• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 25 آبان 1398| 3.231.226.211 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  آرنز - منظم پذیری جبرهای نیم گروهی وزن دار
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1385
  زبان : Persian
  شماره سند : 3881
  موضوع :
  پژوهشگر : حسین کارشناس نجف آبادی
  توصیفگر لاتین :
  توصیفگر فارسی : ریاضی محض ◄ 1385 ◄ جبرهای آرنز- منظم ◄ جبرهای گروهی وزنی ◄ منظم پذیری ◄ فضاهای توابع وزنی ◄ توپولوژی ◄ نیمه گروههای توپولوژیکی ◄ تابع تقریبا
  دانشکده : دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه ریاضی
  مقطع : کارشناسی ارشد ریاضی گرایش محض

  استاد راهنما : دکتر علی رجالی
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1385
  شماره رکورد : 3881
  شماره راهنما : MAT2 151
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول . پیش‌نیازها
  1-1 توپولوژی .....................1
  1 - 2 آنالیز حقیقی و مختلط .....................4
  1 - 3 آنالیز تابعی .....................13
  1- 4 آنالیز هارمونیک .....................16
  1- 5 جبرهای باناخ و ضربهای آرنز .....................22

  فصل دوم. جبرهای اندازه آرنز ـ منظم
  2- 1 جبرهای نیم گروهی منظم‌پذیر ....................29
  یک قضیه گسترش ....................29
  دوگان دوم‌های جبرهای نیم گروهی ....................31
  2- 2 منظم‌پذیری در گروه وزنی و جبرهای نیم گروهی ....................33

  فصل سوم. مقایسه جبرهای گروهی وزنی برای نیم گروههای نیم توپولوژیک
  3- 1 تعاریف و نتایج اولیه ..................40
  3- 2 جبر اندازه‌پذیر پیچشی وزنی ..................43
  3- 3 جبر اندازه‌پذیر پیچشی وزنی ..................49

  فصل چهارم . آرنز ـ منظم‌پذیری جبرهای پیچشی وزنی
  4- 1 مفاهیم مقدماتی ..................56
  4- 2 بعضی از ضوابط منظم‌پذیری ..................59
  4- 3 منظم‌پذیری ..................64

  عنوان صفحه

  فصل پنجم . فضای توابع وزنی روی گروههای توپولوژیکی
  5- 1 مفاهیم مقدماتی و نتایج اولیه ................73
  5- 2 زیر فضاهای ................77
  5- 3 فضای توابع پیوسته وزنی ................83

  واژه‌نامه ...............86
  فهرست اسامی خاص ...............93
  فهرست علایم و اختصارات ...............95
  منابع و ماخذ ...............98  چکیده :
  چکیده موضوع اصلی این رساله، بررسی جبرهای آرنز ـ منظم است. در بخش اول فصل دوم خصوصیات جبری و توپولوژیکی آن دسته از نیم گروههای نیم توپولوژیک موضعاً فشرده را بیان میکنیم که جبرهای اندازه آنها منظم هستند (به مفهوم آرنز). در بخش دوم این نتیجه اصلی را بررسی میکنیم که یک گروه هاسدورف موضعاً فشرده G و یک تابع وزنی جبر که منظم باشد را میپذیرد اگر و تنها اگر G متناهی یا G گسسته و شمارش‌پذیر و تابع ـ حدی باشد. در فصل سوم تعاریف مان را برای مطالعه جبر نیم گروهی وزنی توسعه میدهیم، هنگامی که w یک تابع وزنی روی یک نیم گروه نیم توپولوژیکی C – متمایز S است. در فصل چهارم به منظم‌پذیری جبرهای باناخ به فرم و میپردازیم که در اینجا S یک نیم گروه (گسسته) و یک تابع وزنی روی S میباشد و خواهیم دید که منظم است هرگاه منظم باشد. همچنین تعریف‌های کاملی از فضاهای ، توابع تقریباً متناوب وزنی (ضعیف) روی یک نیم گروه S ارائه میکنیم و نشان میدهیم که با هم برابرند اگر و فقط اگر منظم باشد و یک شرط برابری این که بدست میآوریم. در فصل پنجم شرایط لازم و کافی برای فضاهای توابع وزنی را بدست آورده‌ایم به طوری که با یکدیگر برابر باشند. همچنین به بررسی فضای توابع - پیوسته در میپردازیم.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract The main purpose of this thesis is around the Arens regularity of Banach algebras. In the first part of the first chapter we obtain both algebraic and topological characterizations of those locally compact semitopological semigroups whose measure algebras have regular multiplication (in the sense of Arens). Also in the second part , our main result is that a locally compact Hausdorff group G admits a weight function for which L1 (G, ) , has regular multiplication if and only if G is discrete and countable. In the second chapter , we extend the definitions to study the weighted semigroup algebra Ma (S, ), where is a weight function on a C – distinguished semitopological semigroups S. In the third chapter we are concerned with the regularity of Banach algebras of the form 1 (S) and 1 (S, ) , where S is a (discrete) semigroup and is a weight function on S. We shall see that 1 (S, ) is regular , whenever 1(S) is. Also we shall offer alternative definitions of the spaces AP(S, ) and WAP (S, ) of weighted (weakly) almost periodic functions on a semigroup S. We show that WAP (S, ) and (S, ) are equal if and only if 1 (S, ) is regular and obtain a condition for AP (S, ) to equal (S, ). In the fourth chapter we establish necessary and sufficient criteria for the weighted function spaces on a topological group to be equal to each other.Also the space of - continuous functions C (G, ) is verified.


  کلید واژه ها :
  ریاضی محض ◄ 1385 ◄ جبرهای آرنز- منظم ◄ جبرهای گروهی وزنی ◄ منظم پذیری ◄ فضاهای توابع وزنی ◄ توپولوژی ◄ نیمه گروههای توپولوژیکی ◄ تابع تقریبا,

  مهر 1385
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of science Department of mathematics M.Sc. Thesis Arens Regularity of Weighted Semigroup Algebras Supervisor: Dr. Ali Rejali By: Hossein Karshenas Najaf abadi October 2006
  فصل اول :
  فصل دوم :
  فصل سوم :
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :