• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 25 آبان 1398| 3.231.226.211 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  الف? روشهای جدید برای سنتز تیواسترها از تیوآمیدها در شرایط بدون حلال و در محیط آبی ب?روشی اصلاح شده برای سنتز تیوفن استیک اسیدها از تیوآمیدها
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1388
  زبان : Persian
  شماره سند : 6608
  موضوع :شیمی گرایش آلی
  پژوهشگر : مریم عشقی کاشان
  توصیفگر لاتین : Organic Chemistry , Thioamid , Thioester , Aqueous Solvent , Thiophenes , 1,4-Diazabicyclo(2.2.2 Octane , Hexadecyltrimethylammonium Bromide(HTAB , Optimization , ,
  توصیفگر فارسی : شیمی آلی ? تیوآمید ? تیواستر ? حلال آبی ? تیوفن ? 1،4 دی آزابی سیکلو ?2،2.2?اکتان ? هگزادسیل تری متیل آمونیوم برمید ? بهینه سازی
  دانشکده : دانشکده شیمی، گروه شیمی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : حسن زالی بوئینی
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1388
  شماره رکورد : 6608
  شماره راهنما : CHE2 286
  فهرست : فهرست مطالب

  صفحه عنوان
  فصل اول: مقدمه و مبانی تئوری

  1 1-1- تیوآمیدها……………………………………………………………...

  1 1-1-1- کاربرد و خواص دارویی…………………………………………………

  3 1-1-2- سنتز تیوآمیدها……………………………………………………….
  3 1-1-2-1- سنتز تیوآمیدها توسط روش اصلاح شده ویلگروت-کیندلر…………………...
  7 1-1-2-2- سنتز تیوآمیدها از روش¬های سنتزی دیگر..………………………………
  7 1-1-3- کاربرد تیوآمیدها بعنوان مواد اولیه مفید جهت سنتز هتروسیکل¬های گوگرد دار….…
  9 1-2- تیواسترها……………………………………………………………...
  9 1-2-1- کاربرد و خواص دارویی...………………………………………………
  10 1-2-2- روش¬های سنتز تیواسترها.………..…………………...………………..
  10 1-2-2-1- سنتز تیواسترها از انیدریداسیدها……………………………………….
  11 1-2-2-2- سنتز تیواسترها از کربوکسیلیک-اسیدها……………………….…………
  13 1-2-2-3- سنتز تیواسترها از N-آسیل¬بنزوتری¬آزول-ها……………………….………
  13 1-2-2-4- سنتز تیواسترها از تیول¬های محافظت شده………………………….……

  13 1-2-2-5- سنتز تیواسترها از ?-آمینواسیدها………………………………………
  14 1-2-2-6- سنتز ?-کتوتیواسترها………………………………………………..
  14 1-2-2-7- سنتز ?، ?-تیواسترهای غیر اشباع……………………………………...
  15 1-2-2-8- سنتز ?-هیدروکسی-تیواسترها…………………………………………
  16 1-3- تیوفن-ها………………………………………………………………
  16 1-3-1- کاربردها و خواص دارویی……………………………………………….
  17 1-3-2- سنتز تیوفن-ها…………….………………………………………….
  17 1-3-2-1- سنتز تیوفن¬ها از 1، 4-دی¬کربونیل-ها……………………………..……..
  18 1-3-2-2- سنتز تیوفن¬ها از 1، 3-دی¬کربونیل-ها…………………………..………..
  19 1-3-2-3- سنتز تیوفن¬ها از 1، 2-دی¬کربونیل-ها………………….……….………..
  صفحه عنوان
  19 1-3-2-4- سنتز تیوفن¬ها از دی-سولفیدها…………………………………………
  20 1-3-2-5- سنتز تیوفن¬ها از تیوکربونیل-ها…………………………………………
  21 1-3-2-6- سنتز تیوفن¬ها از تیازول-ها…………………………………………….
  21 1-3-2-7- سنتز تیوفن¬ها توسط نوآرایی تیوکلایزن………….………………………
  25 1-3-2-8- سنتز تیوفن¬ها از تیوآمیدها……………………………………………
  فصل دوم: بخش تجربی
  26 2-1- دستگاه¬های مورد استفاده…………………………………………………
  26 2-1-1- طیف سنج رزونانس مغناطیسی هسته ……………………………...(NMR)
  26 2-1-2- طیف سنج جرمی ………………………………………………(Mass)
  26 2-1-3- دستگاه نقطه ذوب…………………………………………………….
  27 2-2- مواد مورد استفاده……………………………………………………….
  27 2-3- جداسازی و شناسایی محصولات……………………………………………
  27 2-4- کاتالیزور هگزادسیل¬تری¬متیل¬آمونیوم¬برمید (HTAB)……………………………
  27 2-5- کاتالیزور 1، 4-دی¬آزابی¬سیکلو]2،2،2[اکتان ((DABCO ……………….………..
  27 2-6- سنتز تیوآمید…………………………………………………………...
  27 2-6-1- سنتز تیوآمید¬های فاقد متیلن فعال………………..………………………
  28 2-6-2- سنتز تیوآمید¬های دارای متیلن فعال…..…………………………………..
  28 2-7- سنتز پیش ماده¬های اسیدی (?-برمو-?-بنزوئیل-پروپیونیک¬اسید و ?-برمو-?-تولوئیل پروپیونیک-اسید)……………………………………………………………

  28 2-7-1- سنتز پیش ماده¬های اسیدی (?-بنزوئیل¬پروپیونیک-اسید و ?-تولوئیل¬پروپیونیک¬اسید)  29 2-7-2- برمه کردن پیش ماده¬های اسیدی (?-بنزوئیل-پروپیونیک¬اسید و ?-تولوئیل¬پروپیونیک اسید)……………………………………………………………………...
  29 2-8- بهینه سازی……………………………………………………………
  29 2-8-1- بهینه سازی شرایط برای تهیه تیواستر¬ها از تیوآمید¬های فاقد متیلن فعال در حلال آلی
  29 2-8-1-1- بهینه کردن حلال واکنش…………………………………………….
  29 2-8-1-2- بهینه کردن دمای واکنش…………………………………………….
  صفحه عنوان
  30 2-8-1-3- بهینه کردن مقدار کاتالیزور DABCOمورد استفاده در واکنش……………….
  30 2-8-1-4- بهینه کردن مقدار تیوآمید مورد استفاده در واکنش………………………...

  30 2-8-2- بهینه سازی شرایط برای تهیه تیواسترها از تیوآمیدهای فاقد متیلن فعال در شرایط بدون حلال……………….…………………………………………………
  30 2-8-2-1- بهینه کردن دمای واکنش…………………………………………….
  31 2-8-2-2- بهینه کردن مقدار تری¬اتیل¬آمین مورد استفاده در واکنش……………………
  31 2-8-2-3- بهینه کردن مقدار تیوآمید مورد استفاده در واکنش………………………...
  31 2-8-3- بهینه سازی شرایط برای تهیه تیواسترها از تیوآمیدهای فاقد متیلن فعال در حلال آب
  31 2-8-3-1- بهینه کردن مقدار سدیم¬یدید مورد استفاده در واکنش…...………………… ‌

  31 2-8-3-2- بهینه کردن مقدار کاتالیزور DABCO مورد استفاده در واکنش……………….
  32 2-8-3-3- بهینه کردن دمای واکنش…………………………………………….
  32 2-8-3-4- بهینه کردن مقدار کاتالیزور HTAB مورد استفاده در واکنش…………………
  32 2-8-3-5- بهینه کردن مقدار تیوآمید مورد استفاده در واکنش………………………...

  33 2-8-4- بهینه سازی شرایط برای تهیه تیوفن استیک اسیدها از تیوآمیدهای دارای متیلن فعال در حلال آلی………………………………………………………………...
  33 2-8-4-1- بهینه کردن حلال واکنش…………………………………………….
  33 2-8-4-2- بهینه کردن دمای واکنش…………………………………………….
  33 2-8-4-3- بهینه کردن مقدار تری¬اتیل¬آمین مورد استفاده در واکنش………………....…
  34 2-8-4-4- بهینه کردن مقدار تیوآمید مورد استفاده در واکنش………………………...
  34 2-9- روش عمومی برای تهیه تیواسترها از تیوآمیدهای فاقد متیلن فعال…………………
  34 2-9-1- در شرایط حرارتی و در حلال آلی………………………………………...
  34 2-9-2- در شرایط حرارتی و بدون حضور حلال…………………………………….
  35 2-9-3- در شرایط حرارتی و در حلال آب…………………………………………
  35 2-10- روش عمومی برای تهیه تیوفن¬استیک¬اسیدها از تیوآمیدهای دارای متیلن فعال………
  فصل سوم: بحث و نتیجه¬گیری
  36 3-1- مقدمه………………………………………………………………...
  صفحه عنوان
  37 3-2- بررسی نتایج سنتز تیوآمید………………………………………………...
  37 3-2-1- تیوآمیدهای فاقد متیلن فعال…………………………………………….
  38 3-2-2- تیوآمیدهای دارای متیلن فعال…………………………………………...

  40 3-3- بررسی نتایج سنتز پیش ماده¬های اسیدی (?-برمو-?-بنزوئیل¬پروپیونیک¬اسید و ?-برمو-?-تولوئیل¬پروپیونیک-اسید)…….……………………………………………….
  41 3-4- بررسی سنتز تیواسترها از تیوآمیدهای فاقد متیلن فعال در حلال آلی……………….
  41 3-4-1- بررسی نتایج حاصل از بهینه سازی شرایط………………………………….
  41 3-4-1-1- بهینه کردن حلال واکنش…………………………………………….
  41 3-4-1-2- بهینه کردن دمای واکنش…………………………………………….
  42 3-4-1-3- بهینه کردن مقدار کاتالیزور (DABCO) مورد استفاده در واکنش……………...
  43 3-4-1-4- بهینه کردن مقدار تیوآمید مورد استفاده در واکنش………….……………..
  44 3-4-2- بررسی نتایج سنتز تیواسترها از تیوآمیدهای فاقد متیلن فعال در حلال آلی………..
  46 3-5- بررسی سنتز تیواسترها از تیوآمیدهای فاقد متیلن فعال در شرایط بدون حلال………..
  46 3-5-1- بررسی نتایج حاصل از بهینه سازی شرایط واکنش……………………………
  46 3-5-1-1- بهینه کردن دمای واکنش…………………………………………….
  47 3-5-1-2- بهینه کردن مقدار تری¬اتیل¬آمین مورد استفاده در واکنش…………….……...
  48 3-5-1-3- بهینه کردن مقدار تیوآمید مورد استفاده در واکنش………………………...
  49 3-5-2- بررسی نتایج سنتز تیواسترها از تیوآمیدهای فاقد متیلن فعال در شرایط بدون حلال…
  51 3-6- بررسی سنتز تیواسترها از تیوآمیدهای فاقد متیلن فعال در حلال آب……………….
  51 3-6-1- بررسی نتایج حاصل از بهینه سازی شرایط واکنش……………………………
  51 3-6-1-1- بهینه کردن مقدار سدیم¬یدید مورد استفاده در واکنش……...……………….
  52 3-6-1-2- بهینه کردن مقدار کاتالیزور DABCO)) مورد استفاده در واکنش……………..
  53 3-6-1-3- بهینه کردن دمای واکنش…………………………………………….
  54 3-6-1-4- بهینه کردن مقدار کاتالیزور (HTAB) مورد استفاده در واکنش……………….
  55 3-6-1-5- بهینه کردن مقدار تیوآمید مورد استفاده در واکنش………………………...
  56 3-6-2- بررسی نتایج سنتز تیواسترها از تیوآمیدهای فاقد متیلن فعال در حلال آب………...
  صفحه عنوان
  58 3-7- بررسی سنتز تیوفن¬استیک¬اسیدها از تیوآمیدهای دارای متیلن فعال……….………..
  58 3-7-1- بررسی نتایج حاصل از بهینه سازی شرایط واکنش……………………………
  58 3-7-1-1- بهینه کردن حلال واکنش…………………………………………….
  59 3-7-1-2- بهینه کردن دمای واکنش…………………………………………….
  60 3-7-1-3- بهینه کردن مقدار تری¬اتیل¬آمین مورد استفاده در واکنش……………….…...
  61 3-7-1-4- بهینه کردن مقدار تیوآمید مورد استفاده در واکنش …………….………….
  62 3-7-2- بررسی نتایج سنتز تیوفن¬استیک¬اسیدها از تیوآمیدهای دارای متیلن فعال…………
  64 3-8- بررسی و مقایسه نتایج سنتز تیواسترها در حلال آب، در شرایط بدون حلال و در حلال 2- پروپانول…………………………………………………………………
  66 3-9- مکانیسم پیشنهادی برای سنتز تیواسترها از تیوآمیدها…………………………..
  66 3-9-1- در حلال آب…………………………………………………………
  67 3-9-2- در شرایط بدون حلال و در حلال 2- پروپانول………………………………
  67 3-10- مکانیسم پیشنهادی برای سنتز تیوفن¬استیک اسیدها-از تیوآمیدها………….……...
  68 3-11- نتیجه گیری…………………………………………………………..
  70 3-12- نقاط ذوب و داده¬های طیفی………………………..…………………….
  90 منابع ومآخذ………………………………………………………………...


  چکیده :
  چکیده: گروه عاملی تیواستر نقش بسیار مهمی در ترکیبات طبیعی مانند پپتیدها و کوآنزیم¬ها دارد. همچنین تیواسترها در توسعه داروها بسیار مهم می¬باشند. روش¬های موجود برای سنتز تیواسترها از معایبی همچون بازده پایین، دمای بالا و استفاده از حلال های گران قیمت و سمی همراه می¬باشند. بعلاوه در بیشتر روش¬های سنتزی تیواسترها از تیول¬ها بعنوان ماده اولیه استفاده می شود. در این تحقیق، روش¬های جدیدی برای سنتز تک مرحله¬ی تیواسترها در سه شرایط مختلف ارائه شده است. تیواسترها از واکنش تیوآمیدهای آروماتیک با آلکیل¬هالیدهای آلیفاتیک و آروماتیک در شرایط بدون حلال، در حلال آب و در حلال آلی، در شرایط حرارتی با بازده بسیار خوب تهیه شده¬اند. درهر سه شرایط، کاتالیزور بازی DABCO به افزایش بازده و سرعت واکنش کمک می¬کند. بعلاوه در حلال آب از کاتالیزور انتقال فاز HTAB و NaI نیز استفاده شده¬است. این کاتالیزورها نقش مهمی را در افزایش بازده و سرعت واکنش در حلال آب ایفا می¬کنند. در ادامه این تحقیق، با توجه به اهمیت تیوفن¬ها بدلیل دارا بودن فعالیت¬های گسترده بیولوژیکی و دارویی، روشی اصلاح شده برای سنتز ترکیبات تیوفن استیک اسید ارائه شد. انتظار می¬رود این ترکیبات دارای خواص ضدالتهاب و ضددرد باشند. تهیه این ترکیبات از روش¬های موجود بسیار سخت و شامل مراحل مختلف و زمان طولانی می¬باشد. در این تحقیق، تیوفن استیک اسیدها از واکنش تیوآمیدهای آروماتیک دارای متیلن فعال با پیش ماده¬های اسیدی برمه شده آروماتیک در شرایط حرارتی تهیه شدند. نتایج نشان می¬دهد که محصولات با بازده خوب در زمان کوتاه بدست آمده¬اند. در این پایان¬نامه، ابتدا شرایط بهینه واکنش نظیر دما، حلال، مقدار کاتالیزور و نسبت مولی مواد اولیه مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با استفاده از شرایط بهینه، تیواسترها و تیوفن استیک اسیدهای مختلف تهیه گردیدند. همچنین نقاط ذوب و داده¬های طیفی محصولات نیز گزارش شده است. کلیدواژه¬ها: تیواستر، تیوفن¬استیک¬اسید، تیوآمید، آلکیل-هالیدهای آلیفاتیک و آروماتیک، هگزادسیل¬تری¬متیل¬آمونیوم برمید (HTAB)، 1، 4-دی¬آزابی¬سیکلو]2،2،2[اکتان (DABCO).

  چکیده انگلیسی :
  Abstract: Ttioesters have important role in natural compounds such as peptides and coenzymes. Also, they are important in drug development. In available methods to the synthesis of thioesters use of high temperature and expensive and unfriendly organic solvents. They have low yields too. Moreover, in the most of this methods use of thiols as starting material. In this study, new methods are reportrd to obtain thioesters in three conditions. Reaction of thioamides with aliphatic and aromatic alkyl halides in solvent free conditions, in organic solvent and in water have obtained thioesters with high yields. In three conditions, DABCO helps the incrising of yield and rate of reaction. Moreover in water, HTAB and NaI is used for incrissing of yield and rate of reaction. In this study, a modified method was reported for the synthesis of thiophene acetic acids. It is supposed that these compounds have the anti inflammatory properties. The synthesis of this compounds with available methods are difficult and long. In this research, thiophene acetic acids were synthesized of reaction of thioamides with ?-bromo-ketones in thermal conditions and short time. It has good yield. In this thesis, first of all, conditions of reaction were optimized such as temperature, solvent and catalyst amounts. Then thioesters and thiophene acetic acids were synthesized by using of optimum conditions. Also, melting points and spectroscopic data of products were reported. Keywords: Thioester, Thiophene acetic acid, Thioamide, aliphatic and aromatic Alkyl halides, Hexadecyltrimethylammonium bromide (HTAB), 1, 4-diazabicyclo[2.2.2]octane (DABCO).


  کلید واژه ها :
  شیمی آلی ? تیوآمید ? تیواستر ? حلال آبی ? تیوفن ? 1،4 دی آزابی سیکلو ?2،2.2?اکتان ? هگزادسیل تری متیل آمونیوم برمید ? بهینه سازی,Organic Chemistry , Thioamid , Thioester , Aqueous Solvent , Thiophenes , 1,4-Diazabicyclo(2.2.2 Octane , Hexadecyltrimethylam

  1388
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Science Departement of Chemistry M.Sc. Thesis A New Approach for the Synthesis of Thioesters With Thioamides Under Solvent-Free Conditions and in Water and A Modified Method for the Synthesis of Thiophene Acetic Acids from Thioamides Supervisor: Dr. Hassan Zali Boeini By: Maryam Eshghi Kashan December 2009
  فصل اول :
  فصل دوم :
  فصل سوم :
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :