• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 13 فرودرین 1402| 34.239.173.144 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  تحلیل نهادی کنشجمعی در بهرهبرداری از منابعآب
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1397
  زبان : Persian
  شماره سند : 951911014005
  موضوع :اقتصاد
  پژوهشگر : فهیمه شاهوردی
  توصیفگر لاتین : ??,?,????????,:, ?????,,? ????? ?????, ,? ???????? ????? ?????? ????? ??,? ???,,?????,.,
  توصیفگر فارسی : Keywords,:, ,Institutional Analysis & Development,, Kiyan city, The grammar of institutional, Water crisis,, Ethnography,
  دانشکده : دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه اقتصاد
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : دکتر هادی امیری,
  استاد مشاور : دکتر وحید مقدم,دکتر غلامحسین کیانی
  سال دفاع : 1397
  شماره رکورد : 951911014005
  شماره راهنما :
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول : کلیات پژوهش......................................................................................................1
  1-1-مقدمه 1
  1-2-شرح و بیان مسأله پژوهشی 1
  1-3-اهمیت و ارزش پژوهش 3
  1-4-اهداف پژوهش 4
  1-5-سوالات پژوهش 4
  1-6-روش پژوهش 4
  1-7-مراحل اجرای پژوهش 5
  1-8-جامعه آماری 5
  1-9-کلید واژه ها 5
  فصل دوم : مبانی نظری و پیشینهی پژوهش........................................................................7
  2-1- مقدمه 7
  2-2- چالش آب در ایران 8
  2-3- مدیریت آب در ایران 9
  2-4- روشهای مدیریت منابع مشترک 10
  2-5- تعریف واژه نهاد در این پژوهش 11
  2-6- معمای زندانی 12
  2-7- تراژدی منابع مشترک 13
  2-8- چارچوب IAD 14
  2-8-1- متغییرهای بیرونی موثر بر وضعیت کنش 15
  2-8-2- متغییرهای درونی موثر بر وضعیت کنش 16
  2-9- دیدگاه استروم 19
  2-10- روش ADICO 19
  2-11- سطوح تحلیل 21
  2-11-1- سطح تأسیسی: 21
  2-11-2- سطح انتخاب جمعی: 21
  2-11-3- سطح عملیاتی: 21
  2-12- سیر تاریخی قوانین آب در ایران 22
  2-13- میدان مطالعه 25
  عنوان صفحه
  2-13-1- معرفی استان چهارمحال و بختیاری 25
  2-13-2- معرفی شهرکیان 27
  2-14- پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق( مطالعات و تحقیقاتی که دربارهی این موضوع صورت گرفته و نتایج حاصل از آن) 28
  2-14-1- مطالعات داخلی 28
  2-14-2- مطالعات خارجی 34
  2-15- جمع بندی فصل 36
  فصل سوم: روش شناسی پژوهش.......................................................................................37
  3-1- مقدمه 37
  3-2- روش پژوهش 37
  3-3- شیوه نمونه گیری 41
  3-4- ابزار گردآوری داده ها 42
  3-4-1- مشاهده 42
  3-4-2- مصاحبه 43
  3-4-3- مطالعه اسناد و مدارک 44
  3-5- اعتبار پژوهش 44
  3-6-پژوهش در عمل 45
  3-7- جمع بندی فصل 45
  فصل چهارم : یافته های پژوهش.........................................................................................47
  4-1- مقدمه 47
  4-2- فرآیند مفهوم سازی 48
  4-2-1- سطح تأسیسی: 48
  4-2-2- سطح انتخاب جمعی: 48
  4-2-3- سطح عملیاتی: 48
  4-3- ویژگی تاریخی و جغرافیایی منطقه 49
  4-4- منابع تأمین آب در منطقه محمودآباد 52
  4-6- عرصه کنش 68
  4-6-1- مشارکت کنندگان: ذینفعان 69
  4-6-2- موقعیت کنش: 71
  4-7- شرایط موجود در منطقه محمودآباد شهرکیان 76
  عنوان صفحه
  4-7-1- شرایط فیزیکی/مادی: 77
  4-7-2- ویژگی های اجتماعی: 77
  4-7-3- قواعد مورد استفاده: 78
  4-8- الگوهای تعامل 80
  4-8-1- تعامل کشاورزان با یکدیگر: 81
  4-8-2- تعامل کشاورزان با اداره آب: 81
  4-8-3- تعامل کشاورزان با اداره جهاد کشاورزی: 81
  4-8-4- سایر تعاملات: 81
  4-9- پیامدها: 82
  4-10- ارزیابی: 82
  4-11- به کارگیری چارچوب IAD 82
  4-12- جمع بندی فصل 84
  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات..............................................................................85
  5-1- مقدمه 85
  5-2- خلاصه پژوهش 85
  5-3- پاسخ به پرسش های پژوهش 86
  5-4- نتایج پژوهش 89
  5-5- پیشنهادات پژوهش 91
  5-6- محدودیت های پژوهش 92
  منابع و مأخذ 93
  پیوست ها 99
  -
  -

  آخرین صفحه 108  چکیده :
  امروزه یکی از مسائل زیستمحیطی جهانی که بسیار چالش برانگیز شده، مسئله مدیریت منابع مشترک است. منابع مشترک، به کالاهایی گفته میشود که از لحاظ ویژگی کاهشپذیری در مصرف مانند کالای خصوصی و به لحاظ ویژگی استثناپذیری همانند کالای عمومی است. از جملهی این کالاها میتوان به آبهای زیرزمینی اشاره کرد. اقتصاددانان نئوکلاسیک همواره اقتصاد را در دو راهی دولت- بازار قرار میدهند. به این معنا که تخصیص بهینه و کارای منابع، تنها توسط مدیریت دولت مرکزی و یا بنگاههای خصوصی امکانپذیر است. اما هر دو رویکرد مدیریت دولتی و خصوصی با ناکاراییها و مشکلات فراوانی روبرو هستند. در جهت رفع این مشکلات، استروم رویکرد نهادی، شیوه خودسازماندهی و کنش جمعی را برای مدیریت منابع مشترک پیشنهاد میدهد. استروم و همکارانش در جهت تحلیل ترتیبات نهادی موجود در منابع مشترک چارچوب تحلیل و توسعه نهادی (IAD) را ایجاد کردهاند. بر اساس چارچوب IAD، انسانها برای تسهیل کنشهایشان در شرایط تکراری قواعدی را وضع میکنند تا از بروز جنگ و اختلاف جلوگیری شود. در این چارچوب کلیه عوامل درونی شامل مشارکتکنندگان، موقعیتها و... و عوامل بیرونی شامل شرایط فیزیکی، شرایط اجتماعی و قواعد مورد استفاده کنشگران مشخص میشود. سپس قواعد استخراج شده در سه سطح عملیاتی، انتخاب جمعی و تأسیسی طبقهبندی میشوند. استروم و همکارانش برای مشخص کردن نوع گزارههای نهادی استخراج شده روش ADICO را پیشنهاد میکنند که با استفاده از این روش گزارههای نهادی به استراتژی، هنجار و قاعده تقسیم میشوند. در این مطالعه که به بررسی تحلیل نهادی کنشجمعی کشاورزان منطقه محمودآباد شهرکیان پرداخته شده است، دو کنشجمعی شامل بهرهبرداری آب و تدارک آب استخراج شد. در حوزه بهرهبرداری آب، کشاورزای از طریق قاعدهگذاری و خودسازماندهی موفق شده بودند که آب را بین خود تقسیم کنند بدون آنکه برای تقسیم یا بهرهبرداری از منبع مشاع مشکلی داشته باشند اما در حوزه تدارک آب، به دلیل عدم تعامل بهرهبرداران و دخالت مستقیم دولت، تراژدی منابع مشترک شکل گرفته است به نحوی که بهرهبرداران منبع مشترک هر ساله به ویژه با بروز خشکسالی با افت بیشتر منبع مواجه شدهاند. در این مطالعه شواهدی مبنی بر صحت ادعای استروم که بر توانایی ذینفعان برای قاعدهگذاری و خودسازماندهی در جوامع محلی اشاره میکند، یافت شد.


  چکیده انگلیسی :
  Now days, one of the most challenging universal environmental issues is the problem of common resource management. Common resources refer to commodities that are like private commodity in terms of reducibility, and like general commodity in terms of exclusivity. These include groundwater. Neoclassical economists always set the economy in the state-market dilemma. This means that the optimal and efficient allocation of resources is possible only by the management of the central government or private enterprises. But both governmental and private management approaches face many inefficiencies. In order to resolve these problems, Strom proposes an institutional approach, self-organization and collective action for common resource management. Strom and colleagues have developed an Institutional Analysis and Development Framework (IAD) for analyzing the institutional arrangements in the common resources. Based on the IAD framework, humans set up rules to facilitate their actions under repetitious conditions to prevent fight and conflict. In this framework, all internal factors include participants, situations, and ... and external factors including physical conditions, social conditions, and rules used by actives. Then the extracted rules are classified into three levels of operation, collective selection, and establishment. Strom and colleagues suggest the ADICO method to determine the type of extracted institutional propositions, that by using this method, institutional propositions are divided into strategy, norm and rule. In this study, which investigated the institutional analysis of farmers' collective action in Mahmoud Abad Kiyan city, two collective actions including water exploitation and water supply were extracted. In the field of water exploitation, farmers managed to divide water between themselves without having to deal with the sharing or exploitation of the common source through self-regulation, but in the field of water supply, a common resource tragedy has emerged due to the lack of interaction among the exploiters and the direct interference of the government, so that resource exploiters are faced with a further drop in resource levels every year, especially with the emergence of a drought. In this study, some evidences were found that confirm the accuracy of the Strom's claim that refers to the ability of beneficiaries to regulate and self-organize in local communities.


  کلید واژه ها :
  کل,ی,دواژه‌ها,:, تحلیل,,و توسعه نهادی, ,، شهرکیان، گرامر نهادی، بحران آب,، قوم,,نگاری,., _ Keywords,:, ,Institutional Analysis & Development,, Kiyan city, The grammar of institutional, Water crisis,, Ethnography,


  0

  صفحه اول : Institutional Analysis of Collective Action in Utilizing Water Resources, The Case of Kian City, CHaharmahal and Bakhtiari Provice.
  فصل اول : 1-6
  فصل دوم : 7-36
  فصل سوم : 37-46
  فصل چهارم : 47-84
  فصل پنجم : 85-98
  فصل ششم : 99-107
  108-


  NULL