• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  آسیب شناسی سوالات صرفی و نحوی آزمون های ورودی کارشناسی ارشد
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1389
  زبان : Persian
  شماره سند : 6853
  موضوع :زبان و ادبیات عرب
  پژوهشگر : مهسا زنجانی
  توصیفگر لاتین : Arabic Literature ? Pathology ? Test ? Master Degree ? Higher Education ? Multiple Choice Test
  توصیفگر فارسی : ادبیات عرب ◄ آسیب شناسی ◄ صرف ◄ نحو ◄ آزمون ◄ کارشناسی ارشد﴿مقطع تحصیلی﴾ ◄ آموزش عالی ◄ آزمون چند گزینه ای
  دانشکده : دانشکده زبانهای خارجی، گروه زبان عربی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : سید محمد رضا ابن الرسول
  استاد مشاور : نرگس گنجی
  سال دفاع : 1389
  شماره رکورد : 6853
  شماره راهنما : ARA2 164
  فهرست : فهرست مطالب

  عنوان صفحه

  فصل اول: کلیات پژوهش
  1ـ1ـ شرح و بیان مسأله پژوهشی.................................................................................................. 1
  1ـ2ـ پیشینه و تاریخچه موضوع پژوهش .................................................................................... 2
  1ـ3ـ اهداف پژوهش ......................................................................................................................... 3
  1ـ4ـ اهمیت و ارزش پژوهش .......................................................................................................... 3
  1ـ5ـ کاربرد نتایج پژوهش ................................................................................................................ 3
  1ـ6ـ فرضیه‌ها یا سؤال‌های پژوهش .................................................................................................4
  1ـ7ـ نوع مطالعه و روش بررسی ...................................................................................................... 4
  1ـ8ـ جامعه آماری .............................................................................................................................. 4
  1ـ9ـ حجم نمونه و روش محاسبه ................................................................................................... 4
  1ـ10ـ ابزار تجزیه و تحلیل ............................................................................................................... 4
  فصل دوم: انواع آسیب‌های سؤالات چند گزینه‌ای
  2ـ 1ـ آسیب‌های محتوایی ....................................................................................................................... 5
  2ـ1ـ1ـ خطاهای غیر قابل توجیه ................................................................................................... 5
  2ـ1ـ2ـ غلط انگاشته‌های قابل توجیه ............................................................................................ 16
  2ـ1ـ3ـ گوناگونی مفهومی و مصداقی یک سؤال ......................................................................... 22
  2ـ1ـ4ـ نا‌موجه و غیر منطقی بودن گزینه‌های یک سؤال ......................................................... 31
  2ـ1ـ5ـ سؤالات کلیشه‌ای .................................................................................................................. 33
  2ـ1ـ6ـ نا‌هم‌خوانی سطح سؤال با منابع تعیین شده ..................................................................... 39

  عنوان صفحه

  2ـ2ـ آسیب‌های شکلی ............................................................................................................................ 44
  2ـ2ـ1ـ همگونی گزینه‌های یک سؤال ....................................................................................... 44
  2ـ2ـ2ـ تضاد یا تناقض میان گزینه‌های یک سؤال ................................................................ 53
  2ـ2ـ3ـ دشواری و نا‌مفهومی تنه سؤال ..................................................................................... 60
  2ـ2ـ4ـ تکرار کلمات یا عبارات در گزینه‌های طولانی یک سؤال .......................................... 67
  2ـ2ـ5ـ خطاهای نگارشی و ویرایشی ........................................................................................... 71
  2ـ3ـ سؤالات چند آسیبی ........................................................................................................................ 76
  فصل سوم: نا‌بهنجاری سؤالات
  3ـ1ـ نقدی بر سؤالات اعراب و تحلیل صرفی ............................................................................ 80
  3ـ2ـ نقدی بر تعداد سؤالات و نا‌کار‌آمدی آنها ............................................................................ 86
  3ـ3ـ همسانی و تشابه سؤالات آزمو‌ن‌ها ......................................................................................... 103
  3ـ4ـ همسانی اسلوب و قالب سؤالات ............................................................................................. 121
  3ـ5ـ نسبت سؤالات منفی در آزمون‌ها ........................................................................................... 128
  نتیجه کلی پژوهش ........................................................................................................................................ 135
  پیوست: چکیده عربی ..................................................................................................................................... 137
  منابع و مآخذ .................................................................................................................................................... 157  چکیده :
  چکیده از سال 1371 تا به امروز، آزمون‌های چهار گزینه‌ای تنها نوع آزمون پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها بوده است و صرف و نحو عربی نیز از بخش‌های مؤثر این آزمون‌ها در پنج رشته زبان و ادبیات عربی، زبان و ادبیات فارسی، الهیات، تاریخ و ایرانشناسی به شمار میرود. سؤالات این آزمون‌ها باید مانند سایر امتحانات با معیارهای ویژه طرح سؤال چهار گزینه‌ای که در کتاب‌های روان‌سنجی و ارزش‌یابی آزموزشی مطرح شده است و نیز معیار‌های خاص طرح سؤال صرفی و نحوی، مورد ارزیابی و نقد قرار گیرد. وجود برخی آسیب‌ها در میان سؤالات این آزمون‌ها، ضرورت این ارزیابی را دو چندان میکند. این پژوهش ضمن بررسی سؤالات صرفی و نحوی آزمون‌های کارشناسی ارشد هر پنج رشته و تطابق آن‌ها با معیارهای شکلی و محتوایی، به معرفی چند معیار ویژه سؤالات صرفی و نحوی پرداخته، نمونه‌هایی را از انواع آسیب‌های شکلی و محتوایی در قالب شواهد و نیز موارد کلی نابهنجاری سؤالات را یادآور میگردد. نتایج به دست آمده از این پژوهش بیانگر این است که به طور تقریبی از هر 9 سؤال 1 سؤال دارای یک نوع آسیب است و تعداد محدودی از سؤالات نیز چندین نوع آسیب را در‌بر‌می‌گیرند که در بخش‌های مختلف فصل اول بررسی و ارائه شده است. علاوه بر این، آزمون‌های صرف و نحو نیز به طور کلی شامل آسیب‌هایی است که پیامد‌های جدی را برای آزمودنی به همراه دارد. بنا بر این قسمتی از این پژوهش را بدان اختصاص داده‌ایم. واژگان کلیدی: سؤالات چهار گزینه‌ای، آزمون، آسیب‌شناسی، صرف و نحو، کارشناسی ارشد الملخّص إنّ الأسئلة الاختیاریة فی اختبارات القبول لمرحلة الماجستیر فی الجامعات منذ العشرین سنة الأخیرة، هی معیار لتمییز الطلاب وقبولهم فی هذه المرحلة و لها أهمیة کبیرة. والصرف والنحو من المواد الأساسیة لاختبارات الفروع الخمسة: اللغة العربیة وآدابها، واللغة الفارسیة وآدابها، والإلهیات بفروعها الخمسة، والتاریخ والدراسات الإیرانیة. الأسئلة الصرفیة و النحویة یجب أن تقیّم بالمعاییر التی تتوفر فی الکتب الاختصاصیة للتقویم التعلیمی، کسائر الامتحانات، ووجود الإشکالات المختلفة فی الشکل والمحتوی لهذه الأسئلة وفی الاختبارات أیضاً یضاعف ضرورة الدراسة والنقد. هذه الرسالة تحاول أن تدرس کل هذه الأسئلة و تنقدها مع ذکر الإشکالات فی الشکل والمضمون والإشکالات العامة للأسئلة وتعرفَ المعاییر الخاصة لطرح الأسئلة الصرفیة والنحویة. النتائج التی تحصل خلال هذا البحث تبین أنه فی کل تسعة اسئلة یوجد سؤال معیوب، وحتی یوجد فی بعض الأسئلة أکثر من إشکال واحد وإن کان عددها قلیلاً. تعرف وتنقد هذه الإشکالات فی الفصل الأول للبحث خلال الشواهد. إضافة إلی ذلک، للاختبارات أیضاً إشکالات تضر بالطالب جداً وقد ذکرنا هذه الإشکالات خلال فصل فی البحث. المفردات الأساسیة: الأسئلة الاختیاریة، الاختبار، باثولوجیا، الصرف والنحو، الماجستیر

  چکیده انگلیسی :
    Abstract Since 1371, the multiple choice examination has been the only method of assessment to gain entrance to a master's course. In these examinations, of Arabic is considered as an effective part of the questions. These questions are used in the four majors of History, Theology, Language and literature of Arabic as well as Farsi. The questions of this kind of examination, like other exams, should be critiqued using specific criteria. In this content, existence of some mistakes among the questions makes it more necessary to evaluate such questions. The aim of this research is, firstly, to examine the grammatical questions of Masters Entrance Examinations in the four majors mentioned above. Secondly, it will match the questions by the criteria of psychometric and mental test. Then it will introduce some criteria specified to grammatical questions. Lastly, it will mention some examples of existent mistakes in the content and lay out of the questions. Keywords: multiple choice questions, examination, pathology, conjugation, Master's degree


  کلید واژه ها :
  ادبیات عرب ◄ آسیب شناسی ◄ صرف ◄ نحو ◄ آزمون ◄ کارشناسی ارشد﴿مقطع تحصیلی﴾ ◄ آموزش عالی ◄ آزمون چند گزینه ای,Arabic Literature ◄ Pathology ◄ Test ◄ Master Degree ◄ Higher Education ◄ Multiple Choice Test

  1389
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Foreign Language Department of Arabic M.A. Thesis Pathology of the Grammatical Questions of Master's Entrance Examination Supervisor: Dr. Mohammad Reza Ibnorrasool Advisor: Dr. Narges Ganji By: Mahsa Zanjani June 2010
  فصل اول : 1-4
  فصل دوم : 5-79
  فصل سوم : 80-161
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :