• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 25 آبان 1398| 3.231.226.211 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  آسیب شناسی فرایند انتقال فناوری در صنعت ملی نفت ایران
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1392
  زبان : Persian
  شماره سند : 10901
  موضوع :مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی
  پژوهشگر : الهه سیدکاوسی
  توصیفگر لاتین : pathology ? technology transfer ? stage-gate mode
  توصیفگر فارسی : آسیب شناسی ◄ انتقال فناوری ◄ مدل مرحله- درگاه
  دانشکده : دانشکده آموزش های مجازی، گروه مدیریت
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : رضا انصاری
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1392
  شماره رکورد : 10901
  شماره راهنما : MAT2 392
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول:کلیات پژوهش
  مقدمه 1
  1-1- شرح وبیان مساله پژوهش 2
  1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش 3
  1-3-اهداف پژوهش 4
  1-4- سوالات پژوهش 4
  1-5- روش پژوهش 5
  1-6- تعریف واژگان کلیدی 5

  فصل دوم:ادبیات پژوهش
  مقدمه 6
  2-1- تبیین مفهوم فناوری 7
  2-1-1- انواع طبقه بندی فناوری 7
  2-1-1-1- طبقهبندی با رویکرد دوره عمر 7
  2-1-1-1-1- دوره عرضه یا معرفی فناوری ...................................................................................7
  2-1-1-1-2- دوره انتشار فناوری 7
  2-1-1-1-3- دوره اشباع شدن فناوری 7
  2-1-1-1-4- تنزل و منسوخ شدن فناوری 7
  2-1-1-2- طبقهبندی با رویکرد سطح 8
  2-1-1-3- طبقهبندی بر اساس مبدأ فناوری 8
  2-1-1-4- طبقهبندی بر حسب پیچیدگی 8
  2-1-1-4-1- فناوری قابل جذب 8
  2-1-1-4-2- فناوری غیر قابل جذب 8
  2-1-1-5- طبقهبندی فناوری بر حسب نوآوری 8
  2-2- انتقال فناوری 9
  2-2-1-تعاریف انتقال فناوری 9
  2-2-2- روش های انتقال 11
  2-2-2-1- خرید 11
  2-2-2-2- تحقیق و توسعه قرار دادی 12
  2-2-2-3- قراردادهای لیسانس 12
  2-2-2-4- اتحاد 12
  عنوان صفحه
  2-2-2-5- ادغام و اکتساب 13
  2-2-3- فرایندهای انتقال فناوری 13
  2-2-3-1- هدفگذاری 13
  2-2-3-2- شناسایی تامین کنندگان فناوری 13
  2-2-3-3- انتخاب روش اکتساب 13
  2-2-3-4- آماده سازی قرار داد و مذاکره 14
  2-2-3-5- انتقال فناوری 14
  2-2-3-6- مدیریت همکاری های بلندمدت 15
  2-2-4- مدل های انتقال فناوری 15
  2-2- 4-1- مدل Chiesa 15
  2-2-4-2- مدل Robert & Berry 17
  2-2-4-3- مدل Ford 17
  2-2-4-4- مدل Gilbert 18
  2-3- مدل مرحله- درگاه: مدلی برای آسیب شناسی فرایندهای انتقال فناوری 19
  2-3-1- تاریخچه مدل 19
  2-3-2- مدل در کجا و چرا استفاده میشود 20
  2-3-3- تبیین مدل 21
  2-4- پیشینه پژوهش 26
  2-4-1- مطالعات خارجی 26
  2-4-2- مطالعات داخلی 28
  2-5- جمع بندی 29

  فصل سوم:روش پژوهش
  مقدمه 30
  3-1- روش پژوهش 33
  3-2- فرایند انجام پژوهش 36
  3-2-1- مرور ادبیات 36
  3-2-2- انتخاب پروژه ها 36
  3-2-3- گرد آوری داده ها 37
  3-2-3-1- مصاحبه 37
  3-2-3-2- اسناد و مدارک 37

  عنوان صفحه
  3-2-3-3- پرسشنامه 37
  3-2-4- جامعه و نمونه آماری: صاحبان اطلاعات کلیدی 38
  3- 2- 5- تجزیه و تحلیل داده ها 38
  3-3- جمع بندی 40

  فصل چهارم:تجزیه و تحلیل
  مقدمه 41
  4-1- مرحله آغاز 41
  4-1-1- مرحله فرصت یابی در سه پروژه مورد مطالعه 42
  4-1-2- تصدیق فناوری شناخته شده در هر سه مورد 43
  4-1-3- جستجوی متمرکز فناوری 44
  4-1-4- تصویب هر پروژه 44
  4-2- مرحله برنامه ریزی 45
  4-2-1- مذاکره در مورد هر سه پروژه 45
  4-2-2- اتمام و تصویب موافقات در هر سه پروژه 46
  4-2-3- تهیه یک نقشه اجرایی در هر پروژه انتقال 47
  4-2-4- تصویب برنامه زمانی انتقال هر پروژه 48
  4-3- مرحله اجرا و ارزیابی 48
  4-3-1- فرایند پیاده سازی هر سه پروژه 49
  4-3-2- ممیزی پیاده سازی 50
  4-3-3- ارزیابی تاثیر انتقال فناوری در سه پروژه 51
  4-3-4- توسعه رهنمون ها به منظور فعالیت های بعدی هرکدام از پروژه ها 52
  4-4- موانع استخراج شده از مصاحبه ها 52
  4-5-یافته های توصیفی 55
  4-5-1- توزیع فراوانی متغیر جنسیت 55
  4-5-2-توزیع فراوانی متغیر سن 56
  4-5-3-توزیع فراوانی متغیر وضعیت تحصیلات 57
  4-5-4-توزیع فراوانی متغیر پست سازمانی 58
  4-5-5-توزیع فراوانی متغیر سابقه خدمت 89
  4-5-6-توزیع فراوانی حوزه فعالیت 60
  4-6- اولویت بندی آسیب ها براساس شاخص میزان پراکندگی 61
  4-7- جمع بندی 63
  عنوان صفحه
  فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
  مقدمه 64
  5-1- نتایج پژوهش 65
  5-1-1- آسیب های شناسایی شده مرتبط درمرحله آغاز این مدل را می توان این گونه بیان کرد 65
  5-1-2-آسیب های مطرح شده در مرحله برنامه ریزی در موردهرسه پروژه به شرح زیرمی باشد 66
  5-1-3- آسیب های مطرح شده در مرحله اجرا در موردهرسه پروژه به شرح زیرمی باشد 67
  5-2- راهکارهای اجرایی در جهت بهبود فرایندهای جاری انتقال فناوری در صنعت نفت 69
  5-2-1- پیشنهادهای کاربردی 69
  5-2-2- پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده 71
  5-3- محدودیت های انجام مطالعه 71
  پیوست ها 78
  منابع و مآخذ 78  چکیده :
  چکیده هدف از انجام این پژوهش آسیب شناسی فرایند انتقال فناوری های منتخب در شرکت ملی نفت ایران با استفاده از مدل مرحله- درگاه می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی می باشد که پارادایم آن ترکیبی از تفسیری و اثبات گرایی است.. استدلال به کار رفته در آن ترکیبی از قیاسی و استقرایی است. رویکرد پژوهش نیز ترکیبی از کیفی- کمی و استراتژی آن از نوع پیمایش و مطالعه موردی است. افق زمانی آن اکتشاف و فهم بوده و شیوه گردآوری داده ها اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسش نامه می باشد. جامعه آماری جهت مصاحبه شامل 12 نفر از متخصصان و خبرگان با تجربه و درگیر در پروژه های مورد مطالعه است. روش نمونه گیری در این پژوهش مبتنی بر روش غیر احتمالی هدفمند از نوع قضاوتی است و انتخاب نمونه از کسانی که تجربه بیشتری از مسئله موردنظر دارند انجام شده است. پرسشنامه ای نیز به منظور رتبه بندی آسیب ها میان 30 نفر از خبرگان توزیع گردید که نتایج آن به وسیله آمارتوصیفی و شاخص میزان پراکندگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش پس از مرور ادبیات پژوهش، مدل مرحله- درگاه (متشکل از سه مرحله آغاز، برنامه ریزی و اجرا) به منظور شناسایی آسیب های انتقال فناوری در پروژه های مورد مطالعه(شامل پروژه مرکاپتان زدایی، مطالعات مخزن و مته حفاری) انتخاب گردیدکه فرایندی متشکل از 6 مرحله ودرگاه تصمیم گیری است. براساس این مدل چهارچوب مصاحبه تهیه شد و با استفاده از مطالعه مستندات و مصاحبه نیمه ساختاریافته داده های مورد نیاز جمع آوری شدند. در این گام پژوهش آسیب های هر پروژه با توجه به 6 مرحله و درگاه شناسایی شدند. سپس به منظور رتبه بندی آسیب های شناسایی شده پرسشنامه بسته ای تدوین شد و در اختیار نمونه آماری پژوهش قرار گرفت. پس از انجام مصاحبه ها و جمع آوری داده ها به طور کلی در هر سه پروژه 27 آسیب در هر سه مرحله شناسایی شدند. پس از رتبه بندی آسیب های موجود در مرحله آغاز به ترتیب اولویت عبارتند از: هزینه بسیارزیاد خرید، نصب و راه اندازی و نگهداری فناوری، عمر مفید فناوری منتخب(منسوخ بودن فناوری)، انتخاب اشتباه فناوری براساس قضاوت های غلط هنگام تهیه گزارش توجیه پروژه انتقال ، پیچیدگی بیش از حد فناوری برای فهم وجذب توسط انتقال گیرنده، نیازمند بودن فناوری به اصلاحات و سازگاری جهت انطباق با شرایط داخلی، ناتوانی در تهیه طرح توجیهی قوی برای توجیه پروژه انتقال فناوری و در مرحله برنامه ریزی به ترتیب عبارتند از: ناتوانی در تهیه طرح توجیهی قوی برای توجیه پروژه انتقال فناوری، مناسب نبودن مکانیسم های انتخاب شده برای پیاده سازی فناوری، تفاوت در رویکردها و استراتژی های مذاکره، تخمین بیش از حد توانمندیهای فناورانه انتقال گیرنده توسط انتقال دهنده و در نتیجه اظهارات غیر واقع بینانه از نحوه تحقق اهداف زمان بندی شده توسط انتقال گیرنده، عدم مشارکت مدیران انتقال گیرنده در برنامه ریزی های انجام شده توسط انتقال دهنده، تلاش طرفین در دستیابی به نتایج در یک دوره زمانی کوتاه مدت، عدم اعتماد میان دو طرف، عدم درک کامل نیازهای گیرنده توسط انتقال دهنده، توجه بسیار زیاد به خرید سخت افزار و عدم توجه کافی به دریافت مهارت ها، پیش بینی ضعیف تقاضای بازار توسط طرف داخلی، عدم سازگاری اهداف انتقال دهنده و انتقال گیرنده، عدم توانایی در رسیدن به توافق درباره استراتژی های قیمت گذاری، محصول و بازاریابی، ناسازگاری اهداف در طول مذاکرات و وجود موانع مالی، اطلاعاتی و فرهنگی میان دوطرف و در مرحله اجرا عبارتند از: کمبود مدیران انتقال فناوری باتجربه، زیرساخت های نهادی حمایتی ناکافی برای فراهم کردن پشتیبانی از لحاظ مالی، اطلاعات، توسعه مهارت ها، تاخیر در دریافت موادو قطعات تکمیلی مورد نیاز برای پیاده سازی سریع از داخل کشور، عدم وجود تامین کنندگان داخلی وهزینه های بالای ورود تجهیزات، عدم اعتماد طرف داخلی به سیستم های توسعه یافته توسط طرف خارجی، عدم پشتیبانی و تعهد مدیریت ارشد برای هر پروژه، کمبود آموزش پرسنل طرف داخلی، عدم وجود نظام های انگیزشی پاداش و حفاظت ناکافی از مالکیت فکری. یافته های پژوهش نشان دادکه یک پروژه انتقال فناوری موثر واقع نمی شود مگراینکه سودآوری و رشد سازمان را به همراه داشته باشد. در دنیای پیشرفته امروز انتقال فناوری بایستی به عنوان درون مایه استراتژی تجاری دیده شود و نه فقط تنها به عنوان یک پروژه فناوریکی مدنظر قرار گیرد. کلمات کلیدی: آسیب شناسی، انتقال فناوری، مدل مرحله- درگاه

  چکیده انگلیسی :
  Abstract This research aims at studying pathology of the technologies transfer processes selected in the Iranian National Oil Company using phase-gate model. The present study is of applied type and its paradigm is a combination of interpretation and positivism. The used Reasoning is a combination of deductive and inductive reasoning. Research approach also is a combination of quantitative-qualitative and its strategy is of type survey and case study. The time horizon is exploration and understanding and method of collecting data is documents, interview and questionnaire. Statistical society in order to interview includes 12 experienced experts and involved in studied projects. Sampling method in this research is based on targeted not possible method of type judgment and sample was selected among individuals who have more experience of problem. A questionnaire also in order to damages ranking was distributed between 30 individuals from experts that its results were analyzed by descriptive statistics and distribution level index . After reviewing research literature , phase-gate model (including three stages of beginning, planning and implementation) was selected in this research in order to identifying technology transfer damages in studied projects ( selected) that is a process including 6 decision making stages and gates. Based on this model the interview framework was prepared and using study of semi-structured documents and interview required data were collected. In this stage of research damages of each project regarding 6 stages and gate were identified. Then in order to ranking identified damages a close questionnaire was codified and made accessible for statistical sample. After doing interviews and data collection 27 damages were overally identified in each three projects. After ranking damages available in the beginning stage priority are: High cost of purchase, installment and maintenance of the technology, useful life of the selected technology, wrong selection of technology based on wrong decisions while preparing transfer project justification report , Excessive complexity of Technology to be understood and grasped by the transferee, need of technology to modifications and consistence in order to be adapted with internal conditions and inability to prepare strong justification plan to justify technology transfer project. These damages in the planning stage are respectively: lack of ability to prepare strong justification plan to justify technology transfer project, inappropriateness of the selected mechanisms for technology implementation, difference in negotiation and approaches and strategies, over estimation of technological abilities of the transferee by transferor and in result unrealistic claims about way of scheduled purposes realization by transferee, lack of participation of the transferee managers in the planning done by transferor, parties attempts in achieving to the results in a short term period, lack of trust between two parties, lack of complete understanding of the transferee demands by transferor ,very high attention to the hardware purchase and lack of enough attention to skills receive, weak prediction of market demand by internal party , lack of adaption between transferee and transferor purposes, lack of ability to reach agreement about strategies of pricing , product and marketing, lack of purposes adaption during negotiations and presence of financial, information and cultural barriers between two parties and in the implementation stage these damages include: lack of experienced technology transfer managers, insufficient supportive institutional infrastructures to provide support regarding financial, information and development of skills, delay in receiving complementary materials and pieces required to rapid implementation from country, lack of domestic suppliers presence and high prices of importing equipments, lack of domestic part trust toward developed systems by foreign party, lack of support and obligation of top management for each project, lack of training domestic party personnel, absence of incentive systems of rewarding and insufficient support from intellectual ownership. The research findings showed that a technology transfer project cannot be effective unless provide growth and profitability for organizations. In the today developed world the technology transfer should be considered as theme of the business strategy and not only as a technological project. Key words: pathology, technology transfer, stage-gate mode


  کلید واژه ها :
  آسیب شناسی ◄ انتقال فناوری ◄ مدل مرحله- درگاه,pathology ◄ technology transfer ◄ stage-gate mode

  1392
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Virtual Educations Department of management M.Sc. Thesis Diagnosing Technology Transfer Proccesses in the Oil Industry The case Study of National Iranian Oil Company (NICO) Supervisor: Dr. Reza Ansari By: Elahe Seyed Kavousi September 2013
  فصل اول : 1-5
  فصل دوم : 6-29
  فصل سوم : 30-40
  فصل چهارم : 41-63
  فصل پنجم : 64-84
  فصل ششم :