• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اصول مدیریت خانواده از منظر دانش مشاوره و اسلام
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1393
  زبان : Persian
  شماره سند : 11956
  موضوع :علوم قرآن و حدیث
  پژوهشگر : نجمه بارباز اصفهانی
  توصیفگر لاتین : Islam ? deliberation ? family management ? family ? the couples ? principle
  توصیفگر فارسی : اسلام ◄ مشاوره ◄ مدیریت خانواده ◄ خانواده ◄ زوجین ◄ اصل
  دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم قرآن و حدی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : اعظم پرچم
  استاد مشاور : مریم فاتحی زاده
  سال دفاع : 1393
  شماره رکورد : 11956
  شماره راهنما : THE2 277
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  پیشگفتار 1
  فصل اول: کلیات
  1-1-شرح و بیان مساله پژوهشی و اهمیت آن 1
  1-2- کلید واژه¬ها 3
  1-3- اهداف پژوهش 4
  1-4- فرضیات و پرسش¬ها 4
  1-5- پیشینه تحقیق 4
  1-6- روش تحقیق و مراحل آن 5
  فصل دوم: ماهیت مدیریت خانواده و مدیریت روابط زوجین در خانواده از منظر مشاوره خانواده و اسلام
  2-1- مقدمه 7
  2-2- معنای اصل 8
  2-3-مفهوم مدیریت از منظر علم مدیریت و اسلام 8
  2-4-مفهوم اصول مدیریت 10
  2-5- مفهوم خانواده در مشاوره خانواده 11
  2- 6-مفهوم خانواده در اسلام 11
  2-7-مفهوم مدیریت خانواده 13
  2-8- مدیریت خانواده از منظر مشاوره خانواده 13
  2-9- مدیریت خانواده از منظر اسلام 14
  2-9-1- ماهیت مدیریت مرد در خانواده از منظر اسلام 15
  2-10- ارتباط از منظرمشاوره خانواده 20
  2-11- ارتباط از منظر اسلام 21
  2-11-1- ارتباط در قرآن 21
  2-12- انواع ارتباط در مشاوره خانواده 22
  2-13- انواع ارتباط در اسلام 22
  عنوان صفحه
  2-14- ارتباط در خانواده از منظرمشاوره خانواده 22
  2-14-1- الگوهای ارتباطی خانواده از منظر مشاوره خانواده 23
  2-15- ارتباط در خانواده از منظر اسلام 23
  2-15-1- الگوهای ارتباطی خانواده از منظر اسلام 24
  2-16- اصل مدیریت ارتباط کلامی زوجین از منظر مشاوره خانواده 26
  2-16-1- تعریف ارتباط کلامی از منظر مشاوره خانواده 26
  2-16-2- مهارت های ارتباط کلامی از منظر مشاوره خانواده 26
  2-16-3- انواع ارتباط کلامی زوجین از منظر مشاوره خانواده 33
  2-16-4- مهارت های برقراری ارتباط کلامی موثر با همسر از منظر مشاوره خانواده 34
  2-16-4-1- مهارت های مربوط به شنونده در ارتباط کلامی با همسر 34
  2-16-4-2- مهارت های مربوط به گوینده در ارتباط کلامی با همسر 35
  2-16-4-3- مد نظر داشتن تفاوت های جنسیتی در ارتباط 36
  2-16-4-4- مهارت رسیدن به انواع صمیمیت زناشویی در قالب کلام 36
  2-17- اصل مدیریت ارتباط کلامی زوجین از منظر اسلام 37
  2-17-1- مهارت های برقراری ارتباط کلامی موثر با همسر از منظر اسلام 37
  2-17-1- 1- مهارت¬های مربوط به کیفیت گفتگو 38
  2-17-1- 2- مهارت¬های مربوط به محتوای گفتگو 45
  2-17-1- 3- مهارت¬های مربوط به زمان گفتگو 48
  2-18- اصل مدیریت ارتباط غیر کلامی زوجین از منظر مشاوره خانواده 49
  2-18-1- تعریف ارتباط غیر کلامی از منظر مشاوره خانواده 49
  2-18-2- انواع ارتباط غیر کلامی از منظر مشاوره خانواده 50
  2-18-3- مهارت های برقراری ارتباط غیر کلامی زوجین از منظر مشاوره خانواده 51
  2-19- اصل مدیریت ارتباط غیر کلامی زوجین از منظر اسلام 54
  2-19-1- انواع ارتباط غیر کلامی از منظر اسلام 54
  2-19-2- مهارت های برقراری ارتباط غیرکلامی زوجین از منظر اسلام 55
  2-20- اصل مدیریت روابط جنسی زوجین از منظر مشاوره خانواده 66
  2-20- 1- میل جنسی از منظر مشاوره خانواده 67
  عنوان صفحه
  2-20- 2- مراحل پاسخ جنسی انسان از منظر مشاوره خانواده 67
  2-20- 3- رضایت جنسی از منظر مشاوره خانواده 68
  2-20- 4- رضایت جنسی و رضایت زناشویی از منظر مشاوره خانواده 68
  2-20- 5- صمیمیت جنسی و راهکارهای افزایش آن از منظر مشاوره خانواده 69
  2-20- 6- سبک های زناشویی و رفتار جنسی از منظر مشاوره خانواده 70
  2-20- 7- آسیب شناسی روابط جنسی از منظر مشاوره خانواده 70
  2-20- 8- اصول برقراری و بهبود روابط جنسی سالم از منظر مشاوره خانواده 74
  2- 21- اصل مدیریت روابط جنسی زوجین از منظر اسلام 76
  2-21-1- میل جنسی(غریزه جنسی) از منظر اسلام 76
  2-21-2- رضایت جنسی و راهکارهای افزایش آن از منظر اسلام 78
  2-21-3- صمیمیت جنسی از منظر اسلام 80
  2-21-4- سبک های زناشویی و رفتار جنسی از منظر اسلام 80
  2-21-5- آسیب شناسی روابط جنسی از منظر اسلام 83
  2-21-6- اصول برقراری روابط جنسی سالم از منظر اسلام 85
  فصل سوم: مدیریت ارتباط با فرزندان و خانواده اصلی و خانواده همسراز منظر مشاوره خانواده و اسلام
  3-1- مقدمه 94
  3-2- اصل مدیریت ارتباط با فرزندان از منظر مشاوره خانواده 95
  3-2-1- شیوه های تعاملی والد-کودک از منظر مشاوره خانواده 95
  3-2-2- مراحل برقراری رابطه والدین با فرزندان از منظر مشاوره خانواده 96
  3-2-2-1- ارتباط والدین با فرزندان از تولد تا مقطع دبستان 96
  3-2-2-1- 1- نظریه دلبستگی 97
  3-2-2-1- 1-1- مراحل دلبستگی 97
  3-2-2-1- 1-2- انواع دلبستگی 98
  3-2-2-1- 1-3- نقش مادر در ایجاد دلبستگی و تغییر آن 99
  3-2-2-2- ارتباط والدین با فرزندان در مقطع پیش دبستانی و دبستان 100
  3-2-2-2-1- اصول و شیوه های برقراری ارتباط با کودکان در مقطع پیش دبستانی و دبستان 100
  عنوان صفحه
  3-2-2-2-2-برنامه افزایش مهارت والدین در زمینه تربیت کودک در مقطع پیش دبستانی و دبستان 104
  3-2-2-2-3- اصول اساسی جهت افزایش مهارت¬های تربیتی والدین برای کودکان مقطع پیش دبستانی و دبستان 105
  3-2-2-3- ارتباط والدین با فرزندان در نوجوانی (مقطع راهنمایی و دبیرستان) 106
  3-2-2-3-1- تعریف نوجوان 107
  3-2-2-3-2- آسیب های ارتباطی والد- نوجوان 107
  3-2-2-3-3-مهارت های ارتباطی والد- نوجوان 108
  3-2-2-3-4- اصول برقراری ارتباط موثر والدین با نوجوانان 108
  3-2-2-4- ارتباط والدین بافرزندان در جوانی 110
  3-2-2-4-1- اصول برقراری ارتباط موثر والدین با جوان 111
  3-3- اصل مدیریت ارتباط با فرزندان از منظر اسلام 112
  3-3-1- شیوه تعاملی والد- کودک در اسلام 113
  3-3-2- مراحل برقراری رابطه با فرزندان در اسلام 114
  3-3-2-1- دوره سیادت 114
  3-3-2-1-1- اصول برقراری ارتباط با کودک در دوره سیادت 114
  3-3-2-1-2- نقش مادر در تربیت فرزند در دوره سیادت و پیش از آن(قبل از تولد) 117
  3-3-2-1-3- ویژگی های مادر و تاثیر آن بر تربیت کودک در دوره سیادت 118
  3-3-2-1-4- نقش مکملی پدر و تاثیراو بر روحیات مادر و تربیت کودک در دوره سیادت 119
  3-3-2-2- دوره اطاعت یا نوباوگی 119
  3-3-2-2-1-اصول برقراری ارتباط با فرزندان در دوره اطاعت یا نوباوگی 120
  3-3-2-3- دوره وزیری یا جوانی 121
  3-3-2-3-1- اصول برقراری ارتباط با فرزندان در دوره وزیری یا جوانی 122
  3-3-3-اصول کلی برقراری ارتباط با فرزندان در اسلام 123
  3-4- اصل مدیریت ارتباط با خانواده اصلی و خانواده همسر از منظر مشاوره خانواده 128
  3-4-1- مهارت های برقراری ارتباط با خانواده اصلی 129
  3-4-1- 1- مهارت¬های مربوط به مرحله ترک خانه 129
  3-4-1- 2- مهارت¬های مربوط به مرحله پیوستن خانواده ها از طریق ازدواج 129

  عنوان صفحه
  3-4-1- 3- مهارت¬های مربوط به مرحله خانواده دارای فرزند خردسال 130
  3-4-1- 4- مهارت¬های مربوط به مرحله روانه کردن فرزندان و جدایی 130
  3-4-2- مهارت های برقراری ارتباط با خانواده همسر 131
  3-5- اصل مدیریت ارتباط با خانواده اصلی و خانواده همسر از منظر اسلام 133
  3-5-1- انواع الگوهای تعاملی با خود، همسر و خانواده اصلی از منظر اسلام 133
  3-5-2- مهارت های ارتباط با خانواده اصلی از منظر اسلام 135
  3-5-3- مهارت های ارتباط با خانواده همسر از منظر اسلام 138
  فصل چهارم: مدیریت حل مسئله و مدیریت نقش¬ها در خانواده از منظر مشاوره خانواده و اسلام
  4-1- مقدمه 147
  4-2- اصل مدیریت حل مسئله و حل تعارض در خانواده از منظر مشاوره خانواده 148
  4-2-1- تعریف تعارض و حل مسئله 148
  4-2-2- مبنای مدیریت حل تعارض زناشویی از منظر مشاوره خانواده 148
  4-2-3- مراحل حل مسئله از منظر مشاوره خانواده 149
  4-2-3-1- تشخیص موقعیت کلی 149
  4-2-3-2- مشخص کردن و فرمولبندی مسئله 149
  4-2-3-3- ایجاد راه حل های بدیل 150
  4-2-3-4- تصمیم گیری 150
  4-2-3-5- اثبات 151
  4-2-4- شیوه¬های اجرایی ساختن مراحل حل مسئله در تعارضات زناشویی از منظر مشاوره خانواده 151
  4-2-4-1- الگوهای تعاملی زوجین متعارض از منظر مشاوره خانواده 151
  4-2-4-1- 1- الگوی همدم طلب – دوری گزین 152
  4-2-4-1- 2- الگوی یادآور-طفره رو 152
  4-2-4-1- 3- الگوی والد-کودک 152
  4-2-4-1- 4- تبادلات اجباری 152
  4-2-4-1- 5- کناره گیری 153
  4-2-4-1- 6- تبادلات تلافی جویانه 153
  عنوان صفحه
  4-2-4-1- 7- شکایت متقابل 153
  4-2-4-1- 8- سندرم خود محوری 153
  4-2-4-2- فرآیندهای حل تعارض زناشویی از منظر مشاوره خانواده 153
  4-2-4-2-1- اجتناب کردن 153
  4-2-4-2-2- مرافعه یا کوتاه آمدن 154
  4-2-4-2-3- بلاتکلیفی(قهر) 154
  4-2-4-2-4- آشتی کردن 154
  4-2-4-2-5- مشارکت جویی 154
  4-2-4-3- راهبردهای پاسخ به تعارض زناشویی از منظر مشاوره خانواده 155
  4-2-4-3- 1- اهمیت ندادن 155
  4-2-4-3- 2- کناره گیری/ ترک کردن 155
  4-2-4-3- 3- تهدید کردن 155
  4-2-4-3- 4- سرزنش کردن 155
  4-2-4-3- 5- تحقیر کردن/بد نام کردن 156
  4-2-4-3- 6- ایجاد احساس گناه 156
  4-2-4-3- 7-منحرف کردن بحث 156
  4-2-4-3- 8- محروم کردن: 156
  4-2-5- اصول مدیریت و حل تعارض زناشویی از منظر مشاوره خانواده 157
  4-3- اصل مدیریت حل مسئله و حل تعارض در خانواده از منظراسلام 158
  4-3-1- مبناهای حل تعارض در اسلام 158
  4-3-2- مراحل حل مسئله از منظر اسلام و شیوه¬های اجرایی ساختن آن در تعارضات زناشویی 159
  4-3-2-1- تشخیص موقعیت کلی 159
  4-3-2-1-1- الگوهای تعاملی زوجین متعارض از منظر اسلام 161
  4-3-2-1-1-1- متعهد- متنفر 161
  4-3-2-1-1-2- آزاردهنده-کناره گیر 161
  4-3-2-1-1-3- پاسخ دهنده- پرخاشگر 163
  4-3-2-1-1-4- عصیانگر- سازشگر 163
  عنوان صفحه
  4-3-2-2- ایجاد راه¬حل¬های بدیل 164
  4-3-2-2- 1- الگوهای پاسخ به تعارض زناشویی از منظر اسلام 164
  4-3-2-3- تصمیم گیری 167
  4-3-2-4- اثبات 167
  4-3-2-4-1- فرآیندهای حل تعارض زناشویی از منظر اسلام 167
  4-3-2-4-1- 1- فرآیند حل مسئله نشوز مرد 168
  4-3-2-4-1- 2- فرآیند حل مسئله نشوز زن 168
  4-3-2-4-1- 3- فرآیند حل مسئله شقاق 173
  4-3-3- اصول مدیریت و حل تعارض زناشویی از منظراسلام 174
  4-4- اصل مدیریت نقش ها و وظایف در خانواده از منظر مشاوره خانواده 175
  4-1-1-دیدگاه سنتی و مدرن در خصوص نقش زن و مرد در خانواده از منظر مشاوره خانواده 176
  4-1-2-اصول مدیریت نقش ها از منظر مشاوره خانواده 177
  4-2- اصل مدیریت نقش ها و وظایف در خانواده از منظر اسلام 179
  4-2-1- انواع نقش در خانواده 179
  4-2-1-1- نقش های زنانه 180
  4-2-1-2- نقش های مردانه 186
  4-2-1-3- نقش های مشترک 190
  4-2-2-اصول مدیریت نقش ها و وظایف در خانواده از منظر اسلام 196
  فصل پنجم: مدیریت مسائل شخصیتی و مدیریت اوقات فراغت در خانواده از منظر مشاوره خانواده و اسلام
  5-1- مقدمه 204
  5-2- اصل مدیریت مسائل شخصیتی در خانواده از منظر مشاوره خانواده 205
  5-2-1- تعریف شخصیت 205
  5-2-2- مدل پنج عاملی شخصی((NEO 205
  5-2-2-1- روان رنجوری 206
  5-2-2-2- برون گرایی 206
  5-2-2-3- وظیفه گرایی 206
  عنوان صفحه
  5-2-2-4- توافق پذیری 207
  5-2-2-5 تجربه گرایی 207
  5-2-3- مدل پنج عاملی و رضایت زناشویی 207
  5-3- اصل مدیریت مسائل شخصیتی در خانواده از منظر اسلام 208
  5-3-1- اصول مدیریت و پیشگیری از بروز مسائل شخصیتی پیش از ازدواج 209
  5-3-1-1- دقت در انتخاب همسر 209
  5-3-1-1-1- همسانی 210
  5-3-1-1-2- خردمندی 211
  5-3-2- صفات شخصیتی زوجین از منظر اسلام 212
  5-3-2-1- ابراز کننده هیجان 212
  5-3-2-2- خود کنترلی 212
  5-3-2-3- تنوع گرایی 213
  5-3-3- اصول مدیریت مسائل و مشکلات شخصیتی پس از ازدواج 214
  5-3-3-1- درون گرایی 214
  5-3-3-2- ضعف نفس 215
  5-3-3-3- بد اخلاقی 216
  5-3-3-4- بخل 217
  5-4- اصل مدیریت اوقات فراغت از منظر مشاوره خانواده 218
  5-4-1- راهکارهای مدیریت اوقات فراغت از منظر مشاوره خانواده 218
  5-4-1-1- برقراری روابط با دیگران 218
  5-4-1-2- انجام فعالیت های تفریحی 219
  5-4-1-3- انجام فعالیت های ورزشی........................................................................................... 220
  5-4-1-4- ارتباط با خدا و حضور در اماکن مذهبی 221
  5-5- اصل مدیریت اوقات فراغت از منظر اسلام 221
  5-5-1- راهکارهای مدیریت اوقات فراغت از منظر اسلام 223
  5-5-1-1- تفریحات سالم 223
  5-5-1-1-1- سفر 223
  عنوان صفحه
  5-5-1-1-2- ورزش 227
  5-5-1-1-3- انجام کارهای هنری 227
  5-5-1-1-4- رفتن به دامان طبیعت 228
  5-5-1-2- همنشینی با خانواده 228
  5-5-1-3- صله رحم 230
  5-5-1-3-1- اصول مدیریت روابط خویشاوندی از منظر اسلام 231
  5-5-1-4- برقراری روابط اجتماعی در قالب دوستی با سایر مومنان 234
  5-5-1-5-کمک به دیگران 235
  5-5-1- 6- ذکر خدا و عبادت 236
  نتایج نهایی 244
  منابع و مآخذ 250
  چکیده :
  چکیده خانواده از مهمترین نهادهای جامعه بشری است که بر رشد و شکوفایی انسان¬ها تاثیرگذار است و کانون آرامش و امنیت افراد است که نیازهای عاطفی اعضا را بر طرف می¬سازد. در عصر حاضر این مهم دچار چالش¬هایی شده است. مدیریت چنین نهادی و دستیابی به اصول مدیریتی صحیح آن می¬تواند از اولویت اندیشه¬های بشر باشد. با عنایت به آموزش¬هایی که در برنامه¬های "غنی سازی زندگی زناشویی" در دانش مشاوره خانواده وجود دارد و با تکیه بر روش شهید صدر که معتقد است رسالت جهانی اسلام برآوردن نیاز¬های روز و دفع شبهه¬هاست و موضوع¬های مورد توجه در دین باید در عالم خارج نیز بررسی شوند تا از طریق مجموعه تجربه¬هایی که از علوم روز به¬دست آمده در گفتگو با قرآن نتایجی حاصل ¬شود که برآورنده نیاز¬ها و پاسخ¬گوینده به سوال¬های بشری باشد و حقایق والای قرآنی را در صحنه اجتماع به طور ملموس آشکار ¬کند؛ پژوهش حاضر در صدد است با روشی توصیفی- تحلیلی به بررسی و واکاوی نه (9) اصل مدیریت خانواده در دو حوزه مشاوره خانواده و اسلام بپردازد. از دیگر اهداف این پژوهش استخراج نکات اشتراک و افتراق دو حوزه در زمینه اصول مدیریت خانواده می¬باشد. برخی از مهمترین یافته های پژوهش عبارتند از: - اصول نه گانه مدیریت خانواده در اسلام و دانش مشاوره خانواده، بر پایه اعتقاد به اصل عزت و کرامت انسانی استوار می¬باشد. - اصول مدیریت خانواده در اسلام بر پایه توحید محوری است و به دنبال انگیزه خدا محوری در جهت آبادانی زندگی دنیوی و اخروی افراد و ایجاد آرامش برای او می¬باشد. - اصول مدیریت خانواده در دانش مشاوره خانواده بر اساس انسان محوری بوده و تکنیک¬ها و مهارت¬هایی که این دانش در زمینه مدیریت خانواده ارائه می¬دهد؛ اغلب در جهت بهینه سازی زندگی خانوادگی افراد و به منظور پرورش استعدادهای فرزندان و رشد اجتماع می¬باشد و شریعت و توحید محوری در آن کمتر نمود می¬یابد. - توصیه و تاکید بر مضامین اخلاقی همچون صبر و گذشت، رعایت حیا و عفاف در زندگی مشترک، حسن خلق و بسیاری مضامین اخلاقی دیگر از جمله مواردی است که در اصول مدیریت خانواده در اسلام مورد تاکید و توجه فراوان قرار گرفته است. در حوزه مشاوره خانواده چنین تاکیداتی کمتر به چشم می¬خورد. علاوه براین، اسلام اجر و ثواب و پاداش¬های اخروی را به عنوان تقویت¬کننده¬های مثبت برای افراد جهت عمل به چنین مضامینی قرار داده است. در مشاوره خانواده چنین تقویت¬کننده¬هایی وجود ندارد؛ آنچه مطرح است؛ مهارت¬ها و تکنیک¬هایی در راستای مدیریت خانواده می¬باشد. کلیدواژه: اسلام، مشاوره ، مدیریت خانواده، خانواده،زوجین، اصل

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Family is the most important organ of mankind society. It effects people's improvement and is the peace and safety center especially for the individuals and at the time it maintains their needs. On the other hand, in the current century, this foundation has been the subject of challengement. Managing such an organ after finding out its true management principles could be one of human mental priorities. According to the married life enrichment program teachings of the science of family deliberation, across from the basis of Martyr Sadr's method, who believes that Islamic Universal message is supplying nowadays essentialities as the same as removing all doubts, which is wisely completed through studying the religious dialectic cases in the outer (=real)world for in the dialogue with Quran process; by the means of experience collection gained by scientific branches are maybe reached in a state that human's needs and questions are respectful, the truths of Quran are apparent in the society stage. This survey is about to study and investigate the Nine (9) Principles of Family Deliberation in comparison with Islam by a descriptive-analytic method. Out of the aims of the survey, the extraction of similarities and differences between these two schools from the aspect of family management principles ought to be referred to. Following are some of the foundings of the survey: - The nine principles of family management in Islam and the science of family deliberation are based on belief to principle of mankind's honor and respect. - The family management principles in Islam are theologically organized; while as a result of Theo-centeredness, developing in both secular and metaphysical phases of life is followed. -The family management principles in the science of family deliberation is humanistic. So, most of the techniques and skills of this field help families and individuals by training the talance of children beside social progress; the religious and metaphysical orientations are noticed fewerly, anyway. - Concepts and behaviors such as: patience, indulgence, coveredness, chastity in the married life matter, having good tempers, wide relationship with the family and many other teachings are some of the items emphasized in family management of Islam. Despite, less attention is shown to these in family deliberation. In addition, Islam introduces the after death-life reward as a positive strengthening parameter to (encourage) individuals. Not such a strengthening weight exists in family deliberation. However the skills and techniques are to manage the family organ. Key Words:Islam, deliberation, family management, family, the couples, principle.


  کلید واژه ها :
  اسلام ◄ مشاوره ◄ مدیریت خانواده ◄ خانواده ◄ زوجین ◄ اصل,Islam ◄ deliberation ◄ family management ◄ family ◄ the couples ◄ principle

  مهر1393
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Literature and humanities Department of Sciences of Quran and Hadith M.A. Thesis management principles of family in counseling science and islam Supervisor: Dr. Azam Parcham Advisor: Dr. Maryam Fatehi zadeh By: Najmeh Barbaz Esfahani September 2014
  فصل اول : 1-6
  فصل دوم : 7-93
  فصل سوم : 94-146
  فصل چهارم : 147-203
  فصل پنجم : 204-262
  فصل ششم :