• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  Étude comparative de la théorie de «la fin de l’Histoire» dans les pensées de Francis Fukuyama et Roger Garaudy
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1300
  زبان : Latin
  شماره سند : 784
  موضوع :
  پژوهشگر : Khosravi Rastabi
  توصیفگر لاتین : Fin de l’Histoire , Francis Fukuyama , Roger Garaudy , Démocratie libérale , Islam
  توصیفگر فارسی :
  دانشکده :
  مقطع : Master II

  استاد راهنما : Safoura Tork Ladani
  استاد مشاور : Mohammad Ali Baciri
  سال دفاع : 1300
  شماره رکورد : 784
  شماره راهنما : FRE2 240
  فهرست : Table des matières
  Titre Page


  Partie 1: La théorie de «la fin de l’Histoire» dans la pensée de Francis Fukuyama
  1-1 La démocratie libérale comme un aboutissement 3
  1-1-1 Le Libéralisme et la démocratie 4
  1-2 Le libéralisme économique (Capitalisme) 10
  1-3 La Science et la Technologie 15
  1-4 La théorie de la modernisation 23

  Partie 2: Les cas de figures de «la fin de l’Histoire» dans la pensée de Roger Garaudy27
  2-1 La culture de surconsommation 28
  2-1-1 Le rôle des publicités 28
  2-2 L’industrie culturelle 29
  2-3 La conquête de l’Ouest dans les arts et la culture 38

  Partie 3: La comparaison de deux visions
  3-1 La croissance et son problème 48
  3-2 La faiblesse des sciences et technologies pour résoudre des problèmes mentals 57
  3-3 L’Islam, apte à la constitution humaine 64
  Conclusion 67
  Bibliographie 74
  Introduction  چکیده :
  چکیده پس از طرح تئوری پایان تاریخ، فوکویاما را نظریه پرداز لیبرال دموکراسی غرب لقب دادهاند. دانش و تکنولوژی مدرن، مادر پایان تاریخ و یا مادر لیبرال دموکراسی است. تئوری فوکویاما به معنای گذر از مرحلهای خاص از تاریخ و یا گذر از جنگ سرد نیست بلکه منظور پایان روند تکامل ایدئولوژیکی بشری و جامعیت یافتن لیبرال دموکراسی به عنوان آخرین شکل دولت انسانی است. به این ایده نقدهای بسیاری وارد شده است. یکی از منتقدان، رژه گارودی فیلسوف و متفکر معاصر فرانسوی است. وی ضمن رد این تئوری، آثار آن را در جوامع امروزی معرفی مینماید. در یکی از آثارش، آراء خود را مبنی بر انحطاط و اضمحلال جهان از سوی غرب بیان میدارد. وی شیوه رشد فرزندان مسیحی را به بن بست رسیده توصیف میکند. با بررسی سایر ادیان، کمال مطلوب خویش را در اسلام، به عنوان دین سازگار با فطرت انسان، مییابد. سوال اصلی در این پژوهش تطبیقی یافتن مفاهیم و آثار این تئوری میباشد. ما برآنیم به بیان دیدگاههای متفاوت این دو متفکر طی دو فصل بپردازیم و در پایان تجزیه و تحلیل ادله ارائه شده را توسط رژه گارودی در رد تئوری پایان به نظاره خواهیم نشست. کلیدواژه: پایان تاریخ، فرانسیس فوکویاما، رژه گارودی، دموکراسی لیبرال، اسلام

  چکیده انگلیسی :
  Abstract After proposing the theory of «The end of History», Fukuyama was titled the liberal-democracy Theorist of the west. Science and modern technology, are the mother of History and or the mother of liberal democracy. Fukuyama’s theory does not mean to pass from a specific phase of history to another, or to pass from the cold war; rather, it means the end of man’s ideological growth and liberal democracy’s comprehensivity, as the last from of man’s government. Ample criticisms have bean leveled against this idea; Roger Garaudy, French philosopher, is one of them. He rejected the theory, it works in moderns societies introduces. In one of his works, Garaudy states his perspective about the world’s decline resnlting from the west. He describes Christian children’s nurturing as reaching a dead end. By inspecting other religions, he finds his ideal in Islam, as a religion compatible with human nature. The main question in this comparative study, finding concepts and theoretical works. We intend to express different views and discussed the contemplative end of the au and analyzing the arguments presented by the parade we will Garaudy. Keyword: End of History, Francis Fukuyama, Roger Garaudy, Liberal democracy, Islam.


  کلید واژه ها :
  ,Fin de l’Histoire , Francis Fukuyama , Roger Garaudy , Démocratie libérale , Islam


  0

  صفحه اول : Université d’Ispahan Faculté des Langue Etrangères Département de Langue et littérature Françaises Mémoire de Master II Etude comparative de la théorie de «la fin de l’Histoire» dans les pensées de Francis Fukuyama et Roger Garaudy Sous la direction de: Dr. Safoura Tork Ladani Professeur consultant: Dr. Mohammad Ali Baciri Rédigé par: Fatemeh Khosravi Rastabi Octobre 2015
  فصل اول : 1-26
  فصل دوم : 27-47
  فصل سوم : 48-77
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :