• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  Étude comparative de l'existentialisme sartrien et camusien à travers L'existentialisme est un humanisme et L’étranger
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1300
  زبان : Latin
  شماره سند : 684
  موضوع :
  پژوهشگر : Mohammad Esmaeilzadeh
  توصیفگر لاتین : Sartre , Camus , Étranger , L’Existentialisme est un humanisme , existentialisme sartrien , existentialisme camusien
  توصیفگر فارسی :
  دانشکده :
  مقطع : M.A in French language

  استاد راهنما : Mojgan Mahdavi Zadeh
  استاد مشاور : Ebrahim Salimi
  سال دفاع : 1300
  شماره رکورد : 684
  شماره راهنما : FRE2 207
  فهرست : Table des matières
  Titres………………………………………………………………………………………….Pages

  Chapitre 1 : La vision philosophique de Jean- Paul Sartre
  1-1- Le Pape de l'existentialisme en France…………………………………………….…..1
  1-1-1- Les idées de Sartre………………………………………………………………4
  1-1-2- L’existentialisme sartrien……………………………………………………….9
  1-2- Les spécificités de l'existentialisme de Sartre…………………………………………12
  1-2-1- L’existence précède l’essence……………………………………………….…12
  1-2-2- Le Moi et l'Autrui………………………………………...……………………13
  1-3- L'engagement……….………………………………………………………………14
  1-3-1 Les responsabilités ………………...…………..……………………………...14
  1-3-2- Les condamnations……………………………………………………………15
  1-3-3- Le prix Nobel de littérature……………………………………………………22
  Chapitre 2 : La vision philosophique d’Albert Camus
  2-1- Le futur Albert Camus…………………………….…...…………………..…… ..…. 25
  2-1-1- Auto-vision de l’enfance…………………………………………..……… ….28
  2-1-2- Camus, homme de lettre……………………………………………………….29
  2-2- Solitaire et solidaire………………………………………………………………....…30
  2-2-1- Rupture avec Jean-Paul Sartre……………………….…………………..…....31
  2-2-2- Journalisme, engagement……………………………………………..…......…34
  2-2-2-1- Ecrivain engagé…………………………………...……………………...…...35
  2-2-2-2- L’homme d’action………………………..……………………….…………..36
  2-3- Camus, philosophe…………………………………………………………...……..…39
  2-3-1- Les trois solutions pour affronter le sentiment de l’absurdité…………..….….42
  2-3-2- Dieu camusien…………….........………………………………………..….…46
  Chapitre 3 : La mise en parallèle des philosophies sartrienne et camusienne
  3-1- La philosophie Sartrienne à travers L’Existentialisme est un humanisme ………….51
  3-1-1- Les critiques portées sur L’Existentialisme est un humanisme ...…………....52
  3-1-2- Sartre prétend son existentialisme comme humanisme ...............................….53
  3-2- La philosophie camusienne à travers L’Etranger…....................................................58
  3-2-1- L’identité et L’altérité…………..……………………..……………….…...65
  3-2-2- Camus, vu par Sartre…………………………..……………………………68
  3-3- La mise en parallèle des philosophies sartrienne et camusienne……………………69
  3-3-1- Les points de convergences et les points de divergences des deux idéologies à travers L’Existentialisme est un humanisme et L’Etranger …………………….71
  3-3-2- Les points de convergences et les points de divergences des deux idéologies à travers La Nausée et L’Etranger, cas de confirmation de la présente recherche ……………………………………………………………………………………..73
  Conclusion ……………………………………………………………………………....…78
  Bibliographie …………………………………………………………………………....…84


  چکیده :
  چکیده : ارتباط میان ادبیات وفلسفه از دیرباز همواره مورد توجه بوده است. از زمان افلاطون تا دوران فردریش شلگل، هانری برگسون، راسل، کانت و هایدگر این اندیشمندان با استفاده از ادبیات به عقاید فلسفی شان می پرداختند. اگزیستانسیالیسم (هستی شناسی) درقرن بیستم، به ویژه فلسفه هستی شناسی سارتر وکامو براین باوراست که انسان ماهیت خودرا براساس اعمالش بنا می کند واین اعمال در ارتباط با دیگری است که معنا پیدا میکند. این مکتب فلسفی و ادبی بر پایه آزادی، مسئولیت و انسانیت بنا شده است. به عقیده آنها هرانسان وجودی یگانه است که خودش روشن کننده سرنوشت خویش است. دراین رساله ابتدا به بررسی ارتباط میان فلسفه و ادبیات در قرن بیستم پرداخته شده است و نظر به اینکه تحقیق حاضر مطالعه ای تطبیقی فلسفه اگزیستانسیالیسم سارتر و کامو ازخلال دو اثر اصالت وجود اصالت بشراست و بیگانه، کوشیده شده است تا به سوالاتی اساسی درمورد هستی و ارتباط ما بین اصالت وجود و اصالت بشر از دیدگاه سارتر و کامو پرداخته شود. درادامه نیز با قبول این نگرش نشان داده شود که چگونه مفهوم تعهد از طریق اندیشه های این دو نویسنده تعریف میشود و درنهایت به بررسی کاستی های فلسفه این دو نویسنده پی برد. کلمات کلیدی: سارتر،کامو، اصالت وجوداصالت بشر است، بیگانه، اصالت وجود، اگزیستانسیالیسم سارتر، اگزیستانسیالیسم کامو.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract The relationship between literature and philosophy has been of great interest since the ancient times. Scholars such as Plato, Schlegel, Bergson, Russell, Kant, Heidegger, etc. employed literature to express their philosophical views. The existentialism of the twentieth century and particularly the existential philosophy of Sartre and Camus assume that man forms his essence through his actions and these actions are defined in relationship with others. This literary-philosophical school is based on freedom, responsibility and humanity. Existentialist thinkers believe that every human being is a single individual existence who determines his own fate. The first step in this paper is to have a close look into the connection between literature and philosophy in twentieth century. Being a comparative study of Camus's and Sartre's philosophy of existentialism through The Stranger and Existentialism and Humanism, this paper attempts to elaborate on fundamental questions regarding the relationship between existentialism and humanism based on Camus's and Sartre's views as well. Subsequently, having accepted this view, it is discussed how commitment is defined through the thoughts and beliefs of these two writers. As for the final step, it is attempted to convey the shortcomings of their philosophy. Keywords: Sartre, Camus, Stranger, Existentialism and Humanism, Sartre's philosophy of existentialism, Camus's philosophy of existentialism.


  کلید واژه ها :
  ,Sartre , Camus , Étranger , L’Existentialisme est un humanisme , existentialisme sartrien , existentialisme camusien


  0

  صفحه اول : Université d'Ispahan Faculté des langues étrangères Département de Français Master II Etude comparative de l'existentialisme sartrien et camusien à travers L'existentialisme est un humanisme et L’étranger Sous la direction de: Madame le Docteur Mojgan Mahdavi Zadeh Professeur consultant : Monsieur le docteur Ebrahim Salimi Rédigée par: Sepideh Mohammad Esmaeilzadeh Février 2014
  فصل اول : 1-24
  فصل دوم : 25-50
  فصل سوم : 51-89
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :