• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 25 آبان 1398| 3.231.226.211 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ارائه واکنشی جدید و تک ظرف برای سنتز تیوفن های پراستخلاف با استفاده از a-هالواستوفنون ها
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1391
  زبان : Persian
  شماره سند : 9680
  موضوع :شیمی گرایش آلی
  پژوهشگر : مریم غنی
  توصیفگر لاتین : Thiophene ? Haloketome ? Diketosulfides ? Sodium sulfide ? bromo acetopheneones
  توصیفگر فارسی : تیوفن ◄ هالوکتون ◄ دی کتو سولفید ◄ سدیم سولفید ◄ برومواستوفنون
  دانشکده : دانشکده علوم، گروه شیمی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : حسن زالی بوئینی
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1391
  شماره رکورد : 9680
  شماره راهنما : CHE2 420
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان ¬ صفحه
  فصل اول:مقدمه ومبانی تئوری
  1-1- سنتز دی¬کتوسولفیدها از مواد اولیه مختلف 1
  1-1-1- سنتز دی¬کتوسولفیدهای متقارن 2
  1-1-2- سنتز دی¬کتوسولفیدهای نامتقارن 2
  1-1-3- سنتز دی¬کتوسولفیدها از [هیدروکسی(توسیل اکسی)یدو]بنزن 3
  1-1-4- کاربرد دی¬کتوسولفید در سنتز ترکیب¬های هتروسیکل 3
  1-2- α- برموکتون¬ها 8
  1-2-1- استفاده از α- هالوکتون¬ها در سنتز ترکیب¬های هتروسیکل 9
  1-2-1-1- استفاده از α- هالوکتون¬ها در سنتز ترکیب¬های فوران 9
  1-2-1-2- استفاده از α- هالوکتون¬ها در سنتز ترکیب¬های پیرول 11
  1-2-1-3- استفاده از α- هالوکتون¬ها در سنتز ترکیب¬های تیازول 11
  1-3- تیوفن¬ها 14
  1-3-1- کاربردها و خواص دارویی 14
  1-3-2- سنتز تیوفن¬ها 15
  1-3-2-1- سنتز تیوفن¬ها از 1،4-دی¬کربونیل¬ها 15
  1-3-2-2- سنتز تیوفن¬ها از 1،3-دی¬کربونیل¬ها 15
  1-3-2-3- سنتز تیوفن¬ها از 1،2-دی¬کربونیل¬ها 16
  1-3-2-4- سنتز تیوفن¬ها از دی¬سولفیدها 16
  1-3-2-5- سنتز تیوفن¬ها از تیوکربونیل¬ها 17
  1-3-2-6- سنتز تیوفن¬ها از تیازول¬ها 17
  1-3-2-7- سنتز تیوفن¬ها توسط نوآرایی تیوکلایزن 18
  1-3-2-8- سنتز تیوفن¬ها از α- هالوکتون¬ها 21
  1-4-هدف از این تحقیق: 24
  فصل دوم:بخش تجربی
  2-1- دستگاه¬های مورد استفاده 25
  عنوان ¬ صفحه
  2-1-1- طیف¬سنج رزونانس مغناطیسی هسته (NMR) 25
  2-1-2- طیف¬سنج جرمی (Mass) 25
  2-1-3- طیف‌¬سنج فروسرخ(IR) 25
  2-1-4- دستگاه نقطه ذوب 25
  2-2- مواد مورد استفاده 26
  2-3- جداسازی و شناسایی محصولات 26
  2-4- کاتالیزور هگزا دسیل تری¬متیل آمونیوم برمید (HTAB) 26
  2-5- کاتالیزور سدیم¬یدید((NaI 26
  2-6- واکنشگرهای بازی مورد استفاده 26
  2-7- سنتز مشتق¬های دی¬کتوسولفید 26
  2-8- برمه¬کردن مشتق¬های استوفنون 27
  2-9- سنتز تیوفن¬های پراستخلاف با استفاده از a- برومواستوفنون¬های مختلف 27
  2-9-1- بهینه سازی شرایط برای تهیه تیوفن¬های پراستخلاف با استفاده از - برومواستوفنون¬هادر حلال آلی 27
  2-9-1-1- بهینه کردن حلال واکنش 27
  2-9-1-2- بهینه کردن دمای واکنش 28
  2-9-1-3- بهینه کردن مقدار واکنشگر بازی مورد استفاده در واکنش 28
  2-9-1-4- بهینه کردن مقدار α- برومواستوفنون مورد استفاده در واکنش 29
  2-9-2- روش عمومی تهیه تیوفن¬های پراستخلاف که دارای گروه آریل یکسان هستند 29
  2-10- سنتز تیوفن¬های پراستخلاف با استفاده از دی¬کتوسولفیدها 30
  2-10-1- بهینه سازی شرایط برای تهیه تیوفن¬های پراستخلاف با استفاده از دی¬کتوسولفیدها در حلال آلی 30
  2-10-1-1- بهینه کردن حلال واکنش 30
  2-10-1-2- بهینه کردن دمای واکنش 30
  2-10-1-3- بهینه کردن مقدار واکنشگر بازی مورد استفاده در واکنش 31
  2-10-1-4- بهینه کردن مقدار سدیم¬یدید مورد استفاده در واکنش 31
  عنوان صفحه
  2-10-2- روش عمومی تهیه تیوفن¬های پراستخلاف که دارای گروه آریل متفاوت هستند 31
  فصل سوم:بحث و نتیجه¬گیری
  3-1- بررسی نتایج سنتز مشتق¬های دی¬کتوسولفید 33
  3-2- بررسی نتایج سنتز α- برومواستوفنون¬ها 34
  3-3- بررسی سنتز تیوفن¬های پراستخلاف با استفاده از مشتق¬های α- برومواستوفنون در حلال اتانول/آب 36
  3-3-1- بررسی نتایج حاصل از بهینه سازی شرایط 36
  3-3-1-1- بهینه کردن حلال واکنش 36
  3-3-1-2- بهینه کردن دمای واکنش 36
  3-3-1-3- بهینه کردن واکنشگر بازی مورد استفاده در واکنش 37
  3-3-1-4- بهینه کردن مقدار α- برومواستوفنون مورد استفاده در واکنش 38
  3-3-2- بررسی نتایج سنتز تیوفن¬های پراستخلاف از α- برومواستوفنون¬ها در حلال اتانول/آب 39
  3-4- بررسی نتایج سنتز تیوفن¬های پراستخلاف از دی¬کتوسولفیدها 40
  3-4-1- بررسی نتایج حاصل از بهینه¬سازی شرایط واکنش 40
  3-4-1-1- بهینه کردن حلال واکنش 40
  3-4-1-2- بهینه کردن دمای واکنش 41
  3-4-1-3- بهینه کردن واکنشگر بازی مورد استفاده در واکنش 42
  3-4-1-4- بررسی نتایج حاصل از بهینه سازی مقدار سدیم¬یدید مورد استفاده در واکنش 43
  3-4-2- بررسی نتایج سنتز تیوفن¬ها از مشتق¬های دی¬کتوسولفیدها 44
  3-6- مکانیسم پیشنهادی برای سنتز تیوفن¬های پراستخلاف 46
  3-7- نتیجه¬گیری 47
  منابع و مآخذ: 65  چکیده :
  چکیده سنتز تیوفن‌ها به عنوان دسته¬ای مهم از هتروسیکل‌های گوگرد¬دار که دارای گستره وسیعی از خواص و کاربردها هستند، همواره مورد توجه بوده¬است. از جمله می¬توان به کاربرد آن¬ها در سنتز پلیمرهای رسانا، به¬عنوان جایگزین ایزواستری در سنتز داروها و عامل انتقال حفره در دیودهای آلی (Organic light emitting diiode) اشاره کرد. همچنین تیوفن‌ها بخاطر حضورشان در ترکیب¬های طبیعی و کاربرد وسیعشان در صنعت از اهمیت بسیار برخوردار بوده¬اند، بنابراین ارائه روش¬های سنتزی کارآمد و به دور از محصولات جانبی و با استفاده از مواد اولیه در دسترس برای سنتز تیوفن¬ها، همواره از اهداف مهم شیمیدان¬های آلی بوده است. روش¬های بسیار زیادی برای سنتز تیوفن¬ها در دسترس می¬باشد. شاید بتوان گفت مهمترین روش برای ساخت تیوفن¬های پراستخلاف و دارای گروه عاملی، روش گوالد بوده که در آن از واکنش گوگرد با نسبت اکی¬والان با یک ترکیب کربونیل¬دار و استونیتریل فعال شده در حضور یک باز مناسب واکنش می¬دهد و مستقیماً مشتق¬های پراستخلاف تیوفن بدست می¬آیند. در این پایان¬نامه، برای اولین¬بار یک روش تک¬ظرف و راحت برای سنتز تیوفن¬های پراستخلاف با استفاده از واکنش بین مشتق¬های α-¬هالواستوفنون و Na2S در حضور DBU گزارش شده است. مشاهده شد، زمانی که α-برومواستوفنون با Na2S در حضور یک باز مناسب و حلال مناسب در دمای C° 85 واکنش می¬دهد، تیوفن¬های پراستخلاف با بازده متوسط تا خوب تهیه می¬شوند. با استفاده از این روش فقط تیوفن¬های سه ¬استخلاف دارای گروه آریل یکسان قابل تهیه بودند. خوشبختانه مشاهده شد که تیوفن¬های پر استخلاف با گروه¬های آریل متفاوت از واکنش بین دی¬کتوسولفید و α-برومواستوفنون¬های متفاوت به صورت موفقیت¬آمیزی سنتز شدند. در نتیجه یک روش جدید و راحت برای ساخت ترکیب¬های تیوفن پراستخلاف با استفاده از مشتق¬های α-برومواستوفنون به¬عنوان مواد اولیه قابل دسترس توسعه داده شد. کلید¬واژه¬ها: تیوفن، α-برومواستوفنون، دی¬کتوسولفید، سدیم¬سولفید

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Thiophenes are extensively known compounds and their synthesis has attracted a great deal of interest due to their presence in natural products, as conducting polymers and the hole transport materials for organic light emitting diode (OLED's), and in medicinal chemistry as isosteric replacement of phenyl group. Therefore, designing the simple and efficient method for the construction of thiophene derivatives using readily available starting materials has been an important goal for the organic chemist. The most general method for the preparation of highly substituted thiophenes is the Gewald method in which, sulfur is reacted with a molar equivalent of an activated acetonitrile and a carbonyl compound in the presence of a suitable base. In this thesis and in continuation of our research, for the first time to our knowledge a one-pot and convenient method for synthesis of fully substituted thiophenes via the reaction of α-halo acetopheneone derivatives and Na2S in the presence of DBU is reported. It was found that, when α-bromo acetopheneones were reacted with Na2S in the presence of a base and in a suitable solvent at 85°C, highly substituted thiophenes were produced in moderate to good yields. Apparently, only trisubstituted thiophenes having the same aryl groups can be accessible by this approach. Fortunately, it was found that trisubstituted and even fully substituted thiophenes bearing different aryl groups could be accessible from the reaction between diketosulfides prepared by the reaction of α-bromo acetopheneones with Na2S and diferent α-bromo acetopheneones at the same reaction conditions. In conclusion, a novel general efficient method for the construction of fully substituted thiophenes using α-bromo acetopheneone derivatives as readily available starting materials was developed. Keywords: Thiophene, α-haloketone, diketosulfides, Na2S


  کلید واژه ها :
  تیوفن ◄ هالوکتون ◄ دی کتو سولفید ◄ سدیم سولفید ◄ برومواستوفنون,Thiophene ◄ Haloketome ◄ Diketosulfides ◄ Sodium sulfide ◄ bromo acetopheneones

  1391
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Science Department of Chemistry M.Sc. Thesis A New One-Pot Reaction for the Synthesis of Highly Substituted Thiophenes Using α-Halo Acetopheneones Supervisor: Hassan Zaliboeini By: Maryam Ghani September 2012
  فصل اول : 1-24
  فصل دوم : 25-32
  فصل سوم : 33-70
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :