• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  استخراج آفلاتوکسین ها از مواد غذایی با بهره گیری از نانوذرات مغناطیسی عامل دارشده و تشکیل میکروامولیسون با امواج فراصوت
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1392
  زبان : Persian
  شماره سند : 11331
  موضوع :شیمی تجزیه
  پژوهشگر : صابر بیاتی
  توصیفگر لاتین : aflatoxin , solid phase extraction , iron magnetic nanoparticles , liquid phase microextraction and HPLC
  توصیفگر فارسی : آفلاتوکسین ? استخراج فاز جامد ? نانو ذرات مغناطیسی آهن ? میکرواستخراج فاز مایع ? کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
  دانشکده : دانشکده شیمی، گروه شیمی تجزیه
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : اکبر ملک پور
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1392
  شماره رکورد : 11331
  شماره راهنما : CHE2 476
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: مقدمه و تئوری
  1-1. مقدمه 1
  1-2. فساد و آلودگی مواد غذایی 4
  1-3. آفلاتوکسین‏ها 4
  1-3-1. ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی 5
  1-3-2. سمیت و اهمیت 6
  1-3-3. محصولات طبیعی آلوده ‌شده 7
  1-3-4. پایداری و ماندگاری 7
  1-3-5. وضع قوانین و کنترل 8
  1-4. اندازه‏گیری و آنالیز آفلاتوکسین 8
  1-4-1. مقدمه 8
  1-4-2. روش‏های آماده سازی نمونه 8
  1-4-3. استخراج مایع-مایع 9
  1-4-4. استخراج فاز جامد 9
  1-4-5. ستون‏های ایمونوافینیتی 10
  1-4-6. ستون‏های مایکوسپ 11
  1-5. روش‏های تشخیص 11
  1-5-1. روش‏های تجزیه‏ای 11
  1-5-1-1. کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) 11
  1-5-1-2. کروماتوگرافی لایه نازک با عملکرد بالا 11
  1-5-1-3. کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC) 12
  1-5-2. روش‏های ایمونولوژیکی 12
  1-5-2-1. سنجش با آنزیم متصل به جاذب ایمونو (ELISA) 12
  1-6. انواع کروماتوگرافی مایع 13
  1-7. استخراج فاز جامد 14
  عنوان صفحه
  1-8. انواع جاذب‌ها 15
  1-8-1. جاذب‏های قطبی 15
  1-8-2. جاذب‌های سیلیکای فاز پیوندی 15
  1-8-3. رزینهای پلیمری غیرقطبی 16
  1-8-4. رزینهای پلیمری اصلاح‌شده 16
  1-8-5. جاذب‌های تبادل یون 16
  1-8-6. کربن‌ها 17
  1-8-7. غربال‌های مولکولی 17
  1-8-8. جاذب‌های ایمنو 17
  1-8-9. جاذب‌های پلیمری با قالب مولکولی 18
  1-8-10. نانو ذرات 18
  1-9. نانو ذرات مغناطیسی 19
  1-9-1. پدیده سوپرپارامغناطیس در نانو ذرات مغناطیسی 19
  1-9-2. سنتز نانو ذرات مغناطیسی 20
  1-9-2-1. هم رسوبی 20
  1-9-2-2. میکروامولسیون 20
  1-9-2-3. تجزیه گرمایی 21
  1-9-2-4. واکنش‏های هیدروترمال 21
  1-9-2-5. روش سل-ژل 22
  1-9-2-6. روش الکتروشیمیایی 22
  1-9-3. روش‏های حفاظت سطح نانو ذرات آهن 22
  1-9-3-1. سیلیکا 23
  1-9-3-2. سورفاکتانتها 24
  1-9-3-3. پلیمرها 24
  1-9-3-4. اکسیدهای فلزی 24
  عنوان صفحه
  1-9-3-5. طلا 24
  1-9-3-6. کربن 25
  1-9-4. روشهای شناسایی نانوذرات مغناطیسی 25
  1-9-4-1. میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) 25
  1-9-4-2. میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) 25
  1-9-4-3. پراش پرتو X (XRD) 25
  1-9-4-4. طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR) 26
  1-9-4-5. مغناطیس‏سنجی نیروی گرادیان متناوب AGFM)) 26
  1-9-5. کاربردهای نانوذرات مغناطیسی 26
  1-9-5-1. استخراج فاز جامد با استفاده از نانوذرات مغناطیسی 26
  1-10. روش‏های میکرواستخراج 27
  1-10-1. میکرو استخراج فاز جامد 28
  1-10-2-1. میکرواستخراج مایع-مایع پخشی (DLLME) 29
  1-10-2-2. میکرواستخراج تشکیل امولسیون با کمک امواج ماوراء صوت (USAEME) 29
  1-11. اهداف تحقیق 30
  فصل دوم: بخش تجربی
  2-1. مواد مصرفی 31
  2-2. مشخصات دستگاه‌ها و ابزارهای استفاده شده 32
  2-3. شرایط جداسازی آفلاتوکسین‏ها به وسیله HPLC 33
  2-4. شرح انجام کار 33
  2-4-1. تهیه محلول‏های استاندارد 33
  2-4-2. روش سنتز نانو ذرات آهن اکسید پوششدار شده با سیلیکا 34
  2-4-3. تثبیت آلبومین روی سطح نانوذرات مغناطیسی سیلیکاپوش شده 34
  2-4-3-1. اصلاح سطح با عامل آمینوسیلان 35
  2-4-3-2. تثبیت آلبومین روی نانو ذرات مغناطیسی 35
  عنوان صفحه
  2-5. بهینه‏سازی عوامل موثر بر استخراج فاز جامد با نانو ذرات مغناطیسی عامل‏دار شده 35
  2-5-1. زمان استخراج 35
  2-5-2. مقدار جاذب 36
  2-5-3. حلال واجذب 36
  2-5-4. حجم حلال واجذب 37
  2-5-5. pH محلول نمونه 37
  2-5-6. حجم محلول نمونه (رقیق سازی) 37
  2-5-7. زمان واجذب 37
  2-6. تکرار پذیری استفاده از جاذب 37
  2-7. منحنی درجه‏بندی آفلاتوکسین‏های1B، 2B،1Gو 2G با استفاده از روش استخراج فاز جامد به کمک نانو ذرات مغناطیسی عامل‏دار شده با آلبومین 38
  2-8. آماده‏سازی نمونه حقیقی 38
  2-9. بهینه‏سازی عوامل مؤثر بر استخراج آفلاتوکسین‏ها با استفاده از روش USAEME 38
  2-9-1. بهینه‏سازی نوع حلال استخراج‏کننده 39
  2-9-2. بهینه‏سازی حجم حلال استخراج‏کننده 39
  2-9-3. بهینه‏سازی زمان استخراج 39
  2-9-4. بهینه‏سازی حجم نمونه (رقیق سازی) 39
  2-9-5. بهینه‏سازی زمان سانتریفیوژ 40
  2-10. منحنی درجه‏بندی آفلاتوکسین‏های1B، 2B،1Gو 2G با استفاده از روش USAEME 40
  2-11. آماده‏سازی نمونه حقیقی 40
  فصل سوم: بحث و نتیجه‏گیری
  3-1. سنتز نانوذرات مغناطیسی آهن اکسید سیلیکاپوش شده و اصلاح آن با آلبومین انسانی و تعیین مشخصات آن‏ها 42
  3-1-1. مقدمه 42
  3-1-2. سنتز نانوذرات مغناطیسی آهن اکسید سیلیکاپوش شده 43
  3-1-3. عامل دار کردن نانوذرات سیلیکا پوش شده با آلبومین 44
  عنوان صفحه
  3-2-2. طیف FT-IR نانوذرات مغناطیسی 47
  3-2-3. بررسی نتایج آنالیز عنصری(CHNS) نمونه NH2/Fe3O4/SiO2 48
  3-2-4. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی 49
  3-2-5. مغناطیس‏سنجی AGFM 50
  3-3. نتایج تجربی به دست آمده از جاذب‏های مختلف آزمایش شده به منظور جذب آفلاتوکسین‏ها 51
  3-4. جذب آفلاتوکسین توسط آلبومین 52
  3-5. استخراج آفلاتوکسین‏ها با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی عامل‏دار شده 52
  3-5-1. بهینه سازی زمان استخراج 53
  3-5-2. بهینه‏سازی مقدار جاذب 53
  3-5-3. بهینه‌سازیpH محلول نمونه 54
  3-5-4. بهینه‏سازی حجم محلول نمونه (رقیق کردن نمونه) 55
  3-5-5. بهینه‌سازی نوع حلال واجذب کننده 56
  3-5-6. بهینه‌سازی حجم حلال واجذب کننده 57
  3-5-7. بهینه‏سازی زمان واجذب 58
  3-5-8. بررسی قابلیت استفاده مجدد از جاذب (نانو ذرات مغناطیسی عاملدار شده با آلبومین) 59
  3-6. استخراج آفلاتوکسین‏های1B، 2B،1Gو 2G با استفاده از روش USAEME 59
  3-6-1. نوع حلال استخراج کننده 60
  3-6-2. حجم حلال استخراج کننده 60
  3-6-3. زمان استخراج 61
  3-6-4. حجم نمونه (رقیق‏سازی) 62
  3-6-5. زمان سانتریفیوژ 63
  3-7. ارزیابی روش‏های استخراج استفاده شده 64
  3-7-1. ارقام شایستگی مربوط به استخراج آفلاتوکسین‏ها به روش استخراج فاز جامد به کمک نانو ذرات مغناطیسی عامل‏دار شده 64
  3-7-1-1. منحنی درجه‏بندی 64
  3-7-1-2. حد تشخیص 65
  عنوان صفحه
  3-7-1-3. تکرارپذیری 66
  3-7-1-4. دامنه خطی 67
  3-7-1-5. صحت 67
  3-7-2. ارزیابی روش استخراجی USAEME 68
  3-7-2-1. رسم منحنیهای درجه‏بندی آفلاتوکسین‏های1B، 2B،1Gو 2G با استفاده از USAEME 68
  3-7-2-2. تعیین حد تشخیص 69
  3-7-2-3. تکرارپذیری 70
  3-7-2-4. دامنه خطی 70
  3-7-2-5. صحت 70
  3-8. مقایسه روش‏های بررسی شده در این پروژه با دیگر روش‏های مربوط به آنالیز آفلاتوکسین‏ها 71
  3-9. نتیجه‏گیری 72
  مراجع 73  چکیده :
  چکیده آفلاتوکسین‏ها ترکیبات سمی هستند که در بسیاری از مواد غذایی از جمله غلات، میوه‏های خشک و ادویه‏ها یافت میشوند، به همین دلیل استخراج و تعیین مقدار آن‏ها اهمیت زیادی دارد. در این پژوهش روش‏های مناسب برای استخراج آفلاتوکسین‏های1B، 2B،1Gو 2G در مواد غذایی ارائه شده است. برای این منظور از دو روش استخراجی جهت استخراج آفلاتوکسین‏های هدف استفاده شد. اندازه‏گیری گونه‏های استخراج شده با کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا متصل به آشکارساز از نوع طیف‏سنج UV انجام گرفت. در قسمت اول از روش استخراج فاز جامد برای استخراج آفلاتوکسین‏های مورد نظر استفاده شد. به این شیوه که نانو ذرات مغناطیسی عامل‏دار شده به دلیل ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی مناسب به عنوان جاذب به کار گرفته شد. نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده با عامل‏های سیلیکا، 3-آمینو پروپیل تریاتوکسی سیلان، دیکلرو دیفنیل سیلان و آلبومین تهیه و پس از شناسایی مورد استفاده قرار گرفت. در بین جاذب‏های آزمایش شده نانو ذرات مغناطیسی عامل‏دار شده با آلبومین بهترین عملکرد را نسبت به بقیه جاذب‏ها نشان داد. عوامل موثر بر فرایند جذب بررسی و مقدار بهینه برای زمان استخراج (1ساعت)، مقدار جاذب (50 میلیگرم)، pHمحلول نمونه (5)، حلال واجذب (2 میلیلیتر کلروفرم/استون)، حجم محلول نمونه (5/1 میلیلیتر) و زمان واجذب (3 دقیقه) به دست آمد. در شرایط بهینه استخراج منحنی درجه‏بندی برای هر یک از آفلاتوکسین‏ها رسم شد. ارقام شایستگی روش شامل محدوده خطی کاری (ng/mL120-7/6 برای آفلاتوکسین‏های 1B و 1G و ng/mL24-4 برای آفلاتوکسین‏های 2B و 2G)، حد تشخیص (7/2، 1/1، 7/0و ng/mL 8/0 به ترتیب برای آفلاتوکسین‏های 1B، 1G، 2B و 2G)، تکرار‏پذیری (67/4>RSD) و درصد بازیابی (0/70<) محاسبه شدند که نشان‏دهنده کارایی قابل قبول این روش در تعیین مقدار آفلاتوکسین‏ها است. در قسمت دوم از یک نوع روش میکرواستخراج فاز مایع به نام روش میکرواستخراج تشکیل امولسیون با کمک امواج ماوراء صوت (USAEME) جهت استخراج آفلاتوکسین‏ها استفاده شد. اساس این روش ایجاد یک امولسیون مایع-مایع به کمک امواج ماوراء صوت است که به دنبال آن انتقال گونه از فاز آبی به فاز آلی انجام میگیرد. بهینه‏سازی عوامل مؤثر بر استخراج انجام گرفت و استفاده از حلال استخراج‏کننده (کلروفرم) ، حجم حلال استخراج کننده (100 میکرولیتر)، زمان استخراج (30 ثانیه)، حجم نمونه (2 میلیلیتر) و زمان سانتریفیوژ (2 دقیقه) به عنوان مقادیر بهینه مشخص شدند. در شرایط بهینه استخراج منحنی درجه‏بندی برای هر یک از آفلاتوکسین‏ها رسم شد. ارقام شایستگی روش شامل محدوده خطی کاری (30-3، 45-3، 9-2 و ng/mL 9-2/1 به ترتیب برای آفلاتوکسین‏های 1B، 1G، 2B و 2G)، حد تشخیص (9/0، 4/1، 3/0 و ng/mL 9/0 به ترتیب برای آفلاتوکسین‏های 1B، 1G، 2B و 2G)، تکرار‏پذیری (78/9>RSD) و درصد بازیابی (0/75<) محاسبه شدند که نشان‏دهنده کارایی مناسب این روش در تعیین مقدار آفلاتوکسین‏ها است. هر دو روش برای استخراج و اندازه‏گیری مقادیر آفلاتوکسین‏ها در نمونه‏های پسته نیز مورد استفاده قرار گرفت، که نتایج حاصل نشانگر کارآمد بودن هر دو روش در نمونه‏های حقیقی است. انجام هر کدام از روش‏های فوق نشان داد که میتوان با استفاده از روش‏های استخراج ارائه شده در کنار یک دستگاه ساده‏ مثل HPLC-UV آنالیز نمونه طبیعی را در سطح پایین آلودگی به آفلاتوکسین انجام داد. واژه‏های کلیدی: آفلاتوکسین، استخراج فاز جامد، نانو ذرات مغناطیسی آهن، میکرواستخراج فاز مایع و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Aflatoxins are toxic compounds which found in several food material such as cereals, dried fruits and spices and so extraction and determination of them is so important. In the research provided proper approachs for determination of AFs B1, B2, G1 and G2. For this purpose two extraction methods for AFs target were used. Determination of extracted species was done with HPLC coupled to an UV detector. In the first step, solid phase extraction approach for the aflatoxin extraction. For this work magnetic nanoparticle functionalized with silica, (3-Aminopropyl)triethoxysilane, dichlorodiphenylsilane and albumin because of proper physical and chemical properties were used as an adsorbent after charachterization. Among this nanomaterial, HAS-functionalized MNPs showed the best performance rather all others. The effective factors for adsorption were investigated and optimum extraction time (1h), amount of adsorbent, sample solution pH (5), desorption solvent (chloroform/aceton: 2/1), sample solution volume (1.5 mL) and desorption time (3 min) were determined. In optimum extraction condition for every AFs calibration curve was drawed. Figures of merit of the proposed method involves dynamic linear ranges (6.7-120 ng.mL-1 for AFs B1, G1 and 4-24 for AFs B2, G2), limit of detection (2.7, 1.1, 0.7 and 0.8 ng.mL-1 for AFs B1, G1, B2 and G2 respectively), repeatability (RSD<4.67) and recovery percent (>70?) were calculated, which indicates acceptable performance this method for aflatoxin determination. In next step, one of the liquid phase microextraction methods which known as ultrasound assisted emulsification microextraction (USAEME) was hired for aflatoxin extraction. This method based on liquid-liquid emulsion creation and in follow species transformation occurred from aques phase to organic phase. Effective factors optimization was done and this result were gained: extraction solvent (chloroform), extraction solvent volume (100 microliter), extraction time (30s), sample volume (2 mL) and centrifugation time (2min). In optimum extraction condition for each one of AFs calibration curve was drawed. Figures of merit of the proposed method involves dynamic linear ranges (3-30, 3-45, 2-9 and 1.2-9 ng.mL-1 for AFs B1, G1, B2 and G2 respectively), limit of detection (0.9, 1.4, 0.3 and 0.9 ng.mL-1 for AFs B1, G1, B2 and G2 respectively), repeatability (RSD<9.78) and recovery percent (>75?) were calculated, which indicates suitable performance this method for aflatoxin determination. Both methods were used for extraction and measurement of aflatoxins in pistachio samples, that result showed efficiently of two approach in rea samples. Operating of these two approach showed that we can analyze natural samples at low levels of aflatoxin contamination by using provided extraction methods alongside simple devices, such as HPLC-UV. Keywords: aflatoxin, solid phase extraction, iron magnetic nanoparticles, liquid phase microextraction and HPLC


  کلید واژه ها :
  آفلاتوکسین ? استخراج فاز جامد ? نانو ذرات مغناطیسی آهن ? میکرواستخراج فاز مایع ? کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا,aflatoxin , solid phase extraction , iron magnetic nanoparticles , liquid phase microextraction and HPLC

  1392
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Chemistry Department of Analytical Chemistry M.Sc. Thesis Extraction of aflatoxins from foodstuffs using functionalized magnetic nanoparticles and emulsification by ultrasonic waves Supervisors: Dr. Akbar Malekpour By: Saber Bayati February 2014
  فصل اول : 1-30
  فصل دوم : 31-41
  فصل سوم : 42-81
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :