• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اکسایش ترکیبات 3، 4-دی هیدروپیریمیدین-2 (1H)- اون ها به وسیله بنزوئیل پراکساید تحت شرایط حرارتی و تابش امواج ریز موج
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1388
  زبان : Persian
  شماره سند : 6437
  موضوع :شیمی گرایش آلی
  پژوهشگر : نازنین جعفرپور
  توصیفگر لاتین : Organic Chemistry , Dihydropyrimidin3,4 , Oxidation , Benzoyl Proxide , Irradiation , Microwave , Solvent , Thermal Condition
  توصیفگر فارسی : شیمی آلی ? 3 و 4 دی هیدروپیریمیدینون ? اکسایش ? بنزوئیل پراکسید ? تابش دهی ? ریز موج ? حلال ? شرایط حرارتی
  دانشکده : دانشکده علوم، گرروه شیمی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : دکتر حمید رضا معماریان
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1388
  شماره رکورد : 6437
  شماره راهنما : CHE2 284
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول : مقدمه و تئوری
  1-1- تاریخچه¬ی ترکیبات 3،4-دی¬هیدروپیریمیدین-2(H1)-اون.............................................................................1
  1-2- صورتبندی ترکیبات 4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-2(H1)-اون.............................................................................2
  1-3- خواص داروئی ترکیبات 4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-2(H1)-اون........................................................................3
  1-4- سنتز ترکیبات 4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-2(H1)-اون........................................................................................6
  1-4-1- سنتز ترکیبات 4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-2(H1)-اون به وسیله¬ی کلسیم¬فلوئورید.......................7
  1-4-2- سنتز ترکیبات 4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-2(H1)-اون با استفاده از تری¬فنیل¬فسفین...................8
  1-4-3- سنتز ترکیبات 4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-2(H1)-اون از طریق فرایندهای انتقال فاز..................8
  1-4-4- سنتز ترکیبات 4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-2(H1)-اون با استفاده از امواج ریزموج........................9
  1-4-5- سنتز ترکیبات 4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-2(H1)-اون با استفاده از تابش فراصوت....................10
  1-4-6- سنتز به وسیله¬ی مخمرنانوایی..................................................................................................................10
  1-5- واکنش¬های اکسایشی ترکیبات 4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-2(H1)-اون.....................................................11
  1-5-1- هیدروژن¬زدائی مکان¬گزین 4,3-دی-هیدروپیریمیدین-2(H1)-اون¬ها به وسیله¬ی سریک-آمونیوم-نیترات.......................................................................................................................12
  1-5-2- اکسایش 4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-2(H1)-اون¬ها به وسیله¬ی Co(NO3)2.6H2O/K2S2O8
  در محلول آبی استونیتریل.........................................................................................................................................13
  1-5-3- هیدروژن¬زدائی اکسایشی دی¬هیدروپیریمیدینون-ها.........................................................................14
  1-5-4- اکسایش مشتقات دی¬هیدروپیریمیدینون با استفاده از پتاسیم پراکسی¬دی¬سولفات K2S2O8 .....................................................................................................................................................15
  1-5-5- اکسایش ترکیبات 4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-2(H1)-اون-ها به وسیله¬ی یون نیتروزونیوم....................................................................................................................................................................16
  1-6- توصیف عمومی بنزوئیل پراکسید..........................................................................................................................17
  1-7- تجزیه¬ی حرارتی بنزوئیل پراکسید........................................................................................................................18
  1-7-1- سینتیک تجزیه¬ی بنزوئیل پراکسید........................................................................................................19
  1-7-1-1- تأثیر دما بر سرعت تجزیه¬ی بنزوئیل پراکسید........................................................................19
  1-7-1-2- تأثیر حلال بر سرعت تجزیه¬ی بنزوئیل پراکسید....................................................................20
  1-7-1-3- تأثیر حضور اکسیژن بر سرعت تجزیه¬ی بنزوئیل پراکسید...................................................21
  عنوان صفحه
  1-7-2- مکانیسم تجزیه¬ی بنزوئیل پراکسید........................................................................................................24
  1-7-3- محصولات حاصل از تجزیه¬ی حرارتی بنزوئیل پراکسید.....................................................................24
  1-8- تجزیه¬ی نوری بنزوئیل پراکسید............................................................................................................................25
  1-9- واکنش¬های بنزوئیل پراکسید تحت شرایط حرارتی..........................................................................................26
  1-9-1- افزایش¬های درون مولکولی........................................................................................................................27
  1-9-2- اکسایش انواع متفاوتی از 4,1-دی¬هیدروپیریدین¬ها به وسیله¬ی بنزوئیل پراکسید......................28
  1-9-3- شرکت در فرآیندهای پلیمره شدن به عنوان یک آغازگر رادیکالی..................................................31
  1-9-4- ایزومره شدن پیوند دوگانه¬ی کربن-کربن به وسیله¬ی بنزوئیل پراکسید........................................31
  1-9-5- حلقه¬زایی رادیکالی سیستم¬های انامید با استفاده از n-Bu3SnH و بنزوئیل پراکسید..................32
  1-10- امواج ریزموج...........................................................................................................................................................33
  1-10-1- مقدمه.........................................................................................................................................................33
  1-10-2- نحوه¬ی عملکرد تابش ریزموج و بررسی اثر ویژه¬ی آن.....................................................................34
  1-10-3- مزایای استفاده از تابش ریزموج در سنتز مواد آلی...........................................................................35
  1-10-4- مروری بر واکنش¬های انجام شده تحت اثر تابش ریزموج................................................................36
  فصل دوم : بخش تجربی
  2-1- دستگاههای مورد استفاده.......................................................................................................................................40
  2-2- مواد مورد استفاده.....................................................................................................................................................41
  2-3- جداسازی و شناسایی محصولات...........................................................................................................................41
  2-4- سنتز مشتقات 4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-2(H1)-اون-ها.................................................................................42
  2-4-1- سنتز اتیل 4-('3,'4-دی¬متوکسی-فنیل)-6-متیل-4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-2(H1)-اون-5-کربوکسیلات(k41).........................................................................................................................45
  2-4-2- سنتز اتیل 6-متیل-4-(1-فنیل¬اتیل)-4,3-دی-هیدروپیریمیدین-2(H1)-اون-5-کربوکسیلات (m41)............................................................................................................................................................................45
  2-4-3- سنتز 5-استیل-6-متیل-4-(1-فنیل¬اتیل)-4,3-دی-هیدروپیریمیدین-2(H1)-اون (m42)...........................................................................................................................................................................46
  2-4-4- سنتز 5-استیل-6-متیل-4-(´2-تینیل)-4,3-دی-هیدروپیریمیدین-2(H1)-اون (n42).........46
  2-5- بهینه سازی مقدار بنزوئیل پراکسید تحت شرایط حرارتی..............................................................................47
  عنوان صفحه
  2-6- بهینه سازی شرایط جوی........................................................................................................................................47
  2-7- اثر حلال روی زمان اکسایش 4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-2(H1)-اون¬ها به وسیله¬ی بنزوئیل پراکسید تحت شرایط حرارتی.............................................................................................................................................................48
  2-8- اکسایش 4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-2(H1)-اون¬ها تحت شرایط حرارتی....................................................48
  2-8-1- اکسایش مشتقات استری 4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-2(H1)-اون¬ها : روش عمومی...................48
  2-8-1-1- اکسایش اتیل 6-متیل-4-فنیل-4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-2(H1)-اون-5-کربوکسیلات (a41)...............................................................................................................49
  2-8-1-2- اکسایش اتیل 4-(´2-متوکسی¬فنیل)-6-متیل-4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-2(H1)-اون-5-کربوکسیلات (b41)..............................................................................................................................49
  2-8-1-3- اکسایش اتیل 4-(´3-متوکسی¬فنیل)-6-متیل-4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-2(H1)-اون-5-کربوکسیلات (c41)...............................................................................................................................50
  2-8-1-4- اکسایش اتیل 4-(´4-متوکسی¬فنیل)-6-متیل-4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-2(H1)-اون-5-کربوکسیلات (d41)..............................................................................................................................50
  2-8-1-5- اکسایش اتیل 4-(´2-کلروفنیل)-6-متیل-4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-2(H1)-اون-5-کربوکسیلات (e41)...............................................................................................................................50
  2-8-1-6- اکسایش اتیل 4-(´3-کلروفنیل)-6-متیل-4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-2(H1)-اون-5-کربوکسیلات (f41)...............................................................................................................................51
  2-8-1-7- اکسایش اتیل 4-(´4-کلروفنیل)-6-متیل-4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-2(H1)-اون-5-کربوکسیلات (g41)...............................................................................................................................51
  2-8-1-8- اکسایش اتیل 4-(´4-برموفنیل)-6-متیل-4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-2(H1)-اون-5-کربوکسیلات (h41)...............................................................................................................52
  2-8-1-9- اکسایش اتیل 6-متیل-4-(´4-نیتروفنیل)-4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-2(H1)-اون-5-کربوکسیلات (i41).................................................................................................................53
  2-8-1-10- اکسایش اتیل 6-متیل-4-(´4-متیل-فنیل)-4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-2(H1)-اون-5-کربوکسیلات (j41)................................................................................................................53
  2-8-1-11- اکسایش اتیل 4-(´3,´4-دی¬متوکسی¬فنیل)-6-متیل-4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-2(H1)-اون-5-کربوکسیلات (k41)...............................................................................................................54
  عنوان صفحه
  2-8-1-12- اکسایش اتیل 6-متیل-4-(2-فنیل-اتیل)-4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-2(H1)-اون-5-کربوکسیلات (l41).................................................................................................................55
  2-8-1-13- اکسایش اتیل 6-متیل-4-(1-فنیل-اتیل)-4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-2(H1)-اون-5-کربوکسیلات (m41)..............................................................................................................55
  2-8-1-14- اکسایش اتیل 6-متیل-4-(´2-تینیل)-4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-2(H1)-اون-5-کربوکسیلات (n41)...............................................................................................................56
  2-8-2- اکسایش مشتقات کتونی 4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-2(H1)-اون¬ها : روش عمومی....................57
  2-8-2-1- اکسایش 5-استیل-6-متیل-4-فنیل-4,3-دی-هیدروپیریمیدین-2(H1)-اون (a42).57
  2-8-2-2- اکسایش 5-استیل4-(´2-متوکسی-فنیل)-6-متیل-4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-
  2(H1)-اون (b42).............................................................................................................................................58
  2-8-2-3- اکسایش 5-استیل-4-(´3-متوکسی-فنیل)-6-متیل-4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-
  2(H1)-اون (c42)..............................................................................................................................................58
  2-8-2-4- اکسایش 5-استیل-4-(´4-متوکسی-فنیل)-6-متیل-4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-
  2(H1)-اون (d42).............................................................................................................................................58
  2-8-2-5- اکسایش 5-استیل-4-(´2-کلروفنیل)-6-متیل-4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-
  2(H1)-اون (e42)..............................................................................................................................................59
  2-8-2-6- اکسایش 5-استیل-4-(´3-کلروفنیل)-6-متیل-4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-
  2(H1)-اون (f42)..............................................................................................................................................59
  2-8-2-7- اکسایش 5-استیل-4-(´4-کلروفنیل)-6-متیل-4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-
  2(H1)-اون (g42).............................................................................................................................................60
  2-8-2-8- اکسایش 5-استیل-4-(´4-برموفنیل)-6-متیل-4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-
  2(H1)-اون (h42).............................................................................................................................................60
  2-8-2-9- اکسایش 5-استیل-6-متیل-4-(´2-نیتروفنیل)-4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-
  2-(H1)-اون (i42)............................................................................................................................................60
  2-8-2-10- اکسایش 5-استیل-6-متیل-4-(´3-نیتروفنیل)-4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-
  2(H1)-اون (j42)..............................................................................................................................................61
  2-8-2-11- اکسایش 5-استیل-6-متیل-4-(´4-نیتروفنیل)-4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-
  عنوان صفحه
  2(H1)-اون (k42).............................................................................................................................................61
  2-8-2-12- اکسایش 5-استیل-6-متیل-4-(´4-متیل¬فنیل)-4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-
  2(H1)-اون (l42)...............................................................................................................................................61
  2-8-2-13- اکسایش 5-استیل-6-متیل-4-(1-فنیل¬اتیل)-4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-
  2(H1)-اون (m42)............................................................................................................................................62
  2-8-2-14- اکسایش 5-استیل-6-متیل-4-(´2-تینیل)- 4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-
  2(H1)-اون (n42).............................................................................................................................................62
  2-9- اثر حلال روی زمان اکسایش 4,3-دی-هیدروپیریمیدین-2(H1)-اون¬ها به وسیله¬ی بنزوئیل پراکسید تحت تابش امواج ریزموج ..................................................................................................................................63
  2-10- بهینه سازی مقدار بنزوئیل پراکسید تحت تابش امواج ریزموج...................................................................64
  2-11- تأثیر قدرت اجاق ریزموج روی زمان اکسایش 4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-2(H1)-اون¬ها به وسیله¬ی بنزوئیل پراکسید...................................................................................................................................................65
  2-12- اکسایش 4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-2(H1)-اون¬ها تحت تابش امواج ریزموج.........................................66
  2-12-1- اکسایش مشتقات استری 4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-2(H1)-اون¬ها : روش عمومی.................66
  2-12-2- اکسایش مشتقات کتونی 4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-2(H1)-اون¬ها : روش عمومی.................67
  فصل سوم : بحث و نتیجه گیری
  3-1- تأثیر حلال روی سرعت اکسایش تحت شرایط حرارتی...................................................................................70
  3-2- تأثیر دما روی سرعت اکسایش..............................................................................................................................71
  3-3- مقایسه¬ی ¬سرعت اکسایش ترکیبات 4,3-دی¬هیدروپیریمیدین-2(H1)-اون¬ها تحت شرایط حرارتی....................................................................................................................................................................................72
  3-4- تأثیر حلال روی سرعت اکسایش تحت تابش امواج ریزموج...........................................................................78
  3-5- مقایسه¬ی سرعت اکسایش ترکیبات 4,3-دی-هیدروپیریمیدین-2(H1)-اون¬ها تحت شرایط حرارتی و تابش امواج ریزموج............................................................................................................................................80
  پیوست-ها................................................................................................................................................................................85
  منابع و مآخذ......................................................................................................................................................................106


  چکیده :
  چکیده : سنتز 4,3-دی¬هیدروپیریمیدینون¬ها اولین بار در سال 1893 توسط پیتروبیگینلی گزارش شد. این ترکیبات و محصولات حاصل از اکسایش آنها اهمیت داروئی زیادی دارند. در این پروژه, ابتدا برخی از ترکیبات 4,3-دی¬هیدروپیریمیدینون¬های استری و کتونی سنتز گردیده, سپس اکسایش این ترکیبات توسط بنزوئیل پراکسید تحت شرایط حرارتی و تابش امواج ریزموج مورد بررسی قرار داده شد که در زیل به ذکر نتایج اشاره می¬گردد. اکسایش دی¬هیدروپیریمیدینون¬های استری و کتونی توسط بنزوئیل پراکسید در حلال استونیتریل خشک در شرایط حرارتی منجر به تشکیل محصولات پیریمیدینون¬ها با راندمان بالا و زمان پایین بدون تشکیل محصول جانبی گردید. مقایسه¬ی داده¬های اکسایشی هر دو دسته از ترکیبات نشان دهنده¬ی این است که اثر استخلاف در موقعیت 5 (استری و کتونی) بیشتر سرعت اکسایش را نسبت به استخلاف موقعیت 4 تحت تأثیر قرار می¬دهد. اکسایش دی¬هیدروپیریمیدینون¬ها توسط بنزوئیل پراکسید در حلال اتانول تحت تابش امواج ریزموج نشان دهنده¬ی تشکیل محصولات مشابه با شرایط حرارتی می¬باشد و اثر استخلاف نیز همانند واکنش حرارتی مشاهده گردید, با این تفاوت که تحت تابش امواج ریزموج مدت زمان واکنش اکسایش به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرد و واکنش به طور کامل انجام گردید. مکانیسم اکسایش دربردارنده¬ی شکست همولیتیک پیوند O-O می¬باشد. رادیکال بنزوئیل اکسی تولید شده, در مرحله¬ی تعیین کننده¬ی سرعت واکنش, عمل اکسایش را شروع می¬نماید. واژه¬های کلیدی : 4,3-دی¬هیدروپیریمیدینون¬, پیریمیدینون¬, اکسایش, بنزوئیل پراکسید, شرایط حرارتی, تابش امواج ریزموج.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract: Synthesis of 3,4-dihydropyrimidinones (DHPMs) was first reported by P. Biginelli at 1893s. These compounds and the corresponding products generated by their oxidation have important pharmacological properties. In this project, some of 3,4-dihydropyrimidinones-esters and ketones were synthesized and oxidation of these compounds by benzoyl peroxide (BPO) under thermal condition and microwave irradiation investigated. The results are mentioned below: Oxidation of DHPMs-esters and ketones by BPO in dry acetonitrile under thermal condition resulted in the formation of pyrimidinone products with high yield and in shorter time without formation of any by-products. Comparison of the oxidation data of both series of these compounds indicates that the effect of the substituent in 5-position (ester and ketone) influences the rate of the oxidation more than those of the substituent in 4-position. Oxidation of DHPMs by BPO in absolute ethanol under microwave irradiation resulted in the formation of the same products obtained under thermal condition. The effect of substituent on the rate of reaction under both microwave irradiation is the same as under thermal condition. In contrast to the reaction under thermal condition, the time of oxidation under microwave irradiation is shorter and the reaction is compeleted. The mechanism of oxidation involves homolytic cleavage of the O-O bond. The benzoyloxy radicals initiate oxidation process in the rate determining step. Keywords: 3,4-dihydropyrimidinone, pyrimidinone, oxidation, benzoyl peroxide, thermal condition, microwave irradiation.


  کلید واژه ها :
  شیمی آلی ? 3 و 4 دی هیدروپیریمیدینون ? اکسایش ? بنزوئیل پراکسید ? تابش دهی ? ریز موج ? حلال ? شرایط حرارتی,Organic Chemistry , Dihydropyrimidin3,4 , Oxidation , Benzoyl Proxide , Irradiation , Microwave , Solvent , Thermal Condition

  1388
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Science Department of Chemistry M.Sc. Thesis Oxidation of 3,4-Dihydropyrimidin-2(1H)-ones (DHPMs) by Benzoyl Peroxide under Thermal Condition and Microwave Irradiation Supervisor: Dr. Hamid Reza Memarian By: Nazanin Jafarpour December 2009
  فصل اول :
  فصل دوم :
  فصل سوم :
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :