• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  دوشنبه 5 فرودرین 1398| 52.206.226.77 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  A comparative generic analysis of english theses and dissertation abstracts: variations across disciplines and cultures
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1300
  زبان : Latin
  شماره سند : 236
  موضوع :
  پژوهشگر : Jalilifar
  توصیفگر لاتین : Contrastive analysis , English language abstract , Theses , Dissertation , Rhetorical function , Macro structure , micro feature , Hedging , Native speaker of persion , Native speaker of english
  توصیفگر فارسی :
  دانشکده :
  مقطع : Ph.D in english language

  استاد راهنما : H. Vahid Dastjerdi
  استاد مشاور : M. H. Tahririan
  سال دفاع : 1300
  شماره رکورد : 236
  شماره راهنما : ENG3 29
  فهرست : Table of Content
  Title Page

  1. Chapter One: Introduction
  1.1. Introduction --------------------------------------------------------------1
  1.2. Statement of the problem -----------------------------------------------3
  1.3. Research Questions ------------------------------------------------------6
  1.4. Significance of the Study -----------------------------------------------7
  1.5. Definitions of Important Terms ----------------------------------------10
  1.5.1. Academic Literacy ---------------------------------------------------10
  1.5.2. Disciplinary Variation -----------------------------------------------11
  1.5.3. Discourse Community -----------------------------------------------12
  1.5.4. Register Analysis -----------------------------------------------------14
  1.5.5. Genre Analysis --------------------------------------------------------15
  1.6. The Structure of the Dissertation --------------------------------------15
  2. Chapter Two: Review of Literature
  2.1. Overview ------------------------------------------------------------------17
  2.2. Importance of Academic Community --------------------------------19
  2.3. Register Analysis Approach -------------------------------------------24
  2.3.1. Early Work -----------------------------------------------------------24
  2.3.2. Register ---------------------------------------------------------------25
  2.3.2.1. New Trends ----------------------------------------------------------29
  2.3.2.2. Register-Based Pedagogy ------------------------------------------32
  2.3.2.3. Register or Genre: Confusion of Terms --------------------------35
  2.4. Genre ---------------------------------------------------------------------39
  2.4.1. The origin of Genre -------------------------------------------------40
  2.4.2. The Concept of Genre ----------------------------------------------41
  2.4.2.1. Genre in Traditional Folklore Studies ----------------------------45
  2.4.2.2. Genre in Traditional Literary Studies ----------------------------47
  2.4.2.3. Genre in Linguistics ------------------------------------------------50
  2.4.2.4. Genre in Rhetoric ----------------------------------------------------53
  2.4.2.5. Genre at the Turn of the Century ----------------------------------56
  2.4.2.5.1. Patterns of Communication ------------------------------------57
  2.4.2.5.2. Situatedness ------------------------------------------------------58
  2.4.2.5.3. Dynamism --------------------------------------------------------58
  2.4.2.5.4. Content, Form and Function -----------------------------------59
  2.4.2.5.5. Inter-textuality ---------------------------------------------------62
  2.4.3. The outbreak of Modern Genre Theory ---------------------------63
  2.4.3.1. Russian Formalists ---------------------------------------------------64
  2.4.3.2. The Bakhtin Circle ---------------------------------------------------65
  2.4.3.3. North America and Australia ---------------------------------------67
  2.4.3.3.1. The Sydney School ----------------------------------------------67
  2.4.3.3.2. The North American School -----------------------------------69
  2.4.4. Application of Genre Theory --------------------------------------74
  2.4.4.1. Articles ----------------------------------------------------------------75
  2.4.4.2. Letters -----------------------------------------------------------------83
  2.4.4.3. Acknowledgement Texts -------------------------------------------86
  2.4.4.4. Theses and Dissertations -------------------------------------------87
  2.4.4.5. Abstracts --------------------------------------------------------------89
  2.4.5. Hedging as a Pragmatic Device ------------------------------------93
  2.4.5.1. Hedging in Rhetorical Studies -------------------------------------94
  2.4.5.2. Hedging and Language Teaching ---------------------------------96
  2.4.6. Genre-Based Teaching ---------------------------------------------98
  2.4.6.1. Genre in the Socio-Literate Classroom --------------------------98
  2.4.6.2. Genre-Based Teaching: Pros and Cons --------------------------105
  2.4.6.3. Evaluation of Genre-Based Teaching ----------------------------106
  2.5. Contrastive Rhetoric ----------------------------------------------------111
  2.6. What Is an Abstract -----------------------------------------------------114
  2.6.1. Significance of Abstracts -------------------------------------------116
  3. Chapter Three: Methodology and Data Analysis
  3.1. Overview -----------------------------------------------------------------119
  3.2. Phase One ----------------------------------------------------------------119
  3.2.1. Research Method ----------------------------------------------------120
  3.2.1.1. Classification-Instrumentation -------------------------------------120
  3.2.1.2. The Corpus -----------------------------------------------------------122
  3.3. Phase Two ----------------------------------------------------------------124
  3.3.1. Research Method ------------------------------------------------------124
  3.3.1.1. Research Questions -------------------------------------------------125
  3.3.1.2. Participants ----------------------------------------------------------125
  3.3.1.3. Procedures -----------------------------------------------------------126

  4. Chapter Four: Data Analysis
  4.1. Overview -----------------------------------------------------------------128
  4.2. Macro-structure Analysis ----------------------------------------------129
  4.2.1. Macro-structure Analysis of Human Sciences Abstracts --------129
  4.2.2. Macro-structure Analysis of Applied Sciences Abstracts ------142
  4.2.3. Macro-structure Analysis of Hard Sciences Abstracts ----------146
  4.3. Micro-structure Analysis ----------------------------------------------148
  4.3.1. Micro-structure Analysis: Human Sciences ----------------------148
  4.3.2. Micro-structure Analysis: Applied Sciences ---------------------153
  4.3.3. Micro-structure Analysis: Hard Sciences --------------------------156
  4.4. Macro-structure Generalizations --------------------------------------159
  4.5. Micro-structure Generalizations ---------------------------------------161
  4.6. Analysis of Hedging Devices ------------------------------------------164
  4.7. Results of the Pre-Experimental Work -------------------------------175

  5. Chapter Five: Discussion and Conclusions
  5.1. Macro and Micro Structures -------------------------------------------182
  5.2 . Hedging ------------------------------------------------------------------190
  5.3. Hedging and Instruction ------------------------------------------------194
  5.4. Meta-Structures and Instruction ---------------------------------------195
  5.5. Conclusion ---------------------------------------------------------------198
  5.6. Limitations of the Study -----------------------------------------------199
  5.7. Implications of the Study ----------------------------------------------200
  5.7.1. Theoretical Implications ---------------------------------------------200
  5.7.2. Pedagogical Implications --------------------------------------------202
  5.7.2.1. Implications for Novice Researchers ----------------------------202
  5.7.2.2. Implications for ESP/EAP Instruction and Materials
  Development ------------------------------------------------------------------206
  5.8. Need for Further Research ---------------------------------------------208
  Glossary -----------------------------------------------------------------------210
  Appendix ----------------------------------------------------------------------214
  References ---------------------------------------------------------------------224


  چکیده :
  چکیده پژوهش در حوزه زبان انگلیسی برای اهداف ویژه و نوع ادبی تطبیقی اخیرا به صورت چشم گیری افزایش یافته است که این خود توصیفهای بسیاری از انواع متون دانشگاهی را باعث شده است. آشنایی با این توصیفهای رشته ای نشان می دهد که پژوهشگر یا محقق تا چه اندازه از خصوصیات جامعه علمی اطلاع دارد. در این راستا تحقیق حاضر به بررسی چکیده انگلیسی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری توسط گروههای انگلیسی زبان، فارسی زبان و خارجی زبان در نه رشته دانشگاهی می پردازد. همچنین این تحقیق بر آن است نشان دهد تا چه میزان آموزش مستقیم ریزساختار و درشت ساختار سیاق می تواند در ایجاد چکیده جامع تاثیر داشته باشد. بدین منظور 552 چکیده پایان نامه انتخاب و ویژگیهای درشت ساختار و ریز ساختار آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این تحلیل متنی، طفره روی زبانی نیز به عنوان یک راهکار با استفاده از مدلهای موجود مورد بررسی قرار گرفت و میزان استفاده از این راهکار در بخشهای مختلف چکیده تعییین شد. نتایج بدست آمده حاکی از تفاوتهای سیاقی درون رشته ای و برون رشته ای بود. پس از تعیین ویژگیهای سیاقی توسط گروه انگلیسی زبان به عنوان معیار برای نوشتن چکیده، در بخش سوم این پژوهش، به تعدادی از پژوهشگران ایرانی کارشناس ارشد و دکتری در مورد ریزساختارها و درشت ساختارها آموزش مستقیم داده شد. نتایج این بخش نشان داد که دانش مستقیم ساختارهای سیاقی به میزان زیادی کیفیت چکیده انگلیسی و فارسی زبانان را افزایش داد. انتظار می رود نتایج این تحقیق جنبه های نظری و عملی مدلهای تجزیه و تحلیل سیاق را بهبود بخشد. این نتایج می تواند برای پژوهشگران انگلیسی زبان و غیر انگلیسی زبان از نظر افزایش مهارت در نوشتن چکیده بسیار حائز اهمیت باشد. در این راستا پژوهشهای بیشتری به منظور توصیف تفاوتها و شباهتهای برون رشته ای و همچنین تاثیر دانش قبلی پژوهشگر در ایجاد متون علمی به زبان انگلیسی مورد نیاز است.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Studies in ESP and contrastive rhetoric have greatly multiplied in recent years, providing umpteen descriptions of academic text types in different settings. Knowledge of the rhetorical features of academic texts guarantees a researcher belonging to a particular discourse community. This study reports on the generic characteristics of English thesis and dissertation abstracts by three groups of native speakers of Persian, native speakers of English and native speakers of other languages in nine disciplines. It also claims for explicit instruction of rhetorical structures of scholarly abstracts. Five hundred fifty two abstracts were initially selected and were analyzed in terms of macro structures and micro features. The analysis was carried on the abstracts by exploring the hedging devices applying models proposed by Salager-Meyer (1994) and Hyland (1998). This study captured a basic yet representative template of rhetorical organization for thesis and dissertation abstracts. Results were indicative of generic and cultural differences within and between the disciplines under study. Having identified the generic and discoursal features utilized by the native speakers of English in the nine disciplines of the study as the standard for abstract writing, as a second phase of the study, the author provided explicit instruction to a representative sample of Persian thesis writers on the rhetorical features and the distribution of macro and micro- structures. Results of the second part of the study showed that explicit knowledge of rhetorical structures greatly enhanced the quality of English abstracts written by non-natives of English. The results of this study are expected to cast light on the theoretical and practical aspects of genre analysis models. The template is useful to native and non-native English scientists allowing them to understand the process of abstract writing. Further studies are required in order to account for disciplinary variations and native language influence on the production of academic texts in English.


  کلید واژه ها :
  ,Contrastive analysis , English language abstract , Theses , Dissertation , Rhetorical function , Macro structure , micro feature , Hedging , Native speaker of persion , Native speaker of english


  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Foreign Languages Department of English and Literature PhD Thesis A Comparative Generic Analysis of English Theses and Dissertation Abstracts: Variations across Disciplines and Cultures Supervisor: Dr. H. Vahid Dastjerdi Advisor: Dr. M. H. Tahririan By: A. R. Jalilifar June, 2006
  فصل اول :
  فصل دوم :
  فصل سوم :
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :