• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ارزش ها و ضد ارزش ها در روایات امام صادق ﴿علیه السلام﴾
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1390
  زبان : Persian
  شماره سند : 9264
  موضوع :علوم قرآن و حدیث
  پژوهشگر : مرضیه ابراهیمی
  توصیفگر لاتین : Value ? Antivalue ? Ethic ? Narratives ? Social value
  توصیفگر فارسی : جعفر بن محمد، امام ششم ◄ ارزش ﴿اسلام﴾ ◄ ضد ارزش ◄ اخلاق ◄ روایت ◄ ارزش اجتماعی
  دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه قرآن و حدیث
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : رضا شکرانی
  استاد مشاور : مهدی لطفی
  سال دفاع : 1390
  شماره رکورد : 9264
  شماره راهنما : THE2 168
  فهرست : فهرست مطالب
  صفحه عنوان فصل اول: کلیات
  1-1- تعاریف..................................................................................................................................................................................1
  1-1-1 ارزش .................................................................................................................................................................................................................1
  1-1-2- مقدمه................................................................................................................................................................................1
  1-1-3 اهداف تحقیق ...................................................................................................................................................................2
  1-1-4 فرضیات تحقیق.................................................................................................................................................................2
  1-1-5سوالات تحقیق....................................................................................................................................................................2
  فصل دوم: امام صادق (ع)
  2-1 ولادت .....................................................................................................................................................................................4
  2-2 اسامی، القاب، کنیه ..............................................................................................................................................................5
  2-3 همسر امام و کنیزانش..........................................................................................................................................................6
  2-4 فرزندان امام ..........................................................................................................................................................................6
  2-5 نقش خاتم .............................................................................................................................................................................6
  2-6 سیمای امام.............................................................................................................................................................................6
  2-7 شهادت ...................................................................................................................................................................................6
  2-8 خصایص برجسته ی امام.....................................................................................................................................................7
  2-8-1 علم و دانش بی نظیر امام...............................................................................................................................................7
  2-8-2 زهد و عبادت.....................................................................................................................................................................9
  2-8-3بخشندگی.........................................................................................................................................................................10
  2-8-4 زهد...................................................................................................................................................................................11
  2-8-5 شکیبایی امام ................................................................................................................................................................12
  2-9 فضایل امام در نزد اهل سنّت ..........................................................................................................................................14
  2-10 فضای سیاسی و فرهنگی دوران حیات امام ..............................................................................................................16
  2-11 شاگردان امام ....................................................................................................................................................................19
  2-12 تألیفاتی که به او نسبت داده شده ...............................................................................................................................21
  فصل سوم: تقسیم بندی و موضوع بندی روایات امام صادق ( علیه السلام ) براساس تعریف ارزش و ضدّ ارزش 23
  4-1 دسته بندی عناوین و زیرگروه های ارزشی و ضدّ ارزشی براساس روایات امام صادق ( علیه السلام ).............24
  صفحه عنوان
  فصل چهارم: گفتمان ارزش ها و ضدّ ارزش های اندیشه ای از دیدگاه امام صادق ( علیه السلام )
  5-1 تعریف عقل .........................................................................................................................................................................28
  5-1-1 جایگاه عقل ....................................................................................................................................................................29
  5-1-2 زمینه ی تعقّل ..............................................................................................................................................................31
  5-1-3 ارزش ناچیز عبادت بدون تعقّل .................................................................................................................................31
  5-1- 4 نشانه های خردمندی..................................................................................................................................................33
  5-1-5 نتایج خردورزی...............................................................................................................................................................33
  5-1-6 خداشناسی توسط تعقّل ..............................................................................................................................................36
  5-1-7 ملازمان عقل ..................................................................................................................................................................37
  5- 1- 8 کمال عقل ...................................................................................................................................................................38
  5-2 تفکّر ......................................................................................................................................................................................38
  5-3 تفقّه ......................................................................................................................................................................................40
  5-4 بصیرت و بیداری.................................................................................................................................................................42
  5-5 کسب معرفت دینی ...........................................................................................................................................................43
  5-6 وجوب علم آموزی ..............................................................................................................................................................44
  5-6-1 تعریف علم.......................................................................................................................................................................46
  5-6-2 جایگاه علم از نظر امام..................................................................................................................................................46
  5-6-3 چه علمی را باید آموخت..............................................................................................................................................47
  5-6-4 فضیلت دانش اندوزی از نظر امام...............................................................................................................................48
  5-6-5 جوان محبوب امام........................................................................................................................................................50.
  5-6-6 اصناف عالمان از منظر امام.........................................................................................................................................51
  5-6-7 عالم حقیقی ..................................................................................................................................................................53
  5-6-8 بدترین علما....................................................................................................................................................................54
  5-6-9 فضایل آموزش دانش به دیگران در روایات امام ......................................................................................................54
  5-6-10 حقوق معلّم و متعلّم ...................................................................................................................................................55
  5-2ضدّارزش های اندیشه ای .................................................................................................................................................57
  5-2-1 جهالت ..............................................................................................................................................................................57
  5-2-1-1 تعریف جهل...............................................................................................................................................................57
  5-2-1-2 جهل از دیدگاه امام...................................................................................................................................................58
  صفحه عنوان
  5-2-1-3 مراتب جهل................................................................................................................................................................59.
  5-2-1-4 مصادیق جهل.............................................................................................................................................................60
  5-2-1-5 نشانه های جهل .......................................................................................................................................................61
  5-2-2 حماقت..............................................................................................................................................................................61
  5-2-3 سفاهت ............................................................................................................................................................................62
  5-2-4 عدم پندپذیری................................................................................................................................................................64
  5-2-5 فراموشی یادپروردگار.....................................................................................................................................................64
  5-2-6 عوامل عدم آرامش ........................................................................................................................................................65
  5-2-7 شک .................................................................................................................................................................................66
  فصل پنجم: ارزش ها و ضدّارزش های اجتماعی از دیدگاه امام صادق ( علیه السلام ) 68
  ارزش های اجتماعی....................................................................................................................................................................69
  6-1 معاشرت با مردم .................................................................................................................................................................69
  6-2 حسن خلق ..........................................................................................................................................................................70
  6-3 حسن جوار ...........................................................................................................................................................................77
  6-4 رفق .......................................................................................................................................................................................78
  6-5 نیکی به دیگران ................................................................................................................................................................80.
  6-6 نرم خویی .............................................................................................................................................................................83
  6-7 سخاوت ................................................................................................................................................................................83
  6-8 مواسات ................................................................................................................................................................................85
  6-9 نصح .....................................................................................................................................................................................90
  6-10 انصاف ...............................................................................................................................................................................91
  6-11 جود.....................................................................................................................................................................................93
  6-12 اعطا ...................................................................................................................................................................................94
  6-13صفح ...................................................................................................................................................................................96
  6-14 عفو ....................................................................................................................................................................................96
  6-15 وفای به عهد ....................................................................................................................................................................98
  فصل ششم: عوامل تحکیم خانواده بر پایه ی سخنان امام صادق ( علیه السلام ) 100
  7-1 سفارش به کنترل نگاه توسط زن و مرد...................................................................................................................101
  7-1-1 اثر وضعی حفظ نگاه ................................................................................................................................................101
  صفحه عنوان
  7-1-2-1 نهی زنان از خوشبو ساختن خود در معرض نامحرمان...........................................................................104
  7-1-2-2 پرهیز زنان از تجمّل، زینت و خودآرایی در برابر بیگانگان.....................................................................104
  7-1-2-3 پرهیز از هرگونه خلوت و اختلاط با نامحرم .............................................................................................106
  7-1-2-4 رعایت حجاب و پوشیدگی.............................................................................................................................107
  7-2 نهی از زنا.....................................................................................................................................................................108
  7-2-1 تنگی معاش...........................................................................................................................................................109
  7-2-2 تأثیرات نامطلوب بر فرزندان زنا.........................................................................................................................109
  7-3 انجام وظایف هریک از زوجین در حیطه ی خانواده در کنار محبّت متقابل................................................110
  7-3-1 حقوق مرد بر زن ................................................................................................................................................111
  7-3-2 حقوق زن بر مرد..................................................................................................................................................113
  7-4 وجود عفّت در مردان................................................................................................................................................116
  فصل هفتم: شیعه ی حقیقی از منظر امام صادق ( علیه السلام ) 118
  8-1واژه شناسی شیعه .....................................................................................................................................................119
  8-2 اصناف شیعه .............................................................................................................................................................119
  8-3 روایات سلبی..............................................................................................................................................................124
  8-4 سیمای شیعه در سخنان امام صادق ( علیه السلام ) ......................................................................................126
  منابع و مأخذ .....................................................................................................................................................................130

  چکیده :
  چکیده: مقوله ی تربیت و اخلاق مداری، از جایگاه ویژه ای در سعادت دنیوی و اخروی بشر برخوردار است. از این رو هر انسان طالب حقّی، با آگاهی از مجموعه ی بایدها و نبایدهایی که در تعالیم وحیانی در این زمینه بیان شده و سپس عمل به باید ها و ترک نبایدها؛ به کمال مطلوب وصول یافته و از انحراف از مسیر حق مصون خواهد بود. در این راستا، بازخوانی نصوص دینی، ضمن توجّه به لایه های معنایی این متون مقدّس و نیز در نظر داشتن تأثیر عواملی چون: زمان، مکان، میزان تعلیم و تربیت مخاطب و دیگر قواعد و ساز وکارهای معناشناختی که متن در آن شکل گرفته، راه گریزی است از تحیّر و سردرگمی در شناخت و تمییز ارزش ها. امّا با توجّه به کثرت روایات أئمه ی معصومین (علیهم السلام) در این زمینه که در قالب یک پایان نامه نخواهد گنجید؛ در این پژوهش تنها باز خوانی روایات امام صادق (ع) از روزنه ی ارزش ها و ضدّارزش ها برای بازسازی اندیشه و رفتار دینی مورد عنایت خواهد بود. براساس اعتقاد تشیّع، معصوم عقل کل است و اوامر و منهیات او عین اوامر و منهیات عقل است. لذا در این سیر تحقیق، با این پیش زمینه که " ارزش "، عبارت است از آنچه که امام جعفر صادق ( علیه السلام ) بدان عمل نموده یا زبان در مدح آن گشوده و یا وعده ی نیکویی نسبت به آن داده است. هم چنین " ضد ارزش "، شامل مواردی است که امام در قول یا فعل به نوعی بیزاری خود را نسبت به آن اعلام نموده و یا وعده ی عذاب بر آن داده است؛ به مطالعه و بررسی تک تک روایات مجموعه ی 22 جلدی روایات امام ششم( علیه السلام ) به نام مسند الإمام الصادق ( علیه السلام ) نوشته ی عزیز الله عطاردی از ابتدا تا انتها - با صرف نظر از روایات فقهی و هر آنچه که در غایت طرح این رساله نمی گنجد – می پردازیم.و سپس با دسته بندی مجموعه ی ارزش ها و ضدّارزش ها از منظرهای گوناگون(فردی و اجتماعی پراهمیّت و کم اهمیّت و...) به ارائه ی چشم انداز جغرافیایی صحیح از ارزش های دینی می پردازیم. طبعاً فراوانی و گستردگی روایات جمع آوری شده در این پژوهش، فراتر از حجم یک رساله ی کارشناسی ارشد است، لذا در این نوشتار تنها تحلیل گروهی چند از مجموعه ی این ارزش ها و ضدّ ارزش ها ارائه خواهد شد. کلیدواژه: امام صادق ( علیه السلام )، ارزش ها، ضدّارزش ها، اخلاق

  چکیده انگلیسی :
  Abstract: The subject of training and ethics is very important in happiness of human in world and hereafter. So every wishful of right, with knowledge of the set of Dos and Dos not that has been expressed in this field in the revelation and then act to them; can gain the perfection and protected from the diversion of the right. In this regard, , pay attention to the layers of meaning in texts and consideration of such factors as: time, location, education level of the audience and the rules and semantic mechanism the text is formed in; while reading religious texts; can rescue us from astonishment and confusion in the identification and detection of values. But according to the multiplicity of narratives of the infallible Imams (PBUH) that is more extensive than one Thesis; In this study, only the callback narrations of Imam Sadeq (AS) of the aperture value and the counter values will be considere for the reconstruction of religious thought and behavior. According to Shiite belief, the innocent imam is whole minded and his orders and prohibitions is the same as orders and prohibitions of wisdom. So In the course of the study, with this background that the "value", is what Imam Jafar Sadeq (PBUH), do it, praise it or promise of the goodness for it. The "anti-value", including of speech or verbs that he has announced his aversion to it or has promised of punishment for it; we try to study the individual narratives of the 22-volume collection of narratives sixth Imam (pbuh) in mosnad of Imam Sadiq (pbuh) written by Azizollah atarody from beginning to end - with regardless of the jurisprudential traditions and what does not fit to the purpose of this project thesis. And then we classify the set of values and counter values from different perspectives (social, personal and important and less important, etc.) to provide a correct perspective through religious values. Naturally, the frequency and extent of collected narratives in this study is beyond the volume of master Thesis, therefore, in this paper; only a few of these analyzed sets of values and counter values will be presented. Key words: Imam sadegh(AS),Values, Anti values, Ethic


  کلید واژه ها :
  جعفر بن محمد، امام ششم ◄ ارزش ﴿اسلام﴾ ◄ ضد ارزش ◄ اخلاق ◄ روایت ◄ ارزش اجتماعی,Value ◄ Antivalue ◄ Ethic ◄ Narratives ◄ Social value

  1390
  0

  صفحه اول : Isfahan University Faculty of Literature and Human Sciences Department of quran Science and hadis M.A.Thesis Values and Anti -Values in Imam Sadegh’s (poace be upon him) Tradition Supervisor: Dr. Reza Shokrani Advisor: Dr. Mehdi Motie Researcher: Marziyeh ebrahimi january 2012
  فصل اول : 1-3
  فصل دوم : 4-22
  فصل سوم : 23-27
  فصل چهارم : 28-67
  فصل پنجم : 68-99
  فصل ششم : 100-117
  118-134