• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 25 آبان 1398| 3.231.226.211 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اکسایش برخی ازدی هیدروپیریمیدینون ها تحت شرایط حرارتی و تابش امواج فرابنفش، امواج صوتی- فراصوتی و امواج ریزموج
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1388
  زبان : Persian
  شماره سند : 6106
  موضوع :شیمی گرایش آلی
  پژوهشگر : اسدالله فرهادی
  توصیفگر لاتین : Organic chemistry , Oxidation , Dihydropurimidinone , Pyrmidinone , Heating , Microwave , Ultraasonic wave , Acoustic wave , Ultraviolet
  توصیفگر فارسی : شیمی آلی ? اکسایش ? دی هیدروپیریمیدنیون ? پیریمیدینون ? حرارت دادن ? ریزموج ? موج فراصوتی ? موج صوتی ? ماوراء بنفش
  دانشکده : دانشکده علوم، گروه شیمی
  مقطع : دکتری

  استاد راهنما : دکتر حمیدرضا معماریان
  استاد مشاور : دکتر حسن سبزیان
  سال دفاع : 1388
  شماره رکورد : 6106
  شماره راهنما : CHE3 38
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اوّل مقدمه و مبانی نظریف
  1-1- مقدمه 1
  1-2- سنتز ترکیبات دی هیدروپیریمیدینون ها 4
  1-2-1- سنتز ترکیبات دی هیدروپیریمیدینون ها با کمک لوئیس اسیدها 4
  1-2-2- سنتز ترکیبات دی هیدروپیریمیدینون ها با استفاده از باز 5
  1-2-3- سنتز ترکیبات دی هیدروپیریمیدینون ها با کمک امواج ماوراء بنفش 5
  1-2-4- سنتز ترکیبات دی هیدروپیریمیدینون ها با کمک امواج فراصوتی 5
  1-2-5- سنتز ترکیبات دی هیدروپیریمیدینون ها با کمک امواج ریزموج 6
  1-2-6- سنتز ترکیبات دی هیدروپیریمیدینون ها در شرایط بدون حلال 6
  1-3- بررسی خصلت اسیدی هیدروژن ها روی اتم های نیتروژن و کربن موقعیت 4 7
  1-4- فرم های دیگر دی هیدروپیریمیدینون ها 8
  1-4-1- دیمر شدن دی هیدروپیریمیدینون ها از طریق تشکیل پیوند هیدروژنی 9
  1-5- تهیه دیگر مشتقات دی هیدروپیریمیدینون ها 10
  1-5-1- تهیه مشتقات استخلاف دار روی اتم نیتروژن حلقه 10
  1-5-2- تهیه مشتقات 2-متوکسی-4،1-دی هیدروپیریمیدین ها 12
  1-5-3- تهیه مشتق 4،3-دی هیدروپیریمیدین-2(1H)-تیون 12
  1-5-4- تهیه مشتقات 2-متیل تیو-4،1-دی هیدروپیریمیدین ها 13
  1-5-5- تبدیل گروه تیوکربونیل در ترکیبات 4،3-دی هیدروپیریمیدین-2(1H)-تیون به گروه آریل 13
  1-5-6- تهیه مشتقات 5-آمیدو-3،4-دی هیدروپیریمیدینون ها 13
  1-5-7- تهیه مشتقات 4،3-دی هیدروپیریمیدینون ها از طریق تبادل استری 14
  1-5-8- تهیه مشتقات 6-آلکیل-4،3-دی هیدروپیریمیدینون ها 15
  1-5-9- تهیه مشتقات دی هیدروپیریمیدینون ها از طریق انجام واکنش نوکلئوفیلی بر روی گروه متیل در
  موقعیت 6 حلقه هتروسیکل 15
  1-6- تشکیل 4،1-دی هیدروپیریدین ها به عنوان محصول جانبی طی سنتز 4،3-دی هیدروپیریمیدینون ها 17
  1-7- تهیه پیریمیدینون ها با استفاده از متیل کتون ها 18
  1-8- تهیه برخی مشتقات دی هیدروپیریمیدین از پیریمیدینون ها تحت تابش نور 18
  1-9- اکسایش ترکیب 4،3-دی هیدروپیریمیدین-2(1H)-اون ها (1) 20
  عنوان صفحه
  1-9-1- اکسایش با معرف KNO3 درمحیط اسید سولفوریک غلیظ 21
  1-9-2- اکسایش با معرف K2S2O8 و در حضور Co(NO3)2.6H2O 21
  1-9-3- اکسایش با معرف سریک آمونیوم نیترات (CAN) در حلال اسید استیک 22
  1-9-4- اکسایش با معرف سریک آمونیوم نیترات(CAN) در محیط بازی و حلال استونیتریل 23
  1-9-5- اکسایش با معرف ترشیو-بوتیل هیدروژن پراکسید در حضور کلرید مس (II) 24
  1-10- اکسایش ترکیبات 2-متوکسی-1،4-دی هیدروپیریمیدین ها 25
  1-11- اکسایش ترکیبات 2-متیل تیو-4،1-دی هیدروپیریمیدین ها 26
  1-12- بررسی ساختار کانفورمری 3،4-دی هیدروپیریمیدینون ها با استفاده از محاسبات کوانتمی 27
  1-13- بررسی حدواسط واکنش های شیمیای به کمک روش نیمه تجربی 28
  فصل دوّم: روش‌های تجربی
  2-1- اطلاعات عمومی 30
  2-2- سنتز اتیل 4،3-دی هیدروپیریمیدین-2(1H)-اون-5-کربوکسیلات ها: روش عمومی 33
  2-3- سنتز 5-استیل-6-متیل-4،3-دی هیدروپیریمیدین-2(1H)-اون ها: روش عمومی 38
  2-4- سنتز اتیل 6-متیل-4،3-دی هیدروپیریمیدین-2(1H)-تیون-5-کربوکسیلات: روش عمومی 46
  2-5- سنتز اتیل 2-متیل تیو-6-متیل-4-فنیل-4،1-دی هیدروپیریمیدین-5-کربوکسیلات (78) 51
  2-6- اکسایش اتیل 4-آریل-6-متیل-4،3-دی هیدروپیریمیدین-2(1H)-اون-5-کربوکسیلات ها توسط پتاسیم
  پراکسی دی سولفات تحت شرایط حرارتی 52
  2-6-1- بهینه کردن شرایط 52
  2-6-2- اکسایش اتیل 4،3-دی هیدروپیریمیدین-2(1H)-اون-5-کربوکسیلات توسط پتاسیم پراکسی
  دی سولفات: روش عمومی 53
  2-6-2-1- اکسایش اتیل 6-متیل-4-فنیل-4،3-دی هیدروپیریمیدین-2(1H)-اون-5-کربوکسیلات (46) 54
  2-6-2-2-اکسایش اتیل 6-متیل-4-('4-متیل فنیل)-4،3-دی هیدروپیریمیدین-2(1H)-اون -5-کربوکسیلات
  (47) 55
  2-6-2-3- اکسایش اتیل 4-('4-متوکسی فنیل)-6-متیل-4،3-دی هیدروپیریمیدین-2(1H)-اون -5-
  کربوکسیلات(48) 55
  2-6-2-4- اکسایش اتیل 4-('3-متوکسی فنیل)-6-متیل-4،3-دی هیدروپیریمیدین-2(1H)-اون -5-
  کربوکسیلات (49) 56
  2-6-2-5- اکسایش اتیل 4-('2-متوکسی فنیل)-6-متیل-4،3-دی هیدروپیریمیدین-2(1H)-اون -5-
  عنوان صفحه
  کربوکسیلات (50) 57
  2-6-2-6- اکسایش اتیل 4-('3-کلروفنیل)-6-متیل-4،3-دی هیدروپیریمیدین-2(1H)-اون-5-کربوکسیلات
  (51) 58
  2-6-2-7- اکسایش اتیل 4-('2-کلروفنیل)-6-متیل-4،3-دی هیدروپیریمیدین-2(1H)-اون-5- کربوکسیلات
  (52) 59
  2-6-2-8- اکسایش اتیل 4-('2-بروموفنیل)-6-متیل-4،3-دی هیدروپیریمیدین-2(1H)-اون-5- کربوکسیلات
  (53) 60
  2-6-2-9- اکسایش اتیل 6-متیل-4-('4-نیتروفنیل)-4،3-دی هیدروپیریمیدین-2(1H)-اون-5- کربوکسیلات
  (54) 61
  2-6-2-10- اکسایش اتیل 6-متیل-4-('2-فنیل اتیل)-4،3-دی هیدروپیریمیدین-2(1H)-اون -5-کربوکسیلات
  (55) 62
  2-6-3- اکسایش 5-استیل-4،3-دی هیدروپیریمیدین-2(1H)-اون توسط پتاسیم پراکسی دی سولفات:
  روش عمومی 63
  2-6-3-1- اکسایش 5-استیل-6-متیل-4-فنیل-4،3-دی هیدروپیریمیدین-2(1H)-اون (56) 63
  2-6-3-2- اکسایش 5-استیل-6-متیل-4-('4-متیل فنیل)-4،3-دی هیدروپیریمیدین-2(1H)-اون (57) 64
  2-6-3-3- اکسایش 5-استیل-4-('4-متوکسی فنیل)-6-متیل-4،3-دی هیدروپیریمیدین-2(1H)-اون (58) 64
  2-6-3-4- اکسایش 5-استیل-4-('3-متوکسی فنیل)-6-متیل-4،3-دی هیدروپیریمیدین-2(1H)- اون
  (59) 65
  2-6-3-5- اکسایش 5-استیل-6-متیل-4-('2-متوکسی فنیل)-4،3-دی هیدروپیریمیدین-2(1H)-اون (60) 66
  2-6-3-6- اکسایش 5-استیل-4-('4-کلروفنیل)-6-متیل-4،3-دی هیدروپیریمیدین-2(1H)-اون (61) 67
  2-6-3-7- اکسایش 5-استیل-4-('3-کلروفنیل)-6-متیل-4،3-دی هیدروپیریمیدین-2-(1H)-اون (62) 68
  2-6-3-8- اکسایش 5-استیل-4-('2-کلروفنیل)-6-متیل-4،3-دی هیدروپیریمیدین-2-(1H)-اون (63) 69
  2-6-3-9- اکسایش 5-استیل-4-('4-بروموفنیل)-6-متیل-4،3-دی هیدروپیریمیدین-2(1H)-اون (64) 70
  2-6-3-10- اکسایش 5-استیل-4-('2-بروموفنیل)-6-متیل-4،3-دی هیدروپیریمیدین-2(1H)-اون (65) 71
  2-6-3-11- اکسایش 5-استیل-6-متیل-4-('4-نیتروفنیل)-4،3-دی هیدروپیریمیدین-2(1H)-اون (66) 72
  2-6-3-12- اکسایش 5-استیل-6-متیل-4-('3-نیتروفنیل)-4،3-دی هیدروپیریمیدین-2(1H)-اون(67) 73
  2-7- اکسایش مشتقات اتیل 4،3-دی هیدروپیریمیدین-2(1H)-تیون 74
  2-7-1- اکسایش اتیل 6-متیل-4-فنیل-4،3-دی هیدروپیریمیدین-2(1H)-تیون-5-کربوکسیلات (68) توسط
  پتاسیم پراکسی دی سولفات تحت شرایط حرارتی 74
  2-7-2- اکسایش اتیل 6-متیل-4-فنیل-4،3-دی هیدروپیریمیدین-2(1H)-تیون-5-کربوکسیلات (68) توسط
  پتاسیم پرمنگنات 74
  2-7-3- اکسایش اتیل 6-متیل-4-فنیل-4،3-دی هیدروپیریمیدین-2(1H)-تیون-5-کربوکسیلات (68) توسط
  دی اکسید منگنز در شرایط مختلف 75
  2-7-4- اکسایش اتیل 6-متیل-4-('4-متیل فنیل)-4،3-دی هیدروپیریمیدین-2(1H)-تیون-5- کربوکسیلات
  (69) توسط پتاسیم پراکسی دی سولفات تحت شرایط حرارتی 75
  2-8- اکسایش 4،3-دی هیدروپیریمیدین-2(1H)-اون-5-کربوکسیلات توسط پتاسیم پراکسی دی سولفات
  تحت تابش امواج ریزموج 77
  2-8-1- بهینه کردن 77
  2-8-2- اکسایش اتیل 4،3-دی هیدروپیریمیدین-2(1H)-اون-5-کربوکسیلات توسط پتاسیم
  پراکسی دی سولفات: روش عمومی 77
  2-9- اکسایش 4،3-دی هیدروپیریمیدین-2(1H)-اون-5-کربوکسیلات توسط پتاسیم پراکسی دی سولفات
  تحت تابش امواج فراصوتی به همراه حرارت 80
  2-9-1- بهینه کردن 80
  2-9-2- اکسایش اتیل 4،3-دی هیدروپیریمیدین-2(1H)-اون-5-کربوکسیلات (46-55) توسط پتاسیم
  پراکسی دی سولفات تحت تابش امواج فراصوتی به همراه حرارت: روش عمومی 81
  2-9-3- اکسایش 4،3-دی هیدروپیریمیدین های کتونی توسط پتاسیم پراکسی دی سولفات تحت تابش امواج
  فراصوتی و حرارت و همزدن مخلوط واکنش توسط همزن مغناطیسی 82
  2-9-3-1- بهینه کردن 82
  2-9-3-2- اکسایش 4،3-دی هیدروپیریمیدین-2(1H)-اون (56-67) توسط پتاسیم پراکسی دی سولفات تحت
  تابش امواج فراصوتی به همراه حرارت: روش عمومی 83
  2-10- واکنش نوری مشتقات 4،3-دی هیدروپیریمیدینون ها 84
  2-10-1- واکنش نوری مشتقات 4،3-دی هیدروپیریمیدینون ها در حضور حساس کننده های نوری 84
  2-10-1-1- بهینه کردن 84
  2-10-1-2- واکنش نوری دی هیدروپیریمیدینون ها در حضور حساس کننده رزبنگال 85
  2-10-2- واکنش نوری ترکیب 46 در حضور حساس کننده رزبنگال بصورت هتروژن 86
  2-10-2-1- روش های تهیه رزبنگال بصورت هتروژن 86
  2-10-2-2- واکنش نوری ترکیب 46 با رزبنگال هتروژن 87
  عنوان صفحه
  2-10-3- واکنش نوری ترکیب 46 با تتراسیانو پارا-کوئینو دی متان 88
  2-10-4- واکنش نوری 4،3-دی هیدروپیریمیدینون ها 88
  2-10-4-1- بهینه کردن 88
  2-10-4-2- واکنش نوری 4،3-دی هیدروپیریمیدینون ها: روش عموی 89
  2-11- مطالعات محاسباتی 91
  2-11-1- بهینه سازی ساختار و محاسبه خواص برخی مشتقات 4،3-دی هیدروپیریمیدینون های با
  استفاده از روش B3LYP/6-31++G** 91
  2-11-2- بهینه سازی و محاسبه خواص برخی مشتقات پیریمیدین-2(1H)-اون با استفاده از
  روش B3LYP/6-31++G** 96
  فصل سوّم: بحث و نتیجه‌گیری
  3-1- اکسایش 4،3-دی هیدروپیریمیدینون ها 100
  3-1-1- سازوکار اکسایش 4،3-دی هیدروپیریمیدینون ها توسط پتاسیم پراکسی دی سولفات در مخلوط
  حلال های استونیتریل و آب تحت شرایط حرارتی، امواج ریز موج و امواج فراصوتی به همراه حرارت 100
  3-1-2- واکنش اکسایش 4،3-دی هیدروپیریمیدینون ها توسط پتاسیم پراکسی دی سولفات تحت تابش امواج
  ریزموج در حلال آب 107
  3-1-3- واکنش اکسایش 4،3-دی هیدروپیریمیدینون ها توسط پتاسیم پراکسی دی سولفات در مخلوط
  حلال های استونیتریل و آب (10 میلی لیتر به 2 میلی لیتر) تحت تابش امواج فراصوتی به همراه حرارت 110
  3-1-4- واکنش اکسایش نوری 4،3-دی هیدروپیریمیدینون ها تحت اتمسفر آرگون 114
  3-2- بررسی طیف های 4،3-دی هیدروپیریمیدینون های و ترکیبات حاصل از اکسایش آنها 118
  3-2-1- مقایسه طیف های ماوراء بنفش 118
  3-2-2- مقایسه طیف های مادون قرمز (IR) 120
  3-2-3- بررسی طیف های رزونانسی مغناطیس هسته پروتون 123
  3-2-4- بررسی طیف های جرمی مشتقات پیریمیدینون های حاصل از اکسایش 4،3-دی هیدروپیریمیدینون
  125
  3-3- واکنش اکسایش 4،3-دی هیدروپیریمیدینون های در حضور حساس کننده های نوری 126
  3-4- مطالعات محاسباتی 127
  3-4-1- مطالعات محاسباتی با استفاده از روش B3LYP/6-31++G** بر روی
  4،3-دی هیدروپیریمیدینون های استری و کتونی 127
  3-4-2- مطالعات محاسباتی با استفاده از روش B3LYP/6-31++G**بر روی پیریمیدینون های استری و کتونی
  145
  پیوست ها 156
  منابع و مآخذ: 181


  چکیده :
  چکیده: سنتز 4،3-دی هیدروپیریمیدینون ها اوّلین بار در سال 1893 توسط پیترو بیگینلی گزارش شد. این ترکیبات و محصولات حاصل از اکسایش آنها اهمیت دارویی زیادی دارند. در این پروژه، ابتدا برخی 4،3-دی هیدروپیریمیدینون های استری و کتونی سنتز گردیده، سپس اکسایش این ترکیبات را توسط پتاسیم پراکسی دی سولفات تحت شرایط حرارتی، تابش امواج ریزموج، تابش امواج صوتی-فراصوتی به همراه حرارت و همچنین رفتار فتوشیمیائی آنها تحت تابش امواج ماوراء بنفش مورد بررسی قرار داده شد که در ذیل به آنها اشاره می گردد. اکسایش دی هیدروپیریمیدینون های استری و کتونی توسط پتاسیم پراکسی دی سولفات در مخلوط حلال استونیتریل و آب در شرایط حرارتی منجر به تشکیل محصولات پیریمیدینون ها با راندمان بالا و زمان پایین گردید که از مزایایی این اکسیدان می باشد. مقایسه داده های اکسایش هر دو دسته از ترکیبات نشان دهنده این است که اثر استخلاف در موقعیت 5 (استری و کتونی) بیشتر سرعت اکسایش را نسبت به استخلاف موقعیت 4 تحت تاثیر قرار می دهد. اکسایش دی هیدروپیریمیدینون ها توسط پتاسیم پراکسی دی سولفات در حلال آب تحت تابش امواج ریزموج نشان دهنده تشکیل محصولات مشابه با شرایط حرارتی ولی در مدت زمان بسیار کم گردیده و اثر استخلاف همانند واکنش حرارتی مشاهده گردید. نتایج حاصل از اکسایش این ترکیبات تحت شرایط تابش امواج صوتی-فراصوتی نشان داد که با اعمال حرارت مدت زمان اکسایش این ترکیبات کاهش یافته، درحالیکه بدون اعمال حرارت ولی فقط تحت تابش امواج صوتی-فراصوتی راندمان کمی در مدت زمان زیاد به دست آمد. مکانیسم اکسایش در بردارنده شکست همولیتیک پیوند O-O می باشد که در حضور آب رادیکال هیدروکسیل به دست آمده در مرحله تعیین کننده سرعت واکنش عمل اکسایش را شروع می نماید. اکسایش دی هیدروپیریمیدینون های استری و کتونی تحت تابش امواج ماوراء بنفش و در حلال کلروفرم نیز بررسی شد. مقایسه داده های حاصل از اکسایش دی هیدروپیریمیدینون های استری و کتونی نشان می دهد که زمان اکسایش دی هیدروپیریمیدینون های کتونی کمتر از ترکیبات استری می باشد، مکانیسم پیشنهادی تحت تابش امواج ماوراء بنفش از طریق انتقال الکترون از گونه تحریک شده به حلال می باشد. ساختار بهینه دی هیدروپیریمیدینون ها و پیریمیدینون های مربوط، با استخلاف های آریل متفاوت در موقعیت 4 حلقه هتروسیکل توسط روش محاسباتی B3LYP/6-31++G**، مورد بررسی قرار گرفت. یافته های به دست آمده نشان می دهد که حلقه هتروسیکل دی هیدروپیریمیدینون ها به صورت شبه قایقی می باشد که گروه آریل در موقعیت 4 حلقه هتروسیکل به صورت شبه محوری وجود دارد. همچنین میزان انحراف اتم های نیتروژن و کربن به ترتیب در موقعیت های 1 و 4 حلقه هتروسیکل از حلقه هتروسیکل بررسی شد. یافته های به دست آمده نشان می دهد که میزان انحراف این دو اتم از حلقه هتروسیکل، تابع نوع و موقعیت استخلاف روی حلقه آریل می باشد. واژه های کلیدی: 4،3-دی هیدروپیریمیدینون، پیریمیدینون، اکسایش، پتاسیم پراکسی دی سولفات، شرایط حرارتی، تابش امواج ریزموج، تابش امواج صوتی-فراصوتی و امواج ماوراء بنفش.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract: Synthesis of 3,4-dihydropyrimidinones (DHPMs) was first reported by P. Biginelli at 1893s. These compounds and the corresponding products generated by their oxidation have important pharmacological properties. In this project, some of the 3,4-dihydropyrimidinones-estes and ketone, were synthesized, then oxidation of these compounds by potassium peroxydisulfate (PPS) under thermal condition, microwave irradiation, sono-thermal condition and their the photochemistry behavior have also investigated under UV-irradiation, which are mentioned below: Oxidation of DHPMs-esters and ketone by PPS in the mixture acetonitrile and water under thermal condition resulted in the formation of pyrimidinone products with high yield and in shorter time which is advantages of this oxidant. Comparison of the oxidation data of both series of these compounds is indicated that the effect of the substituent in 5-position (ester and ketone) influences the rate of the oxidation more than the substituent in 4-position. Oxidation of DHPMs by PPS in water under microwave irradiation resulted in the formation of the same products obtained under thermal condition but in the extremely shorter time than thermal condition and the effect of substituent is the same under thermal condition. The resulted of oxidation of these compounds under ultrasonic irradiation indicated that by applying of heat the oxidation time is decreased, while without applying of heat a lower yield is obtained in longer time. The mechanism of oxidation involves hemolytic cleavage of the O-O bond. The hydroxy radical obtained in the presence of water causes the oxidation reaction in the rate determining step. Oxidation of dihydropyrimidinone-esters and ketones under UV-irradiation are also investigated in chloroform. Comparison of oxidation the oxidation data is indicated that the time of oxidation of DHPM-ketones are shorter than DHPM-esters. The proposal mechanism under UV-irradiation is the electron transfer from exited species to solvent. The structural optimization of dihydropyrimidinones and corresponding pyrimidinones with various aryl substituent in position 4 of heterocyclic ring was carried out by B3LYP/6-31++G** level of theory. The data showed that heterocyclic ring adopts pseudo-boat conformation, in which the aryl group in 4-position is in pseudo-axial orientation. The amounts of deviation of the nitrogen and carbon atoms in 1 and 4-position of heterocyclic ring are also investigated. The obtained data are indicated that the amount of deviation of these atoms is dependent on the type and position of the substituent on the aryl ring. Keywords: 3,4-dihydropurimidinone, pyrimidinones, oxidation, potassium peroxydisulfate, thermal condition, microwave irradiation, ultrasonic irradiation, UV-irradiation.


  کلید واژه ها :
  شیمی آلی ? اکسایش ? دی هیدروپیریمیدنیون ? پیریمیدینون ? حرارت دادن ? ریزموج ? موج فراصوتی ? موج صوتی ? ماوراء بنفش,Organic chemistry , Oxidation , Dihydropurimidinone , Pyrmidinone , Heating , Microwave , Ultraasonic wave , Acoustic wave , Ultraviolet

  1388
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Science Department of Chemistry Ph.D. Thesis Oxidation of some dihydropyrimidinones under thermal conditions, and ultraviolet, ultrasound and microwave irradiations Supervisor: Dr. Hamid Reza Memarian Advisor: Dr. Hassan Sabzyan By: Asadollah Farhadi September 2009
  فصل اول :
  فصل دوم :
  فصل سوم :
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :