posttest and the Delayed Posttest .76
  4.6. Further Analysis: Definite article vs. Indefinite article 82
  4.7. Summery of the Chapter 107

  Chapter Five: Discussion
  5.1. Overview 108
  5.2. Summery of the Findings 109
  5.3. The Discussion of the findings 111
  5.4. Production vs. Recognition of the target Forms 115
  5.5. Variation in Groups' Performance on the Article Forms 117
  5.6. Pedagogical Implications 119
  5.7. Limitations and Suggestions for Further Studies 120
  Appendices 121
  References 150


  چکیده :
  چکیده تحقیقات گذشته به روشنی نشان داده است که سیستم حروف تعریف انگلیسی زبان آموزان غیر بومی را شدیداَ به چالش می کشد. می توان در مطالعاتی که به پیچیدگی و ظرافت سیستم و یا مطالعاتی که به بررسی اشتباهات زبان آموزان در استفاده از حروف تعریف می پردازند شواهدی حاکی از این امر یافت . بر اساس نتایج بر گرفته از تدریس گرامر، برخی محققان پیشنهاد می کنند که تدریس صریح تنها زمانی تاثیر گذار است که ساختارها آسان هستند. در این مصداق ، سیستم حروف تعریف، با وجود پیچیدگی درونی آن، با روش متمرکز برفرم قابل تدریس نمی باشد. مطالعاتی هستند که مزیت روش مبتنی بر مکالمه را ،که بیشتر از آنی که بر روی فرم متمرکز باشند بر معنا تکیه می- کنند، را ثابت می کنند . بنابر این ، هدف تحقیق کنونی بررسی قابلیت تدریس سیستم حروف تعریف انگلیسی و سود مندی دو نوع تدریس، شیوه صریح در تقابل با شیوه ضمنی، و تاثیرات طولانی مدت هر یک بود. با در نظر کرفتن تا کید سال های اخیر بر روی آموزش بر مبنای کار- وظیفه به عنوان شیوه ای بسیار توصیه شده، تحقیق کنونی تاثیر گذاری کاربرد کار- وظیفه را در هر یک از دو شیوه بررسی کرد. این آزمایش با استفاده از 5 گروه از فراگیران زبان انگلیسی ایرانی ، که زبان مادری آنان فارسی است انجام شد. یکی از گروه ها به عنوان گروه شاهد و چهارگروه دیگر گروه های آزمایشی بودند. اولین گروه شیوه صریح آموزش گرامر را داشت و گروه دوم نیز علاوه بر این از کاربرد کار – وظیفه نیز سود برد. گروه سوم روش آموزشی ضمنی ( با گسترش کلیدهای بصری) را داشت و برای گروه چهارم از همین شیوه به همراه کاربرد کار- وظیفه استفا ده شد. این مطالعه طرح پیش تست - تدریس – تست پسین و تست مؤخر داشت و زبان آموزان با سه گونه تست ، 1) قضاوت مقبولیت فرم ، 2) تست جای خالی ، 3 ) تست نوشتن داستان ، محک زده شدند. یافته ها نشان دادند که هر یک از چهار روش تاثیرات متفاوتی بر روی عملکرد زبان آموزان بر روی پسین تست ها و تست های مؤخر داشته اند اما در حالیکه اکثر اوقات روش آموزش ضمنی همراه با گسترش کلید های بصری تاثیر شگرفی نداشته است، شیوه صریح آموزش فرم به طور قابل توجه ، مخصوصا در تست پسین سود مند بوده است. کاربرد کار- وظیفه هم در تست پسین و هم در تست مؤخر بسیار سود مند بوده، به طور کلی شیوه صریح آموزش گرامر و کاربرد کار- وظیفه برای یاد گیری و یاد آوری فرم های هدف بهترین ها شناخته شدند. واژگان کلیدی: بیان – تمرین- تولید، گسترش کلید های بصری، حرف تعریف، کار وظیفه، آموزش صریح گرامر (تمرکز بر فرم)

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Previous body of research has clearly demonstrated that the English article system poses a great challenge to non-native learners. The evidence is presented in studies exploring the sophistication of the system as well as studies analyzing learners’ errors concerning articles use. Drawing on the results derived from grammar instruction, some researchers suggest that explicit instruction is efficient only when the rules are simple. In this sense, the article system, with its intrinsic complexity, is not teachable by focusing on forms. There are some studies which showed the benefit on the side of a communicative approach, focusing on meaning rather than form. The current study, thus, aimed at investigating the teachability of the English article system and the efficacy of two types of article instruction: explicit instruction vs. Input Enhancement instruction with an evaluation of longer-term effect. Taking into account the recent emphasis on Task-Based Teaching as a quite recommended approach, the study sees into effectiveness of task implementation into the instruction types. The experiment was administered to five groups of EFL learners in Iran, whose native language was Persian. One group served as the control and the other as the experimental groups undergoing a specific approach each. The first received instruction based on explicit instruction and the second group received the same treatment as well as tasks implementation. The third group received implicit instruction type (IE) and the fourth had the same instruction as well as tasks. The study had a pretest-treatment-posttest-delayed posttest design. They consisted of three types of tests: a) Acceptability Judgment, b) Fill in the Blanks, and c) Story Writing Production tests. The results showed that approaches had different effects on learners' performance in the posttests, though generally IE instruction had no significant effect while the explicit type seemed significantly effective, especially on the posttest. Task-implementation also was found beneficial both in the posttest and the delayed posttest. Overall, the Explicit and task approach proved the best for learning and retention of the target forms. Keywords: P-P-P, Input Enhancement, Article, Task-based Learning and Teaching, Task, Explicit Grammar Teaching.


  کلید واژه ها :
  ,Teaching methods , Article , Grammar , Explicit teaching , Implicit teaching , Task- based learning and teaching , Imput enhancement , English as a second language , Persian as a native language , English language learners


  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Foreign Languages Department of English M.A. Thesis A Case of Teaching English In/ definite Articles to Iranian Low-intermediate EFL Learners: Implementation of Tasks into Explicit and Implicit Grammar Instruction Supervisor: Dr. Manijeh Youhanaee Advisor: Dr. Mansoor Tavakoli By: Fatemeh Rahmani March 2010
  فصل اول : 1-10
  فصل دوم : 11-36
  فصل سوم : 37-50
  فصل چهارم : 51-107
  فصل پنجم : 108-163
  فصل ششم :