• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اثر وقف و ابتدا بر معنای قرآن ﴿از ابتدای سوره مائده تا انتهای سوره نحل﴾
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1391
  زبان : Persian
  شماره سند : 9796
  موضوع :علوم قرآن و حدیث
  پژوهشگر : طیبه رفیع منزلت
  توصیفگر لاتین : ?Stop ? Beginning ? Connect ? Interpretation ? Quran ? Meaning
  توصیفگر فارسی : وقف ﴿قرائت﴾ ◄ ابتدا ﴿قرائت﴾ ◄ وصل ﴿قرائت﴾ ◄ تفسیر ◄ قرآن ◄ معنی ◄ علم قرائت
  دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : محمدرضا ستوده نیا
  استاد مشاور : رضا شکرانی
  سال دفاع : 1391
  شماره رکورد : 9796
  شماره راهنما : THE2 190
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  فصل اول: کلیات
  1-1- تبیین مسأله پژوهشی و اهمیت آن 1
  1-2- اهداف 3
  1-3- فرضیات و پرسشها 3
  1-4- پیشینه تحقیق 4
  1-5- روش تحقیق و مراحل آن 5
  1-6- واژگان کلیدی 6
  1-6-1- قرآن: (Quran) 6
  1-6-2- وقف: Stop)) 7
  1-6-3- ابتدا: ((Beginning 7
  1-6-4- وصل: (Connection) 7
  1-6-5- تفسیر: (Interpretation) 7

  فصل دوم: کلیاتی از دانش وقف و ابتدا
  مقدمه 8
  2-1- تعریف وقف و ابتدا و وصل 9
  2-1-1- وقف 9
  2-1-2- ابتدا 10
  2-1-3- وصل 11
  2-2- تاریخچه دانش وقف و ابتدا 12
  2-3- اهمیت و جایگاه وقف و ابتدا 12
  2-4- توقیفی یا اجتهادی بودن وقف و ابتدا و اقسام آنها. 14
  2-5- پیشینه تألیف در دانش وقف و ابتدا 14
  2-6- رابطه وقف و ابتدا با سایر علوم 21

  عنوان
  صفحه

  2-6-1- علم لغت 21
  2-6-2- علم سیاق 22
  2-6-3- علم نحو 24
  2-6-4- علم بلاغت 25
  2-6-5- علم فقه 26
  2-6-6- علم حدیث 27
  2-6-7- علم قرائات 28
  2-7- اقسام وقف و ابتدا 28
  2-7-1- اقسام وقف از نظر دانشمندان قرآنی 28
  2-7-2- تعاریف وقوف چهار گانه 29
  2-7-3- اقسام ابتدا 31

  فصل سوم : نمونه هایی از اثر وقف وابتدا بر معانی آیات
  اثر وقف و ابتدا بر معنا با تحولات نحوی 33
  3-1- سوره انعام/آیه3 33
  3-2- سوره انعام/آیه12 41
  3-3- سوره انعام/آیه71 47
  3-4- سوره اعراف/آیه24 54
  3-5- سوره انفال/آیه 33 61
  3-6-سوره انفال /آیه64 68
  3-7- سوره توبه/آیه72 72
  3-8- سوره رعد/آیه 7 77
  3-9- سوره ابراهیم/آیه10 81
  وقف معانقه(مراقبه)و اثر آن بر معنا 85
  3-10- سوره مائده/آیه26 87
  3-11- سوره مائده/آیه41 92
  وقف و وصل در فواصل آیات و اثر آن بر معنا 99
  عنوان صفحه

  3-12- سوره هود/آیات188و119 101
  وقوف لازم و قبیح و اثر آن بر معنا 107
  3-13- سورةمائده/آیه2 110
  3-14- سورةمائده/آیه64 110
  3-15- سورةمائده/آیه73 111
  3-16- سورة الأنعام/آیه20 112
  3-17- سوره انعام /آیه 36 112
  3-18- سورة الأنعام/آیه81 112
  3-19- سورة الأنعام/ آیه124 113
  3-20- سوره انفال/آیه 38 113
  3-21- سوره یونس/آیه65 114
  3-22- سورة الرعد/آیه18 114
  3-23- سوره ابراهیم/ آیه 14 115
  3-24- سورة النحل/آیه42 115
  جمع بندی 116
  نتیجه گیری 122
  پیشنهادها 124
  اقسام وقف از منظر علما علم قرائت 125
  شکل1: وقف از نظز ابن انباری 125
  شکل2: وقف از نظر ابو عمرو دانی 125
  شکل3: وقف از نظر سخاوی 125
  شکل4: وقف از نظر اشمونی 126
  شکل5: وقف از نظر ابن جزری 126
  شکل6: ویژگی های وقوف چهار گانه 127
  منابع و ماخذ 128


  چکیده :
  چکیده وقف و ابتدا در القای مفاهیم هر کلامی ایفای نقش می کند و در مورد قرآن از آن روی که با دستورالعمل هدایت بشر و کلام الهی سر و کار داریم ،حساسیتی ویژه یافته است؛ لذا به طبع اهمیت این دانش زمان حضرت نبی اکرم (ص) باز می گردد. در تلاوت یک آیه گاه با تغییر محل وقف و ابتدا، معانی گوناگونی ایجادمی شود. تلاوت کننده قرآن باید بتواند با تشخیص مراد اصلی خداوند، آیه را به گونه ای تلاوت کند که معنای حقیقی کلام به شنونده القا شود. پس لازم است قاری علاوه بر آگاهی از اثرات وقف و ابتدا بر معنا، مفهوم اصلی آیه را در یافته و بر آن وجه تلاوت کند. این پایان نامه در صدد است اثر وقف و ابتدا بر معنای قرآن را بررسی کند تا با تبین این نقش، اهمیت آنرا آشکار نماید. سپس با بررسی الگوی قرائت قاریان نشان دهد این موضوع بنا بر اهمیتش، تا چه میزان توجه و همت قراءرا به خود مشغول داشته است. در این پژوهش، آیات در محدوده سوره های مائده تا نحل مورد بررسی قرار گرفته اند. مبنای اصلی در انتخاب آیات مورد بحث، کتاب منارالهدی اثر عبد الکریم اشمونی بوده و از کتاب الوقوف اللازمه و علاقتها بالمعنی والاعراب اثر مصطفی خلیل و معالم الإهتدا فی الوقف و الإبتداء اثر محمود حصری نیز در تکمیل کار استفاده شده است. پس از انتخاب 40 آیه که وجوه وقفی در آنها موجب تغییر در معانی می شدند ابتدا در مورد هر آیه با بررسی آثار ترجمه و تفسیر موجود، از فعلیت یافتن اثر این وجوه در تولید معانی متفاوت اطمینان حاصل شد در نهایت 24 آیه که اختلافات وقف و ابتدا یا وصل در آنها موجب تفاوتهای جدی و بحث برانگیزی در مفاهیم بود، برای کار انتخاب شد. این تفاوت با آوردن ترجمه ها و تفاسیر موجود ذیل هر حالت از وقف و ابتدا یا وصل، نشان داده شده است. پس از آن برای تعیین معنای حقیقی آیه و مدلول اصلی آن، با توجه به شواهد لغوی، حدیثی، نحوی، تفسیری اهتمام گردید. در این پژوهش مشاهده شد بیشترین تاثیر وقف بر مفهوم، وابسته به تحولات ساختار نحوی آیه است. اما در ترجیح وجهی بر سایر وجوه، سیاق بیش از دیگر عوامل یاری دهنده بود. لذا وقف و ابتدا با تفسیر و علوم دخیل در آن یعنی نحو، لغت، قرائات، بلاغت، فقه و حدیث ارتباطی مسلم دارد. اگرچه وقف و ابتدا نشأت گرفته از دیدگاههای تفسیری است اما در این پژوهش به معنای حاصل از وقف و ابتدا پرداخته شده است تا در این میان نحوه دریافت مفاهیم از منظر مخاطب و شنونده قرآن نشان داده شود. واژگان کلیدی: ابتدا، تفسیر، قرآن، وصل، وقف

  چکیده انگلیسی :
  Abstract It is self evident that in any language pausing to breathe as well as intonation while speaking sentences sets the meaning. The importance of such effect in the meaning of the verses of the holy Quran is far more advanced since it is the words of Allah and the instructions for guidance. his vital consideration ages back to the time of the holy Prophet of Islam (PBUH). In the recitation of some verses of the holy Quran, the meaning changes when the start and end points in the recitation are changed by the reciter. Hence he should recite the holy Quran with reflecting upon the pauses in such away that the true meaning of the holy book and each verse of it is preserved. This requires that the reciter comprehends the true meaning of the holy verses, in addition to knowing the effects of pauses in recitation. In this research we study the efficacy of start and end points in recitation and their effect on meaning of the verses of holy Quran. Then by investigating about the pattern of recitation among famous reciters of the holy Quran, we find out how much they value the fact that the impact of pausing in recitation has on the meaning of the verses. Our study covers 12 chapters (Surah) of the holy Quran, from Ma’ede until Nahl. Among verses in these 12 chapters, we have chosen 40 due to the findings of experts in the field, namely Abdul Karim Oshmong, Mostafa Khalil, and Mahmood Hasani. After the process of selecting the right verses, we confirmed that the different combinations of start and end points in recitation did actually change the meaning of the verses. Then we picked 24 verses which were more controversial in terms of huge difference in the meaning when the start and end points in the recitation were changed. The changes in the meaning and in our work were annotated by the translation and interpretation for each case. For studying the true meaning of verses, finally we utilized etymology, narrative words of the holy prophet (PBUH) of Islam, grammar, and interpretation. Out findings in this work state that the change in pausing while reciting a verse of the holy Quran has the most impact upon the grammatical structure of verse. It is then the change in grammatical structure of the verse that causes the change in the meaning. However, it should be noted that we acquired the true meaning of verse from the context. Therefore, we conclude that there is strong correlation between pausing in recitation of each holy verse and grammar, etymology, eloquence, jurisprudence, the science of narrations revealed by the holy prophet and his household (PBUT). Although appropriate pausing in reciting the holy Quran conceived from the science of interpretation, in this work we have studied the influence of such pausing on the meaning inferred by the audience who listen to the recitation. Keywords: Beginning, Stop, Connection, Interpretion, Quran.


  کلید واژه ها :
  وقف ﴿قرائت﴾ ◄ ابتدا ﴿قرائت﴾ ◄ وصل ﴿قرائت﴾ ◄ تفسیر ◄ قرآن ◄ معنی ◄ علم قرائت,ُStop ◄ Beginning ◄ Connect ◄ Interpretation ◄ Quran ◄ Meaning

  1391
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of literature and human sciences Department of Quran and hadith Sciences M.A. Thesis The impact of pause in recitation on the meaning The Holy Quran Supervisor: Dr. Mohamad Reza Sotudenia Advisor: Dr.Reza Shokrani By: Tayebe Rafimanzelat October 2012
  فصل اول : 1-7
  فصل دوم : 8-32
  فصل سوم : 33-139
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :