• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  آشنایی زدایی زبانی در برگزیده آثار داستان نویسان معاصر
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1391
  زبان : Persian
  شماره سند : 9952
  موضوع :زبان و ادبیات فارسی
  پژوهشگر : سمیه صادقیان
  توصیفگر لاتین : Defamiliarization ? foregrounding ? fiction ? contemporary literature ? fiction ? language
  توصیفگر فارسی : آشنایی زدایی ◄ برجسته سازی ◄ داستان ◄ ادبیات معاصر ◄ ادبیات داستانی ◄ زبان﴿ادبی﴾
  دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات ف
  مقطع : دکتری

  استاد راهنما : محسن محمدی فشارکی
  استاد مشاور : مرتضی هاشمی
  سال دفاع : 1391
  شماره رکورد : 9952
  شماره راهنما : LIT3 54
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  فصل اول: تعاریف و کلیات
  1-1فرمالیسم 1
  1-2 ساختارگرایی 5
  1-2-1زبان و نشانه 6
  1-3 آشناییزدایی 10
  1-4 آشناییزدایی در زبان 12
  1-4-1- قاعده‏افزایی 17
  1-4-2- قاعده‏کاهی 21
  1-5 داستان 38
  1-6 زبان داستان 39

  فصل دوم: جلال آل‏احمد
  2-1- زندگی و آثار جلال آل احمد 41
  2-2- خلاصۀ داستان مدیر مدرسه 42
  2-3- آشناییزدایی زبان در مدیر مدرسه و پنج داستان 43
  2-4- قاعده‏کاهی سبکی 43
  2-5- قاعده‏کاهی معنایی 44
  2-5-1- تشبیه 44
  2-5-2- استعاره 46
  2-5-3- نماد 48
  2-5-4- مجاز 48
  2-5-5- کنایه 49
  2-5-6- ایهام 50
  2-5-7- پارادوکس 50
  2-6- قاعده‏کاهی نحوی 53
  2-7- زبان محاوره 54
  2-8- ایجاز 56
  عنوان صفحه

  2-9- تکرار 59
  2-10- بررسی و تحلیل 60

  فصل سوم: بهرام صادقی
  3-1- زندگی و آثار بهرام صادقی 63
  3-2- خلاصۀ رمان ملکوت 64
  3-3- آشناییزدایی در آثار بهرام صادقی 65
  3-4- قاعده‏کاهی معنایی 65
  3- 4- 1- تشبیه 65
  3- 4- 2- استعاره 67
  3- 4- 3- ایهام 69
  3-4- 4- دیگر گونه‏های قاعده‏کاهی معنایی 70
  3-5- قاعده‏کاهی زمانی 72
  3-6- تکرار 73
  3- 7- به تأخیر انداختن جملۀ پایه 73
  3- 8- ایجاز 74
  3-9- بررسی و تحلیل 75

  فصل چهارم: غلامحسین ساعدی
  4-1- زندگی و آثار غلامحسین ساعدی 78
  4-2- خلاصۀ عزاداران بیل 79
  4-3- خلاصۀ توپ 80
  4-4- آشناییزدایی در عزاداران بیل و توپ 80
  4-5- قاعده‏کاهی سبکی 81
  4-6- قاعده‏کاهی معنایی 82
  4-6-1- تشبیه 82
  4-6-2- استعاره 85

  عنوان صفحه

  4-6-3- نماد 86
  4-6-4- پارادوکس 87
  4-7- اطناب 87
  4-8- ایجاز 89
  4-9- تقابل جملات 90
  4-10- تحلیل و بررسی 91

  فصل پنجم: محمود دولت‏آبادی
  5-1- زندگی و آثار محمود دولت‏آبادی 94
  5-2- خلاصۀ داستان باشبیرو 95
  5-3- خلاصۀ داستان عقیل عقیل 96
  5-4- آشناییزدایی در باشبیرو و عقیل عقیل 96
  5-5- قاعده‏کاهی معنایی 97
  5-5-1- تشبیه 97
  5-5-2- استعاره 101
  5-5-3- کنایه 104
  5-5-4- مجاز 104
  5-5- 5- دیگر گونه‏های قاعده‏کاهی معنایی 105
  5-6- قاعده‏کاهی زمانی 106
  5-7- قاعده‏کاهی گویشی 107
  5-8- قاعده‏کاهی نحوی 108
  5-9- اطناب 109
  5-10- قاعده‏افزایی 110
  5-10-1- تکرار در سطح واج 110
  5-10-2- تکرار در سطح واژه 111
  5-10-3- تکرار در سطح گروه 112
  5-10-4- تکرار در سطح جمله 112
  5-10-5- توازن نحوی 113
  عنوان صفحه

  5-11- بررسی و تحلیل 113

  فصل ششم: اسماعیل فصیح
  6-1- زندگی و آثار اسماعیل فصیح 116
  6-2- خلاصۀ داستان دل کور 118
  6-3- آشناییزدایی در رمان دل کور 119
  6-4- قاعده‏کاهی سبکی 119
  6-5- قاعده‏کاهی معنایی 120
  6-5-1- تشبیه 120
  6-5-2- استعاره 123
  6-5-3- دیگر اشکال قاعده‏کاهی معنایی 125
  6-5-4- تصرف در محور همنشینی 126
  6-5-5- ترکیبات وصفی خلاقانه 126
  6-6- تکرار 128
  6-7- بررسی و تحلیل 129

  فصل هفتم: منیرو روانیپور
  7-1- زندگی و آثار منیرو روانیپور 130
  7-2- آشناییزدایی در کنیزو و سنگ‏های شیطان 131
  7-3- قاعده‏کاهی سبکی 132
  7-4- قاعده‏کاهی معنایی 133
  7-4-1- تشبیه 133
  7-4-2- استعاره 136
  7-4-3- نماد 138
  7-4-4- دیگر گونه‏های قاعده‏کاهی معنایی 139
  7-5- قاعده‏کاهی گویشی 140
  7-6- قاعده‏کاهی نحوی 142
  7-7- ایجاز 143
  عنوان صفحه

  7-8- تکرار 144
  7-9- تحلیل و بررسی 145

  فصل هشتم: شهریار مندنیپور
  8-1- زندگی و آثار شهریار مندنیپور 148
  8-2- آشناییزدایی در شرق بنفشه 149
  8-3- قاعده‏کاهی معنایی 151
  8-3-1- تشبیه 151
  8-3-2- استعاره 155
  8-3-3- نماد 159
  8-3-4- کنایه 163
  8-3-5- مجاز 164
  8-3-6- بینامتنیت 165
  8-3-7- ایهام 173
  8-3-8- دیگر گونه‎‏های قاعده‏کاهی معنایی 174
  8-3-9- تصرف در محور همنشینی 176
  8-4- قاعده‏کاهی نحوی 178
  8-5- قاعده‏کاهی زمانی 179
  8-6- قاعده‏کاهی سبکی 181
  8-7- قاعده‏کاهی واژگانی 183
  8-8- قاعده‏کاهی نوشتاری 183
  8-9- تکرار 184
  8-10- قید مرکب در جایگاه جملۀ پیرو 188
  8-11- ایجاز 189
  8-12- بررسی و تحلیل 190  عنوان صفحه
  فصل نهم: امیرحسن چهلتن
  9-1- زندگی و آثار امیرحسن چهلتن 195
  9- 2- خلاصۀ رمان عشق و بانوی ناتمام 196
  9-3- آشناییزدایی زبانی در رمان عشق و بانوی ناتمام 197
  9-4- قاعده‏کاهی معنایی 198
  9-4-1- تشبیه 199
  9-4-2- استعاره 201
  9-4-3- نماد 202
  9-4-4- کنایه 204
  9-4-5- ایهام 205
  9-4-6- دیگر گونه‏های قاعده‏کاهی معنایی 207
  9-5- قاعده‏کاهی نحوی 208
  9-6- تحلیل و بررسی 208

  فصل دهم: ابوتراب خسروی
  10- 1- زندگی و آثار ابوتراب خسروی 211
  10-2- آشناییزدایی زبانی در دیوان سومنات 212
  10-3- قاعده‏کاهی معنایی 213
  10-3-1- تشبیه 214
  10-3-2- استعاره 217
  10-3-3- ایهام 222
  10-3-4- کنایه 224
  10-3-5- دیگر انواع قاعده‏کاهی معنایی 225
  10-4- قاعده‏کاهی نحوی 226
  10-5- قاعده‏کاهی زمانی 228
  10-6- تکرار 228
  10-7- تحلیل و بررسی 229

  عنوان صفحه

  فصل یازدهم: محمد محمدعلی
  11-1- زندگی و آثار محمد محمدعلی 231
  11-2- آشناییزدایی در آثار محمدعلی 232  چکیده :
  چکیده نظریة آشناییزدایی در ادبیات که از نظریه‏های مهم مطرح‏شده در زبان‏شناسی و نقد ادبی است، سطوح مختلف یک اثر ادبی را در برمیگیرد. آشناییزدایی در سطح زبان، با در هم شکستن مرزهای زبان هنجار و نیز فرارفتن از زبان ادبی مألوف و آشنا، زبان را در مرکز توجه قرار میدهد. زبان‏شناسان بر مبنای این نظریه، زبان ادبی را تعریف و شگردها و روش‏های آن را تبیین نموده‏اند؛ اما تعاریف و طبقه‏بندیهای ارائه شده کامل و جامع نیست و نیاز به بازنگری و تجدید نظر دارد. در این رساله، در صدد هستیم جایگاه آشناییزدایی در سطح زبان را در قلمرو داستان، به عنوان بخشی از ادبیات معاصر، مورد بررسی و تأمل قرار دهیم و از سویی، با از نظر گذراندن مصادیق این مقوله در برخی داستان‏های معاصر، اثبات کنیم که زبان ادبی از رهگذر مقولة آشناییزدایی و به تبع آن برجسته‏سازی، به طور دقیق تعریف نشده و نیز، بسیاری شیوه‏ها و شگردها برای آشناییزدایی وجود دارد که از نظر دور مانده است. بدین منظور، با انتخاب ده تن از نویسندگان، زبان یک یا دو اثر از هر یک را مورد بررسی قرار داده، انواع آشناییزداییهای زبانی را ـ چه آشناییزدایی از زبان ادبی پیش از هر اثر و چه آشناییزدایی از زبان هنجار و در اشکال متعارف و خلاقانه ـ با ارائة نمونه استخراج و طبقه‏بندی کردیم. با بررسی این آثار، به این امر دست یافتیم که آشناییزدایی و خلاقیت در سطوح مختلف زبان، به عنوان یکی از اهداف نویسندگان، نه تنها کمرنگ نشده، بلکه، روز به روز بر ارزش آن افزوده میشود و به جرأت میتوان ادعا کرد ادبیات امروز با آن تعریف میشود. از بین نویسندگان برگزیده در این رساله، شمار بالایی به این مقوله در زبان داستانی خود توجه زیادی نشان داده و برخی حتی، بدان به منزلة هدف اصلی در داستان‏نویسی نگریسته‏اند. با تأمل بر مصادیق آشناییزدایی در زبان سخنوران، این مطلب به اثبات میرسد که زبان ادبی، به عنوان زبانی که به جای انتقال پیام نشانه‏های خود را در معرض نظر میگذارد، نه تنها با آشناییزدایی از زبان هنجار، بلکه از طریق تحول و دگرگونی در زبان آشناییزدودة پیش از خود آفریده میشود و صرفاً به کار بردن تشبیه و استعاره و دیگر انواع برجسته‏سازی زبان هنجار، بدون تکاپوی ذهنی و ابداع نویسنده در آن، زبان را از ارزش هنری عاری میسازد. همچنین، ارائة مصادیق گوناگون و بسیار در این پژوهش، گواه بر این نکته است که امکانات زبانی بیشماری برای بیان تازه و ادبی، در اختیار سخنوران قرار دارد. بنابراین، شیوه‏های آشناییزدایی و آفرینش زبان ادبی فراتر از آن چیزی است که تا کنون برشمرده‏اند و این رساله با توجه به محدودیت در بررسی زبان همة آثار داستانی، اندکی از بسیار را ارائه داده است. واژگان کلیدی: آشناییزدایی، برجسته‏سازی، زبان، داستان، ادبیات معاصر، ادبیات داستانی.

  چکیده انگلیسی :
  abstract Defamiliarization theory in literature include the importarnt propounded theories from linguistic and criticism of literary work’ levels. Defamiliarization in language level focus on language, breaking the normal language boundary and also transcendencing the familiar literary language. The linguists introduce the literary language based on theary and propound approuchs. But the introduction and classification is not complete and need to revision. In this dissertation, we attempt to review and consider the seat of defamiliarization in language level as part of contemporary literature; and on the other hand, over view the antitype of this category in som contemporary literature, we demonstrate the literary language through category of defamilirization don’t exactly introduce and also there are meny ways to defamiliarize far left. So that whit select of chozenauthors was considered one or two works of each, derived and classified the kinds of defamiliarization with presented example – what about defamiliarizationof literary language befor every work and what about defamiliarization of normal language in creative. Considering this works attain this matter that not only defamiliarization and creative in several language levels don’t trivialize as one of author’s goals, but also day to day is added its valu and can even asserted to nowdays literature introduced through it. Selected authors of this paper, many pay very attention to this category in themselves story literature and som have even regard it as major art. Review the antitypes of defamiliarization in declaimer’s language as one language exhibit itself signs instead of transmission, not only is created through defamiliar from normal language. But also through trasition in literary language befor itself and only applying assimilation and metaphor and other kinds of highlighting the normal language without mental attempt and authors innovation. Also the present of several and enormous antitype in this research is proof on this matter that the enormous facilities of language is gave to declaimers for fresh and literary expression. So the kinds of defamiliarization and language creation is over that is enumerated and this dissertation whit regarding limitations in con sidering all language of story works present few of plenty. Key words : Defamiliarization, Foregrounding, Language, Story, Contemporary Literature, Fiction.


  کلید واژه ها :
  آشنایی زدایی ◄ برجسته سازی ◄ داستان ◄ ادبیات معاصر ◄ ادبیات داستانی ◄ زبان﴿ادبی﴾,Defamiliarization ◄ foregrounding ◄ fiction ◄ contemporary literature ◄ fiction ◄ language

  1391
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Literature and Human Sciences Department of Persian Literature PhD Thesis The language defamiliarization in the selected works of contemporary novelists Supervisor: Dr. Mohsen Mohammadi Fesharaki Advisors: Dr. Seyyed Morteza Hashemi By: Somaye Sadeghian Mar. 2013
  فصل اول : 1-40
  فصل دوم : 41-62
  فصل سوم : 63-77
  فصل چهارم : 78-93
  فصل پنجم : 94-115
  فصل ششم : 116-129
  130-147
  148-194
  195-210
  211-230
  231-248