• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  Étude comparative de l’emploi d’adjectif et d’adverbe français et persan auprès des apprenants iraniens à l’Université d’Isphahan
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1300
  زبان : Latin
  شماره سند : 635
  موضوع :
  پژوهشگر : Yousefi
  توصیفگر لاتین : Adjective , adverb , FFL (French as a foreign language) , Persian , Iranian language learners , Comparative study
  توصیفگر فارسی :
  دانشکده :
  مقطع : M.A in French language

  استاد راهنما : Nazita Azimi Meibodi
  استاد مشاور : Mahmoud Reza Gashmardi
  سال دفاع : 1300
  شماره رکورد : 635
  شماره راهنما : FRE2 194
  فهرست : Table des matières
  Title Page

  Chapitre1: Introduction
  1.1. Généralité 1
  1.2. Problématique 4
  1.3. But de la recherche 5
  1.4. Questions de la recherche 5
  1.5. Importance de la recherche 6
  1.6. Définition des mots clés 6

  Chapitre 2: Principes théoriques
  2.1. Etude comparée des langues 8
  2.1.1. Aspect méthodologique de la linguistique comparée 8
  2.1.2. Genèse 9
  2.1.3. Méthode de travail 9
  2.2. Grammaire du français 10
  2.2.1. Histoire de la langue française 10
  Du latin au français moderne 10
  2.2.2. Grammaire de la langue française 11
  2.3. Adjectif en français 13
  2.3.1. Adjectif qualificatif 13
  2.3.2. Adjectifs non qualificatifs 21


  2.4. Adverbe en français 27
  2.4.1. Emplois de l’adverbe 27
  2.4.2. Place des adverbes 28
  2.4.3. Formation des adverbes 29
  2.4.4. Degré des adverbes 30
  2.5. Classement des adverbes 31
  2.6. Grammaire du persan 32
  2.6.1. Histoire de la langue persane 32

  2.6.2. Grammaire de la langue persane 34
  2.7. Adjectif en persan 35
  2.7.1. Adjectif qualificatif 36


  2.7.2. Adjectifs non qualificatifs 43
  Adjectifs démonstratifs 43
  Adjectifs numéraux 44
  Adjectifs interrogatifs 45
  Adjectifs exclamatifs 46
  Adjectifs relatifs 46
  Adjectifs indéfinis 47
  Adjectifs de capacité, de valeur 48
  Place des adjectifs par rapport aux substantifs 48
  2.8. Adverbe en persan 49
  2.9. Classement des adverbes 53
  Adverbe de manière 53
  Adverbe de quantité 53
  Adverbe de temps 54
  Adverbe de lieu 55
  Adverbe d’affirmation 55
  Adverbe de doute 56
  Adverbe de négation 56
  Adverbe d’interrogation et d’exclamation 56
  Chapitre 3: Méthodologie de la recherche
  3.1. Méthode de la recherche 58
  3.2. Echantillon 59
  3.3. Questionnaires 59
  3.4. Procédés 60

  3.5. Procédé de collecte des données 61


  Titre Page

  Chapitre 4: Analyse des données
  4.1. Résultats 62
  4.1.1. Questionnaire 1 63
  4.1.2. Réponses aux questions de la recherche 80
  4.2 Résumé des résultats 92
  Chapitre 5: Discussion, implications et conclusions
  5.1. Discussions détaillées des résultats 94
  5.2. Implications pédagogiques 95
  5.3. Limitations de la recherche 96
  5.4. Suggestions pour les recherches ultérieures 96
  Bibliographie 98
  Annexe 1 100
  Annexe 2 102


  چکیده :
  چکیده همانطور که می دانیم، گرامر هر زبان یکی از مهمترین عناصر در یادگیری آن زبان محسوب می شود. زبان آموزان ایرانی که زبان فرانسه را به عنوان یک زبان خارجی فرامی گیرند مشکلات زیادی در فراگیری گرامر آن دارند. بنابراین زبان آموز باید آموخته ها و یادگیرهای قبلی را در نظر بگیرد و آن ها را با مهارت ها و یادگیری های جدید تطابق دهد. آموخته های قبلی همان زبان مادری و معمولاً یک یا دو زبان دیگر است که زبان آموز از قبل با آن ها آشنایی دارد. عقیده ما بر این است که یکی از مؤثرترین روش های آموزش زبان، روشی است که بر اساس توصیفی علمی از زبان مادری زبان آموزان و مقایسه آن با زبان خارجی مورد آموزش تدوین شده باشد. مطالعه تطبیقی دو زبان در یک مورد خاص به ما امکان می دهد که با بررسی تحلیل ساختار های زبان مبدا و مقصد، مسائل و مشکلات زبان در هنگام کاربرد آن مورد خاص را بیابیم و به مدرسین زبان نیز کمک می کند تا برای کاهش این مشکلات یادگیری راهکارهای مناسب و عملی ارائه دهند. در این تحقیق ما بر روی کاربرد صفت و قید در زبان فرانسه و فارسی و همچنین بر روی آموزش آنها به زبان آموزان ایرانی کار کردیم. در این راستا، ابتدا خویشاوندی دو زبان را بررسی کردیم، سپس شباهت ها و تفاوت های میان صفت و قید در زبان فرانسه و فارسی را توسط مقایسه دو سیستم گرامری پیدا کردیم. در پایان، دلایل ممکن برای خطاهایی که زبان آموزان در این زمینه مرتکب می شوند رایافتیم. قبل از اتمام کار، راهکارهایی برای کاهش خطاها و مشکلات در فراگیری و بکارگیری صفت و قید ارائه کردیم. واژگان کلیدی: صفت، قید، زبان فرانسه به عنوان یک زبان بیگانه، زبان فارسی، زبان آموزان ایرانی، مطالعه تطبیقی

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Grammar of a language, as we know, is one of the most important elements in language learning. Iranian language learners of French as a foreign language encounter manifold difficulties in learning grammar. Language learner have to consider the previous knowledge of language and adjust them with the new skills and learning.The previous knowledge thus is the learner’s native language and usually one or two other languages that learners are already familiar with.We, therefore, believe that one of the most effective teaching methods is a method that is developed based on a scientific description of the learners’ native language and the comparison of it with the foreign language education. Comparative study of two languages for a particular case allows us to find the problems of language learning in the application of that case through analyzing the structures of «source» language and «target» language; and it also helps the language teachers provide appropriate and practical solutions so as to all eviate such problems. In this study, the usage of adjectives and adverbs in French and Persian, also them teaching to Iranian language laerners has been investigated. To this end, firstly, the relationships between the two languages are studied, secondly, similarities and differences between adjective and adverb in French and Persian by comparison of two grammer systems are found. Finally, the possible reasons for the mistakes made by learners in this area are figured out. Before the finalization, for reducing errors and problems in learning and using adjective and adverb, certain solutions are presented. Keywords: Adjective, adverb, F F L (French as a foreign language), Persian, Iranian language learners, Comparative study


  کلید واژه ها :
  ,Adjective , adverb , FFL (French as a foreign language) , Persian , Iranian language learners , Comparative study


  0

  صفحه اول : Université d'Ispahan Faculté des langues étrangères Département de Français Master II Etude comparative de l’emploi d’adjectif et d’adverbe français et persan auprès des apprenants iraniens à l’Université d’Isphahan Sous la direction de: Dr. Nazita Azimi-Meibodi Professeur consultant : Dr. Mahmoud-Reza Gashmardi Rédigée par: Saîdé Youséfi Octobre 2013
  فصل اول : 1-7
  فصل دوم : 8-57
  فصل سوم : 58-61
  فصل چهارم : 62-93
  فصل پنجم : 94-105
  فصل ششم :