• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  آثار یخچالهای طبیعی کهک
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1388
  زبان : Persian
  شماره سند : 6329
  موضوع :جغرافیا گرایش ژدومورفولوژی
  پژوهشگر : غلامرضا رفیعی
  توصیفگر لاتین : Geography (Geomorphology) , Climate change , Glaciers , Glacial cirques , Glacial valley , Snow , Kahak
  توصیفگر فارسی : جغرافیا ?ژدومورفولوژی? ? تغییر آب و هوا ? یخچالها ?جغرافیا? ? سیرک یخچالی ? دره یخچالی ? برف ? کهک ?قم?
  دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : دکتر محمد حسین رامشت
  استاد مشاور : دکتر مسعود ممیری
  سال دفاع : 1388
  شماره رکورد : 6329
  شماره راهنما : GEOG2 332
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  فصل اول: کلیات
  مقدمه 1
  1-1 طرح وتبیین موضوع 4
  1-2 اهداف طرح 5
  1-3 فرضیات و پرسش ها 5
  1-4 روش وفرایند کار 5
  1-5 پیشینه تاریخی تحقیق 7
  1-6 موقعیت منطقه مطالعاتی 14
  1-6-1 موقعیت ریاضی 14
  1-6-2 موقعیت سیاره ای 15
  1-6-3 موقعیت نسبی 16
  1-6-4 موقعیت سیاسی 17
  1-6-5 موقعیت زمین شناسی 18
  1-6-6 موقعیت هیدرولوژیکی 21
  1-7 پایگاه اطلاعات جغرافیائی منطقه 22
  1-8 راه های دسترسی به منطقه 22
  فصل دوم: اقلیم وسیستم های شکل زا
  2-1 نوسانات اقلیمی وسیستم های شکلزا 24
  2-2 علل تغییرات اقلیمی 25
  2-3 عوامل موثر در تغییر اقلیم 26
  2-3-1 الف) عوامل آسمانی 27
  2-3-1-1 تغییر مدار خورشید در داخل کهکشان راه شیری 27
  2-3-1-2 ستاره های دنباله دار 27
  2-3-1-3 لکه های خورشیدی 27
  2-3-1-4 رقص محوری یا تغییر جهت محور 27
  أ
  عنوان صفحه
  2-3-1-5 تغییر در کجی محور 28
  2-3-1-6 خروج مداری 29
  2-3-1-7 مغناطیس زمین 30
  2-3-2 ب) عوامل زمینی 30
  2-3-2-1 تکتونیک صفحه ای 30
  2-3-2-2 کوهزایی 31
  2-3-2-3 فعالیت آتشفشان ها و تغییرات اقلیمی 31
  2-3-3 ج) روابط تعاملی عناصر سیستم های محیطی 33
  2-3-3-1 بازخورد ها و حساسیت ها 34
  2-4 تغییرات اقلیمی وتعادل اب ویخ 34
  2-5 نحوه حدوث تغییرات اقلیمی وسیستم های شکل زا 35
  2-6 تعادل آب و یخ و پیامد های شکل زائی آن 36
  2-7 ائوستاتیسم وایزوستازی یخچالی واثار فرمیک آن 37
  2-8 .سطح آب دریاچه ها و تعادل اب و یخ 38
  2-9 تعادل آب ویخ در خشکی 39
  2-10 ویژگی های فضائی ایران ونقش آن در شکل گیری سیستم های شکل زا 42
  2-11 شواهد دوره های یخچالی در ایران 43
  2-12 سیستم های شکل زای اقلیمی 43
  2-12-1 باد 44
  2-12-2 آب 45
  2-12-3 یخچال 46
  2-12-3-1 تقسیم بندی یخچال ها 48
  2-12-3-1-1 یخچالهای معلق 49
  2-12-3-1-2 یخچال های محدود 49
  2-12-3-1-3 یخچال های دره ای 50
  2-12-3-1-4 یخچال های گوپایی 51
  2-12-3-2 ناحیه های یخچالی 52
  ب

  عنوان صفحه
  2-12-3-3 آثار ژئومورفیک یخچال های دوران های سرد 53
  2-12-3-4 فرسایش یخچالی 53
  2-12-3-5 رسوبات یخچالی 54
  2-13 شیوه های باز سازی و رد یابی تغییرات اقلیمی 56
  فصل سوم: ردیابی اثار یخچالی در کهک
  3-1 رد یابی آثار مورفیک یخچالی 58
  3-2 تعیین خط مرز برف دائمی 62
  3-3 تعیین مرز خط برف دائمی به روش رایت 63
  3-4 باز سازی شرایط دمای گذشته 65
  3-5 باز سازی شرایط رطوبتی محیط در گذشته 71
  3-6 مقایسه شرایط اقلیمی حال وگذشته 75
  3-6-1 انومالی حرارتی 75
  3-6-2 انومالی رطوبتی 77
  3-7 تاثیر سیستم های فرسایشی در توزیع فضائی روستا ها و مزارع 82
  3-8 شناسایی آثار مورفیک یخچالی از طریق عملیات صحرایی 87
  فصل چهارم: کهک کانون گردشگری طبیعی در استان قم
  4-1 محوطه های تفریحی، تاریخی-فرهنگی 90
  4-2 محوطه فسیل شناسی 91
  4-3 محوطه یخچال شناسی 92
  4-4 معادن 93
  4-4-1 موقعیت جغرافیایی و اطلاعات زمین شناسی معادن منگنز 94
  4-4-1-1 اکتشاف و بهره برداری 94
  4-4-1-2 منگنز و کاربرد آن در صنایع 95
  4-5 دریاچه نمک 95
  فصل پنجم: نتیجه گیری
  5-1 نتیجه گیری 98
  ج
  عنوان صفحه
  5-1-1 شواهد ژئومورفیک 99
  5-1-1-1 شواهد شکل شناسی مجازی از خطوط مبزان منحنی در نقشه های توپوگرافی 100
  5-1-1-2 دره های یخچالی 100
  5-1-1-3 بازسازی شرایط اقلیمی گذشته به روش رایت 100
  5-1-2 شواهد اقلیمی 100
  منابع و مآخذ 101
  چکیده :
  چکیده با توجه به اینکه تحولات اقلیمی به خصوص تحولات اقلیمی دوران چهارم از نوسانات زیادی برخوردار بوده و همواره چهره زمین را دستخوش تغییر کرده است، شناسایی و ردیابی آثار این تحولات مقوله ای مهم برای ژئومورفولوژیست ها محسوب می شود. یکی از مهم ترین شواهد تغییرات و تحولات اقلیمی دوران چهارم ، وجود باقیمانده هایی از آثار یخچال های این دوره در مناطق مرتفع کوهستانی است. در این رساله ، هدف شناسایی و ردیابی آثار یخچالی ، تعیین محل خط تعادل آب ویخ و بررسی تاثیر این عوامل بر چگونگی پراکندگی سکونتگاههای روستایی در منطقه کوهستانی ومرتفع کهک وبا تمرکز بر حوضه آبریز رود بیدهندمی باشد. به منظور دستیابی به این اهداف ، ابتدا به جمع آوری آمار ایستگاههای سینوپتیک شهرهای اطراف منطقه مورد مطالعه مبادرت شد. برای بازسازی شرایط اقلیمی گذشته ،لازم بود تا شرایط امروزی حاکم بر منطقه مشخص می شد تا از طریق آن به بازسازی وضعیت اقلیمی گذشته می پرداختیم . به این منظور نقشه های بارش ودمای زمان حال منطقه ترسیم شد. سپس باشناسایی سیرکهای یخچالی بر روی نقشه ، خط مرز برف دائمی به روش رایت درارتفاع 2672 متری مشخص گردید وبا شناسایی خط برف دائمی و استفاده از آمارهای بلند مدت بارش ودمای ایستگاههای سینوپتیک شهرهای اطراف ضمن شناسایی آثار یخچالی دوران چهارم ، با روش های معمول ژئومورفولوژی به بازسازی شرایط محیطی در سردترین فاز یخچالی پرداخته شد. ابتدا از طریق میانگین دمای زمان حال ، ارتفاع خط مرز برف دائمی و ارتفاع منطقه مورد مطالعه ، دمای حاکم در دوران تسلط یخچالها مورد محاسبه قرار گرفت ونقشه دمای زمان گذشته ترسیم شد. با دستیابی به دمای گذشته ، امکان بازسازی شرایط رطوبتی منطقه در دوران کواترنر فراهم گردید. با توجه به اصل ثابت بودن رابطه دما وبارش در زمانهای مختلف ، با برقراری ارتباط بین دمای گذشته وبارش زمان حال موفق به دستیابی به بارش گذشته شدیم ونقشه بارش منطقه در دوره های سرد تهیه شد. در این پژوهش رابطه تعادل آب و یخ منطقه نیز مورد بررسی قرار گرفت. باتوجه به پشت به آفتاب بودن منطقه مورد مطالعه وقرار گرفتن آن بر دامنه های شمالی کوهستان ودریافت ناچیز انرژی خورشیدی وبرودت حاکم ناشی از آن ، زبانه های یخی تا حد زیادی به پایین می آمده و تا ارتفاع 1520متری امکان نفوذ می یافته اند واین ارتفاع نقطه آبذوبان منطقه را مشخص می کند. بر این اساس در حوضه مورد مطالعه ، در عصر حاکمیت یخچالها میزان دمای متوسط سالیانه 9 درجه سانتی گراد سردتر از امروز بوده و میزان بارش 5/1 برابرزمان حال بوده است . این شرایط زمینه را برای فعالیت یخچال ها فراهم می کرده وبارش قابل توجه منطقه این یخچال ها را تغذیه وبرودت حاکم دوام آنها را تضمین می نموده است. همچنین با توجه به شواهد ژئومورفیک مانند سیرک های یخچالی و دره های یخچالی وجود آثار یخچالی در این حوضه به اثبات رسیده است. نتایج این پژوهش به اثبات آثار یخچالی ، تغییرات اقلیمی گسترده وتفاوت شرایط آب وهوایی گذشته وحال در منطقه منجر شد . کلید واژه ها: خط مرز برف دائمی، سیرک یخچالی، دره یخچالی، تغییرات اقلیمی.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Concerning the fact that climatic changes especially climatic changes of fourth periods have possessed much variations and it has always changed ground form tracing and recognizing remains of there changes is important category for geomorphologists .One of the most important evidences of climatic changes of fourth periods is existence of the rest of glaciers remains of this period on mountainous high regions. In this thesis we are going to recognize glacial remains determine the place of balance line of water and study the effect of these factors on dispersal circumstance of country settlements on mountainous and high region of Kahak and with focusing on water-shed basin of Bid hend river. In order to access to these goals at first it was embarked on gatheriry statistics of Sinoptic stations of cities which were around the region. For reconstruction of past climate , it was necessary to determine present conditions of region until through it we turn to reconstruction of past climate. For this order rain and present temperature maps of the region were drown. Then by recognition of glacial cirques on the map permanent snow line was determined by write method at 2672 m elevation and by recognition of permanent snow line and using of long terms statistics rain and temperature of Sinoptic stations of around cities along with recognition of glacial remains of fourth periods. With ordinary methods of geomorphology it was turned to reconstruction of environment conditions at the coldest glacial phase. At first through present temperature average the elevation of permanent snow line and elevation of region studied current temperature was accounted at the times of glaciers dominance and past temperature map was drown. By access to past temperature, the restruction possibility of moisture conditions of region were provided at Quaterner times. Concerning the rule of being stable the relation of temperature and rain in different times with making relation between past temperature and present rain we succeeded to access to past rain and the rain map of region was prepared at cold times. In this research the balance relation of water and ice was studied. Concerning the fact that the region studied was back against the sun and placing it on the northern foot of mountain and slight receiving of sun energy and resultant cold from it ice tongues were being come down and could penetrate to 1520 m elevation and this high determines melt ice line of region. According to these at basin studied in glacier dominance age measure of annual average temperature was been 9?C colder than today and rainfall 1/5 as much as present time . This conditions was being paved the way for activity of glacier and fed these glaciers with considerable rain of region and governing cold guaranteed their strength. Also concerning geomorphic evidences such as glacial cirques and glacial vallies, the existence of glacial remains is proved in this basin .The consequences of this research were led to proving glacial remains, climatic changes and difference and present weather conditions. Keywords: Permanent snow line , Glacial cirques , Glacial valley , Climatic changes


  کلید واژه ها :
  جغرافیا ?ژدومورفولوژی? ? تغییر آب و هوا ? یخچالها ?جغرافیا? ? سیرک یخچالی ? دره یخچالی ? برف ? کهک ?قم?,Geography (Geomorphology) , Climate change , Glaciers , Glacial cirques , Glacial valley , Snow , Kahak

  1388
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Literature and Humanities Department of Geography M.A. Thesis Natural glacial evidences in Kahak Qom Supervisor: Dr. Mohammad Hosain Ramesht Advisor: Dr. Masoud Moayeri By: GholamReza Rafiee October 2009
  فصل اول :
  فصل دوم :
  فصل سوم :
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :