• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  بررسی آکوستیکی تکیة واژگانی و تکیة زیروبمی در فراگیران متوسط زبان انگلیسی فارسی زبان
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1393
  زبان : Persian
  شماره سند : 12385
  موضوع :زبانشناسی همگانی
  پژوهشگر : الهه مسجدی
  توصیفگر لاتین : lexical stress ? pitch accent ? fundamental frequency ? vowel quality
  توصیفگر فارسی : تکیة واژگانی ◄ تکیة زیروبمی ◄ بسامد اصلی ◄ کیفیت واکه ای
  دانشکده : دانشکده زبان های خارجی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : بتول علی نژاد
  استاد مشاور : عادل رفیعی
  سال دفاع : 1393
  شماره رکورد : 12385
  شماره راهنما : LIN2 138
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات
  1-1 مقدمه 1
  1-2 شرح و بیان مسئله پژوهشی 2
  1-3 اهداف و فرضیه¬های پژوهش 4
  1-3-1 اهداف پژوهش 4
  1-3-2 سؤل¬های پژوهش 5
  1-3-3 فرضیه¬های پژوهش 5
  1-4 اهمیت و ارزش پژوهش و کاربرد نتایج آن 5
  1-4-1 اهمیت و ارزش پژوهش 5
  1-4-2 کاربرد نتایج پژوهش 6
  1- 5 روش پژوهش 6
  1-5-1 مواد آزمایش و روش جمع¬آوری داده¬ها 6
  1-5-2 افراد شرکت¬کننده در آزمون 7
  1-5-3 روش اندازه¬گیری متغیرها و مقایسة داده¬ها 7
  1-6 جمع¬بندی 8
  1-7 ساختار کلی پایان¬نامه 8
  فصل دوم : پیشینه پژوهش
  2-1 مقدمه 9
  2-2 پیشینه پژوهش 9
  2-2-1 مطالعات پژوهشگران در مورد تکیة واژگانی و تکیة زیروبمی زبان انگلیسی 9
  2-2-2 مطالعات پژوهشگران خارجی در مورد تکیة واژگانی و تکیة زیروبمی زبان فارسی 11
  2-2-3 مطالعات پژوهشگران ایرانی در مورد تکیة واژگانی و تکیة زیروبمی زبان فارسی 13
  2-2-4 مطالعات تطبیقی درمورد تکیة واژگانی و تکیة زیروبمیبین دو زبان فارسی و انگلیسی 19
  2-3جمع¬بندی 21
  فصل سوم: مفاهیم و چارچوب نظری
  3-1 مقدمه 22
  3-2 هجا و واحدهای آوایی بزرگتر 22
  3-2-1 هجا 23
  3-2-1-1 هجا و انواع آن در زبان فارسی 24
  3-2-1-2 هجا و انواع آن در زبان انگلیسی 25
  3-2-2 واژه 25
  عنوان صفحه
  3-2-3 جمله 25
  3-3 واحدهای زبرزنجیری گفتار 25
  3-3-1 تکیه و همبسته¬های صوت¬شناختی آن 27
  3-3-1-1 بسامد اصلی 27
  3-3-1-2 شدت و دامنة نوسان 29
  3-3-1-3 دیرش 29
  3-3-1-4 کیفیت واکه¬ای 31
  3-4 تکیة واژگانی 31
  3-4-1 ماهیت آوایی تکیة واژگانی در زبان فارسی 33
  3-4-2 ماهیت آوایی تکیة واژگانی در زبان انگلیسی 33
  3-4-3 نقش¬های تکیة واژگانی 34
  3-4-4 درجات تکیة واژگانی 36
  3-4-5 طرح تکیة واژگانی در زبان فارسی 39
  3-4-6 طرح تکیة واژگانی در زبان انگلیسی 41
  3-5 برجستگی و تکیة زیروبمی 43
  3-5-1 تکیه در گروه¬های معنایی 44
  3-5-2 تکیة زیروبمی در زبان فارسی 46
  3-5-3 تکیة زیروبمی در زبان انگلیسی 47
  3-5-4 واحدهای بدون تکیه در گروه و جمله 50
  3-6 تغییرات تکیة واژگانی در گروه و جمله در زبان فارسی 50
  3-6-1 موارد مهم انتقال تکیة واژگانی در گروه و جمله در زبان فارسی 52
  3-6-2 موارد مهم حذف تکیة واژگانی در گروه و جمله در زبان فارسی 53
  3-6-3 موارد مهم پذیرش تکیة واژگانی در گروه و جمله در زبان فارسی 53
  3-7 تغییرات تکیة واژگانی در گروه و جمله در زبان انگلیسی 53
  3-7-1 موارد مهم انتقال تکیة واژگانی در گروه و جمله در زبان انگلیسی 53
  3-7-2 موارد حذف تکیة واژگانی در گروه و جمله در زبان انگلیسی 54
  3-7-3 موارد مهم پذیرش تکیة واژگانی در گروه و جمله در زبان انگلیسی 54
  3-8 تکیه واژه¬¬های قرضی در دو زبان فارسی و انگلیسی 54
  3-9 وزن طبیعی گفتار 55
  3-9-1 وزن هجایی 55
  3-9-2 وزن تکیه¬ای 55
  3-10 جمع¬بندی 56
  عنوان صفحه
  فصل چهارم: تحلیل داده¬ها
  4-1 مقدمه 57
  4-2 واژه¬های تک¬هجایی 58
  4-3 واژه¬های دوهجایی 62
  4-3-1 بررسی ویژگی¬های صوت¬شناختی هجای اول و دوم واژه Feeling 62
  4-3-2 بررسی ویژگی¬های صوت¬شناختی هجای اول و دوم واژهNervous 66
  4-3-3 بررسی ویژگی¬های صوت¬شناختی هجای اول و دوم واژهAffect 70
  4-3-4بررسی ویژگی¬های صوت¬شناختی هجای اول و دوم واژهBecause 74
  4-3-5بررسی ویژگی¬های صوت¬شناختی هجای اول و دوم واژهControl 78
  4-3-6بررسی ویژگی¬های صوت¬شناختی هجای اول و دوم واژه Improves 82
  4-4 واژه¬های سه¬هجایی 86
  4-4-1بررسی ویژگی¬های صوت¬شناختی واژهChemical 86
  4-4-2بررسی ویژگی¬های صوت¬شناختی واژه Hospital 90
  4-4-3بررسی ویژگی¬های صوت¬شناختی واژهEmotion 94
  4-4-4 بررسی ویژگی¬های صوت¬شناختی واژه Relaxing 98
  4-4-5 بررسی ویژگی¬های صوت¬شناختی واژه Influence 102
  4-5 واژه¬های چهارهجایی 106
  4-5-1بررسی ویژگی¬های صوت¬شناختی واژهsymbolizes 106
  4-5-2بررسی ویژگی¬های صوت¬شناختی واژهFuneral 110
  4-5-3بررسی ویژگی¬های صوت¬شناختی واژهPurity 114
  4-5-4 بررسی ویژگی¬های صوت¬شناختی واژه Relationship 118
  4-5-5بررسی ویژگی¬های صوت¬شناختی واژهIrritable 122
  4-6 جمع¬بندی 126
  فصل پنجم: بحث و نتیجه¬گیری
  5-1 مقدمه 127
  5-2 اهداف، سؤال¬ها و فرضیه¬های پژوهش 127
  5-3 پاسخ به سؤال¬های پژوهش 128
  5-3-1 پاسخ به سؤال اول پژوهش 128
  5-3-1-1 واژه¬های تک هجایی 128
  5-3-1-2 واژه¬های دوهجایی 129
  5-3-1-3 واژه¬های سه¬هجایی 130
  5-3-1-4 واژه¬های چهارهجایی 131
  عنوان صفحه
  5-3-2 پاسخ به سؤال دوم پژوهش 133
  5-3-2-1 واژه¬های تک هجایی 134
  5-3-2-2 واژه¬های دوهجایی 135
  5-3-2-3 واژه¬های سه¬هجایی و چهارهجایی 136
  5-3-3 پاسخ به سؤال سوم پژوهش 137
  5-3-4 جمع¬بندی 140
  5-4 مشکلات و محدودیت¬های پژوهش 140
  5-5 پیشنهادها 141
  5-5-1 پیشنهادهای کاربردی 141
  5-5-2 پیشنهادهای پژوهشی 141
  منابع 142


  چکیده :
  چکیده پژوهش حاضر یک تحقیق توصیفی-کاربردی بوده و به مطالعة آکوستیکی تکیة واژگانی و تکیة زیروبمی در فراگیران متوسط زبان انگلیسی فارسی زبان می¬پردازد. هدف از این پژوهش بررسی نقاط ضعف فارسی¬زبانان و اختلاف تلفظ آن¬ها نسبت به افراد بومی زبان انگلیسی در اعمال تکیة واژگانی و تکیة زیروبمی از منظر آواشناسی آکوستیک می-باشد. بدین منظور به بررسی کلمات جدا برای تکیة واژگانی و کلمات در متن برای تکیة زیروبمی می¬پردازیم. از آنجایی که تکیه زبان¬ها با هم متفاوت است و از طرفی زبان مبدأ در یادگیری زبان مقصد تداخل ایجاد می¬کند، آگاهی از این تفاوتها بین دو زبان، علاوه¬بر اینکه در پیش¬بینی نقاط مشکل¬زا در یادگیری زبان خارجی مؤثر است، معلم را نیز در امر آموزش یاری می¬کند و همچنین در تهیه و تدوین مواد آموزشی کاربرد دارد. به همین منظور یک متن انگلیسی از کتاب got itکه امروزه برای آموزش مکالمه سطح متوسط زبان انگلیسی در آموزشگاه¬های زبان انگلیسی استان اصفهان به کار برده می¬شود، استفاده شده و هجده کلمه از همان متن از اقسام مختلف کلمه و با محل تکیه متفاوت انتخاب شده و پنج فرد بومی و ده فرد غیربومی این کلمات را یکبار خارج از متن و یک بار درون متن خوانده¬اند. پس از بررسی و مقایسه داده¬های بدست آمده از سه جنبه زیروبمی، شدت و دیرش که سه همبستة اصلی تکیه هستند یافته¬های پژوهش به شرح زیر می¬باشند. - در مورد تکیة واژگانی افراد غیربومی تحت تأثیر زبان فارسی، کلمات را با تکیه¬پایانی تلفظ می¬کنند. - از بین چهار گروه دختر بومی، دختر غیربومی، پسر بومی و پسر غیربومی، عامل شدت در تلفظ دختر غیر بومی تفاوت معناداری با سه گروه دیگر دارد و این میزان برای دختر غیربومی کمتر است. - الگوی تکیة زیروبمی در تلفظ افراد غیربومی به میزان زیادی تحت تأثیر الگوی زبان فارسی است. از آنجایی که در جملات دوجزئی و سه¬جزئی با مفعول معرفه زبان فارسی، تکیة زیروبمی روی فعل جمله قرار دارد، همین الگو را در متن انگلیسی نیز اعمال کرده¬اند. در جملات با مسند نیز متأثر از زبان فارسی، تکیة زیروبمی را روی مسند قرار داده¬اند. بنابراین فارسی¬زبان¬ها در اثر تداخل الگوی تکیة واژگانی و تکیة زیروبمی زبان فارسی، کلمات و متون انگلیسی را تا حد زیادی طبق قواعد تکیة زبان مادری خود تلفظ می-کنند، که علت آن می¬تواند توجه اندک به عناصر زبرزنجیری زبان انگلیسی در امر آموزش زبان خارجی باشد. واژه¬های کلیدی: تکیة واژگانی، تکیة زیروبمی، بسامد اصلی، کیفیت واکه¬ای

  چکیده انگلیسی :
  Abstract The present study is a descriptive-practical one which does research on an acoustic study of lexical stress and pitch accent in intermediate Persian learners of English. The aim of this research, regarding the significance of suprasegmentals in the rhythm of speech, is an acoustic etude of weak points of Persian learners and their pronunciation gap with English native speakers in using lexical stress and pitch accent in separate words and words in the context respectively. Since the stress pattern is different from language to language and the first language interferes with learning the second language, these differences between the two languages would be effective in the anticipation of problematic points of learning a foreign language. Moreover, it helps the teachers with instruction and it is also useful in the production and codification of the curriculum development. we selected an English text from the book “got it” which is taught nowadays in English institutes for intermediate conversation and we chose 18 words out of the same text, consisting of different parts of speech with different stress placement. There were five native and ten non-native participants who have recorded their voice pronouncing separate words and words in the context respectively. At last our findings are the followings: - About lexical stress, non-native speakers affected by their mother tongue, pronounce the words with final stress. - Intensity in the pronunciation of non-native girls has a significant difference with other groups, and it is lower than them. - The pitch accent pattern in non-native speakers’ pronunciation is largely affected by Persian. Since in Persian two-part sentences and tree-part sentences with a known object, the pitch accent is on the verb of the sentence, they apply this pattern to English texts as well. Furthermore in sentences with predicate, they put the pitch accent on the predicate, just like Persian. So we can deduce that due to the interference of lexical stress and pitch accent pattern of Persian, Iranians pronounce English words and texts according to Persian stress rules and its main reason could be our little concern for English suprasegmentals in teaching a foreign language. Keywords: lexical stress, pitch accent, fundamental frequency, vowel quality  


  کلید واژه ها :
  تکیة واژگانی ◄ تکیة زیروبمی ◄ بسامد اصلی ◄ کیفیت واکه ای,lexical stress ◄ pitch accent ◄ fundamental frequency ◄ vowel quality

  1393
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Foreign languages Department of Linguistics M.A. Thesis An Acoustic Study of Lexical Stress and Pitch Accent in Intermediate Persian Learners of English Supervisor: Dr. Batool Alinezhad Advisor: Dr. Adel Rafiei By: Elahe Masjedi November 2014
  فصل اول : 1-8
  فصل دوم : 9-21
  فصل سوم : 22-56
  فصل چهارم : 57-126
  فصل پنجم : 127-146
  فصل ششم :