• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  آسیب شناسی تفاسیر موضوعی فارسی (بررسی موردی منشور جاوید، پیام قرآن و تفسیر موضوعی )
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1393
  زبان : Persian
  شماره سند : 12754
  موضوع :رشته الهیات گرایش علوم قرآن و حدیث
  پژوهشگر : فاطمه هادیان
  توصیفگر لاتین : Quran ? procedures ? methodologies ? subjective interpretation of pathology
  توصیفگر فارسی : قرآن ◄ روش ◄ روش شناسی ◄ تفسیر موضوعی ◄ آسیب شناسی
  دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه الهیات
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : سید مهدی لطفی
  استاد مشاور : اعظم پرچم
  سال دفاع : 1393
  شماره رکورد : 12754
  شماره راهنما : THE2 299
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات
  1-1. تعریف مساله و تبیین موضوع 1
  1-2. اهداف تحقیق 2
  1-3. پرسش‌های اساسی تحقیق یا فرضیه‌های تحقیق 2
  1-4. کاربردهای تحقیق 3
  1-5. روش انجام تحقیق 3
  1-6. ساختار و بدنه اصلی تحقیق 3
  1-7. پیشینه تحقیق 3
  1-8. کلید واژه‌ها 5
  1-8-1. آسیب شناسی 5
  1-8-2. روش 5
  1-8-3. تفسیر موضوعی 5
  1-8-4. روش شناسی 5
  1-9. مفهوم تفسیر موضوعی 5
  1-9-1. مفهوم لغوی تفسیر 5
  1-9-2. مفهوم اصطلاحی تفسیر 6
  1-9-3. مفهوم لغوی موضوع 6
  1-9-4. مفهوم اصطلاحی موضوع 6
  1-10. تعاریف تفسیر موضوعی از نظر محققان 7
  1-11. پیشینه تفسیر موضوعی 9
  1-12. مخالفان و موافقان تفسیر موضوعی 11
  1-12-1. دلایل نقلی 11
  1-12-1-1. دلیل قرآنی 11
  1-12-1-2. دلیل روایی 12
  1-12-2. دلایل عقلی 12
  1-13. فواید و مزایای تفسیر موضوعی 13
  1-14. هدف از تفسیر موضوعی 14
  1-15. تفاوت تفسیر موضوعی با تفاسیر دیگر 14
  1-15-1. تفاوت تفسیر موضوعی با تفسیر ترتیبی یا تحلیلی 15
  1-15-2. تفاوت تفسیر موضوعی با تفسیر إجمالی 16
  1-15-3. تفاوت تفسیر موضوعی با تفسیر مقارن 16
  عنوان صفحه
  1-16. نسبت تفسیر موضوعی با ترتیبی 16
  1-17. پیش نیازهای تفسیر موضوعی 17
  1-18. رابطۀتفسیر موضوعی با تفسیر قرآن به قرآن 17
  1-19. مفهوم آسیب شناسی 18
  فصل دوم: آسیب شناسی طبقه بندی تفاسیر موضوعی
  2-1. مفهوم طبقه بندی 19
  2-2. فواید طبقه بندی 20
  2-3. اهداف طبقه بندی 20
  2-4. پیشینه طبقه بندی 21
  2-5. اقسام طبقه بندی 21
  2-6. پیشینه طبقه بندی در قرآن 22
  2-7. معجم‌های موضوعی و فهرست‌های موضوعی 22
  2-7-1. تفاوت معجم لفظی با فهرست موضوعی 23
  2-7-2. تفاوت فهرست موضوعی با تفسیر موضوعی 23
  2-8. معجم الفاظ قرآن 23
  2-9. معجم یا فهرست‌های موضوعی قرآن 25
  2-10. ضرورت طبقه بندی در تفسیر موضوعی 33
  2-11. روش‌های طبقه بندی تفاسیر 33
  2-12. موضوع قرآن و قلمرو آن 36
  2-12-1. موضوع 36
  2-12-2. ویژگی‌های موضوع قرآنی 37
  2-12-3. محور موضوعات 37
  2-13. انواع طبقه بندی معارف قرآن از دیدگاه مفسران 38
  2-13-1. طبقه بندی معارف قرآن استاد مصباح یزدی 38
  2-13-2. طبقه بندی آیت الله حکیم 39
  2-13-3. طبقه بندی علامه طباطبایی 40
  2-13-4. طبقه بندی محمد عبده 40
  2-13-5. طبقه بندی رشید رضا 40
  2-13-6. پیام قرآن از مکارم شیرازی 41
  2-13-7. طبقه بندی مفاهیم القرآن 41
  2-13-8. طبقه بندی منشور جاوید 42
  2-13-9. طبقه بندی تفسیر موضوعی از جوادی آملی 43
  عنوان صفحه
  فصل سوم: آسیب شناسی روش‌های تفاسیر موضوعی
  3-1. تعریف روش 45
  3-2. روش شناسی 46
  3-3. روش تفسیر 46
  3-4. انواع تفسیر موضوعی 47
  3-4-1. تفسیر موضوعی ارتباطی و اتحادی 48
  3-4-2. تفسیر موضوعی استقرائی و تفسیر موضوعی گزینشی 49
  3-4-3. تفسیر موضوعی تجمیعی و تفسیر موضوعی کشفی 49
  3-4-4. تفسیر موضوعی تجمیعی و تفسیر موضوعی سوره ای 50
  3-4-5. تفسیر موضوعی سیستمی و تفسیر موضوعی غیر سیستمی 50
  3-4-6. تفسیر موضوعی برون گرا و تفسیر موضوعی درون گرا 50
  3-4-7. تقسیم بندی بر اساس موضوع و حکم 51
  3-4-8. تفسیر موضوعی بر اساس دامنه آیات 52
  3-5. روش تفسیر موضوعی از منظر برخی محققان 57
  3-5-1. انواع یا روش‌های تفسیر موضوعی از نظر رضایی اصفهانی 57
  3-5-2. انواع یا روش‌های تفسیر موضوعی از نظر روش ایازی 59
  3-6. روش شهید صدر 62
  3-7. مراحل تفسیر موضوعی 65
  3-7-1. گزینش موضوع 65
  3-7-2. مطالعه اکتشافی 66
  3-7-3.رعایت ترتیب آیات بر حسب زمان نزول آن‌ها در صورت امکان 66
  3-7-4. سازماندهی مجموعه مطالب 67
  3-7-5. ارائه نظریه 67
  3-7-6. سنجش نظریه 67
  3-7-7. ارائه نظریه نهایی 68
  3-8. آسیب‌های روشی تفسیر موضوعی 68
  3-8-1. تنوع و تعدد عناوین با وجود مفاهیم یکسان 68
  3-8-2. عدم هماهنگی بین عنوان و محتوا (معنون به) 68
  3-8-3. عدم استقصای همه آیات 69
  3-8-4. نادیده گرفتن مبانی تئوریک تفسیر موضوعی 69
  3-8-5. خلط گونه و نوع و روش 69
  3-8-6. جزئی نگری 69
  عنوان صفحه
  3-8-7. عدم رعایت سیاق و قرائن 69
  3-8-8. ارتباط ناقص بین آیات یا عدم توجه به ارتباطات بین آیات 69
  3-8-9. تحمیل پیش فرض‌ها و نظرات مفسر بر قرآن 70
  3-8-10. حرکت از علوم دیگر به سمت قرآن 71
  3-8-11. عدم جامع نگری نسبت به آیات 71
  3-8-12. عدم رعایت دقیق مراحل تفسیر موضوعی 71
  3-8-13. ضعف در مبانی نظریه پردازی قرآنی 72
  فصل چهارم: بررسی تفاسیر منشور جاوید، پیام قرآن و تفسیر موضوعی
  4-1. تفسیر پیام قرآن 73
  4-1-1. روش استاد مکارم شیرازی در پیام قرآن 74
  4-1-2. آسیب‌شناسی تفسیر پیام قرآن 74
  4-1-2-1. آسیب شناسی طبقه بندی پیام قرآن 74
  4-1-2-1-1. روشن نبودن ملاک طبقه بندی 74
  4-1-2-1-2. ورود اصطلاحات تخصصی علوم در طبقه بندی 74
  4-1-2-1-3. تداخل و هم پوشانی در طبقه بندی 75
  4-1-2-1-4. جامع نبودن طبقه بندی 75
  4-1-2-2. آسیب‌های روش ‌شناختی تفسیر پیام قرآن 76
  4-1-2-2-1. رعایت نکردن مراحل تفسیر موضوعی 77
  4-1-2-2-2. عدم پایبندی به روش صحیح تفسیر موضوعی 77
  4-1-2-2-3. فقدان نظریه قرآنی 82
  4-2. تفسیر منشور جاوید 82
  4-2-1. روش استاد سبحانی در منشور جاوید 83
  4-2-2. آسیب‌شناسی تفسیر 83
  4-2-2-1. آسیب‌های طبقه‌بندی 83
  4-2-2-1-1. روشن نبودن ملاک طبقه بندی 83
  4-2-2-1-2. ورود اصطلاحات تخصصی علوم در طبقه بندی 83
  4-2-2-1-3. تداخل و هم پوشانی در طبقه بندی 83
  4-2-2-1-4. جامع نبودن طبقه بندی 84
  4-2-2-2. آسیب‌های روش شناختی منشور جاوید 84
  4-2-2-2-1. رعایت نکردن مراحل تفسیر موضوعی 85
  4-2-2-2-2. عدم پایبندی به روش صحیح تفسیر موضوعی 85
  4-2-2-2-3. فقدان نظریه قرآنی 86
  عنوان صفحه
  4-3. تفسیر موضوعی آیه الله جوادی 86
  4-3-1. روش استاد جوادی آملی در تفسیر موضوعی 86
  4-3-2. آسیب شناسی تفسیر موضوعی استاد جوادی آملی 86
  4-3-2-1. آسیب شناسی طبقه بندی تفسیر موضوعی 86
  4-3-2-1-1. روشن نبودن ملاک طبقه بندی 86
  4-3-2-1-2. ورود اصطلاحات تخصصی علوم در طبقه بندی 87
  4-3-2-1-3. تداخل و هم پوشانی در طبقه بندی 87
  4-3-2-1-4. جامع نبودن طبقه بندی 87
  4-3-2-2. آسیب شناسی روش شناختی تفسیر موضوعی جوادی آملی 87
  4-3-2-2-1. رعایت نکردن مراحل تفسیر موضوعی 88
  4-3-2-2-2. عدم پایبندی به روش صحیح تفسیر موضوعی 90
  4-3-2-2-3. فقدان نظریه قرآنی 91
  نتیجه گیری 92
  منابع و مآخذ 93


  چکیده :
  چکیده تفسیر موضوعی اصطلاح جدیدی است که در قرن اخیر شکل گرفت. هدف از این تفسیر، استخراج نظریه در مورد یک موضوع اعم از موضوعات درون یا برون قرآنی بر پایۀ جمع آوری و فهم آیات است. اما تفاوت دیدگاه‌ها و نظرات مختلف و عدم تبیین آن این روش تفسیر را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. چنان که این اختلافات و کمبود ها باعث شده تا تفسیر موضوعی در معرض آسیب‌های متعددی قرار بگیرد، از طرف دیگر تفسیر موضوعی با توجه به جایگاه و نقش خود و مزایای بسیار،هیچ گاه تا پای حذف پیش نرفته است. به همین منظور لازم بود تا حد ممکن به مشکلات و نقص هایی که بر بدنه این روش تفسیری وارد شده بود پرداخته شود، بنابراین این تحقیق سعی می کند تا حد امکان به شناسایی و فهم آسیب‌های وارده بر تفسیر موضوعی بپردازد. بررسی این روش تفسیر از مرحله تعریف تا روش و ارائه نظریه، نشان می‌دهد؛ تبیین درستی از این تفسیر وجود ندارد و با وجود آثار زیاد در زمینه تفسیر موضوعی هنوز فهم درستی از این تفسیر نشده است. نظریات مختلف در پیشینه، تعریف‌های مختلط با علوم قرآنی، خلط این تفسیر با مواردی شبیه به آن باعث شده تا محققان در پیمودن راه دچار کژی‌هایی شوند. این تحقیق تلاش می کند تا آسیب‌های مراحل مختلف در این روش تفسیر را متذکر گردد. بنابراین به دو قسمت عمده این تفسیر یعنی طبقه بندی و روش تمرکز کرد. در مجموع می‌توان گفت آسیب‌های طبقه بندی با توجه به فهرست ها و معجم های لفظی و موضوعی شامل هم پوشانی موضوعات، نادیده گرفتن انواع ارتباطات موضوعی، خارج بودن موضوع از فضای قرآن و عدم استقصاء همۀموضوعات است که در تفاسیر موضوعی فارسی نیز این موارد مشهود است. در تفاسیر مذکور ملاک مشخصی برای طبقه بندی وجود ندارد، دیگر اینکه اصطلاحات تخصصی علوم به طبقه بندی این تفاسیر ورود کرده است، اصطلاحاتی که غالبا بر اساس پیش فرضهای مفسران است نه موضوعات استقراء شدۀ قرآن. همچنین طبقه بندی های تفاسیر جامعیت لازم را ندارند. در بخش روش نیز آسیب‌هایی چون تنوع و تعدد عناوین با وجود مفاهیم یکسان، عدم هماهنگی بین عنوان و محتوا، عدم استقصای همه آیات، نادیده گرفتن مبانی تئوریک تفسیر موضوعی، خلط گونه و نوع و روش، جزئی نگری، عدم رعایت سیاق و قرائن، عدم توجه به ارتباطات بین آیات، تحمیل پیش فرض‌ها و نظرات مفسر بر قرآن، حرکت از علوم دیگر به سمت قرآن، عدم جامع نگری نسبت به آیات، عدم رعایت دقیق مراحل تفسیر موضوعی، ضعف در مبانی نظریه پردازی قرآنی وجود دارد. در تفاسیر فارسی نیز علاوه بر برخی آسیب های گفته شده چند ایراد مهم وجود دارد. عدم پایبندی مفسر به مراحل پیشنهادی خویش و همچنین روش صحیح تفسیر موضوعی از جمله آسیب هایی است که در این تفاسیر دیده می شود. دیگر اینکه مهم ترین نقص در این تفاسیر فقدان نظریۀ قرآنی است. کلید واژگان: قرآن، روش، روش شناسی، تفسیر موضوعی، آسیب شناسی.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract A new term is a matter of interpretation that was formed in the last century. The purpose of this analysis, extraction of view on a subject such as threads inside or outside the Quranic verses is based on collecting and understanding. But different views and explained that this interpretation has all kinds of problems. So that the differences and deficiencies caused many damages to be subject to interpretation, The interpretation of the subject with respect to its role and benefits, never remove the leg is gone. For this purpose it was necessary to possible problems and defects in the body of this interpretation should be entered, Therefore this study tries to identify and understand the damage as much as possible on the interpretation of the issue. Check this interpretation of the definition phase to the method and theory shows; Explanation of this interpretation is not correct and there is too much of an issue of interpretation of this interpretation is not yet properly understood. Opinions in the background, definitions mixed with Quranic sciences, confusion this has caused researchers to interpret with cases like that path with the perversity that. This study attempts to damage the various stages in the method of interpretation to be noted. herefore, this interpretation is classified into two main parts and focused. In general we can say that injuries are classified according to the list and dictionary of words and topics include overlapping issues, ignoring the issue of communication, Out of issue of the interpretation of the Koran and the latest is the subject of this can be seen in Persian. There are no specific criteria for the classification of these interpretations, is that in terms of the classification of these interpretations is, Terms that are often based on assumptions rather than inductive interpreter of the Quran. The categories do not have comprehensive interpretations. In damage because of the diversity of titles with the same concepts, lack of coordination between the title and the content, not all the verses, Ignoring the fundamentals of theoretical interpretation of the subject, and the type and method of sputum as part, disregarding the context and evidence, Lack of communication between verses, imposed assumptions and commentators on the Qur'an, moving from science to the Qur'an, Lack of a comprehensive review of the revelations, non-compliance with the strict interpretation of the subject, there are weaknesses in the foundations of the Qur'anic theory. In Persian interpretation, in addition to some damage said there are several important objections. Non-adherence to the interpreter as well as the correct way to interpret their own proposed subject of the damage that can be seen in the renderings. The flaw in this theory is that the lack of Qur'anic interpretations. Keywords: Quran, procedures, methodologies, subjective interpretation of pathology


  کلید واژه ها :
  قرآن ◄ روش ◄ روش شناسی ◄ تفسیر موضوعی ◄ آسیب شناسی,Quran ◄ procedures ◄ methodologies ◄ subjective interpretation of pathology

  اسفند1393
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Literature and humanities Department of Sciences of Quran and Hadith M.A.Thesis Pathology subjective interpretations Persian Case study: Manshor Javid - Payam Quran and Substantive Commentary Supervisor: Dr. Sayed Mehdi Lotfi Advisor: Dr. Azam Parcham By: Fatemeh Hadian March 2015
  فصل اول : 1-18
  فصل دوم : 19-44
  فصل سوم : 45-72
  فصل چهارم : 73-99
  فصل پنجم :
  فصل ششم :