• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 25 آبان 1398| 3.231.226.211 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اپوکسایش شبه حیاتی آلکن ها توسط سدیم پریدات کاتالیز شده به وسیله ی منگنز تترافنیل پورفیرین قرار گرفته روی نانولوله های کربنی چند دیواره
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1389
  زبان : Persian
  شماره سند : 7700
  موضوع :شیمی گرایش معدنی
  پژوهشگر : مریم ذاکری
  توصیفگر لاتین : Tetraphenyl Porphyrin ? Epoxidation ? Alkene ? Sodium Periodate ? Manganese ? Multi-Wall Carbon Nanotubes ? Heterogeneous Catalyst
  توصیفگر فارسی : تترافنیل پورفیرین ◄ اپوکسایش ◄ آلکن ها ◄ نانولوله ها کربنی چند دیواره ◄ سدیم پریدات ◄ منگنز ◄ کاتالیزگر ناهمگن
  دانشکده : دانشکده علوم، گروه شیمی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : مجید مقدم، ایرج محمدپور بلترک
  استاد مشاور : ولی اله میرخانی، شهرام تنگستانی نژاد
  سال دفاع : 1389
  شماره رکورد : 7700
  شماره راهنما : CHE2 339
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  فصل اول: مقدمه و تئوری
  1-1- مقدمه 1
  1-2- پورفیرین¬ها و شبه پورفیرین¬های طبیعی 2

  1-3- سنتز پورفیرین¬ها 7

  1-4- اکسایش شبه حیاتی با استفاده از سیستم‌های P-450 مصنوعی 12
  1-5- نانولوله¬های کربنی 17
  1-6- کاتالیست‌های ناهمگن 22
  1-7- روش‌های تثبیت کاتالیست‌های همگن روی نگه‌دارنده‌ها 23  عنوان صفحه

  1-8- متالوپورفیرین‌های قرار گرفته بر روی نگه‌دارنده‌ها 28
  1-9- تابش فراصوت 44
  1-10- هدف تحقیق 49

  فصل دوم: بخش تجربی
  2-1- مواد و معرف¬های مورد استفاده 50
  2-2- دستگاه¬های مورد استفاده 51
  2-3- تهیهی مواد اولیه و کاتالیست ها 52


  2-4- اپوکسایش آلکن‌ها به¬وسیله سدیم ‌پریدات، درحضور کاتالیست¬های [Mn(TPP)Cl]@AP-MWCNT ، [Mn(TPP)Cl]@Apy-MWCNT ، [Mn(TPP)Cl]@AT-MWCNT و [Mn(TPP)Cl]@ABI- MWCNT تحت شرایط به¬هم زدن مغناطیسی 57
  2-5- اپوکسایش آلکن‌ها به¬وسیله سدیم ‌پریدات، درحضور کاتالیست¬های [Mn(TPP)Cl]@AP-MWCNT ، [Mn(TPP)Cl]@Apy-MWCNT ، [Mn(TPP)Cl]@AT-MWCNT و [Mn(TPP)Cl]@ABI-MWCNT تحت تابش فراصوت 62  فصل سوم: بحث و نتیجه¬گیری
  3-1- مقدمه 64
  3-2- تبدیل نانولوله¬های کربنی حاوی گروه¬های اسیدی به نانولوله¬های حاوی گروه¬های اسیدکلراید 65
  3-3- کاتالیست [Mn(TPP)Cl]@AP-MWCNT 68
  3-4- کاتالیست [Mn(TPP)Cl]@Apy-MWCNT 79
  3-5- کاتالیست [Mn(TPP)Cl]@AT-MWCNT 88
  3-6- کاتالیست [Mn(TPP)Cl]@ABI-MWCNT 97
  3-7- مقایسه¬ی کاتالیست¬های ناهمگن تهیه شده 106
  3-8- جمع¬بندی نتایج حاصل از این تحقیق 107
  منابع و ﻣآخذ 109
  چکیده :
  چکیده در این تحقیق کاتالیست منگنز(III) تترافنیل پورفیرین کلراید،[Mn(TPP)Cl]، بر روی بستری از نانولوله¬های کربنی چند دیواره قرار گرفت و فعالیت کاتالیستی آن در اپوکسایش آلکن¬ها بررسی شد. برای این منظور از نانولوله¬های کربنی چند دیواره دارای گروه¬های اسیدی استفاده گردید. در مرحله اول گروه¬های اسیدی توسط تیونیل کلراید به گروه اسیدکلراید تبدیل شده، سپس جهت اتصال به منگنز پورفیرین آمین¬هایی با دو جایگاه کئوردیناسیون مانند 4- آمینوفنول، 4- آمینوپیریدین، 2- آمینوتیازول و 2- آمینوبنزایمیدازول مورد استفاده قرار گرفت. نگهدارنده¬های مورد استفاده از موقعیت محوری به کمپلکس منگنز(III) تترافنیل پورفیرین متصل شدند. کاتالیست¬های [Mn(TPP)Cl@AP-MWCNT]، [Mn(TPP)Cl@APy-MWCNT]، [Mn(TPP)Cl@AT-MWCNT] و [Mn(TPP)Cl@ABI-MWCNT] به¬وسیله روش¬های UV-Vis، FT-IR و SEM شناسایی گردیدند. همچنین با استفاده از تکنیک¬های آنالیز عنصری، مقدار نیتروژن و منگنز موجود در کاتالیست اندازه گیری شد. پس از تهیه و شناسایی کاتالیست های ناهمگن [Mn(TPP)Cl@amin-MWCNT]، پیشرفت واکنش اپوکسایش آلکن¬های خطی وحلقوی متفاوت تحت شرایط به¬هم زدن مغناطیسی و تحت تابش فراصوت مورد بررسی قرار گرفت. برای این کار ابتدا شرایط واکنش مانند نوع اکسنده، حلال و مقدار کاتالیست بهینه شد و در نهایت سدیم پریدات به-عنوان بهترین اکسنده و نسبت مساوی از آب و استونیتریل به¬عنوان بهترین حلال انتخاب گردید. این کاتالیست¬ها فعالیت¬ بسیار بالایی را در اپوکسایش آلکن¬هایی نظیر سیکلواکتن، سیکلوهگزن، استایرن، 1-اکتن و 1- دودسن از خود نشان دادند. در گام بعدی قابلیت بازیابی کاتالیست¬ها مورد بررسی قرار گرفت. این کاتالیست¬ها قابلیت بازیابی و استفاده-ی مجدد بالایی داشتند. همچنین استفاده از امواج فراصوت زمان انجام واکنش¬ها را تا حد زیادی کاهش داد. کلید واژه¬ها: منگنز(III) تترافنیل پورفیرین، اپوکسایش آلکن¬ها، سدیم پریدات، نانولوله¬های کربنی چنددیواره، کاتالیست هتروژن

  چکیده انگلیسی :
  Abstract In this research, the biomimetic epoxidation of alkenes catalyzed by manganese(III) tetraphenylporphyrin chloride ,[Mn(TPP)Cl], immobilized on multi-wall carbon nanotubes is reported. Carbon nanotubes bearing and acidic groups were chlorinated with thionyl chloride to obtain chlorinated multi-wall carbon nanotubes (MWCNT-COCl), and then functionalized with different amines such as 4-aminophenol, 4-aminopyridine, 2-aminothiazole and 2-aminobenzimidazole. [Mn(TPP)Cl] was attached to the supports via axial ligation. The catalysts, [Mn(TPP)Cl@AP-MWCNT], [Mn(TPP)Cl@Apy-MWCNT], [Mn(TPP)Cl@AT-MWCNT] and [Mn(TPP)Cl@ABI-MWCNT] were characterized by elemental analysis, FT-IR spectroscopy, diffuse reflectance UV-Vis spectrophotometery and scanning electron microscopy. After preparing and characterizing of these heterogenized catalysts, their catalytic activity under magnetic stirring and ultrasonic irradiation was compared. The effect of different oxidant, solvent and amount of catalysts were investigated to optimize the condition of the reactions and finally NaIO4 and mixture of water and CH3CN were selected. These catalysts were highly reactive for epoxidation of both cyclic and linear alkenes such as cyclooctene, cyclohexene, styrene, 1-octene and 1-dodecene. The use of ultrasonic irradiation results in a strong decrease of reaction time. These heterogeneous catalysts were highly reusable in the oxidation reactions and reused several times without significant loss of their catalytic activity. Keywords: Manganese(III) tetraphenylporphyrin, Alkene epoxidation, Sodium periodate, Multi-wall carbon nanotubes, Heterogeneous catalyst.


  کلید واژه ها :
  تترافنیل پورفیرین ◄ اپوکسایش ◄ آلکن ها ◄ نانولوله ها کربنی چند دیواره ◄ سدیم پریدات ◄ منگنز ◄ کاتالیزگر ناهمگن,Tetraphenyl Porphyrin ◄ Epoxidation ◄ Alkene ◄ Sodium Periodate ◄ Manganese ◄ Multi-Wall Carbon Nanotubes ◄ Heterogeneous Catalyst

  1389
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Science Department of Chemistry M. Sc. Thesis Biomimetic epoxidation of alkenes with NaIO4 catalyzed by manganese tetraphenylporphyrin supported on multi-wall carbon nanotubes Supervisors: Dr. Majid Moghadam Dr. Iraj Mohammadpoor-Baltork Advisors: Dr. Valiollah Mirkhani Dr. Shahram Tangestaninejad By: Maryam Zakeri March 2011
  فصل اول : 1-49
  فصل دوم : 50-63
  فصل سوم : 64-120
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :