• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  A Cognitive Poetic Approach to Selected Fiction of Joseph Conrad
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1300
  زبان : Latin
  شماره سند : 733
  موضوع :
  پژوهشگر : Parandeh
  توصیفگر لاتین : Conrad , Typhoon , Amy Foster , Youth , Cognitive Poetics , Deixis , Text World Theory , Literary Transportation , Theory of Mind
  توصیفگر فارسی :
  دانشکده :
  مقطع : M.A Thesis

  استاد راهنما : Hossein Pirnajmuddin
  استاد مشاور : Pyeaam Abbasi
  سال دفاع : 1300
  شماره رکورد : 733
  شماره راهنما : ENG2 415
  فهرست : Table of Contents

  Title Page
  Chapter One: Introduction
  1. 1 Cognitive Poetics…………………………………………………………………………… 1
  1. 2 Joseph Conrad…………………………………………………………………………….… 6
  1. 3 Methodology………………………………………………………………………………... 7
  1. 4 Key Terms…………………………………………………………………………………... 8
  1. 5 Review of Literature ……………………………………………………………………..…. 9
  Chapter Two: Theoretical Underpinnings
  2. 1 Cognitive Concepts …………………………………………………………….………..… 13
  2. 2 Deixis …………………………………………………………………………...…………. 15
  2. 3 Text Worlds………………………………………….…………………………………...... 18
  2. 4 Comprehension of Literature ………………………………………………………….…... 24
  Chapter Three: Cognitive Deixis in Typhoon, Youth, and Amy Foster
  3. 1 Deixis ……………………………………………………..……………………………….. 28
  3. 2 Typhoon ……………………………………………………………………….…………… 30
  3. 3 Deixis in Typhoon …………………………………………………………………………. 33
  3. 4 Youth ………………………………………………………………………………………. 40
  3. 5 Deixis in Youth ………………………………………………………………….…………. 41
  3. 6 Amy Foster ……………………………………………………………………….………... 47
  3. 7 Deixis in Amy Foster …………………………………….…...…………………………… 48
  Title Page
  Chapter Four: Fictional Worlds in Typhoon, Youth, and Amy Foster
  4. 1 Text Worlds ...................................................................................................................…... 54
  4. 2 Text Worlds in Typhoon........................................................................................................ 55
  4. 3 Text Worlds in Youth……………………………………….……………………....….…....64
  4. 4 Text Worlds in Amy Foster.…………………………………………..……….………….....73
  Chapter Five: Cognition and Literature in Typhoon, Youth, and Amy Foster
  5. 1 Comprehension of Literature.…………………………………………..……..…………… 82
  5. 2 Transportation through Literature ………………………………………….….………….. 83
  5. 3 Conradian Narrative Comprehension ………………………………...………………….... 87
  5. 4 Mind-Modeling ………………………………………………………...……..…………… 93
  Conclusion …………………………………………………………………………….………. 99
  Work Cited …………………………………………………………………….……………… 104


  چکیده :
  چکیده بوطیقای شناختی، به عنوان رویکردی جدید و میان رشته ای، شیوه ای پر ثمر در مطالعات ادبی بوده است. تحقیق حاضر به بررسی گزیده ای از آثار جوزف کنراد از دیدگاه بوطیقای شناختی می پردازد. هدف، کاویدن چگونگی رسیدن خواننده این آثار به معنا و نیز چگونگی درک روایت از طریق فرافکنی ذهنی بر داستان در حین فرایند خوانش است. آثار برگزیده در این تحقیق عبارتند از طوفان، جوانی و ایمی فاستر که از حیث مفاهیم شناختی شامل نشانگرها، نظریه جهان متن و درک ادبیات بررسی شده اند. اولین بخش تحلیل عبارتست از بررسی فرایند به کارگیری واژه ها و اصطلاحات نشانگر توسط نویسنده با هدف وارد کردن خواننده به درون داستان و قرار دادن او میان شخصیت های داستانی به منظور درک بهتر روایت و دیدن وقایع داستانی از زاویه دید راوی داستان یا شخصیت ها. بخش دوم تحلیل معطوف است به شناسایی و بحث درباره طیف جهان هایی که در این داستان ها از طریق عناصر بافتاری و زبانشناختی، از جمله جهان سازها و گزاره های پیش برنده روایت خلق می شوند. این جهان های بر ساخته شامل جهان گفتمان، جهان متن و جهان های زیرشمول می شود. بخش پایانی تحقیق به بررسی چگونگی درک داستان های کنراد می پردازد: اینکه خواننده چگونه رهسپار جهان خیالی این متون شده و چگونه به واسطه نیروی تخیل، انگیخته شده از طریق قاب های خلق شده و تغییر آن ها در روایت، در دنیای داستان غرق می شود. از دیگر موضوعات بررسی شده چگونگی کاربست نظریه ذهن توسط خواننده در فرایند خوانش است که هدف ان پر کردن فاصله میان خواننده و شخصیت های داستانی کنراد که سرانجام به درگیر شدن عواطف خواننده با وقایع داستانی می انجامد. تمرکز اصلی این تحقیق بر روی خواننده ادبیات و نشانه های بافتاری و زبانشناختی است که به الگوسازی ذهنی خواننده بر اساس شخصیت های داستانی کنراد می انجامد. . بررسی آثار کنراد – نویسنده¬ای که شناخت، در آثارش اهمیتی بنیادی دارد – از دیدگاه بوطیقای شناختی نشان می¬دهد که یکی از دلایل جذابیت پایان¬ناپذیر این آثار چیرگی خیره¬کننده نویسنده در پرداختن به وجوهی چون نشانگرها و جهان¬های متن است. کلیدواژه ها: کونراد، طوفان، جوانی، ایمی فاستر، بوطیقای شناختی، شناخت، نشانگر، نظریه جهان متن، نظریه ذهن

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Cognitive Poetics as a recent interdisciplinary approach has proved to be very fruitful in literary studies. The present thesis aims to analyze Joseph Conrad’s fiction from a Cognitive Poetic perspective in order to shed light on how readers create meaning, and how they comprehend these narratives through their mental projection onto the stories in the reading process. The selected works are Typhoon, Youth and Amy Foster, which are analyzed in terms of cognitive concepts of deixis, text world theory and comprehension of literature. The first part of the analysis takes on board the way the author makes use of deictic terms and expressions to take the reader into the story and place him among his fictional characters in order to have a better understanding of the narrative, and see the fictional events from the narrator or the characters’ point of view. The second part of the analysis identifies and discusses the various kinds of worlds which are built in these texts through such textual and linguistic elements as world-builders and function-advancing propositions. These created worlds include the discourse world, the text world and the sub-worlds. The last part of the analysis is about how readers comprehend Conrad’s stories, how they travel into the fictional world of these texts and how they are immersed in them through the power of their imagination which operates through the created frames and their shifts within a narrative. These findings will shed light on Conrad’s special talent in writing fiction and creating a large number of worlds and frames which bring about the constant appeal of his works. Also discussed is how readers apply a Theory of Mind (TOM) in their reading so as to bridge the gap between them and the characters in the storyworld of Conradian fiction and as a result engage emotionally with the fictional events. The focus of this study is mostly on the reader of literature and on the linguistic and textual signs that together bring about modeling of his mind after literary characters in Conrad’s fiction. There is an attempt to explain, in the context of reading Conrad’s fiction, what happens during a reading process as regards the reader, linguistically and psychologically; how he follows various systems while reading without losing the track of the plot; how he reads the characters’ minds as well as the author’s mind, and finally, has a better understanding of his own mind. Keywords: Conrad, Typhoon, Amy Foster, Youth, Cognitive Poetics, Deixis, Text World Theory, Literary Transportation, Theory of Mind


  کلید واژه ها :
  ,Conrad , Typhoon , Amy Foster , Youth , Cognitive Poetics , Deixis , Text World Theory , Literary Transportation , Theory of Mind


  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Foreign Languages Department of English Language M.A. Thesis A Cognitive Poetic Approach to Selected Fiction of Joseph Conrad Supervisor: Dr. Hossein Pirnajmuddin Advisor: Dr. Pyeaam Abbasi By: Alireza Parandeh February 2015
  فصل اول : 1-12
  فصل دوم : 13-27
  فصل سوم : 28-53
  فصل چهارم : 54-81
  فصل پنجم : 82-109
  فصل ششم :