• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اخلاص در متون منثور عرفانی فارسی از آغاز تا پایان سده ی پنجم هجری
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1393
  زبان : Persian
  شماره سند : 11639
  موضوع :زبان و ادبیات فارسی
  پژوهشگر : سمانه السادات آقادادی
  توصیفگر لاتین : sincerity ? Mysticism ? devoted ? sincere ? pedagogical texts Sofia
  توصیفگر فارسی : اخلاص ◄ عرفان ◄ مخلِص ◄ مخلَص ◄ متون تعلیمی صوفیه
  دانشکده : دانشکده ادبیات و و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : سیده مریم روضاتیان
  استاد مشاور : محمود براتی
  سال دفاع : 1393
  شماره رکورد : 11639
  شماره راهنما : LIT2 345
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات پژوهش
  1-1-تبیین مسأله پژوهشی و اهمیت آن .....................................................................................................................................1
  1-2-اهداف تحقیق ..........................................................................................................................................................................2
  1-3- فرضیه ها و پرسش ها ........................................................................................................................................................ 3
  1-4-پیشینة تحقیق ..................................................................................................................................................................... 3
  1-5- روش تحقیق ........................................................................................................................................................................ 4

  فصل دوم: ادبیات تحقیق
  2-1- معنای لغوی و اصطلاحی اخلاص .................................................................................................................................... 5
  2-2- اخلاص از دیدگاه قرآن و حدیث ........................................................................................................................................5
  2-2-1- اهمیت و بازتاب اخلاص در قرآن و تفاسیر ................................................................................................................6
  2-2-1-1- آثار و خصوصیات مخلَصین در قرآن ..................................................................................................................... 7
  2-2-2- اهمیت و بازتاب اخلاص در احادیث و روایات معصومین ........................................................................................8
  2-3- ارتباط اخلاص با نیّت از منظر قرآن و حدیث ............................................................................................................ 10
  2-4- معرفی منابع اصلی تحقیق ...............................................................................................................................................11

  فصل سوم: بررسی و تحلیل اخلاص در متون منثور عرفانی فارسی
  3-1- جایگاه مفهوم اخلاص در متون صوفیه ...........................................................................................................................15
  3-1-1- تبیین و تحلیل تعاریف عرفا از اخلاص ....................................................................................................................15
  3-1-2- پرچم داران مقام اخلاص ...............................................................................................................................................................19
  عنوان صفحه
  3-1-3- ارتباط اخلاص با نیّت ....................................................................................................................................................20
  3-1-4- ارزش و منزلت اخلاص ................................................................................................................................................23
  3-1-5- ارتباط اخلاص با مرقّعة صوفیان ................................................................................................................................24
  3-1-6- ارتباط اخلاص با وجه تسمیة صوفی و تصوف ........................................................................................................26
  3-1-7- اخلاص به منزلة علم و جزوی از آن است ...............................................................................................................27
  3-2- تعریف مخلِص و مخلَص ...................................................................................................................................................28
  3-3- بازتاب قرآن و حدیث درمبحث اخلاص .........................................................................................................................31
  3-3-1- استفاده از آیات و احادیث در جهت تبیین تعریف اخلاص....................................................................................31
  3-3-1-1- استفاده از آیات قرآن در جهت تبیین تعریف اخلاص ......................................................................................31
  3-3-1-2- استفاده از احادیث در جهت تبیین تعریف اخلاص ...........................................................................................33
  3-3-2- استفاده از آیات قرآن در جهت تبیین جایگاه پیامبران به واسطة اخلاصشان ..................................................34
  3-4- علائم و نشانه های اخلاص ................................................................................................................................................35
  3-4-1- نشانه های صریح اخلاص .............................................................................................................................................35
  3-4-2- نشانه های غیر صریح اخلاص .....................................................................................................................................35
  3-5- مراتب و درجات اخلاص ....................................................................................................................................................36
  3-6- انواع اخلاص .........................................................................................................................................................................37
  3-6-1- اخلاص در عمل .............................................................................................................................................................39
  3-6-2- مصداق مهم اخلاص در عمل، اخلاص در انواع طاعات و عبادات .......................................................................41
  3-6-2-1- اخلاص در نماز .........................................................................................................................................................41
  3-6-2-2- اخلاص در صدقه ......................................................................................................................................................42

  عنوان صفحه
  3-6-2-3- اخلاص در زیارت خانة خدا ....................................................................................................................................43
  3-7- تبیین آفات و نتایج اخلاص در عرفان اسلامی .............................................................................................................44
  3-7-1- مراتب و درجات آفات اخلاص ....................................................................................................................................44
  3-7-2- برسی انواع آفات اخلاص ..............................................................................................................................................46
  3-7-2-1- معنای لغوی و اصطلاحی ریاء ...............................................................................................................................46
  3-7-2-1-1- قرابت معنایی شرک و ریا و تضاد آن دو با اخلاص .....................................................................................46
  3-7-2-1-2- انواع ریای خلق.....................................................................................................................................................47
  3-7-2-1-3- بررسی آفت ریا در متون عرفانی .....................................................................................................................48
  3-7-2-2- عجب نفس/ ملاحظت نفس ..................................................................................................................................51
  3-7-2-3- طمع عوض ................................................................................................................................................................53
  3-7-2-4- رؤیت عمل .................................................................................................................................................................54
  3-7-3- راه های درمان آفات اخلاص ......................................................................................................................................56
  3-7-4- نتایج اخلاص ..................................................................................................................................................................57
  3-8- ارتباط اخلاص با دیگر مراحل سیر وسلوک عرفانی ..................................................................................................59
  3-8-1- ارتباط اخلاص و صدق ...............................................................................................................................................59
  3-8-2- ارتباط اخلاص و رضا ....................................................................................................................................................61
  3-8-3- ارتباط اخلاص و محبت ...............................................................................................................................................62
  3-8-4- ارتباط اخلاص و تقوی .................................................................................................................................................64
  3-8-5- ارتباط اخلاص و وفا ......................................................................................................................................................65
  3-8-6- ارتباط اخلاص و خلوت/ عزلت ...................................................................................................................................65
  عنوان صفحه
  3-8-7- ارتباط اخلاص و صبر ...................................................................................................................................................65
  3-8-8- ارتباط اخلاص و خاموشی/ سکوت ...........................................................................................................................66
  3-8-9- ارتباط اخلاص و خوف و رجاء ...................................................................................................................................67
  3-8-10- ارتباط اخلاص و توبه ..............................................................................................................................................69
  3-8-11- ارتباط اخلاص و توکل ..............................................................................................................................................69
  3-8-12- ارتباط اخلاص و ذکر ................................................................................................................................................70
  3-8-13- ارتباط اخلاص و فناء و بقاء .....................................................................................................................................73
  3-8-14- ارتباط اخلاص و توحید/ یقین/ معرفت ................................................................................................................76
  3-9- بررسی اخلاص در اندیشه های ملامتیه .......................................................................................................................78
  3-10- حکایات عرفا در باب اخلاص ........................................................................................................................................84
  3-11- مناجات مخلصین ............................................................................................................................................................87

  فصل چهارم: نتیجه گیری
  4-1- نتیجه گیری....................................................................................................................................................................... 89
  یادداشت ها.................................................................................................................................................92
  منابع و مآخذ...................................................................................................................................94


  چکیده :
  چکیده: اخلاص در نزد سالکین به معنای پاک کردن نیّت از غیر خدا و انجام گرفتن فعل مختصّ خدا، و به معنای رهایى بنده در طاعات از هرگونه امرى که درآن شایبه ریا، نفاق و یا خودخواهى و خودبینى رود، تعریف شده است. همچنین اخلاص نقش زیر بنایی و بنیادینی در تکامل فردی و اجتماعی بشر برعهده دارد وکمال، نقص، صحت و فساد تمامی مقامات ومراحل سیر و سلوک تابع این فضیلت ارزشمند است. در این پژوهش مبحث اخلاص در متون منثور عرفانی فارسی تا پایان سدة پنجم هجری بررسی شد و تعاریف اخلاص، مفهوم مخلِص و مخلَص، جایگاه آیات و احادیث در بحث اخلاص، مراتب و انواع اخلاص، آفات و مسائل مربوط به اخلاص در این متون در مقایسة با یکدیگر و نقشی که این متون در تفسیر و تحلیل اقوال، تکمیل معنا و درک بیشتر هم داشته اند، تبیین گردید. از نتایج این پژوهش آن است که اساس اندیشه های ملامتیه، در دو مسألة «اتهام و سرزنش نفس» و «مبارزه با ریا» که عکس این دو از آفات مهم اخلاص به شمار می آیند، خلاصه می شود. کلید واژه ها: اخلاص، عرفان، مخلِص، مخلَص، متون تعلیمی صوفیه.

  چکیده انگلیسی :
    Abstract Salkyn sincerity in his intentions clear sense of God and do not take a specific act of God, and the meaning of slave emancipation in Taat of any matter which the alloy of hypocrisy, hypocrisy and selfishness and conceit goes, is defined. Also, the devotion of the underlying and fundamental role in human social and personal evolution is responsible Vkmal, handicap, health, virtue and corruption in all the steps of the journey is worth it. This topic Sincerity in Persian mystical prose texts by the end of the fifth century AD were studied. And Definitions and devotion, the sincere, devoted, devotion discuss the status of verses and Hadith, levels and forms of devotion, sincerity and pest issues in the literature in comparison with one another and in the interpretation and analysis of the role of these texts, sayings, and understand the complete meaning Most also have been explained. The results from this research is that ideas Mlamtyh by the two issue "self-accusation" and "anti-hypocrisy" These images are considered important pests of devotion, is summarized. Key words: sincerity, Mysticism, devoted, sincere, pedagogical texts Sofia.


  کلید واژه ها :
  اخلاص ◄ عرفان ◄ مخلِص ◄ مخلَص ◄ متون تعلیمی صوفیه,sincerity ◄ Mysticism ◄ devoted ◄ sincere ◄ pedagogical texts Sofia

  1393
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Literature and Humanities Department of Persian Language and Literature M.A. Thesis Ekhlās (Sincerity) in Persian mystical prose texts from the beginning until the end of the fifth century Supervisor: Dr. Sayyedeh Maryam Rozatian Advisor: Dr. Mahmood Barati By: Samaneh Al-Sadat Aghadadi May 2014
  فصل اول : 1-4
  فصل دوم : 5-14
  فصل سوم : 15-88
  فصل چهارم : 89-100
  فصل پنجم :
  فصل ششم :