• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ارزیابی تابع قابلیت اعتماد نانوسیستم ها و ریز مولفه ها
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1391
  زبان : Persian
  شماره سند : 9860
  موضوع :آمار گرایش آمار ریاضی
  پژوهشگر : زهرا غلامی
  توصیفگر لاتین : Reliability ? Gibbs distribution ? Binomial distribution ? survival function ? Associated random variales ? Gaussian copula ? Markov random field ? Gibbs sampling ? Hazard rate ? Nanosystem
  توصیفگر فارسی : قابلیت اعتماد ◄ توزیع گیبز ◄ توزیع دوجمله ای ◄ تابع بقا ◄ متغیر تصادفی وابسته ◄ مفصل گاوسی ◄ میدان تصادفی مارکف ◄ نمونه گیری گیبز ◄ نرخ خطر ◄ نانوسیستم
  دانشکده : دانشکده علوم، گروه آمار
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : مجید اسدی
  استاد مشاور : رسول رکنی زاده
  سال دفاع : 1391
  شماره رکورد : 9860
  شماره راهنما : STA2 123
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: مفاهیم پایه
  1-1 مقدمه 1
  1-2 فناوری نانو چیست؟ 2
  1-2-1 تعریف و انواع نانوسیستم¬ها 4
  1-2-2 روش¬های ساخت عناصر پایه 5
  1-2-3 تجهیزات 6
  1-3 مفاهیم سالخوردگی 6
  1-3-1 تابع قابلیت اعتماد (تابع بقا) 6
  1-3-2 تابع نرخ خطر 7
  1-4 قابلیت اعتماد سیستم¬هایی با اجزای وابسته 8
  1-4-1 وابستگی 9
  1-4-2 برخی از مفاهیم وابستگی چند متغیره 11
  1-5 مفصل¬ها 12
  1-5-1 مفصل¬های دو متغیره 13
  1-6 میدان¬های تصادفی مارکف و کاربردهای آن¬ها 18
  1-7 نمونه¬گیری گیبز 23
  1-8 چند تعریف و قضیه مفید دیگر 24
  1-9 روند پایان¬نامه 26

  فصل دوم: ارزیابی قابلیت اعتماد حدی نانوسیستم¬های تک بعدی
  2-1 مقدمه 27
  2-2 ارائه توزیع توأم 29
  2-3 بررسی عملکرد دو مدل از نانوسیستم¬ها 43
  2-4 ارزیابی قابلیت اعتماد نانوسیستم خطی l از N: F (مدل (1)) 44
  2-5 ارزیابی قابلیت اعتماد نانوسیستم خطی تحت مدل (2) 45
  عنوان صفحه
  2-6 عدم برقراری شرایط فشردگی 50
  2-7 نتیجه¬گیری 53

  فصل سوم: ارزیابی قابلیت اعتماد ریزمولفه¬های دو بعدی
  3-1 مقدمه 54
  3-2 معرفی نمادها و ارائه توزیع توأم 55
  3-3 بررسی عملکرد دو مدل از ریزمولفه¬های دو بعدی 59
  3-4 ارزیابی قابلیت اعتماد یک ریزمولفه¬ی دو بعدی مدل (1) 60
  3-5 ارزیابی قابلیت اعتماد ریزمولفه¬ی دو بعدی مدل (2) 62
  3-5-1 برقراری شرط اول فشردگی 63
  3-5-2 برقراری شرط دوم فشردگی 67
  3-6 عدم برقراری شرایط فشردگی 70
  3-7 نتیجه¬گیری 73

  فصل چهارم: ارزیابی تابع قابلیت اعتماد ریزمولفه¬ها با استفاده از مفصل¬های گاوسی و فارلی، گامبل، مورگنسترن
  4-1 مقدمه 74
  4-2 مفصل گاوسی و فارلی، گامبل، مورگنسترن 75
  4-3 فرضیات مورد نظر و مدل¬بندی رفتار توأم متغیرهای T(s_N ),…,T(s_1) 78
  4-3-1 مدل گاوسی 80
  4-3-2 تابع چگالی توأم T(s_N ),…,T(s_1) در مدل گاوسی 82
  4-3-3 تابع نرخ خطر چند متغیره تحت مدل گاوسی 82
  4-3-4 مدل FGM 88
  4-3-5 نرخ خطر چند متغیره تحت مدل FGM 89
  4-4 محاسبه تابع قابلیت اعتماد یک مدل ریزمولفه 90
  4-5 نتیجه¬گیری 94
  عنوان صفحه
  فصل پنجم: ارائه مدلی یکپارچه برای ارزیابی قابلیت اعتماد ریزمولفه¬ها
  5-1 مقدمه 95
  5-2 مدل MRF یکپارچه 96
  5-3 نتایج حدی تحت برقراری شرایط فشردگی (کم پراکندگی) 100
  5-4 بررسی دو مدل متفاوت از عملکرد ریزمولفه¬ها 103
  5-4-1 ارزیابی قابلیت اعتماد حدی ریزمولفه¬های نوع 1 و 2 با فرض شرط کم پراکندگی 105
  5-4-2 کران¬هایی برای قابلیت اعتماد 107
  5-4-3 ارزیابی قابلیت اعتماد در حالت نافشردگی 109
  5-5 نتیجه¬گیری 111
  پیوست 112
  واژه¬نامه 113
  منابع و مآخذ 118

  چکیده :
  چکیده: نانوسیستم¬ها ابزارهایی می¬باشند که مواد تشکیل دهنده آن¬ها در ابعاد نانو (9-10 متر) هستند. از این رو لازم است در طراحی و ساخت آن¬ها از اتم¬های منحصر به فردی استفاده شود. در عرصه نانوعلوم و نانوتکنولوژی به مسائلی از قبیل ساخت و طراحی نانوسیستم¬ها با ویژگی¬های فیزیکی جدید توجه ویژه¬ای شده¬است. اما سوالاتی نظیر قابلیت اعتماد چنین سیستم¬هایی کمتر مورد بررسی قرار گرفته¬اند. از آنجایی که طول عمر محصولات ساخته شده یکی از فاکتورهای مهم تولید است، ضروری به نظر می¬رسد که در مورد نانوسیستم¬های به تازگی طراحی شده نیز، تصمیماتی در راستای افزایش طول عمر و بالا بردن احتمال بقا در نظر گرفته شود. پایان نامه حاضر در جهت مرور مطالعات انجام شده¬ی مربوط به نانوسیستم¬ها با ساختارهای متفاوت و ارزیابی قابلیت اعتماد آن¬هاست. در این راستا دو نوع از نانوسیستم¬های تک بعدی و دو بعدی را در نظر گرفته و رابطه ساختاری بین مولفه¬های آن¬ها را از نقطه نظر آماری بررسی می¬کنیم. در نهایت با برازش مدل¬هایی متناسب با ساختار درونی آن¬ها، قابلیت اعتماد برای انواع مختلفی از این سیستم¬ها به دست می¬آید. از جمله می¬توان به سیستم¬های k از N اشاره کرد که در حالت ساده به مفهوم آن است که سیستم، مادامیکه حداقل k مولفه در حال کار کردن باشند، به فعالیت خود ادامه خواهد داد. با توجه به اینکه در نانوسیستم¬ها، مولفه¬های تشکیل دهنده سیستم، اتم¬ها می¬باشند، منظور از فعال بودن مولفه¬های سیستم، جابه¬جا نشدن اتم¬ها و تغییر آرایش ندادن در ساختار آن¬هاست. نکته قابل توجه در اینجا این است که لزوماً مولفه¬های درون نانوسیستم¬ها غیرهمبسته نیستند. ساختار اتمی و برهم¬کنش-های بین اتم¬ها و عوامل محیطی مؤثر، از جمله دلایل وابستگی بین مولفه¬ها می¬باشند. از این رو برای به دست آوردن قابلیت اعتماد در چنین سیستم¬هایی فرض غیرهمبسته بودن مولفه¬ها، فرضی درست نخواهد بود. بنابراین برای به دست آوردن قابلیت اعتماد باید به مدل¬هایی متوصل شد که وابستگی بین مولفه¬ها را دخالت دهد. از جمله¬ی این مدل¬ها، مدل میدان تصادفی مارکف است که برای بیان رفتار توأم مولفه¬ها مفید واقع می¬شود. همچنین می¬توان از مفهوم تابع مفصل برای وارد نمودن ساختار وابستگی بین مولفه¬ها استفاده کرد. در نتیجه با استفاده از این مدل¬ها و با در نظر گرفتن شرایطی تحت عنوان شرایط فشردگی (کم پراکندگی)، که به موجب آن تعداد اتم¬ها زیاد و جابه¬جایی یک اتم یک پیشامد بسیار نادر است، می¬توان تابع قابلیت اعتماد را بهبود بخشید. واژگان کلیدی: تابع بقا، تابع کواریانس ایزوتروپیک، تابع قابلیت اعتماد، تابع مفصل، توزیع دو جمله¬ای، توزیع گیبز، متغیرهای تصادفی وابسته، مفصل فارلی-گامبل-مورگنسترن، مفصل گاوسی، میدان تصادفی مارکف، نانوسیستم تک بعدی، ریزمولفه¬ی دو بعدی، نرخ خطر چند متغیره، نمونه¬گیری گیبز.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Nanosystems are devices that are in the size range of billionth of a meter (1×〖10〗^(-9)), and therefore are built necessarily from individual atoms. In the fields of nanoscience and nanotechnology much attention has been given to the dual problem of designing nanocomponents with novel physical properties and how they can be fabricated. Receiving less attention has been the question of the nanocomponent reliability. Since the lifetime of products is one of factors of production, high reliability is necessary to guarantee the advancement and utilization of nanocomponents due to the fact that they account for a high proportion of cost of newly designed nanosystems and multiscale systems. The aim of this dissertation is to study recent development on the structures of this nanosystems and investigate their reliabilities. We consider one dimentional and two dimentional nanosystems and study structural relationship between their components. Finally, we fit several statistical models and assess reliability for different types of nanosystems. In the process Of doing so, we use the concept of copula which will usefull to study the development between the component of the systems. Keywords: Associated random variables, Binomial distribution, Copula function, Farlie-Gumbel-Morgenestern, Gibbs distribution, Gibbs sampling, Guassian copula, isotropic covariance function, Markov andom field, Multivariate hazard rate, One dimensional nanosystem, Reliability function, Survival function, Two dimensional nanocomponent.


  کلید واژه ها :
  قابلیت اعتماد ◄ توزیع گیبز ◄ توزیع دوجمله ای ◄ تابع بقا ◄ متغیر تصادفی وابسته ◄ مفصل گاوسی ◄ میدان تصادفی مارکف ◄ نمونه گیری گیبز ◄ نرخ خطر ◄ نانوسیستم,Reliability ◄ Gibbs distribution ◄ Binomial distribution ◄ survival function ◄ Associated random varial

  1391
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Science Department of Statistics M.Sc. Thesis Assessing the Reliability Function of Nanocomponents and Nanosystems Supervisor: Dr. Majid Asadi Advisor: Dr. Rasool Rokni Zadeh By: Zahra Gholami December 2012
  فصل اول : 1-26
  فصل دوم : 27-53
  فصل سوم : 54-73
  فصل چهارم : 74-94
  فصل پنجم : 95-122
  فصل ششم :