• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  بررسی آرایش وندهای اشتقاقی زبان فارسی
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1389
  زبان : Persian
  شماره سند : 7462
  موضوع :زبان شناسی همگانی
  پژوهشگر : مریم حمصیان
  توصیفگر لاتین : Morphotactics ? Persian Language ? Selectional Restrictions ? Occurrence Frrquency ? Derivational Affixes
  توصیفگر فارسی : تکواژ آرایی ◄ وندهای اشتقاقی ◄ زبان فارسی ◄ رویکرد محدودیت های گزینشی فب﴿1988﴾ ◄ بسامد وقوع
  دانشکده : دانشکده زبانهای خارجی، گروه زبان شناسی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : عادل رفیعی
  استاد مشاور : بتول علی نژاد
  سال دفاع : 1389
  شماره رکورد : 7462
  شماره راهنما : LIN2 79
  فهرست : فهـرست مـطالب
  عنــوان صــفحه

  فـصل اول: مقــدمه
  1ـ1) مقـدمه 1
  1ـ2) مسئله پژوهش 3
  1ـ3) ضرورت و اهمیت پژوهش 8
  1ـ4) اهداف 9
  1ـ5) فرضیه‌ها 9
  1ـ6) پیش فرض‌ها 10
  1ـ7) محـدوده پژوهش 11
  1ـ8) محدودیت‌ها 11
  1ـ9) تعریف‌ها 11

  فـصل دوم: مرور پیشینه
  2ـ1) مسئله انسداد ناشی از فشار 12
  2ـ2) تعاریف 13
  2ـ3) تئـوریها 17
  2ـ4) تعدیل کننده‌های بالقوه در پدیده انسداد عملکرد در ورزش......... 30
  2ـ5) نتیجه‌گیری 34

  فـصل سـوم: روش‌شـناسی
  3-1) طـرح تحقیق 35
  3-2) شـرکت‌کننده‌ها 36
  3-3) ابزارهای اندازه‌گیری 36
  3-4) روش اجـرا و شرایط آزمایشی 39
  3-5) تجزیه و تحلیل آماری 41

  فـصل چهـارم: یافـته‌ها
  4ـ1) مقدمه 43
  4ـ2) ضربان قلب 44
  4ـ3) پاسخ به تکلیف ثانویه 45
  4ـ4) عملکرد پرتاب دارت 49
  4ـ5) نتیجه‌گیری 50

  فـصل پنـجم: بحـث و نتیجه‌گیری
  5ـ1) مقـدمه 52
  5ـ2) پیامدهای شرایط فشار 53
  5ـ3) پیشنهادها 57
  5ـ4) نتیجه‌گیری 59
  عنــوان صــفحه

  پیوسـت‌ها 61
  پیوست الف: فرم رضـایت نامه 62
  پیوست ب: ابزارهای مورد استفاده 63

  مـنابـع 65  چکیده :
  چکیده هدف تحقیق حاضر، بررسی ساز و کارهای توجه و کنترل حرکت در اجرای تحت فشار یک تکلیف حسی ـ حرکتی (پرتاب دارت) در افراد مبتدی بود. تعداد 20 دانشجوی جوان (با میانگین سن 12/1±50/20 سال) داوطلب شرکت در این پژوهش شدند. این افراد پس از یک جلسه تمرین و آموزش پرتاب دارت (تعداد کوشش-های تمرینی 40 پرتاب)، در سه وضعیت شامل: موقعیت پایه، شرایط ارائه تکلیف دوگانه ـ فشار پایین و شرایط ارائه تکلیف دوگانه ـ فشار بالا مورد ارزیابی قرار گرفتند. در طرح تکلیف دوگانه از شرکت‌کنندگان خواسته شد که هم‌زمان با اجرای تکلیف اصلی (پرتاب دارت)، به عنوان تکلیف ثانویه به یک محرک شنیداری که با دو فرکانس قابل تشخیص ارائه میشد نیز پاسخ دهند. بعد از انجام کوشش‌های پایه که به تنهایی اجرا میشد، به شرکت‌کنندگان گفته شد که کوشش‌های بعدی را باید همراه با محرک‌های شنیداری مورد نظر انجام دهند. در این کوشش‌ها برای ایجاد شرایط فشار بالا به شرکت‌کنندگان گفتیم که اگر بتوانند به امتیازی معادل 150 درصد امتیاز پایه خود برسند پاداش (100000 ریال) میگیرند، در حالی که در شرایط فشار پایین هیچ تاکیدی بر کسب امتیاز خاص نشد. ضربان قلب شرکت‌کنندگان نیز قبل، بعد و در حین اجرای کوشش‌های تکلیف دوگانه اندازه-گیری ‌شد. نتایج نشان داد که در کوشش‌های انجام شده تحت فشار بالا، تعداد ضربان قلب شرکت‌کنندگان به میزان معناداری افزایش یافته است. در پاسخ به تکلیف ثانویه نتایج نشان داد که در شرایط فشار بالا زمان واکنش به محرک شنیداری به میزان معناداری افزایش یافته است. علاوه بر این در شرایط فشار نرخ دقت پاسخ به تکلیف ثانویه نیز به میزان معناداری کاهش یافت. این یافته‌ها موید این است که فشار باعث تقلیل منابع توجه و ناکارآمدی پردازش اطلاعات میشود. با این وجود، مشاهده بهبود عملکرد کوشش‌های تحت فشار نسبت به کوشش‌های پایه، با توجه به اثرات منفی این شرایط بر فرایندهای پردازشی، غیر منتظره بود. همسو با تئوریهای مراحل اکتساب مهارت، شرکت‌کنندگان مبتدی در کوشش‌های تحت فشار امتیازهای بهتری نسبت به کوشش‌های پایه کسب کردند. ظاهراً به این دلیل عملکرد فرد مبتدی در شرایط فشار ارتقاء یافته است که مجبور شده درگیر نظارت هوشیارانه به اجرای مهارت شود. کلید واژه‌ها: توجه، کنترل حرکت، فشار، پرتاب دارت.

  چکیده انگلیسی :
  ABSTRACT The aim of the present study was to investigate attentional mechanisms and motor control of a pressured sensori-motor (dart-throwing) task in novice performers. Twenty undergraduate students (20.5 ± 1.12 years old) voluntarily participated in this investigation. After one instruction and practice session of dart-throwing (40 trails), the participants were examined in three conditions: baseline, low pressured-dual task and high pressured-dual task trails.In the dual-task paradigm, we asked the participants to do dart-throwing as primary task and respond to an auditory stimulus with two distinguishable frequencies as secondary task simultaneously. After doing baseline trials alone, the participants were told additional trials would occur with the auditory stimulus and that they would have the chance to win reward (100,000 Rials) if they obtained150% of their baseline scores in high pressured trials. Participants’ heart rate was measured before, during, and after doing dual-task trails .Results revealed that in high pressured trails the heart rate was increased significantly.In respond to the secondary task, the results showed a significant increase of reaction time in pressure condition. Furthermore, rate of respond accuracy to the secondary task was decreased significantly in pressured condition. These results suggest that pressure depleted attentional sources and induced inefficient information processing. However, there was an unexpected choking effect on performance in the pressured trials.In agreement with theories of skill acquisition, the novice performers gained better scores under pressure than baseline trials. We concluded that novice performance is enhanced by pressure conditions thatallow for explicit monitoring of skill execution. Key words: Attention, Motor Control, Pressure, Dart-throwing.


  کلید واژه ها :
  تکواژ آرایی ◄ وندهای اشتقاقی ◄ زبان فارسی ◄ رویکرد محدودیت های گزینشی فب﴿1988﴾ ◄ بسامد وقوع,Morphotactics ◄ Persian Language ◄ Selectional Restrictions ◄ Occurrence Frrquency ◄ Derivational Affixes

  1389
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of physical education and Sport Sciences Department of Motor Behavior M.A. Thesis DEPLETED ATTENTIONAL RESOURCES AND EXPLICIT CONTROL IN PERFORMING SENSORIMOTOR SKILLS UNDER PRESSURE Supervisor: Dr. Hamid Salehi Advisor: Dr. Ahmadreza Movahedi By: Maryam Hemmasi January 2012
  فصل اول : 1-11
  فصل دوم : 12-34
  فصل سوم : 35-42
  فصل چهارم : 43-51
  فصل پنجم : 52-72
  فصل ششم :