• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ارزیابی پترولوژی توده ی نفوذی در روستای ملاطالب شمال الیگودرز زون سنندج- سیرجان
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1388
  زبان : Persian
  شماره سند : 6330
  موضوع :زمین شناسی گرایش پترولوژی
  پژوهشگر : شیما عبداللهی
  توصیفگر لاتین : Petrology ? Pluton ? Sanandaj- Sirjan zone ? Crystal chemistry ? Geochemistry ? Molataleb
  توصیفگر فارسی : پترولوژی ◄ توده آذرین نفوذی ◄ زون سنندج- سیرجان ◄ شیمی بلور ◄ زمین شیمی ﴿ژئو شیمی﴾ ◄ ولاطالبا ﴿الیگودرز﴾
  دانشکده : دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : دکتر محمود خلیلی
  استاد مشاور : دکتر مهین منصوری اصفهانی
  سال دفاع : 1388
  شماره رکورد : 6330
  شماره راهنما : GEOL2 245
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: موقعیت جغرافیایی
  1-1- پیش گفتار 1
  1-2- موقعیت جغرافیایی 3
  1-2-1- ژئومورفولوژی 3
  1-2-2- راه های ارتباطی 3
  1-2-3- آب و هوا و جغرافیای انسانی منطقه مورد مطالعه 4
  1-3- روش های مطالعات 6

  فصل دوم: زمین شناسی عمومی منطقه
  2-1-1- منطقه سنندج-سیرجان 7
  2-2-چینه شناسی زون سنندج-سیرجان 8
  2-3- مراحل تکامل زون سنندج-سیرجان 10
  2-4- ماگماتیسم در زون سنندج-سیرجان 14
  2-4-1- پرکامبرین و کامبرین 14
  2-4-2- پالئوزوئیک 14
  2-4-3- تریاس 15
  2-4-4- ژوراسیک 16
  2-4-5- کرتاسه 17
  2-4-6- کرتاسه پسین - پالئوسن 17
  2-4-7- سنوزوئیک 18

  فصل سوم: مطالعات میکروسکوپی (پتروگرافی)
  3-1- روابط صحرایی 21
  3-1-1- کانی های اصلی 24


  عنوان صفحه
  3-1-2- کانی های فرعی 28
  3-1-3- کانی های دگرسانی 31
  3-1-4- بافت ها 32
  3-2-انکلاوها 36
  3-3- انکلاو های میکروگرانولار مافیک بیوتیت و آمفیبول دار با ترکیب تونالیت 37
  3-3-1- کانی های اصلی 39
  3-3-2- کانی های فرعی 40
  3-3-3- کانی های دگرسانی 40
  3-3-4- بافت ها 41
  3-4- انکلاو های سورمیکاسه 43
  3-5- پگماتیت 43
  3-6- هورنفلس ها 45
  3-7- اختلاط و شواهد آن 46

  فصل چهارم: شیمی کانی ها
  4-1- بیوتیت ها 49
  4-1-1- رده بندی بیوتیت ها به کمک نمودار (Speer, 1984) 52
  4-1-2- رده بندی (Foster, 1960) 53
  4-1-3-رده بندی بیوتیت ها و تعین سری ماگمایی (Nachit, 2005) 54
  4-2- موسکویت 56
  4-3- تورمالین 59
  4-4- گارنت 65
  4-5- پلاژیوکلاز 68
  4-6- آمفیبول ها 70  عنوان صفحه
  فصل پنجم: ژئوشیمی و پتروژنز نمونه های منطقه مورد مطالعه
  5-1- رده بندی شیمیایی سنگ های آذرین منطقه 73
  5-1-1-مقدمه 73
  5-2- رده بندی سنگ های آذرین منطقه 77
  5-2-1- نامگذاری بر اساس روش های محاسبه کاتیونی 77
  5-2-2-رده بندی نورماتیو 79
  5-2-3- طبقه بندی نمونه ها به کمک نمودار Q-A-P 79
  5-3- شرایط دمایی سنگ های منطقه 80
  5-4- نمودار های هارکر 81
  5-5- تعیین سری ماگمایی مجموعه گرانیتوئیدی 85
  5-6- تقسیم بندی ژنتیکی گرانیتوئید ها 90
  5-6-1- نمودار درجه اشباعیت آلومینیم (Chappell and White, 1974) 92
  5-7- پتروژنز سنگ های آذرین منطقه 93
  5-8- نمودار های عنکبوتی (Spider diagram) یا چند عنصری (Taylor and Mclenan, 1985) 93
  5-9- نمودارهای تعیین موقعیت تکتونیکی 96
  5-9-1- نمودارهای تعیین موقعیت تکتونیکی با استفاده از عناصر اصلی 96
  5-9-2- نمودارهای تعیین موقعیت تکتونیکی با استفاده از عناصر کمیاب 97
  5-10- منشا ماگمایی 98
  5 -11- تعیین فوگاسیته اکسیژن ماگما 99
  بحث و نتیجه گیری 101
  پیشنهادات 107
  منابع و ماخذ 108

  چکیده :
  چکیده: منطقه ی مورد مطالعه در جوار روستای ملاطالب در طول جغرافیایی ˝3/8 ٣٤َ °49 تا ˝3/۳ ´35 °49 شرقی و عرض جغرافیایی ˝7/9 ´31 °33 تا ˝7/8 ´32 °33 شمالی در شمال الیگودرز در استان لرستان واقع است و از لحاظ زمین شناسی در پهنه ی سنندج-سیرجان قرار دارد. توده ی ملاطالب دارای دو گروه سنگ نفوذی گرانودیوریت پر آلومینه دو میکایی و تونالیت می باشد. کانی های اصلی گرانودیوریت ها شامل کوارتز ، بیوتیت، پلاژیوکلاز، میکروکلین، ارتوکلاز و موسکویت، کانی های فرعی شامل گارنت، تورمالین، زیرکن، آپاتیت، آلانیت بوده و کانی های دگرسانی را کلریت، اپیدوت، کائولینیت و سریزیت تشکیل می دهد. کانی های اصلی تونالیت ها شامل کوارتز، پلاژیوکلاز، بیوتیت و آمفیبول، کانی های فرعی شامل آپاتیت و زیرکن و کانی های دگرسانی شده اپیدوت و سریزیت می باشد. تونالیت ها دارای انکلاو های میکروگرانولار مافیک می باشند که از لحاظ کانی شناسی شبیه به سنگ در بر گیرنده خود هستند. گرانودیوریت ها نیز دارای انکلاو های میکروگرانولار مافیک با ترکیب کانی شناسی کوارتز، بیوتیت و پلاژیوکلاز می باشند. انکلاو های سورمیکاسه با ترکیب بیوتیت و کوارتز به اشکال برجسته در سطح گرانودیوریت ها قرار دارند. شیمی بیوتیت ها در گرانودیوریت ها این کانی ها را در محدوده ی سیدروفیلیت و در تونالیت ها در محدوده سیدروفیلیت تا آنیت قرار می دهد و موسکویت ها دارای طبیعت ماگمایی می باشند. پلاژیوکلاز ها در تونالیت از نوع آندزین و آمفیبول ها از نوع هورنبلند اکتینولیتی و اکتینولیت بوده و کلسیم دار می باشند. گارنت ها، ویژگی های گارنت دگرگونی را نشان می دهند ودرشت دانه با بافت پوئی کلیتیک و از نوع آلماندین می باشند تورمالین ها از نوع دراویت و منشاﻋ آن ها از متاپلیت ها و متاپسامیت های همزیست با یک فاز اشباع از Al و فقیر از کلسیم می باشد. در تونالیت ها و انکلاو آنها نسبت LREE/HREE بیشتر است تا در سایر سنگ های گرانیتی به طور کلی در سنگ های با کلسیم بالا نسبت LREE/HREE بالاتر و در سنگ های با کلسیم پایین این نسبت کمتر است. ترکیب تونالیت ها متاآلومینه و طبیعت گرانودیوریت ها پرآلومینه می باشد. ماگمای تونالیت ها نوع I و ماگمای مولد گرانودیوریت ها سرشت S را نشان می دهند. از لحاظ تکتونیکی گرانودیوریت ها ی مورد مطالعه در محدوده یSyn-COLG و تونالیت ها در محدوده VAG واقع می شوند. به احتمال زیاد ماگمای تونالیت ها، از ذوب بخشی سنگ های آذرین پوسته و گرانودیوریت ها از ذوب بخشی پلیت ها و متا-پسامیت ها حاصل شده اند. کلمات کلیدی: توده ی نفوذی، سنندج-سیرجان، شیمی کانی ها، ژئوشیمی، پترولوژی

  چکیده انگلیسی :
  Abstract: The stady area is in the vicinity of the Molataleb village, in latitude of 49º 34´ 8.3˝ and 49º 35´ 3.2˝ east and longitude of 33º 31´ 4.7˝ and 33º 32´ 8.7˝ north in north of Aligudarz in the Lorestan province. Geologically, located in the Sanandaj-Sirjan Zone. The Molataleb massive has two groups of intrusive rocks tonalite and granodiorite. The major minerals in granodiorite are quartz, biotite, plagioclase, microcline, orthoclase, muscovite and minor minerals are: zircon, tourmaline, apatite, garnet, alanite and the secondary minerals, are chlorite, epidote, kaolinite, sericite. The major mineral in tonalite are quartz, plagioclase, biotite, amphibole, and The minore minerals are apatite, zircon. The secondary minerals are epidote, tourmaline and sericite. Tonalites and granodiorites have mafic microgranular enclaves that mineralogically are similar To their host rocks. Granodiorites have surmicaceous enclave that their minerals are mainly biotite and quartz. Chemically biotites are siderophylite in granodiorite and siderophylite –anite in tonalite and the muscovites are in magmatic nature. The plagioclase in tonalites is andesine and The amphiboles are actinolite hornblende - actinolite and Calsic. Garnets indicate metamorphic features and have coarse grain size with poikilitic texture. It is almandine. In composition The type of tourmaline is dravite which may be generated by metapelite and metapesamites coexisting with an enriched- Al and poor-Ca phase. The LREE/HREE in onalite and their enclaves is higher than that of other studied granitic rocks. Geologically, The LREE/HREE is high in enriched-Ca rocks. The tonalites are Metaluminous and The granodiorites are peraluminous in composition.Tonalites are I-type magma and granodiorites are S-Type. They are calc-alkaline and have high To medium potassium. Tectonicaly the tonalites plot in the VAG field and the granodiorites in the Syn-COLG field. It is likely that the tonalities are generated by partial melting of igneous crustal rocks whear as the granodiorites formed by the anatexis of metapelites and metapesamites. Keywords: Intrusive Massive, Sanandaj-Sirjan, Mineral Chemistry, Geochemistry, Petrology.


  کلید واژه ها :
  پترولوژی ◄ توده آذرین نفوذی ◄ زون سنندج- سیرجان ◄ شیمی بلور ◄ زمین شیمی ﴿ژئو شیمی﴾ ◄ ولاطالبا ﴿الیگودرز﴾,Petrology ◄ Pluton ◄ Sanandaj- Sirjan zone ◄ Crystal chemistry ◄ Geochemistry ◄ Molataleb

  1388
  0

  صفحه اول : Faculty of Science Department of Geology University of Isfahan M.Sc. Thesis Title of the Thesis Petrological investigation of the intrusive body in Molataleb Village (North of Aligudarz) Sanandaj_Sirjan zone Supervisor: Dr: Mahmud Khalili. Advisor: Dr. Mahin Mansuri Isfahani By: Shima Abdellahi October 2009
  فصل اول :
  فصل دوم :
  فصل سوم :
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :