• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  استعاره در ترجمه: نگرش هایی شناختی در مورد ترجمه ی رباعیات خیام به انگلیسی و کردی
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1392
  زبان : Persian
  شماره سند : 10997
  موضوع :زبانشناسی همگانی
  پژوهشگر : رحمان ویسی حصار
  توصیفگر لاتین : metaphor ? translation ? Culture ? Khayyam’ quatrains ? Sharafkandi ? Fitzgerald
  توصیفگر فارسی : استعاره ◄ ترجمه ◄ فرهنگ ◄ رباعیات خیام ◄ شرفکندی ◄ فیتزجرالد
  دانشکده : دانشکده زبانهای خارجی، گروه زبانشناسی
  مقطع : دکتری

  استاد راهنما : منوچهر توانگر
  استاد مشاور : والی رضایی
  سال دفاع : 1392
  شماره رکورد : 10997
  شماره راهنما : LIN3 22
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات
  1-1 شرح و بیان مساله¬ی پژوهشی 1
  1-2 استعاره در زبانشناسی شناختی 1
  1-3 استعاره و فرهنگ 5
  1-4 استعاره در ترجمه 8
  1-5 خیام و مترجمان او 10
  1-6: اهداف تحقیق 12
  1-7 اهمیت و ارزش تحقیق 12
  1-8 کاربرد نتایج تحقیق 12
  1-9: سوالهای تحقیق 12
  1-10 نوع مطالعه 13
  1-11 مراحل اجرایی تحقیق 13
  1-12 جامعه¬ی آماری 13
  1-13 روش و طرح نمونه برداری 13
  1-14 حجم نمونه و روش محاسبه 13
  1-15 ابزار گردآوری داده¬ها 13
  1-16 ابزار تجزیه و تحلیل 14
  فصل دوم: پیشینه¬ی تحقیق
  2-1 پیشینه¬ی تحقیق 15

  عنوان صفحه
  2-2 مطالعات انجام شده در مورد ترجمه¬ی رباعیات خیام 15
  2-2-1 سیما داد 15
  2-2-2 لطف الله یار محمدی 17
  2-2-3 فرزانه فرحزاد 19
  2-2-4 شیلان شفیعی 20
  2-3 مطالعات انجام شده در مورد استعاره در فرایند ترجمه 22
  2-3-1 داگوت و ترجمه¬ی استعاره 22
  2-3-2 نیومارک و ترجمه¬ی استعاره 23
  2-3-3 لارسون و ترجمه¬ی استعاره 27
  2-3-4 وندن بروک و ترجمه¬ی استعاره 30
  2-3-5 آلوارز و ترجمه¬ی استعاره 33
  فصل سوم: مبانی نظری
  3-1 استعاره: چیستی و انواع آن 36
  3-1-1 استعاره از رویکردهای کلاسیک تا شناختی 36
  3-1-2 استعاره در زبانشناسی شناختی 41
  3-1-3 استعاره¬ی مفهومی 41
  3-1-4 انواع استعاره¬ی مفهومی 45
  3-1-5 گونه¬شناسی لیکاف و جانسون 45
  3-1-6 گونه¬شناسی گریدی 45
  3-1-7 گونه¬شناسی کووکسس 49
  3-1-8 استعاره¬های ساختار رخدادی و زنجیره¬ی بزرگ هستی 52
  عنوان صفحه
  3-1-9 مجاز و استعاره 54
  3-1-10 طرحواره¬های تصویری و استعاره 55
  3-1-11 تحقق¬های غیر زبانی استعاره 59
  3-1-12 نگاهی دیگر به استعاره: الگوی ادغام مفهومی 60
  3-1-13 شیوه¬ی تشخیص استعاره در (MIP) 64
  3-2 استعاره و فرهنگ: دوگانه¬ی بدن و فرهنگ 67
  3-2-1 تنوع استعاری 69
  3-2-2 تنوع بینافرهنگی استعاره 69
  3-2-3 تنوع درون فرهنگی استعاره 70
  3-2-4 علل و عوامل تنوع استعاری 72
  3-2-5 الگوهای فرهنگی و تنوع استعاره 79
  3-2-6 انواع الگوهای فرهنگی 80
  3-2-7 رابطه¬ی بین استعاره و الگوهای فرهنگی 82
  3-2-8 روش و شیوه¬ی انجام مطالعات تطبیقی استعاره در بین فرهنگهای متفاوت 85
  3-2-9 الگوی مطالعه¬ی بینافرهنگی استعاره¬ی مفهومی : الگوی اول کووکسس 86
  3-2-10 الگوی مطالعه¬ی بینافرهنگی استعاره¬ی هیراگا 88
  3-2-11 ادغام الگوهای کووکسس و هیراگا و مقایسه¬ی تطبیقی استعاره در فرهنگ 92
  3-2-12 الگوی ارزیابی تنوع بینافرهنگی استعاره در فرایند ترجمه: الگوی دوم کوکسس 93
  3-3 استعاره و ادبیات 96
  3-3-1 شعرشناسی شناختی 97
  3-3-2 استعاره¬ی شعری و انواع رویه¬های تولید آن 98
  عنوان صفحه
  3-3-3 تشخیص 103
  3-3-4 استعاره¬ی تصویری 103
  3-3-5 ساختار استعاری شعر در سطح متن 104
  3-3-6 استعاره از ابیات منفرد تا ساختار کلی شعر 108
  3-4 استعاره در ترجمه 113
  3-4-1 ترجمه به مثابه¬ی تماس بینافرهنگی و معضل تعادل 113
  3-4-2 مفهوم تعادل در رویکردهای کلاسیک 114
  3-4-3 مفهوم تعادل و ترجمه در رویکرد شناختی 116
  3-4-4 نظریه¬های شناختی ترجمه¬ی استعاره 119
  3-4-5 تاباکوفسکا و مندلبلیت: نظریه¬ی شناختی ترجمه¬ی استعاره 119
  3-4-6 الگوی تلفیقی-تجویزی معالج در باب ترجمه¬ی استعاره 125
  3-4-7 الگویی تلفیقی پیشنهادی برای ارزیابی استعاره در فرایند بررسی تطبیقی 126
  فصل چهارم: تحلیل داده¬ها
  4-1 تجزیه و تحلیل داده¬ها 130
  4-2 روش گردآوری داده¬ها 130
  4-3 تحلیل داده¬ها 130
  رباعی 1 131
  رباعی 2 144
  رباعی 3 154
  رباعی 4 164
  رباعی 5 174
  عنوان صفحه
  رباعی6 184
  رباعی 7 192
  رباعی 8 202
  رباعی 9 211
  رباعی 10 221
  رباعی 11 229
  رباعی 12 238
  رباعی 13 245
  رباعی 14 253
  رباعی 15 259
  فصل پنجم: نتایج تحلیل و تضمن¬های نظری
  5-1 نتایج کمی تحلیل 268
  5-2 گونه¬های تنوع استعاری میان متن مبدأ فارسی و متن مقصد کردی 269
  5-3 الگوهای حاکم بر ترجمه¬ی کردی 270
  5-4 رابطه¬ی بین تنوعات استعاری و الگوهای حاکم بر ترجمه¬ی کردی 272
  5-5 : عوامل موثر بر تنوع استعاری و الگوهای ترجمه در متن کردی 274
  5-6 گونه¬های تنوع استعاری میان متن مبدأ فارسی و متن مقصد انگلیسی 278
  5-7 الگوهای حاکم بر ترجمه¬ی انگلیسی 280
  5-8 رابطه¬ی تنوعات استعاری و الگوهای حاکم بر ترجمه¬ی انگلیسی 282
  5-9 عوامل مؤثر بر تنوع استعاری و الگوهای ترجمه در متن انگلیسی 284
  5-10 انطباق نظام¬مند و رویه¬های تولید استعاره در متن اصلی و ترجمه¬های آن 287
  عنوان صفحه
  5-11 مقایسه¬ی دو متن ترجمه شده¬ی رباعیات با هم 292
  5-12 بازبینی فرضیه¬ی شناختی ترجمه در سایه¬ی نتایج تحلیل داده¬ها 294
  15-13 جمع بندی 300
  5-14 پیشنهاداتی برای مطالعات بعدی 303
  منابع : 305  چکیده :
  چکیده: اهداف تحقیق حاضر عبارت است از تحلیل پدیدار استعاره در ترجمه، توسعه¬ی فرضیه¬ی شناختی ترجمه و همچنین بررسی استعاره¬ها و رویه¬های خلق استعاره¬های شعری در رباعیات خیام و ترجمه¬ها¬ی آن. بدین منظور رباعیات خیام و ترجمه¬ی کردی آن اثر شرفکندی(1390) و ترجمه¬ی انگلیسی آن توسط فیتز جرالد (1942) مورد بررسی قرار گرفتند. داده¬های تحقیق حاضر بر اساس روش نمونه¬گیری هدفمند انتخاب شدند. بدین شیوه که در ابتدا رباعیاتی که به صورت مشترک توسط دو مترجم ترجمه شده بوند، انتخاب شده و سپس از این میان رباعیاتی که جزو رباعیات اصیل خیام بوده و همچنین حاوی بیشترین تعداد استعاره بودند، به عنوان داده¬های این تحقیق تعیین شدند. بر این اساس تعداد 15 رباعی خیام و ترجمه-های کردی و انگلیسی آنها با توجه به نظریه¬ی استعاره¬ی مفهومی (لیکاف و جانسون، 1980؛ لیکاف 2006)، نظریات شناختی ترجمه (تاباکوفسکا، 1993؛ مندلبلیت، 1995) و همچنین بر اساس الگوهای مطالعات بینافرهنگی استعاره (کوکسس، 2005 و 2006؛ هیراگا، 1991) مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به مبنای شناختی این تحقیق، تعامل سه پدیدار استعاره، فرهنگ و ترجمه در سطح شناختی و مفهومی مورد بررسی قرار گرفت. مفهوم تعادل تجربی در نظریات شناختی ترجمه (بنگرید به: تاباکوفسکا، 1993) به مثابه¬ی یکسانی مفهوم پردازی بین متن مبدا و مقصد در نسبت مستقیم با ماهیت مفهومی-شناختی استعاره و همچنین ماهیت شناختی فرهنگ قرار دارد. بر این اساس نوعی همگونی و توازی بین ماهیت این سه پدیده در فرایند تحلیل وجود دارد. با توجه به مبانی شناختی و ابزارهای تحلیل مورد استفاده در این رساله، دستاوردهای تحقیق حاضر به این صورت است: در ابتدا رابطه¬ی میان گونه¬های تنوع بینافرهنگی استعاری با انواع الگوهای ترجمه¬ی استعاره مشخص گردید. به این شیوه که با توجه به شیوه¬ی تنوعات می¬توان نوع الگوی ترجمه را در متنی خاص پیش بینی کرد. همچنین عوامل موثری که در پیدایش انواع تنوعات و الگوهای ترجمه¬ی استعاره دخیل بودند تشخیص داده شده و جایگاه آنها در نظریه¬ی شناختی ترجمه مشخص گردید. دستاورد سوم به این شیوه بود که رابطه¬ی استعاره و الگوهای فرهنگی در فرایند ترجمه بررسی شده و جایگاه آن در نظریه¬ی شناختی ترجمه تبیین گردید. از دیگر دستاوردها بازتعریف مفهوم زمان پردازش ذهنی استعاره با توجه به مفهوم تثبیت¬شدگی استعاره و نسبت آن با ترجمه¬پذیری است. همچنین در رساله¬ی حاضر انگیزه¬های تعادل و تصرف با توجه به نقش¬های ارجاعی و شعری ترجمه و بر اساس الگوی ارتباطی یاکوبسن (1386 ب) مورد بازبینی قرار گرفت. در نهایت با توجه به تمام این موارد سعی شد که فرضیه¬ی شناختی ترجمه از نو بازبینی شده و به صورت کارآمدتری توسعه یابد. کلیدواژه¬ها: استعاره، ترجمه، فرهنگ، رباعیات خیام، شرفکندی، فیتزجرالد

  چکیده انگلیسی :
  Abstract This thesis tries to investigate the phenomenon of metaphor in translation from a cognitive perspective. For this purpose, Khayyam’s poetry and its Kurdish translation by Sharafkandi (1390) along with its English translation by Fitzgerald (1942) were taken into consideration. The data were collected by the purposive sampling. Among the quatrains translated by the two translators, the authentic ones, including more metaphors, were analyzed. Accordingly, 15 quatrains and their Kurdish and English translations were analyzed according to the conceptual metaphor theory (Lakoff and Johnson, 1980; Lakoff, 2006), the cognitive theories of translation (Tabakowska, 1993; Mandelblit, 1995), and the models of cross-cultural studies of metaphor (Kovecsses, 2005, 2006; Hiraga, 1991). Regarding the cognitive basis of this research, the interaction of metaphor, culture and translation is considered at the level of cognition and conceptualization. The concept of experiential equivalence (Tabakowska, 199) as the same conceptualization of source and target texts in translation is directly related to the metaphor and culture as the conceptual phenomena. Accordingly, the achievements of this thesis are as follows: The relationship between metaphorical variations and translation patterns of metaphor were determined. Consequently, the translation patterns can be predicted according to the cross-cultural variations of metaphors in a specific text. The efficient factors, which have a great impact on metaphorical variation and translation patterns, were determined. Regarding these factors, the cognitive theory of translation is revised. Then, the relationship between metaphor and cultural models in translation is explained as the relationship between profile and base. The cognitive translation hypothesis is read in terms of this relationship. The other one includes revising the processing time of metaphor in translation according to the factor of establishment. Also, in this research, the equivalency and the manipulation in translation were investigated by drawing on the concepts of poetic and referential functions of Jakobson’s model (1386b). Finally, regarding all these achievements, we try to develop the cognitive model of translation. Keywords: metaphor, translation. Culture, Khayyam’ quatrains, Sharafkandi, Fitzgerald


  کلید واژه ها :
  استعاره ◄ ترجمه ◄ فرهنگ ◄ رباعیات خیام ◄ شرفکندی ◄ فیتزجرالد,metaphor ◄ translation ◄ Culture ◄ Khayyam’ quatrains ◄ Sharafkandi ◄ Fitzgerald

  1392
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Foreign Languages Department of Linguistics PhD Thesis Metaphor in Translation: Cognitive Perspectives on Khayyam’s Poetry as Renderd into English and Kurdish Supervisor: Dr. Manoochehr Tavangar Advisor: Dr. Vali Rezai By: Rahman Veisi Hasar January 2014
  فصل اول : 1-14
  فصل دوم : 15-35
  فصل سوم : 36-129
  فصل چهارم : 130-267
  فصل پنجم : 268-311
  فصل ششم :