• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 25 آبان 1398| 3.231.226.211 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  آنالیز طیفی جزرومد در چهار ایستگاه شمال خلیج فارس
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1393
  زبان : Persian
  شماره سند : 11842
  موضوع :فیزیک دریا
  پژوهشگر : محمود شادروان
  توصیفگر لاتین : Persian Gulf ? Tide ? Sea levels ? Tidal constituents ? the method empirical orthogonal functions ? Fast Fourier transform method
  توصیفگر فارسی : خلیج فارس ◄ جزرومد ◄ تراز دریا ◄ مؤلفه های جزرومدی ◄ روش توابع متعامد تجربی ◄ روش تبدیل فوریه سریع
  دانشکده : دانشکده علوم، گروه فیزیک
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : فهیمه حسینی بالام
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1393
  شماره رکورد : 11842
  شماره راهنما : PHY2 535
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  فصل اول: مقدمه و کلیات
  1-1 مقدمه 1
  1-2 تاریخچه 2
  1-3 توصیف جزرومد 3
  1-3-1 نیروهای مولد جزرومد و عوامل موثر در آن 4
  1-3-2 محاسبه نیروی مولد جزرومد 6
  1-3-3 نظریه جزرومد تعادلی 8
  1-3-4 پتانسیل جزرومدی 10
  1-3-5 پتانسیل جزرومدی ماه 10
  1-4 مختصات خورشید و ماه 12
  1-5 دوره¬های جزرومدی 13
  1-6 انواع جزرومد 14
  1-6-1 ترکیب اثرهای ماه و خورشید 19
  1-6-2 تقسیم بندی جزرومدها بر اساس تعداد آن¬ها در روز و ارتفاع نسبی آن¬ها 20
  1-6-2-1 معیار تشخیص نوع جزرومد 21
  1-7 نظریه دینامیکی جزرومد 24
  1-7-1 مؤلفه¬های جزرومدی در آب¬های کم¬عمق 25
  1-8 انرژی موج جزرومدی وچگونگی مهارانرژی جزرومد 26
  1-8-1 مقدمه 26
  1-8-2 انرژی پتانسیل و جنبشی جزرومد برای تولید الکتریسیته 27
  1-8- 3 مزایا و معایب نیروگاه جزرومدی 28
  1-9 تشدید جزرومدی 29
  1- 10 تراز مبنا در جزرومد 32
  1-10-1 مقدمه 32
  1-10-2 مهم¬ترین سطوح جزرومدی 32
  1-10-3 ابزارها و روش¬های تعیین ارتفاع سطح آب 33
  عنوان صفحه

  فصل دوم: روش های اندازه گیری و محاسباتی پارامترهای جزرومدی
  2-1 مقدمه 36
  2-2 روش¬های موجود در پیش¬بینی جزرومد 37
  2 -2-1 روش تحلیل همساز 37
  2-2-2 روش تحلیل غیر همساز 38
  2-3 سری¬های زمانی 38
  2-3-1 سری¬های زمانی در اقیانوس¬شناسی 39
  2-3-2 تجزیه¬وتحلیل طیفی 40
  2-3-3 داده¬های متناوب و سری فوریه 41
  2-3-4 تجزیه¬وتحلیل داده¬ها به¬روش تقریب کمترین مربعات 42
  2-4 تاثیر عوامل دیگر بر روی تراز دریا 44
  2-4-1 فشار هوا 45
  2-4-2 تنش باد 45
  2-4-3 گردش اقیانوس در اثر باد 46
  2-4-4 انبساط گرمایی اقیانوس 46
  2-5 تحلیل مکانی و زمانی تراز سطح دریا و عوامل مؤثر در آن به¬روش توابع متعامد تجربی 47
  2-5-1 روش کار 47
  فصل سوم : موقعیت جغرافیایی منطقه
  3-1 مقدمه 50
  3-2 تاریخچه پیدایش خلیج فارس 50
  3-3 موقعیت جغرافیایی خلیج فارس 51
  3-4 توپوگرافی و تکتونیک خلیج فارس 51
  3-5 خلیج فارس از نظر آب¬وهوایی 51
  3-6 گردش آب در خلیج فارس 54
  فصل چهارم: محاسبات و نتایج
  4-1 مقدمه 56
  عنوان صفحه

  4-2 بررسی اولیه داده¬ها 56
  4-3 روش کار 57
  4-4 بررسی همبستگی بین تراز دریا و سایر متغیرهای جوی، به تفکیک شهر در دوره سالهای2010-2000 67
  4-5 بررسی رابطه رگرسیونی بین تراز دریا (متغیر وابسته) و دما، سرعت باد، فشار در ایستگاه و فشار درسطح دریا (متغیرهای مستقل) : 69
  4-6 به دست آوردن یک مدل مناسب برای تراز دریا در شمال خلیج فارس، نسبت به عوامل جوی با استفاده از روش تجزیه وتحلیل مؤلفه¬های اصلی (PCA) 77
  4-6-1 بررسی همبستگی بین اولین مؤلفه اصلی تراز دریا و اولین مؤلفه¬های اصلی فشار، دما و سرعت باد در شمال خلیج فارس 82
  4-6-2 بررسی همبستگی بین دومین مؤلفه اصلی تراز دریا ودومین مؤلفه¬های اصلی فشار، دما و سرعت باد در شمال خلیج فارس 83
  فصل پنجم: پیشنهادات
  1-5 مشخصات محل¬های بررسی شده در خلیج فارس برای احداث نیروگاه جزرومدی 85
  پیوست ها 88
  پیوست 1 88
  پیوست 2 94
  پیوست3 .................................... ...................................................................................................................95
  منابع و مآخذ 95  چکیده :
  چکیده اهمیت خلیج فارس از نظر اقتصادی، نظامی، حمل¬ونقل کالا، منابع نفت وگاز و ...برکسی پوشیده نیست. یکی از پدیدهایی که بر روی موارد فوق تاثیر دارد، مسئله تراز دریا و جزرومد است. دراین تحقیق ابتدا به بررسی پدیده جزرومد و عواملی که در این پدیده دخالت دارند پرداخته می¬شود. سپس با استفاده از داده¬های چهار ایستگاه شمال خلیج فارس (بوشهر، بندرعباس، بندر ماهشهر وبندر امام حسن) و با استفاده از روش تبدیل فوریه سریع ( FFT ) مؤلفه¬های جزرومد در شمال خلیج فارس مورد ارزیابی قرار می-گیرند که نتیجه آن تعیین نوع کشندِ آمیخته وبیشتر نیم¬روزانه است. سپس با استفاده از داده¬های جوی (فشار، دما و سرعت باد) و نرم افزار SPSS ، تاثیر هر¬ یک از عوامل بر روی تراز دریا در هر ایستگاه بررسی می-شود و رابطه رگرسیون خطی بین تراز دریا و عوامل جوی به¬دست می¬آید. ازمقایسه روابط رگرسیون به¬دست آمده در مورد هر ایستگاه، نتیجه می¬شود که در بندرعباس، پارامتر فشار و در بندر امام حسن، پارامترهای دما و سرعت باد، و در بوشهر پارامترهای دما وفشار، و در ماهشهر پارامترهای سرعت باد و فشار هوا بر ترازدریا غالب می¬باشند. در مرحله بعد، به منظور یافتن یک الگو برای تراز دریا در شمال خلیج فارس، مؤلفه¬های اصلی PCS) ( داده-های جوی و تراز دریا، با استفاده از روش توابع متعامد تجربی (EOF) و به¬وسیله نرم¬افزار MATLAB محاسبه می¬شوند. با توجه به کم بودن هم¬بستگی ها، می¬توان نتیجه گرفت که تغییرات تراز دریا در خلیج فارس در مناطق مختلف را نمی¬توان با یک الگوی واحد مشخص کرد و هر منطقه دارای ویژگی فیزیکی و اقیانوسی مختص خود می¬باشد. کلمات کلیدی : خلیج فارس، جزرومد، تراز دریا، مؤلفه¬های جزرومدی، روش توابع متعامد تجربی، روش تبدیل فوریه سریع.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract: The fact that the Persian Golf is important from the viewpoint of economy, military, transportation, and oil and gas resources is known to everybody. One of the phenomena that has affected the above mentioned cases is the tide and sea level. This thesis studies the phenomenon of tide and the factors that affect it. Then using the data obtained from the stations located in the north of The Persian Golf (of Boushehr, Bandar Abbas, Mahshahr, and Imam Hassan harbor) and by means of the FFT method, the tidal factors in the north of Persian Golf were analyzed, the result of which is obtaining the kind of mixed tide most of which is semi diurnal . Then using the atmospheric data (pressure, temperature, and wind speed) and the SPSS software the effect of each of these factors on the sea level in each station was studied and the regression relation between the sea level and atmospheric factors were obtained. By comparing the obtained regression relation in each station, it became clear that in Bandar Abas, the pressure parameter, in Imam Hassan Harbour, the temperature and wind speed , in Boshehr the temperature and pressure parameters, and in Mashahr the wind speed and air pressure are the dominant factors. In the next stage, in order to find a pattern for the sea level in the north of the Persian golf, the main constituents (PCs) of the atmospheric and sea level data were analyzed using the EOF method and the MATLAB software. Knowing that the correlation is low, it can be said that no single pattern can be predicted for the sea level in different regions of the Persian Golf and each region has its own physical and oceanic features. Keywords: Persian Gulf, Tide, Sea levels, Tidal constituents, the method empirical orthogonal functions, Fast Fourier transform method


  کلید واژه ها :
  خلیج فارس ◄ جزرومد ◄ تراز دریا ◄ مؤلفه های جزرومدی ◄ روش توابع متعامد تجربی ◄ روش تبدیل فوریه سریع,Persian Gulf ◄ Tide ◄ Sea levels ◄ Tidal constituents ◄ the method empirical orthogonal functions ◄ Fast Fourier transform method

  شهریور1393
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of science Department of Physics M.Sc. Thesis Spectral Analysis of Tide at Four Stations in the North part of the Persian Gulf Supervisor: Dr.F.Hosseiny Balam. By: Mahmoud Shadervan September 2014
  فصل اول : 1-35
  فصل دوم : 36-49
  فصل سوم : 50-55
  فصل چهارم : 56-84
  فصل پنجم : 85-99
  فصل ششم :