• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  Étude de la gépoétique dans Cent ans de solitude de Marquez, Peuple noyé de Ravanipour et Regain de Giono
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1300
  زبان : Latin
  شماره سند : 740
  موضوع :
  پژوهشگر : Pakravanfar
  توصیفگر لاتین : Geopoetic , Culture , Humain-Earth , Kenneth White , The One Hundred Years of Solitude by Marquez , The Drown People by Ravanipour , Renewed by Jean Giono
  توصیفگر فارسی :
  دانشکده :
  مقطع : Master II

  استاد راهنما : Nazita Azimi Meybodi
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1300
  شماره رکورد : 740
  شماره راهنما : FRE2 224
  فهرست :


  Table des matières
  Titre Page

  Chapitre 1: Autoroute de l’Histoire (Kenneth White) 1
  1.1 Etape concernant le Moyen Age 2
  1.2 La Renaissance whitienne 5
  1.3 Modernité et Progrès 14
  Chapitre 2: Vivre d’une manière cauchemardesque 25
  2.1 Notion de la culture 26
  2.2 Terre: un élément pour s?en profiter 29
  2.3 Cacotopie 48
  Chapitre 3: Vers un désir perpétuel 59
  3.1 Dérive 60
  3.2 Géopoétique 61
  3.3 Atopie 77
  Conclusion 86
  Bibliographie 91


  چکیده :
  چکیده فرهنگ یکی از دغدغه‌های اساسی بشر در همیشهی تاریخ می¬باشد که از افعال و افکار آدمی نشأت گرفته و زمینه¬ساز شکل¬گیری محیط پیرامونی او برای یک زندگی بهتر می¬شود. در دنیای کنونی که در واقع «دنیا» نیست، انسان امروز نیز در جستجوی پاسخی مناسب به این سؤال است: «فرهنگ واقعی چیست؟» ژئوپوئتیک، زمینه¬ای بینارشته¬ای و همزمان متکی بر علم و شاعرانگی، زمینه¬ی یک مفهوم جدید جهانی را از خلال رابطه¬ی انسان-زمین فراهم می¬آورد؛ مفهومی که کنت وایت از آن با نام «شاعرانگی جهان» یاد می¬کند. هدف از این رساله، به کار بستن نظریه¬ی نوظهور ژئوپوئتیک در سه اثر معاصر می باشد: صد سال تنهایی (1968) گارسیا مارکز، نویسنده¬ی آمریکای لاتین، اهل غرق (1989) منیرو روانی پور و احیا (1930) ژان ژیونو. رابطه¬ی انسان با زمین در هر سه رمان نمودی از اندیشه¬ی «انسان-زمین» وایت خواهد بود. در واقع، به رغم تفاوت¬های فرهنگی و ورای ارزش¬های بومی، هر سه رمان صحنه¬ای از فجایع و آشفتگی¬های کنونی دنیای امروز را که از گسیختگی رابطه¬ی انسان با زمین حاصل شده است، به نمایش گذاشته و خواستار بازگشت به اصول به معنی شاعرانگی هستند؛ مفهومی که می-تواند نویدبخش ظهور «فرهنگ آینده¬ی بشری» باشد. واژگان کلیدی: ژئوپوئتیک، انسان-زمین، کنت وایت، صد سال تنهایی_مارکز، اهل غرق_روانی پور، احیا_ژیونو

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Culture has always been one of the basic issues that is created by activities and thoughts of human and makes their requested environment enjoy a «Real Culture» through it. In this world that should be called «not-world» in fact, modern human is searching for find a meaning for culture. Geopoetic, the resource of transdisiplinaire, is going to find and fix a new global and cultural notion through a respected and suitable relation between Human-Earth, both in scientific and poetic sense simultaneously; what Kenneth White called it as «World poetic». The purpose of this essay is to do this new theory over tree current novels: The One Hundred Years of Solitude (1968) by Marquez, The Drown People (1989) by Ravanipour, and Renewed (1930) by Jean Giono. The relation between human and the earth in these tree novels shows the strength of the idea of human-earth from Kenneth White. As a result, in spite of cultural varieties and native values of these books, they show the issues and anxieties depending on the separation of modern human from the earth. Also according to Giono, these books are requesting to come back to basics, which means to come back to the quality of being poetic; that can be the «future culture». Key words: Geopoetic, Culture, Humain-Earth, Kenneth White, The One Hundred Years of Solitude by Marquez, The Drown People by Ravanipour, Renewed by Jean Giono.


  کلید واژه ها :
  ,Geopoetic , Culture , Humain-Earth , Kenneth White , The One Hundred Years of Solitude by Marquez , The Drown People by Ravanipour , Renewed by Jean Giono


  0

  صفحه اول : Université d’Ispahan Faculté des langues étrangères Département de langue et littérature françaises Master II Etude de la gépoétique dans Cent ans de solitude de Marquez, Peuple noyé de Ravanipour et Regain de Giono Sous la direction de: Dr. Nazita Azimi Meybodi Rédigé par: Massoud Pakravanfar Mars 2015
  فصل اول : 1-24
  فصل دوم : 25-58
  فصل سوم : 59-97
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :