• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 25 آبان 1398| 3.231.226.211 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اپواکسایش آلکن ها کاتالیز شده به وسیله ی مولیبدنیل استیل استو نات قرار گرفته بر روی نانو لوله های کربنی چند دیواره
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1390
  زبان : Persian
  شماره سند : 8611
  موضوع :شیمی گرایش معدنی
  پژوهشگر : فریبا اثنی عشری اصفهانی
  توصیفگر لاتین : Epoxidation ? Alkene ? Mo(O)2(acac)2 ? Multi-Wall Carbon Nanotube ? Hetro atom ? Tert-Butylhydroperoxide ? 1,2-Dichloroethane ? Catalyst
  توصیفگر فارسی : اپوکسایش ◄ آلکن ها ◄ مولیبدنیل استیل استونات ◄ نانو لوله کربنی چنددیواره ◄ هترواتم ◄ ترشری بوتیل هیدروپراکسید ◄ 1،2- دی کلرواتان ◄ کاتالیزگر
  دانشکده : دانشکده علوم، گروه شیمی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : مجید مقدم، ولی اله میرخانی
  استاد مشاور : ایرج محمد پور بلترک، احمدرضا خسروپور
  سال دفاع : 1390
  شماره رکورد : 8611
  شماره راهنما : CHE2 379
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  فصل اول: مقدمه و تئوری
  1-1- مقدمه 1
  1-2- چرخهی کاتالیستی 5
  1-3- خواص کاتالیست‌ها 5
  1-4- کاتالیست‌های همگن و ناهمگن 6
  1-5- تهیهی کاتالیست 9
  1-6- تثبیت کاتالیست بر روی نگهدارنده‌های آلی 10
  1-7- تثبیت کاتالیست بر روی نگهدارنده‌های معدنی 12
  1-8- روش‌های قرار دادن کمپلکس‌های فلزی بر روی نگهدارنده‌ها 13
  1-9- کاتالیست‌های همگن قرار گرفته بر روی تکیه‌گاه 14
  1-10- ترکیبات کربن 17
  1-11- تاریخچهی فناوری نانو 20
  1-12- نانو‌لوله‌هایکربنی 23
  1-12-1- انواع نانو لوله‌های کربنی 23
  عنوان صفحه
  1-12-2- هیبریداسیون در نانو‌لوله‌های کربنی 26
  1-12-3- خواص نانو‌لوله‌های کربنی 26
  1-12-4- روش‌های تولید نانو‌لوله‌های کربنی 29
  1-13- مولیبدن 34
  1-14- گونه‌های اکسو مولیبدن 35
  1-15- سیستم¬های کاتالیستی مولیبدن(VI) قرار گرفته بر روی نگهدارنده¬ها در اپوکسایش آلکن¬ها
  41
  1-15-1- نگهدارنده‌های آلی 41
  1-15-2- نگهدارنده‌های معدنی 47
  1-16- سنتز اپواکسید‌ها 52
  1-16-1- روند تاریخی 52
  1-16-2- اپواکسایش کاتالیز شده با فلزات با آلکیل هیدروپراکسید‌ها: سینتیک و مکانیسم 53
  1-16-3- مکانیسم انتقال اکسیژن 54
  1-17- اهداف تحقیق 57

  فصل دوم: بخش تجربی
  2-1- دستگاه‌های مورد نیاز 58

  2-2- مواد و معرف‌های مورد استفاده 59
  2-3- تهیهی مواد اولیه و کاتالیست‌ها 60
  2-4- روش کار عمومی برای قرار دادن مولیبدنیل استیل استونات بر روی نگهدارندهی عامل‌دار شده 62
  2-5- اپوکسایش آلکن‌ها، درحضور کاتالیست¬های MoO2(acac)@DAB-MWCNT ، MoO2(acac)@APy-MWCNT ، MoO2(acac)@AP-MWCNT و MoO2(acac)@ATP-MWCNT تحت شرایط رفلاکس و به¬هم زدن مغناطیسی 64

  2-6- بررسی فعالیت کاتالیست‌های ناهمگن مولیبدنیل استیل استونات در اپواکسایش آلکن‌ها 65


  فصل سوم: بحث و نتیجه¬گیری
  3-1- مقدمه 70
  3-2- اسید کلراید کردن نانو‌لوله‌های کربنی چند دیواره 71
  3-3- کاتالیست MoO2(acac)@DAB-MWCNT 74
  3-3-1- تهیه و شناسایی کاتالیست MoO2(acac)@DAB-MWCNT 74
  3-3-2- بررسی فعالیت کاتالیستی MoO2(acac)@DAB-MWCNT 77
  3-4- کاتالیست MoO2(acac)@APy-MWCNT 89
  3-4-1- تهیه و شناسایی کاتالیست MoO2(acac)@APy-MWCNT 89
  3-4-2- بررسی فعالیت کاتالیستی MoO2(acac)@APy-MWCNT 92
  3-5- کاتالیست MoO2(acac)@AP-MWCNT 99
  3-5-1- تهیه و شناسایی کاتالیست MoO2(acac)@AP-MWCNT 99
  3-5-2- بررسی فعالیت کاتالیستی MoO2(acac)@AP-MWCNT 102
  3-6- کاتالیست MoO2(acac)@ATP-MWCNT 109
  3-7- مقایسه¬ی کاتالیست¬های ناهمگن تهیه شده 119
  3-8- جمع¬بندی نتایج حاصل از این تحقیق 120
  منابع و ﻣآخذ 122


  چکیده :
  چکیده: موضوع این تحقیق به تهیه کاتالیست‌هایی ازمولیبدنیل استیل استونات، که برای اولین بار بر روی نانولوله‌های کربنی چند دیواره قرارداده شده، و بررسی فعالیت کاتالیستی آنها اختصاص دارد. بر این اساس ابتدا نانولوله‌های کربن دارای گروههای اسیدی به اسیدکلراید تبدیل گردید، سپس برای اتصال مولیبدنیل استیل استونات به آن از اتصال دهنده‌هایی حاوی هترواتم‌های متفاوت (آمین‌هایی که حداقل دو جایگاه با قابلیت کئوردینه شوندگی داشته باشند)، نظیر 2-آمینوپیریدین، ١،٢-دیآمینوبنزن، ٢-آمینوفنول و ٢-آمینوتیوفنول استفاده شد. به این ترتیب چهار سیستم کاتالیستی با اتصالات متفاوت تهیه شد. برای اطمینان از ساخت کاتالیست میتوان از روش‌های تصویربرداری SEM ، طیف FT-IR و آنالیز عنصری جهت تعیین مقدار نیتروژن متصل شده به مولیبدنیل استیل استونات و نگهدارنده و همچنین تعیین مقدار مولیبدن موجود در کاتالیست استفاده کرد. پس از تهیه و شناسایی کاتالیست‌ها، پیشرفت واکنش اپوکسایش آلکن‌های خطی وحلقوی متفاوت مورد بررسی قرار گرفت. برای این کار ابتدا پارامترهای مختلف نظیر حلال و اکسنده در جهت افزایش راندمان محصولات و کاهش هرچه بیشتر محصولات جانبی، که در حین واکنش اپوکسایش به‌وجود می‌آیند بهینه گردید و در نهایت ترشری بوتیل هیدروپراکسید و 1، 2- دیکلرواتان به عنوان بهترین اکسنده و حلال برای اپوکسایش آلکن‌ها انتخاب شد. این کاتالیست‌ها فعالیت‌ بسیار بالایی را در اپوکسایش آلکن‌های مختلف نظیر سیکلواکتن، سیکلوهگزن، ١-اکتن، 1- دسن، استایرن، α- متیل استایرن، ١-دودسن، سیس و ترانس استیلبن از خود نشان دادند. در مرحله‌ی بعد بازیابی این کاتالیست‌ها در اپوکسایش آلکن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که این کاتالیست‌ها قابلیت بازیابی و استفاده‌ی مجدد بالایی دارند. کلمات کلیدی: اپوکسایش آلکن‌ها، مولیبدنیل استیل استونات، نانولوله‌های کربنی چند دیواره

  چکیده انگلیسی :
  Abstract The subject of this research is the immobilization of MoO2(acac)2 on to multi-walled carbon nanotube (MWCNTs) for preparation heterogeneous catalysts investigating of their catalytic activity in the alkene epoxidation. Carbon nanotubes bearing and acidic groups were chlorinated with thionyl chloride to obtain chlorinated multi-wall carbon nanotubes (MWCNT-COCl), and then functionalized with different amines such as 2-aminopyridine, 1,2-diamonobenzene, 2- aminophenol and 2-aminothiophenol. Reaction of functionalized MWCNTs with MoO2(acac)2 to the covalent attachment of Molybdenyl Acetylacetonate to supports via an amide linkage. The catalysts were characterized by elemental analysis, scanning electron microscopy and FT IR and diffuse reflectance UV-Vis spectroscopic methods. The catalytic activities of the resulting catalysts were initially investigated in the epoxidation of various alkenes in the presence of tert-butylhydroperoxide in 1,2-dichloroethane solvent. These catalysts efficiently convert both cyclic and linear alkenes to their corresponding epoxides with TBHP. 1- Octene as linear alkenes were efficiently converted to the corresponding epoxides. Stilbenes (both cis and trans) were also epoxidized by these heterogenized catalysts in high yield. trans-Stilbene gives only trans-epoxide and cis-stilbene produces a mixture with high cis/trans-epoxide ratio. These catalysts can be reused several times without significant lose of its catalytic activity. Keywords: Alkene Epoxidation, Molybdenyl Acetylacetonate, Multi-wall carbon nanotubes


  کلید واژه ها :
  اپوکسایش ◄ آلکن ها ◄ مولیبدنیل استیل استونات ◄ نانو لوله کربنی چنددیواره ◄ هترواتم ◄ ترشری بوتیل هیدروپراکسید ◄ 1،2- دی کلرواتان ◄ کاتالیزگر,Epoxidation ◄ Alkene ◄ Mo(O)2(acac)2 ◄ Multi-Wall Carbon Nanotube ◄ Hetro atom ◄ Tert-Butylhydroperoxide ◄ 1,2-Dic

  1390
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Science Department of Chemistry M.Sc. Thesis Epoxidation of alkenes catalyzed by Mo(O)2(acac)2 supported on multi-wall carbon nanotubes Supervisors: Dr. Majid Moghadam Dr. Valiollah Mirkhani Advisors: Dr. Iraj Mohammadpoor-Baltork Dr. Ahmad Reza Khosoropour By: Fariba Esnaashari Isfahani November 2011
  فصل اول : 1-57
  فصل دوم : 58-69
  فصل سوم : 70-131
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :