• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اتصال دی اتیلن تری آمین پنتااستیک اسید به سطح طلا به وسیله مرکاپتوپروپیونیک اسید و چسب یون زیرکونیوم﴿IV) جهت ساخت نانو ساختار جدید DTPA -Au-MPA-Zr(IV) تهیه و توصیف الکتروشیمیایی
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1390
  زبان : Persian
  شماره سند : 8574
  موضوع :شیمی گرایش تجزیه
  پژوهشگر : زهرا ملکی
  توصیفگر لاتین : Gold Electrode ? Electrochemical Method ? Modified Electrode ? Self Assembled Monolayer ? Mercaptopropionic ? Diethy Lenetriaminepentaacetic Acid ? Acidity Constant ? Cyclic Voltammetry ? Electrochemical ? Impedance Spectroscopy ? Zirconium
  توصیفگر فارسی : الکترود طلا ◄ روش الکتروشیمیایی ◄ الکترود اصلاح شده ◄ تک لایه خودآرا ◄ مرکاپتوپروپیونیک اسید ◄ دی اتیلن تری آمین پنتااستیک اسید ◄ ثابت اسیدی ◄ ولتامتری چرخه ای ◄ ولتامتری ضربه ای تفاضلی ◄ طیف سنجی مقاومت ظاهری الکتروشیمیایی ◄ زیرکونیوم
  دانشکده : دانشکده علوم، گروه شیمی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : رضا کریمی شرودانی
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1390
  شماره رکورد : 8574
  شماره راهنما : CHE2 376
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: مقدمه و مبانی نظری 1
  1-1-آمینوکربوکسیلات‌ها 2
  1-1-1-خواص عمومی فیزیکوشیمیایی کمپلکسونها 5
  1-1-2-دیاتیلن تریآمین پنتااستیک اسید DTPA 6
  1-1-3-کاربردهای دیاتیلن تریآمین پنتااستیک اسید 9
  1-1-4-کاربرد کمپلکسون در سامانه‌های استخراج هسته‌ای 10
  1-1-5-کمپلکس‌های آهن و ‌آمینوکربوکسیلات‌ها 11
  1-2-سرب 12
  1-3-دوپامین 13
  1-4-شیمی ابرمولکولی 14
  1-5-الکترودهای اصلاح شده 16
  1-6-روش‌های الکتروشیمیایی 22
  1-7-مروری بر کارهای گذشته 25
  فصل دوم: روشهای تجربی 28
  2-1-مواد شیمیایی 29
  2-2-آمادهسازی محلولها 30
  2-3-الکترودها 31
  2-4-سل الکتروشیمیایی 32
  2-5-دستگاهها 32
  2-6-روش‌های الکتروشیمیایی مورد استفاده 33
  2-7-روش ثبت داده‌های الکتروشیمیایی در محلول پتاسیم هگزاسیانوفرات 33
  2-8-آماده‌سازی مقدماتی الکترود جهت اصلاح سطح 34
  2-9-ساخت الکترود اصلاح‌شدهی AU-MPA-ZR(IV)-DTPA بهروش درمحل 34
  2-9-1-مرحلهی ‌اول: اصلاح سطح طلا با 3-مرکاپتوپروپیونیک‌اسید و ساخت الکترود Au-MPA 35
  2-9-2-مرحلهی ‌دوم: اصلاح سطح با یون زیرکونیوم(IV) و تهیهی الکترودAu-MPA-Zr(IV) 35
  2-9-3-مرحلهی سوم: اصلاح سطح توسط لیگاند دیاتیلن تریآمین پنتااستیک‌اسید و ساخت الکترود اصلاح شدهی Au-MPA-Zr(IV)-DTPA بهروش درمحل 35
  2-10-تعیین ثابت اسیدی سطح الکترود AU-MPA-ZR(IV)-DTPA تهیه شده به‌روش در محل 36
  2-11-بررسی برهمکنش الکترود AU-MPA-ZR(IV)-DTPA تهیه شده به‌روش در محل با دوپامین 36
  2-12-تثبیت DTPA بهکمک کاتیون فلزی و تشکیل AU-MPA-ZR(IV)-DTPA به‌روش خارج از محل 37
  2-12-1-تثبیت DTPA بهکمک FE(III) و تشکیلAU-MPA-ZR(IV)-[DTPA-FE(III)] تهیه شده به‌روش خارج از محل 37
  2-12-2-تثبیت DTPA بهکمک CU(II) و تشکیلAU-MPA-ZR(IV)-[DTPA-CU(II)] تهیه شده به‌روش خارج از محل 38
  2-12-3-تثبیت DTPA بهکمک PB(II) و تشکیلAU-MPA-ZR(IV)-[DTPA-PB(II)] تهیه شده به‌روش خارج از محل 38
  2-13-منحنی سنجش مس(II) با الکترود اصلاح شدهی AU-MPA-ZR(IV)-DTPA تهیهشده بهروش در محل 38
  فصل سوم: بحث و نتیجه‌گیری 40
  3-1-بررسی تمیزی سطح الکترود و تشکیل تک لایهی AU-MPA در سطح 41
  3-1-1-محلول قلیایی 41
  3-1-2-محلول اسیدی 41
  3-1-3-زبری سطح الکترود 42
  3-2-بررسی تشکیل Au-MPA 43
  3-2-1-محلول قلیایی 43
  3-2-2-محلول اسیدی 44
  3-3-بررسی تثبیت ZR(IV) و تشکیل AU-MPA-ZR(IV) در حضور ردیابهای پتاسیم هگزاسیانوفرات و پارابنزوکینون 45
  3-3-1-ردیاب پتاسیم هگزا‌سیانوفرات 46
  3-3-2-ردیاب پارابنزوکینون 5/5 pH 51
  3-4-بررسی تثبیت DTPA در سطح و تشکیل AU-MPA-ZR(IV)-DTPA به‌روش در محل 54
  3-4-1-بررسی تثبیت DTPA در سطح AU-MPA-ZR(IV) به‌روش در محل در حضور ردیاب پتاسیم هگزا‌سیانوفرات 55
  3-4-2-بررسی تثبیت DTPA در سطح Au-MPA-Zr(IV) به‌روش در محل در حضور ردیاب پارابنزوکینون 60
  3-4-3-بررسی تثبیت DTPA در سطح Au-MPA-Zr(IV) به‌روش درمحل در غیاب ردیاب اکسایش-کاهشی 63
  3-4-4-تعیین ثابت اسیدی سطح الکترود Au-MPA-Zr(IV)-DTPA تهیه شده به‌روش درمحل 64
  3-4-5-برهم‌کنش الکترود Au-MPA-Zr(IV)-DTPA تهیهشده بهروش درمحل با دوپامین 66
  3-5-تثبیت DTPA بهکمک FE(III) و تشکیل AU-MPA-ZR(IV)-[DTPA-FE(III)] تهیه شده به‌روش خارج از محل و مطالعهی رفتار الکتروشیمیایی آن 72
  3-5-1-بررسی تثبیت کمپلکس DTPA-Fe(III) و تشکیل Au-MPA-Zr(IV)-[DTPA-Fe(III)] در ردیاب پتاسیم هگزاسیانوفرات 72
  3-5-2-بررسی تثبیت کمپلکس DTPA-Fe(III) و تشکیل Au-MPA-Zr(IV)-[DTPA-Fe(III)] در غیاب ردیاب 74
  3-5-3-اثر تغییر pH روی پایداری کمپلکس DTPA-Fe(III) تثبیت شده در سطح Au-MPA-Zr(IV) به‌روش خارج از محل در غیاب ردیاب 81
  3-5-4-اثر تغییر سرعت پیمایش پتانسیل، بر رفتار الکتروشیمیایی الکترود Au-MPA-Zr(IV)-[DTPA-Fe(III)] در غیاب ردیاب 83
  3-6-تثبیت DTPA بهکمک CU(II) و تشکیل AU-MPA-ZR(IV)-[DTPA-CU(II)] تهیه شده به‌روش خارج از محل و مطالعهی رفتار الکتروشیمیایی آن 84
  3-6-1-بررسی تثبیت کمپلکس DTPA-Cu(II) و تشکیل Au-MPA-Zr(IV)-[DTPA-Cu(II)] در ردیاب پتاسیم هگزاسیانوفرات و در غیاب ردیاب 84
  3-6-2-اثر تغییر pH روی پایداری کمپلکس DTPA-Cu(II) تثبیت شده در سطح Au-MPA-Zr(IV) به‌روش خارج از محل در غیاب ردیاب 89
  3-6-3-اثر تغییر سرعت پیمایش پتانسیل، بر رفتار الکتروشیمیایی الکترود Au-MPA-Zr(IV)-[DTPA-Cu(II)] در غیاب ردیاب 91
  3-6-4-حذف مس از سطح و بازیابی الکترود Au-MPA-Zr(IV)-[DTPA-Cu(II)] 92
  3-6-5-منحنی سنجش الکترود Au-MPA-Zr(IV)- DTPA برای مس(II) 93
  3-7-تثبیت DTPA بهکمک Pb(II) و تشکیل Au-MPA-Zr(IV)-[DTPA-Pb(II)] تهیه شده به‌روش خارج از محل و مطالعهی رفتار الکتروشیمیایی آن 95
  3-7-1-بررسی تثبیت کمپلکس DTPA-Pb(II) و تشکیل Au-MPA-Zr(IV)-[DTPA-Pb(II)] در ردیاب پتاسیم هگزاسیانوفرات 95
  3-7-2-بررسی تثبیت کمپلکس DTPA-Pb(II) و تشکیل Au-MPA-Zr(IV)-[DTPA-Pb(II)] در غیاب ردیاب 96
  3-7-3-اثر تغییر pH روی پایداری کمپلکس DTPA-Pb(II) تثبیت شده در سطح Au-MPA-Zr(IV) به‌روش خارج از محل در غیاب ردیاب 98
  3-8-نتیجه‌گیری نهایی 99
  3-9-منابع 101  چکیده :
  چکیده تک‌لایه‌های خودآرا (SAMs) که بر سطح طلا تشکیل میشوند انعطاف‌پذیری بالایی برای اصلاح سطح توسط گونه‌های مطلوب و بنابراین معماری مولکولی در سطوح مولکولی و مقیاس نانو را معرفی میکنند که میتوانند مدل تحقیقاتی مناسبی برای درک مکانسیم خودسازمان یافتگی مولکول‌ها و پدیده‌هایی که در مرز مشترک بین الکترود و محلول اتفاق میافتد را منعکس کنند. از مهمترین ترکیبات آلی که قادرند با یون‌های فلزی کمپلکس دهند، آمینوپلیکربوکسیلیک اسیدها (APCAs) هستند که دیاتیلن تریآمین پنتااستیک اسید (DTPA) متعلق به این دسته است. در این تحقیق DTPA به صورت موفقیت‌آمیزی بر سطح الکترود Au-MPA توسط چسب یون Zr(IV) با دو روش درحل و خارج از محل تثبیت گردید. فرایند تثبیت توسط گونه‌های معدنی شامل{Fe(III),Cu(II), Pb(II) & [Fe(CN)6]3- } و گونه‌های آلی (PBQ, DA, FcMeOH) با بررسیهای الکتروشیمیایی تحت شرایط مختلفی مورد عمل قرار گرفت. برهم‌کنش با دوپامین در غیاب ردیاب الکتروشیمیایی، جریان‌های بزرگی را به‌سبب بار منفی بزرگ در 0/8 pH در سطح الکترود Au-MPA-Zr(IV)-DTPA با حدود 600میلیولت جابجایی به‌سمت پتانسیل‌های منفیتر و مطلوب‌تر را نشان داد. به‌علاوه ثابت اسیدی این الکترود توسط روش ولتامتری چرخه‌ای در حضور پتاسیم هگزاسیانوفرات و فروسن متانول برابر با 6.1±0.1 تخمین زده شد. تعیین کمی یون‌های Cu(II) نیز صورت پذیرفت و محدودهی خطی برابر با 70 نانومولار تا 10 میکرومولار با حد تشخیصی برابر با 1.08×10-8 M بدست آمد. نتایج این تحقیق نشان داد که تفاوت بزرگی بین DTPA تثبیت شده به روش خارج از محل و در محل وجود دارد. کلمات کلیدی: دیاتیلن تریآمین پنتااستیک اسید (DTPA)، چسب یون زیرکونیوم(IV)، ثابت اسیدی سطح، تک‌لایه‌های خودآرا، طیف‌سنجی‌ مقاومت ظاهری الکتروشیمیایی.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Due to large affinity to form complex compound with metal ions, chelating agent are important in science and technology. In this study one of the chelating agent diethylenetriaminepentaacetic acid (DTPA) is immobilized on gold tholited self assembled monolayer via Zr(IV) ion glue by in-situ and ex-situ methods. The immobilization was assisted by using complexed form of DTPA with Fe(III) [Fe-DTPA(III)]. Four acetate and three amines groups of DTPA, captured Fe(III) ion and the fifth carboxcyl group that is central one of them, remains uncomplexed and provides possibility of creating a pot-like structure on the top of the Au-MPA-Zr(IV) electrode. For tracing immobilization process and the behavior of the monolayers, we used PBQ, DA, FcMeOH as inorganic probes and Cu(II), Pb(II) and [Fe(CN)6]3- as organic probes. The results obtained by CV, DPV and EIS showed that DTPA was immobilized successfully on gold electrode. Pot-like structure of immobilized DTPA via ex-situ method is very regular alignment and stable on the surface. After hollowing of the surface from Fe(III) ions, the surface pKa was evaluated and a value of 6.1±0.1 was obtained. In higher pHs, the surface of Au-MPA-Zr(IV)-DTPA electrode is strongly negative and can shift the oxidation potential of DA to more favorable potentials by 600 mV. The modified surface was used for determination of Cu(II) too. A linear dynamic range from 70 nM to 10 mM, with a detection limit of 1.08×10-8 M Cu(II) was obtained. Keywords:, Diethylenetriaminepentaacetic acid (DTPA), Zirconium(IV) Ion Glue, surface pKa, Self-assembled monolayers, Electrochemical Impedance Spestroscopy


  کلید واژه ها :
  الکترود طلا ◄ روش الکتروشیمیایی ◄ الکترود اصلاح شده ◄ تک لایه خودآرا ◄ مرکاپتوپروپیونیک اسید ◄ دی اتیلن تری آمین پنتااستیک اسید ◄ ثابت اسیدی ◄ ولتامتری چرخه ای ◄ ولتامتری ضربه ای تفاضلی ◄ طیف سنجی مقاومت ظاهری الکتروشیمیایی ◄ زیرکونیوم,Gold Electrode ◄ El

  1390
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Science Department of Chemistry M. Sc. Thesis Tethering of the Diethylenetriaminepentaacetic Acid onto Gold Using Mecrcaptopropionic Acid and Zr(IV) Ion Glue to Construct the New Nanostructure Au MPA Zr(IV) DTPA: Fabrication and Electrochemical Characterization Supervisor: Dr. Reza Karimi Shervedani By: Zahra Maleki October 2011
  فصل اول : 1-27
  فصل دوم : 28-39
  فصل سوم : 40-108
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :