• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ارزیابی پارامترهای زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی ساختگاه سد لجامگیر با تاکید بر پدیده کارست
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1394
  زبان : Persian
  شماره سند : 13165
  موضوع :زمین شناسی گرایش مهندسی
  پژوهشگر : مجتبی علیزاده
  توصیفگر لاتین : Lejamgir dam ? RMR classification ? Q classification ? GSI classification ? Lugeon test ? Karst ? SPI (Secondary Permeability Index)
  توصیفگر فارسی : سد لجامگیر ◄ طبقه بندی RMR ◄ طبقه بندی Q ◄ آزمون لوژان ◄ SPI ◄ کارست ◄ طبقه¬بندی GSI
  دانشکده : دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : رسول اجل لوئیان
  استاد مشاور : مهرداد بانیخیر
  سال دفاع : 1394
  شماره رکورد : 13165
  شماره راهنما : GEOL2 438
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  فصل اول: کلیات
  1-1. مقدمه 1
  1-2. پیشینه مطالعاتی طرح 2
  1-3. موقعیت جغرافیایی و راه های دسترسی 2
  1-4. هواشناسی منطقه 5
  1-4-1. بارندگی 5
  1-5. هیدرولوژی 6
  1-6. مشخصات کلی سد 7
  1-7. اهداف طرح 8
  1-8. اهداف تحقیق 8
  1-9. روش تحقیق 8
  فصل دوم: زمین شناسی
  2-1. مقدمه 9
  2-2. چارچوب زمین ساختی 9
  2-3. لرزه زمین ساخت(تکتونیک) 11
  2-3-1. گسلهای اصلی محدوده طرح 11
  2-4. چینه شناسی 13
  2-4-1. واحد گرانیتی 14
  2-4-2. واحد کنگلومرایی 15
  2-4-3. واحد مارن زیرین 17
  عنوان صفحه

  2-4-4. واحد سنگ آهک زیرین 17
  2-4-5. واحد مارن میانی 17
  2-4-6. واحد سنگ آهک بالایی 19
  2-4-7. واحد مارن بالایی 19
  2-4-8. واحد مارن‌های گچ‌دار 20
  2-4-9. واحد کنگلومرایی- مارنی 20
  2-4-10. پادگانه‌های آبرفتی کهن 20
  2-4-11. آبرفت‌های جوان 20
  2-5. زمین شناسی مهندسی 23
  2-5-1. ناپایداری و لغزش 23
  2-5-2. کارست 27
  2-5-3. خاکها و سنگهای مسئله دار 29
  2-6. هیدروژئولوژی 31
  2-7. نقشه های زمین شناسی مهندسی 31
  فصل سوم: مروری بر مطالعات گذشته
  3-1. مقدمه 35
  3-2. مکانیک خاک 36
  3-2-1. آزمایش لوفران 36
  3-2-2. آزمایش نفوذ استاندارد 37
  3-3. مکانیک سنگ 40
  3-3-1. طبقه بندی سنگ یکپارچه 40
  عنوان صفحه

  3-3-2. طبقه بندی توده سنگ 42
  3-3-2-1. شاخص کیفیت سنگ 43
  3-3-2-2. طبقه بندی ژئومکانیکی (RMR) یا امتیاز توده سنگ 45
  3-3-2-3. طبقه بندی با سیستم Q یا کیفیت توده سنگ توسط بارتن و همکاران 47
  3-3-2-4. اندیس مقاومت زمین شناسی (GSI) 49
  3-4. ناپیوستگی ها 51
  3-4-1. برداشت ناپیوستگی ها 51
  3-4-2. مشخصات درزه ها و شکستگی ها 51
  3-4-2-1. تعداد دسته درزه 52
  3-4-2-2. بازشدگی درزه ها 52
  3-4-2-3. فاصله درزه ها 53
  3-4-2-4. تداوم درزه 53
  3-4-2-5. زبری درزه 54
  3-4-2-6. پرشدگی درزه ها 55
  3-4-2-7. وضعیت درزه ها نسبت به بدنه سد 55
  3-5. اندازه گیری صحرایی نفوذپذیری سنگها 55
  3-5-1. آزمایش فشار آب یا لوژان (WPT) 56
  3-5-1-2. تعبیر و تفسیر نتایج آزمایش فشار آب 56
  3-5-1-3. دقت آزمایش لوژان 58
  3-5-1-4. رفتار هیدرولیکی سنگ بر اساس پیشنهاد هولسبی 59
  3-5-2. شاخص نفوذپذیری ثانویه (SPI) 62
  عنوان صفحه

  3-5-2-1. تفسیر نتایج و رده بندی توده سنگ 64
  3-6. کارست 65
  3-6-1. مهندسی کارست ( مسائل زمین شناسی و مشکلات مهندسی) 66
  3-6-2. کارست در سدها و مخازن 66
  3-6-3. عمق کارست 66
  3-6-4. نقش تکتونیک در کارستی شدن 67
  3-7. ژئوفیزیک 67
  3-7-1. روشهای ژئوفیزیکی کاربردی در پهنه های کارستی 68
  3-7-1-1. روش ژئوالکتریک 69
  3-7-1-2. ژئورادار(GPR) 70
  3-8. تزریق 71
  3-8-1. هدف از اجرا تزریق 72
  3-8-1-1. کاهش نفوذپذیری 72
  3-8-1-2. افزایش مقاومت وکاهش تغییرشکل پذیری 72
  3-8-2. تاثیر عوامل زمین شناسی در تزریق 73
  3-8-2-1. فاصله درزه های باز 73
  3-8-2-2. بازشدگی درزه ها 74
  3-8-2-3. جهت درزه های باز 74
  3-8-2-4. مقاومت سنگ 74
  3-8-2-5. تنشهای سنگ 74
  3-8-2-6. یکنواختی پی سنگ 74
  عنوان صفحه

  3-8-2-7. مواد داخل درزه ها 75
  3-8-3. نفوذپذیری و نتایج آزمایش آب 75
  3-8-4. فشار تزریق 75
  3-9. مطالعات هیدروشیمیایی آب 75
  3-9-1. نمودار پی پر 76
  فصل چهارم: روش تحقیق
  4-1. مقدمه 77
  4-2. مطالعات دفتری 77
  4-3. مطالعات صحرایی 78
  4-3-1. روشهای انجام مطالعات صحرایی در منطقه 78
  4-3-1-1. بررسیهای لیتولوژیکی و ساختاری 78
  4-3-1-2. برداشت درزه ها 78
  4-3-2. روشهای دستگاهی 78
  4-3-2-1. حفر گمانه ها 78
  4-3-2-2. آزمایشهای صحرایی....................................................................................................................... 79
  4-3-2-3. برداشت سطح آب زیرزمینی 79
  4-3-2-4. کاوشهای ژئوفیزیکی 79
  4-4. مطالعات آزمایشگاهی 79
  4-5. مطالعات دفتری نهایی 80
  4-5-1. تهیه نقشه های زمین شناسی و زمین شناسی مهندسی 80
  4-5-2. تهیه مقاطع زمین شناسی 81
  عنوان صفحه

  4-5-3. تهیه مقاطع نفوذپذیری 81
  4-5-4. برداشت درزه 81
  4-5-5. محاسبه شاخص کیفیت توده سنگ 81
  4-5-6. طبقه بندی توده سنگ 81
  4-5-7. تعیین میزان کارستی شدن منطقه 82
  فصل پنجم: نتایج و مباحث
  5-1. مقدمه 83
  5-2. زمین شناسی ساختمانی 84
  5-2-1. مطالعه ناپیوستگی ها 84
  5-2-1-1. بررسی ناپیوستگیهای محور 3 84
  5-2-1-2. بررسی ناپیوستگیهای محور 4 87
  5-3. رده بندی مهندسی ماده سنگ 90
  5-4. رده بندی مهندسی توده سنگ 91
  5-4-1. شاخص کیفیت توده سنگ 92
  5-4-1-1. نتایج مربوط به محور 3 92
  5-4-1-2. نتایج مربوط به محور 4 93
  5-4-2. طبقه بندی ژئومکانیکی (RMR) یا امتیاز توده سنگ 95
  5-4-3. طبقه بندی با سیستم Q یا کیفیت توده سنگ 97
  5-4-3-1. رده بندی Q برای محور 3 97
  5-4-3-2. رده بندی Q برای محور 4 98
  5-4-4. طبقه‌بندی شاخص مقاومت زمین‌شناسی (GSI) 99
  عنوان صفحه

  5-4-4-1. تعیین اندیس مقاومت زمین شناسی به کمک Q و RMR 102
  5-5. آزمایش نفوذ استاندارد (SPT) 102
  5-6. بررسی و تحلیل گمانه های اکتشافی 103
  5-6-1. بررسی گمانه های محور 3 105
  5-6-1-1. گمانه BH1 105
  5-6-1-2. گمانه BH2 107
  5-6-1-3. گمانه BH3 110
  5-6-2. بررسی گمانه های محور 4 115
  5-6-2-1. گمانه BH4 115
  5-6-2-2. گمانه BH5 117
  5-6-2-3. گمانه BH6 120
  5-6-2-4. گمانه BH7 122
  5-7-1. ارزیابی محور 3 127
  5-7-2. ارزیابی محور 4 127
  5-8. بررسیهای ژئوفیزیکی 127
  5-8-1. نتایج عملیات ژئوالکتریک در محدوده مورد مطالعه 128
  5-8-1-1. پیمایش انجام گرفته با آرایه شلومبرژه 129
  5-8-2-2. پیمایش انجام گرفته با آرایه دوقطبی- دوقطبی 130
  5-8-2. کاوشهای ژئورادار 131
  5-8-2-1. پروفیلهای برداشت شده در بستر رودخانه لجامگیر 132
  5-8-2-2. پروفیلهای برداشت شده در تکیه گاه راست 134
  عنوان صفحه

  5-8-2-3. پروفیلهای برداشت شده در تکیه گاه چپ 135
  5-9. بررسی تشکیل و گسترش کارست در محور 138
  5-9-1- آزمایش شیمیایی آب 138
  5-9-2. عوامل فیزیکی تشکیل و گسترش کارست 141
  5-9-2-1. بارندگی 141
  5-9-2-2. دما 141
  5-9-2-3. توپوگرافی 141
  5-9-2-4. آبراهه 142
  5-9-2-5. لیتولوژی 142
  5-9-2-6. شکستگیها و سطوح لایه بندی 142
  فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات
  6-1. نتیجه گیری 145
  6-2. پیشنهادات 148
  منابع 150  چکیده :
  چکیده احداث سد با هدف ذخیره و کنترل آب¬های سطحی انجام می¬شود. از آنجایی که اجرای غیر ایمن سازه-ها می¬تواند خسارات سنگین به همراه داشته باشد، انجام مطالعات جامع جهت جلوگیری از وقوع هر گونه اشتباه ضروری است. شناخت خصوصیات زمین¬شناسی مهندسی ساختگاه سدها از مهم¬ترین مراحل اکتشافی برای بدست آوردن اطلاعات لازم در طراحی و ساخت سدها می¬باشد. سد لجامگیر از نوع خاکی و با هسته رسی می¬باشد که بر روی رودخانه لجامگیر در 60 کیلومتری غرب زنجان ساخته خواهد شد. ارتفاع سد در حدود 70 متر و حجم مخزن آن 15 میلیون متر مکعب می-باشد. جهت انتخاب محور سد دو گزینه موسوم به محور 3 و 4 از بین گزینه¬های متعدد جهت ادامه مطالعات معرفی شد.این دو محور مطالعاتی به فاصله 2 کیلومتری از یکدیگر قرار دارند. در این تحقیق به منظور بررسی کیفیت توده¬سنگ¬های ساختگاه هر دو محور، پارامترهای مهندسی سنگ از جمله مقاومت تراکمی تک محوری، شاخص کیفیت توده سنگ و بررسی خصوصیات ناپیوستگی¬ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و از اطلاعات بدست آمده طبقه¬بندی¬های RMR، Q، و GSI انجام شد. نتایج نشان¬دهنده کیفیت متوسط سنگ¬های دو محور هستند. با بررسی اطلاعات حاصل از گمانه¬های اکتشافی نفوذپذیری هر دو محور بررسی و تعیین گردید. با استفاده از نتایج آزمون لوژان نفوذپذیری ساختگاه بر اساس شاخص نفوذپذیری ثانویه(SPI) مورد ارزیابی قرار گرفت و تزریق پذیری مقاطع گمانه مشخص گردید. در ادامه با بررسی نتایج حاصل از برداشت¬های ژئوفیزیک میزان کارستی شدن ساختگاه مشخص گردید و محل قرارگیری حفرات کارستی تعیین شد. از لحاظ ژئوتکنیکی محور 3 دارای شرایط بهتری نسبت به محور 4 می¬باشد. کلمات کلیدی: سد لجامگیر، طبقه¬بندی RMR، طبقه¬بندی Q، طبقه¬بندی GSI، آزمون لوژان، SPI، کارست.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Dam projects are done to reserve or to control the surface waters. Since unsafe execution of such structures can cause heavy damage, designing comprehensive studies are necessary to prevent any kind of mistakes. Understanding the geological characteristics of dam locations is one the most important exploration steps of acquiring necessary information in designing and building the dams. The Lejamgir dam is an earth dam with a clay core which is going to be built on the Lejamgir River, located at 60 kilometers west of the Zanjan city. The dam altitude is 70 meter and its size of reservoir is 15 million cubic meters. For the purpose of selecting the dam axis, two options called axis 3 and axis 4 were chosen from many other options for future studies. this two have 2 Km distance from each other. In this study, for the purposes of investigating the quality of massifs in the location of two axis, some parameters including unconfined compress strength, massifs quality index and discontinuities characteristics have been investigated and taxonomies like RMR, Q and GSI were provided based on collected data. Findings were indicative of the mediocre quality of rocks in this two axis. Permeability of two axis were determined through investigation of exploratory boreholes. The permeability of the construction site was evaluated and injectivity of bore sections was specified by using the results of Lugeon test and based on SPI (Secondary Permeability Index). In the following, by exploring the findings of geophysical interpretation, the level of karstification was specified and the position of karstic holes were determined. In conclusion, axis 3 compared with axis 4 is in better condition from the geotechnical point of view. Key words: Lejamgir dam, RMR classification, Q classification, GSI classification, Lugeon test, SPI (Secondary Permeability Index), Karst


  کلید واژه ها :
  سد لجامگیر ◄ طبقه بندی RMR ◄ طبقه بندی Q ◄ آزمون لوژان ◄ SPI ◄ کارست ◄ طبقه¬بندی GSI,Lejamgir dam ◄ RMR classification ◄ Q classification ◄ GSI classification ◄ Lugeon test ◄ Karst ◄ SPI (Secondary Permeability Index)

  مهر 1394
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Scince Department of Geology M.Sc.Thesis Evaluation of Engineering Geology and Geotechnical parameters of Lejamgir dam site with emphasizing on Karst phenomenon Supervisor: Dr. Rasool Ajalloeian Advisor: Mehrdad Banikheir By: Mojtaba Alizadeh October 2015
  فصل اول : 1-8
  فصل دوم : 9-34
  فصل سوم : 35-76
  فصل چهارم : 77-82
  فصل پنجم : 83-144
  فصل ششم : 145-154