• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  Étude comparative de la modernité du personnage du Nouveau Roman chez Bahram Sadeghi et Marguerite Duras dans Malakout et La Douleur
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1300
  زبان : Latin
  شماره سند : 702
  موضوع :
  پژوهشگر : Yazdanpour
  توصیفگر لاتین : Bahram Sadeghi , Marguerite Duras , Nouveau Roman , personnage , Malakout , La Douleur
  توصیفگر فارسی :
  دانشکده :
  مقطع : M.A thesis in France language

  استاد راهنما : Safoura Tork Ladani
  استاد مشاور : Ebrahim Salimi Kouchi
  سال دفاع : 1300
  شماره رکورد : 702
  شماره راهنما : FRE2 215
  فهرست : Table des matières
  Titre Page

  Chapitre 1: Aspects théoriques
  1-1- Littérature comparée, une littérature multiculturelle 1
  1-2- Nouveau Roman, base d’une étude comparative 5
  1-3- Les deux romanciers d’un siècle de désordre: Bahram Sadeghi et Marguerite Duras…. 9
  1-4- Nouveaux romans: Malakout et La Douleur 17
  Chapitre 2: Catégories des personnages
  2-1- Représentation des personnages dans La Douleur et Malakout 25
  2-2- Personnages de La Douleur, repris d’une vie réelle 28
  2-3- Personnages de Malakout, plongés dans l’ambiguïté 36
  Chapitre 3: Mort du personnage
  3-1- Personnage romanesque: son évolution au cours de l’histoire 45
  3-2- Dépersonnalisation dans La Douleur et Malakout 51
  3-3- La déconstruction physique et psychique, un pas vers la dépersonnalisation 53
  3-4- Monologue intérieur 58
  Conclusion 60
  Bibliographie 64  چکیده :
  چکیده جنبش رمان نو در جستجوی رهایی از قید و بند¬های ادبیات کلاسیک و رمان سنتی، ریشه¬های خود را در تئوری¬های مطرح شده¬ی نویسندگان این جنبش بازمی¬یابد. در این گونه رمان¬ها، قهرمان دیگر مفهومی نداشته، بی¬نیاز از تحلیل روان¬شناسانه است. شخصیت گاهی در حّد یک ضمیر غائب یا یک واج کاهش میابد. تا جایی که در نهایت رمان نو «مرگ شخصیت» را اعلام می¬کند.رمان نو نویسان، بازتابی از خود را در شخصیت¬هایشان نشان می¬دهند: بسیاری از آن¬ها در داستان مشغول نوشتن هستند یا متنی را نوشته¬اند و اکنون آن را باز می¬خوانند. برای مثال مارگریت دوراس در اولین صفحه از کتاب درد، روزنامه¬ای را می¬یابد که خود در آن متنی را نوشته است امّا به خاطر نمی آورد و فقط از روی دست خطش است که می¬داند خود او آن را نوشته است . راوی هم می¬تواند یکی از شخصیت¬های اصلی باشد. همچنین، در این جنبش داستان می¬تواند چندین راوی داشته باشد، یعنی هر یک از شخصیت¬ها یک رویداد را بر پایه¬ی دید خود روایت می¬کنند. در اثر مارگریت دوراس، راوی که همان شخصیت اصلی داستان نیز هست تا اواسط داستان با ضمیر سوم شخص غائب دیده می¬شود. برخی دیگر از شخصیت¬ها نامی در حّد یک حرف دارند .(D.) از طرف دیگر، در کتاب ملکوت نوشته بهرام صادقی برخی از شخصیت¬ها به جای داشتن نام با توصیف شناسایی می شوند: (دوست جوان که منشی اداره بود) یا (دوست ناشناس). بسیاری از مشخصه¬های رمان نو را می¬توان نزد بهرام صادقی یافت، هر چند که خود نویسنده هر گونه تأثیر¬پذیری از این جنبش را رد کرده است. بسیاری او را نماینده¬ی رمان نو در ایران دانسته¬اند. این شیوه¬ی نو در توصیف حوادث، شخصیت¬ها و روایت داستان نزد بهرام صادقی با توجه به فرهنگ و شرایط اجتماعی دهه 40 و50 خورشیدی صورت گرفته است. تاکنون، در رابطه با این دو نویسنده پژوهش¬های بسیاری انجام شده است. با این وجود کمبود پژوهشی تطبیقی در زمینه¬ی شخصیت پردازی رمان نویی، به خوبی احساس می شود. کلید واژه¬ها : بهرام صادقی، مارگریت دوراس، رمان نو، شخصیت، ملکوت، درد

  چکیده انگلیسی :
  Résumé Le mouvement du Nouveau Roman est à la recherche de se libérer des conventions et des traditions du roman et en général, de la littérature classique. Dans ce type de roman, le héros n’existe plus, il est sans psychanalyse. Le personnage se diminue parfois à une initiale ou à un pronom personnel. Jusqu’ où le Nouveau Roman déclare la disparition du personnage. Les auteurs du Nouveau Roman marquent leur effet dans leurs personnages. La plupart d’entre eux dans le roman, comme on le constate dans La Douleur de Marguerite Duras, sont en train d’écrire un texte ou ils ont déjà écrit et maintenant ils le relisent. Le narrateur aussi peut être un personnage principal. Dans ce mouvement, le roman peut avoir quelques narrations, cela signifie que chaque personnage raconte la même histoire selon son point de vue. Dans La Douleur, les noms des personnages se réduisent, parfois à une initiale. D’un autre côté, dans le livre de Malakout écrit par Bahram Sadeghi, certains personnages au lieu d’avoir le nom, s’adressent par l’adjectif. La plupart des éléments du Nouveau Roman se trouvent chez Bahram Sadeghi, bien que l’auteur lui-même refuse toute influence de ce mouvement. Cette nouvelle manière de la description des actions, des personnages, et de la narration a été organisée sous la condition sociale et culturelle dans les années 40 et 50 de l’Iran. Mots clés: Bahram Sadeghi, Marguerite Duras, Nouveau Roman, personnage, Malakout, La Douleur. Abstract The movement of New Novel is a type of French novel that diverged from the classical literary genres. In this kind of novel, the hero doesn’t exist anymore, he is without psychoanalysis. The personage is sometimes reduced to an initial or to a personnel pronoun. Finally the New Novel declare the disappearance of the personage. The authors of the New Novel indicate their effect in to their personages. Most of them in to the novel, such as La Douleur (War: A Memoir) written by Marguerite Duras, are in the process of writing a text or they have already written and now they just read it. The narrator also can be a main personage. In this movement, the novel may have some narrations, this means that each personage tells the same story from his point of view. On the other side, in the book of Malakout, written by Bahram Sadeghi, some personages instead of the name, are addressed by the adjective. Most of the New Novel Elements are found in Bahram Sadeghi, even though the author himself denies any influence of this movement. This new way of describing the actions, the personages and the narrative was organized in the social and cultural conditions in Iran. Key words: Bahram Sadeghi, Marguerite Duras, the New Novel, personage, Malakout, La Douleur.


  کلید واژه ها :
  ,Bahram Sadeghi , Marguerite Duras , Nouveau Roman , personnage , Malakout , La Douleur


  0

  صفحه اول : Université d’Ispahan Faculté des langues étrangères Département de langue et littérature françaises Master II Etude comparative de la modernité du personnage du Nouveau Roman, chez Bahram Sadeghi et Marguerite Duras dans Malakout et La Douleur Sous la direction de: Madame le Docteur Safoura Tork Ladani Professeur consultant: Monsieur le Docteur Ebrahim Salimi Kouchi Par: Narges Yazdanpour Octobre 2014
  فصل اول : 1-24
  فصل دوم : 25-42
  فصل سوم : 43-69
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :