• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  آنالیز پارامترهای زمین شناسی مهندسی با استفاده از روش لرزه ای در مخزن بزرگ آب شهر اراک
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1387
  زبان : Persian
  شماره سند : 5517
  موضوع :
  پژوهشگر : شهریار کرمی باصیری
  توصیفگر لاتین : ?????? ???? ??? Geology (engineering) , Water reservior , Arak , Seismic refraction , Seismic wave , Analysis , Parameter estimation
  توصیفگر فارسی : زمین شناسی (مهندسی) ? 1387 ? مخزن آبی ? اراک ? شکست مرزی (ژئوفیزیک) ? امواج لرزه ای ? تجزیه و تحلیل
  دانشکده : دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
  مقطع : کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش مهندسی

  استاد راهنما : دکتر اکبر قاضی فرد، دکتر محمدعلی ریاحی
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1387
  شماره رکورد : 5517
  شماره راهنما : GEOL2 197
  فهرست : فهرست مطالب

  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات
  1-1- مقدمه 1
  1-2- موقعیت جغرافیای 3
  1-3- راه های دسترسی 3
  1-4- وضعیت هیدرولوژی و هواشناسی 4
  1-5- مشخصات پروژه 4
  1-6- اهداف تحقیق 4
  1-7- روش¬تحقیق 5
  فصل دوم: مروری بر متون
  2-1- مقدمه 6
  2-2- روش لرزه¬نگاری 6
  2-2-1- انواع امواج لرزه¬ای 7
  2-2-2- نحوه انتشار و تعیین امواج لرزه ای 8
  2-3- انواع روش های لرزه ای در زمین شناسی مهندسی 10
  2-3-1- روش لرزه ای بازتابی و انکسار 11
  2-3-2- میکرو(خرد) لرزه نگاری 13
  2-3-3- روش پیت لرزه¬ای 14
  2-3-4- روش تی اس پی 19
  22-3-5- روش چاه دوگانه 22
  -3-6-آزمایش فروچاه 24
  2-3-7- روش فرا چاه 26
  2-3-8- روش شناور 26
  2-3-9- روش های امواج سطحی 29
  2-3-10-روش توموگرافی لرزه ای 32
  2-3-11- روش میکروترمورها 36
  2-4- روش های الکتریکی 40
  2-4-1- روش های مختلف مقاومت ویژه 40
  2-4-2- انواع آرایه ها 41
  2-5- کاربرد مطالعات لرزه ای در زمین شناسی مهندسی 45
  2-5-1- عمق سنگ بستر 45
  2-5-2- قابلیت حفاری 46
  2-5-3- شاخص های الاستیسیته سنگ و خاک 47
  2-5-4- ارتباط بین سرعت لرزه ای و مقاومت تراکمی تک ومحوری 48
  2-5-5- اندیس کیفی سنگ(IQ) 50
  2-5-6- کیفیت¬توده سنگ 51
  2-5-6-1- روش¬مستقیم تعیین RQD 51
  2-5-6-2- روش های¬غیرمستقیم 52
  2-5-6-3- ارتباط RQD و فشار باربری مجاز 56
  2-5-6-4- تعیین کیفیت توده سنگ بارتون(Q) 57
  2-5-6-5- ارتباط بین سرعت موج P و مقدار لوژان 63
  2-5-7- کاربرد امواج SH 65
  2-5-7-1- تعیین¬عمق سطح ایستایی 66
  2-5-7-2- تعیین¬ضرایب کشسانی مصالح زمین به کمک امواج SH 66
  2-5-7-3- ارتباط¬بین سرعت موج SH وعدد NSPT در آزمایش نفوذ استاندارد 67
  2-5-7-4- ارتباط¬بین سرعت موج SH و مقاومت فشاری تک محوری 70
  2-5-7-5- ارتباط¬بین سرعت برشی موج SHو فشار پیش تحکیمی 73
  2-5-7-6- ارتباط¬بین سرعت موج برشیSH و ضریب واکنش خاک بستر 76
  2-5-7-7- تعین¬پریود غالب خاک با کمک سرعت موج برشیSH 78
  2-6- کاربرد¬روش مقاومت ویژه در زمین شناسی¬مهندسی 78
  2-6-1- خورندگی¬خاک 78
  2-6-2- بررسی ناهنجاری¬های افقی و ناپیوستگی¬های جانبی 79
  فصل سوم: زمین شناسی منطقه مورد ¬مطالعه
  3-1-مقدمه 81
  3-2- کلیات 81
  3-2-1- زون سنندج-سیرجان 82
  3-2-2- زون ایران¬مرکزی 83
  3-3- واحدهای چینه شناسی منطقه 84
  3-3-1- کواترنری 84
  3-3-1-1- شامل واحدهای Qt1 وQr1 84
  3-3-1-2- واحد های Qt2 وQr2 84
  3-3-1-3- واحد Qal 84
  3-3-1-4- واحد Qer 84
  3-3-1-5- واحد های Qsl و Qsf و Qmf 84
  3-3-1-6- واحد Qe 85
  3-3-2- پلیوسن 85
  3-3-3- نئوژن 86
  3-3-4- پالئوژن 87
  3-3-5- ژوراسیک زیرین 87
  3-3-6- کرتاسه زیرین 88
  3-3-7-کرتاسه بالایی 89
  3-4- زمین شناسی ساختمانی 90
  3-4-1-گسله¬های¬منطقه مورد مطالعه 91
  3-5- مراحل گوناگون کوهزایی و چین خوردگی 92
  فصل چهارم: روش تحقیق
  4-1- مقدمه 94
  4-2- مطالعات دفتری مقدماتی 94
  4-3- مطالعات صحرایی 95
  4-3-1- روش¬های مشاهداتی 95
  4-3-2- روش های¬دستگاهی 95
  -3-2-1- حفر¬گمانه 95
  4-4- مطالعات دفتری¬نهایی 97
  4-4-1- بررسی تصاویر ماهواره¬ای 97
  4-4-2- تهیه مقاطع لرزه¬ای 97
  4-4-3- تفسیر زمین شناختی مقاطع لرزه¬ای 98
  4-4-4- استخراج اطلات ژئوتکنیکی از داده¬های لرزه¬ای 99
  4-4-5- رسم استریوگرام درزه¬ها 99
  4-4-6- ارزیابی ژئو تکنیکی 99
  4-4-7- بررسی داده¬های ژئوالکتریکی 99
  4-4-7-1- سونداژ الکتریکی قائم‌ 99
  4-4-7-2- سونداژ الکتریکی افقی یا آرایه ونر‌ 100
  فصل پنجم: نتایج و بحث
  5-1- مقدمه 101
  5-2- زمین شناسی منطقه 102
  5-3- زمین شناسی ساختمانی محل مخزن 102
  5-3-1- درزه¬ها 102
  5-3-2- گسل¬های منطقه 103
  5-4- تعیین پروفیل لرزه¬ای، استخراج سرعت امواج لرزه¬ای 107
  5-4-1- پروفیل¬مقاطع لرزه¬ای 109
  5-5- تعین خصوصیات مهندسی منطقه با استفاده از داده لرزه¬ای 115
  5-5-1- سنگ¬بستر 115
  5-5-2- خصوصیات¬لیتولوژیکی و دیاژنز 115
  5-5-3- خصوصیات¬ژئوتکنیکی 115
  5-5-3-1- مشخصات¬ژئوتکنیکی سنگ بستر 115
  الف- شاخص¬توده سنگ(RQD) 117
  الف- شاخص¬توده سنگ(RQD) 117
  ب- کیفیت¬توده سنگ بارتون(Q) 117
  ج- کیفیت¬توده سنگRMR 117
  5-6- بررسی ویژگی¬های مهندسی لایه اول و دوم در هر پروفیل 119
  5-7- ارزیابی ژئوتکنیکی 122
  5-7-1- سنگ¬بستر 122
  5-7-2-لایه¬اول 122
  5-7-3-لایه دوم 123
  5-8- مطالعات¬ژئوالکتریکی 123
  5-8-1- شبه‌¬مقاطع‌ ژئوالکتریکی 124
  5-8-2- آرایه ونر¬پروفیلA 125
  5-8-3- آرایه ونر¬پروفیلB 127
  5-8-4- آرایه ونر¬پروفیلC 129
  فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهاد
  نتایج 132
  پیشنهادات 133
  فصل هفتم: پیوست¬ها 135
  منابع و ماخذ 142
  چکیده :
  چکیده مخزن آبی اراک با حجم30000 متر مکعب در شهر اراک و در فاصله 5 کیلومتری شمال غرب با موقعیت جغرافیایی /05?34 شرقی و عرض /38?49 شمالی قرار گرفته است، این مخزن بر روی لایه¬های از ماسه، رس و سنگ¬های با ترکیب اسلیت آهکی قرار دارد. در اثر فاز کوهزایی لارامید این توده سنگی شدیدا دچار شکستگی شده و در آن سیستمی از درزه¬ها و شیستوزیته بوجود آمده است، استفاده از روش¬های لرزه¬ای جهت احداث تونل¬ها، سدها و ساختمان¬های بزرگ در مطالعات عمرانی و زمین شناسی¬مهندسی دارای کاربرد وسیعی می¬باشند. از جمله این روش¬ها می¬توان به روش شکست مرزی اشاره کرد. با استفاده از این روش می¬توان به پروفیل لرزه¬ای و زمین شناسی¬مهندسی یک ساختگاه را ترسیم نمود. با به دست آوردن سرعت امواج برشی و تراکمی می¬توان مدول¬های دینامیکی و برخی از پارامترهای ژئوتکنیکی را تخمین و آنالیز نمود. در این ساختگاه عملیات لرزه شکست مرزی انجام گرفته و مقاطع لرزه¬ای آن استخراج شده است. در ساختگاه مذکور، با توجه به مقاطع لرزه¬ای سه لایه مشخص و ترسیم شده است. که لایه اول از نوع رس بوده، حداکثر ضخامت آن 4 متر ولایه دوم با ضخامت 6 متر از جنس ماسه می¬باشد، که لایه سوم یعنی سنگ بستر را در منطقه مورد نظر می¬پوشاند. بر اساس مطالعات انجام گرفته مقاومت لایه اول بسیار ضعیف، لایه دوم از مقاومت بالای برخوردار می¬باشد. همچنین سنگ بستر از نظر مشخصات ژئوتکنیکی سنگی ضعیف می¬باشد. با انجام عملیات سونداژالکتریکی تغییرات مقاومت الکتریکی خاک در یک شبه مقطع تا عمق 35 متری مورد بررسی قرار گرفته، با استفاده از روش ونر تغییرات جانبی مقاومت در سه پروفیل A و B و C بررسی گردیده، با توجه به این تغییرات میزان خورندگی خاک از جنوب به شمال منطقه افزایش می¬یابد. کلید واژه: مخزن آبی، اراک، زمین شناسی-مهندسی، شکست مرزی

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Arak water reservoir with the volume of 30000 cubic meter is located at north of Arak city in longitude 34005' E and latitude of 49038' N. This reservoir is placed on the layers of clay and sand and carbonate slate rocks. This rock mass is influenced and extremely fractured by Laramid orogenic phase which created joint sets and schistosity. The usage of seismic studies for tunnels, dams and infrastructures in civil and geological engineering studies is common. One of the important methods in this field is refraction method. By using this method Seismic and engineering geological profiles of a foundation could be drawn. By obtaining shear wave and compressional wave velocities the dynamic moduls and some of geotechnical parameters of the foundation could be calculated. In this site, the refraction method field study was done and seismic profiles were drawn. In this study according to seismic profiles three layers were identified and drown. The first upper layer consists of clay with maximum thickness of 4 meters. Second layer with thickens of 6 meters consists of sand and the third layer is the bed rock. Base on the conducted studies by losing pandas wave velocities the geotechnical properties of each layer were evaluated. By electrical sounding tests, The change of soil lateral electrical resistively in a semi profile with depth of 35 meters were investigated. By using wenner method, the lateral receptivity's in three profiles of A, B and C were studied and by considering these changes, the results shows that soil corrosively will increase from south to north. Keyword: Water reservoir, Arak, Engineering geology, Refraction


  کلید واژه ها :
  زمین شناسی (مهندسی) ? 1387 ? مخزن آبی ? اراک ? شکست مرزی (ژئوفیزیک) ? امواج لرزه ای ? تجزیه و تحلیل,برآورد پارا متر Geology (engineering) , Water reservior , Arak , Seismic refraction , Seismic wave , Analysis , Parameter estimation

  1387
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Science Department of Geology M.Sc. Thesis Analysis of Engineering Geology Parameters Using Seismic Method at Water Reservoir of the Arak City Supervisor: Dr. Akbar Ghazifard Dr. Mohammad Ali Riyahi Advisor: Dr.Homayon Safaei By: Shahriar Karami Basiri November 2008
  فصل اول :
  فصل دوم :
  فصل سوم :
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :