• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ارزیابی دستور آموزشی کتاب های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1393
  زبان : Persian
  شماره سند : 12758
  موضوع :آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
  پژوهشگر : آمنه کوراوند
  توصیفگر لاتین : Pedagogical Grammar ? Check List ? Evaluating Indicattor ? Communicative Approach
  توصیفگر فارسی : دستورآموزشی ◄ چک لیست ◄ شاخص های ارزیابی ◄ رویکرد ارتباطی ◄ فارسی آموزان خارجی
  دانشکده : دانشکده ی زبان های خارجی، گروه زبان شناسی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : والی رضائی
  استاد مشاور : رضوان متولیان نائینی
  سال دفاع : 1393
  شماره رکورد : 12758
  شماره راهنما : LIN2 144
  فهرست : صفحه

  فصل اول: کلیات
  1 -1- مقدمه 1
  1-2-شرح وبیان مسأله¬ی پژوهش 2
  1-3- اهمیت و ارزش تحقیق 4
  1-4- اهداف تحقیق 4
  1-5-سؤال¬های تحقیق 4
  1-6- کاربرد نتایج تحقیق 5
  1-7-ساختار پایان¬نامه 5
  1-8-خلاصه 5
  فصل دوم: پیشینه
  2-1-مقدمه 6
  2-2- پیشینه مطالعات داخلی 7
  2-3- پیشینه مطالعات خارجی 11
  2-4- خلاصه 14
  فصل سوم: مبانی نظری پژوهش
  3-1- مقدمه 15
  3-2- اهمیت دستور در آموزش زبان 15
  3-3 - دستورآموزشی و ویژگی¬های آن 17
  3-4- روش¬های آموزش زبان 19
  عنوان صفحه

  3-4-1-روش دستور 19
  3-4-2-روش دستور- ترجمه 20
  3-4-3 روش شنیداری- گفتاری 22
  3-5- رویکرد ارتباطی 22
  6-3- تمرین 24
  3-7- راهبردهای یاگیری 25
  3-8- خلاصه 25
  فصل چهارم: روش تحقیق
  4-1-مقدمه 27
  4-2- معرفی چک¬لیست و فهرست وارسی 28
  4-3- شاخص¬های ارزیابی محتوایی 29
  4-4 شاخص¬های ارزیابی زبانی 29
  4-5- شاخص¬های ارزیابی روشی 29
  4-6- شاخص¬های ارزیابی ساختاری 30
  4-7- نحوه¬ی نوشتن چک¬لیست 30
  4-8- خلاصه 33
  فصل پنجم: تجزیه و تحلیل داده ها
  5-1- مقدمه 34
  5-2- بررسی کتاب آزفا 1 ثمره 35
  5-2-1- برخی از نکات دستوری کتاب آزفا 1 ثمره 36
  5-2-2 تحلیل چک لیست تلفیقی دستورآموزشی آزفا1 ثمره 42
  عنوان صفحه

  5-3- بررسی کتاب آزفا 2 ثمره 43
  5-3-1- برخی از نکات دستوری آزفا 2 ثمره 44
  5-3-2 تحلیل چک¬لیست دستورآموزشی آزفا2 ثمره 50
  5-4- بررسی کتاب آزفا 3 ثمره 50
  5-4-1- برخی از نکات دستوری آزفا 3 ثمره 51
  5-4-2- تحلیل چک¬لیست دستورآموزشی آزفا3 ثمره 57
  5-5- بررسی کتاب آزفا 4 ثمره 57
  5 -5-1- برخی از نکات دستوری کتاب آزفا 4 ثمره 58
  5 -5 -2- تحلیل چک¬لیست دستورآموزشی آزفا4 ثمره 64
  5-6- بررسی کتاب درس¬فارسی برای فارسی¬آموزان خارجی پورنامداریان 64
  5-6-1- برخی از نکات دستوری کتاب پورنامداریان 65
  5-6- 2- تحلیل چک¬لیست دستورآموزشی درس فارسی پورنامداریان 72
  5-7- بررسی کتاب درآمدی بر دستورزبان فارسی تکستن 72
  5-7-1- برخی از نکات دستوری کتاب تکستن 73
  5-7- 2- تحلیل چک¬لیست دستورآموزشی درآمدی بر دستورزبان تکستن 79
  5-8- تحلیل کلی چک¬لیست¬ها 81
  5-9- خلاصه 81
  فصل ششم: نتیجه گیری مباحث
  6-1- مقدمه 82
  6-2- پاسخ به سؤالات 83
  6-3- موضوعاتی برای تحقیقات بیش¬تر 88
  منابع 89


  چکیده :
  چکیده پایان¬نامه¬ی حاضر ارزیابی دستورآموزشی متون آموزش زبان¬فارسی به غیر¬فارسی¬زبانان است، که بر اساس رویکرد ارتباطی و در چهارچوب معرفی ویژگی¬های دستورآموزشی(چندشرما2002)، صورت گرفته¬است. در این ارزیابی، چک¬لیست¬ها و مقیاس¬های درجه¬بندی متعددی از نظر گذرانیده¬شد و در نهایت از تلفیق این چک¬لیست¬ها 20 سؤال تهیه گردید که در ارزیابی دستوری کتاب¬های آموزش زبان¬فارسی (ثمره1372)، در چهارجلد، درس فارسی برای فارسی¬آموزان خارجی (پورنامداریان1376) و درآمدی بر دستورزبان¬فارسی (تکستن1983)، مورد استفاده واقع شد. در ساخت چک¬لیست تلفیقی مورد نظر، شاخص های ارزیابی محتوایی، زبانی، روشی و ساختاری به همراه ملاک¬ها و ویژگی¬های اصلی دستورآموزشی، مد نظر قرار گرفت. نتایج بررسی¬ها نشان می¬دهد که دستورزبان دوره¬ی مقدماتی تمام کتاب¬ها براساس نظریه¬های علمی زبان¬شناسی همچون: ساختگرایی و گشتاری نوشته شده¬است، و دوره¬ی سوم و چهارم کتاب ثمره آزفا که برای زبان¬آموزان دوره¬های متوسطه و پیشرفته نوشته شده، براساس معنا و شبیه آن¬چه در دستورزبان¬های سنتی، مطرح می¬شود، تدوین شده¬است. استفاده از نظریات علمی زبان-شناسی نظیر ساختگرایی و گشتاری که در تحلیل بسیاری از قضایای دستوری موفق بوده¬اند و نیز سادگی ساختاری از نقاط قوت و استفاده نکردن از رویکردهای ارتباطی، رعایت نکردن اساس و چهارچوب غیر رسمی ارتباطی در تعاریف دستوری و نداشتن زبان واقعی و معنادار در تمرین¬ها و ماهیت مکانیکی و غیرقابل انعطاف پذیر دستورزبان در این کتاب¬ها، همچنین خطی بودن ( معلم- زبان¬آموز محور نبودن) دستورآموزشی در این کتاب¬ها از نقاط ضعف کتاب¬های مزبور می¬باشد. با توجه به فراوانی قواعد و گوناگونی مقولات دستوری زبان¬فارسی و دستور محور بودن بسیاری از روش¬های آموزشی زبان ابتدا با در نظر گرفتن رویکرد ارتباطی و با توجه به ماهیت گزینشی بودن دستور¬آموزشی، مهم¬ترین مقولات و قواعد را شناسایی و برای آموزش انتخاب کرده و به جای تدوین تمام قواعد به یک روش خاص، هر یک از مقوله¬های دستوری را از طریق رویکردها و روش¬های خاص و مناسبی که اساس رویکرد ارتباطی را در شالوده¬ی خود دارند، نوشته و آموزش بدهیم. کلید واژه¬ها دستورآموزشی، چک لیست، شاخص¬های ارزیابی، رویکرد ارتباطی، فارسی¬آموزان خارجی

  چکیده انگلیسی :
  Abstract The present study is about evaluating pedagogical grammar texts to non Persian speackers which based on communicative approach and geammar teaching features of chand sharma, framework(2002). In this evaluating which is about lesson content, some check lists and grad scales were developed and finally within compilation of check lists 20 questions were provided which is used to study, Persian pedagogical grammar text book of (samara, 1372) in four volume, Persian lesson for foreign students ( pour namdarian, 1376) and Introduction to Persian grammar (tackston, 1983), To providing this check lists evaluating indicators of content, language, method and structure and basic features of pedagogical grammar were considered. The result show that Grammar structure of each books in elementary course, were written according to scientific theory of linguistics such as structuralism and transformational grammar and level of samare's AZFA books for intermediate- advanced learners were developed based on meaning and similar to that seen in traditional grammar.Apply scientific theories of linguistics such as Structuralism and Transformational grammar which have been successful in many grammatical cases and also structural simplicity were strength points, and not using communicative approach, framework principles of informal Communicative Approach of definition and lack of real and meaningful language in exercises and mechanical and non-flexible nature of grammar and being teacher-based were blind spots in this books. Due to the abundance and variety of Farsi grammatical categories and grammar based teaching methods in many language initially with respect to communicative approach and selective nature of grammar structure, identify the most important categories and rules and choose them for teaching and instead of compiling all the rules in a particular way, write each grammatical category by its appropriate methods and approaches which is based on communicative approach and then teach them. Key words: Pedagogical Grammar, Check List, Evaluating Indicattor, Communicative Approach


  کلید واژه ها :
  دستورآموزشی ◄ چک لیست ◄ شاخص های ارزیابی ◄ رویکرد ارتباطی ◄ فارسی آموزان خارجی,Pedagogical Grammar ◄ Check List ◄ Evaluating Indicattor ◄ Communicative Approach

  بهمن1393
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Facutly of Foreign Language Department of Linguistics M.A. Thesis Evaluating the Pedagogical Grammar in Teaching Persian as a Foreign Languge Course Books Supervisor: Dr. Vali Rezai Adviser: Dr. Rezvan Motovaliyan By: Amene Kooravand Feb 2015
  فصل اول : 1-5
  فصل دوم : 6-14
  فصل سوم : 15-26
  فصل چهارم : 27-33
  فصل پنجم : 34-81
  فصل ششم : 82-104