• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 25 آبان 1398| 3.231.226.211 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اثر اتلاف بر درهم تنیدگی کوانتومی الگوی جینز- کامینگز
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1388
  زبان : Persian
  شماره سند : 6364
  موضوع :فیزیک گرایش اتمی و مولکولی
  پژوهشگر : مریم خضریان
  توصیفگر لاتین : Physics (atomic- moleculor) , Dissipation , Quantum entanglement , Cavity , Quantum cannel , Quantum theory
  توصیفگر فارسی : فیزیک ?اتمی- مولکولی? ? اتلاف ? گره خوردگی کوانتومی ? دوربری ? کاواک ?اتلافی? ? کانال کوانتومی ? نظریه کوانتومی
  دانشکده : دانشکده علوم، گروه فیزیک
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : دکتر سیدجواد اخترشناس
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1388
  شماره رکورد : 6364
  شماره راهنما : PHY2 279
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  فصل اول: مقدمه
  مقدمه 1
  فصل دوم: در هم تنیدگی کوانتومی
  2-1 مفهوم در هم تنیدگی کوانتومی 8
  2-2 معیارهای جدا پذیری 11
  2-2-1 تجزیه اشمیت 11
  2-2-2 معیار ترانهاد پاره ای مثبت 13
  2-3 سنجه های در هم تنیدگی 15
  2-3-1 آنتروپی فون- نویمن 16
  2-3-2 در هم تنیدگی تشکیل 17
  2-3-3 تلاقی 18
  2-3-4 نگاتیویتی 20
  فصل سوم: الگوی جینز – کامینگز کوانتومی
  3-1 بر هم کنش اتم- میدان در الگوی نیمه کلاسیک و هامیلتونی سامانه 23
  3-1-1 الگوی جفتیدگی کمینال 23
  3-1-2 بر هم کنش اتم- میدان در الگوی نیمه کلاسیک 24
  3-1-3 برهم کنش دو قطبی- میدان الکتریکی 26
  3-2 الگوی جینز- کامینگز کوانتومی 27
  3-2-1 تقریب موج چرخان 30
  3-2-2 جواب های الگوی جینز- کامینگز 32
  فصل چهارم: نظریه ی کوانتومی میرایی
  4-1 نظریه ی عام ذخیره سازهای اتلافگر 34
  أ
  عنوان صفحه

  4-2 معادله ی فوکر- پلانک 36
  4-3 معادله ی لانژون 40
  4-4 روش عملگرهای کراس برای حل الگوی جینز-کامینگز اتلافی 46
  فصل پنجم: دینامیک درهم تنیدگی اتم جفت شده با میدان کاواک اتلافی
  5-1 معادله ی اصلی سامانه ی اتم- میدان 50
  5-2 حل معادله ی اصلی 54
  5-2-1 درهم تنیدگی کوانتومی بین اتم و میدان 56
  5-2-2 واهمدوسی 61
  5-3 استفاده از سامانه ی اتم- میدان به عنوان کانال دوربری 63
  5-3-1 دوربری تک کیوبیت 64
  5-3-2 دوربری دو کیوبیت 68
  فصل ششم: دینامیک درهم تنیدگی دو اتم جفت شده با میدان کاواک اتلافی
  6-1 معادله ی اصلی سامانه 74
  6-2 روش حل معادله ی اصلی 78
  6-3 درهم تنیدگی کوانتومی بین دو اتم 81
  6-3-1 حالت c4 = ? c2 82
  6-3-2 حالت c3 = ? c1 86
  6-3-3 حالت c2 = ? c1 87
  6-3-4 حالت c4 = ? c3 88
  6-3-5 حالت c4 = ? c1 89
  6-3-6 حالت c3 = ? c2 90
  6-4 درهم تنیدگی کوانتومی بین اتم و میدان 90

  ب

  عنوان صفحه

  نتیجه گیری 94
  پیوست الف 96
  پیوست ب 98
  کتاب نامه 103
  چکیده :
  چکیده در این رساله، دینامیک درهم تنیدگی کوانتومی و واهمدوسی سامانه ی تک اتم و دو اتم دو ترازی که توسط یک میدان کلاسیک خارجی رانده می شود و با میدان تک مد درون یک کاواک اتلافی به صورت بازآواییده برهم کنش می کند، مورد بررسی قرار می گیرند. حالت اتم- میدان با حالت حاصلضربی اولیه ای که اتم در یک حالت خالص عام و میدان در حالت خلاء قرار گرفته باشد، بررسی می شود. نشان داده شده است که ماتریس چگالی نهایی بطور مؤثر روی فضای C2 ? C2 توصیف می شود، و بنابراین، تلاقی می تواند برای سنجیدن درهم تنیدگی مورد استفاده قرار گیرد. تأثیر اتلاف میدان بر درهم تنیدگی کوانتومی سامانه بررسی شده است. همچنین نقض نامساوی بل- کلوزر- هورن- شیمونی (Bell-CHSH) بین اتم و میدان مطرح می شود و نشان داده می شود که حالت های درهم تنیده ای وجود دارد که برای آن نامساوی Bell-CHSH نقض نمی شود. با استفاده از سامانه ی بالا به عنوان کانال کوانتومی، همچنین دوربری کوانتومی تک کیوبیت عام و حالت درهم تنیده ی دو کیوبیت بررسی می شوند. در حالت اتم- اتم- میدان درهم تنیدگی کوانتومی زیر سامانه های اتم- اتم و اتم- میدان در یک کاواک اتلافی مورد مطالعه قرار می گیرد. حالت اولیه ی این سامانه نیز یک حالت حاصلضربی در نظر گرفته می شود بطوریکه اتم در یک حالت خالص و میدان در حالت خلاء قرار گرفته باشد. در زیر سامانه ی اتم-اتم با استفاده از سنجه ی تلاقی نشان داده شده است که درهم تنیدگی اولیه ی دو اتم نمی تواند افزایش یابد، این درهم تنیدگی به علت وجود اثر واهمدوسی پس از مدتی کاهش خواهد یافت. همچنین در زیر سامانه ی اتم- میدان با استفاده از سنجه ی نگاتیویتی نشان داده می شود که ثابت جفت شدگی اتم و میدان باعث ایجاد درهم تنیدگی بین اتم و میدان خواهد شد ولی پس از مدتی به علت اثر اتلافی میدان این درهم تنیدگی کاهش می یابد. کلیدواژه: اتلاف، تلاقی، درهم تنیدگی کوانتومی، دوربری کوانتومی، کانال کوانتومی، نگاتیویتی و نامساوی بل- کلوزر- هورن- شیمونی.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract In this thesis, we present the entanglement dynamics of the single and two-atom systems strongly driven by a classical field and resonantly coupled to a dissipative cavity-field. In the first part of this thesis we study the case of single-atom coupled to the cavity field. We assume that, initially, the atom is prepared in a general pure state and the field is in a vacuum state. We show that the final density matrix is described effectively on the C2 ? C2 space and therefore the concurrence can be used to evaluate entanglement. The influence of the cavity decay on the quantum entanglement of the system is investigated. We also examine the violation of the Bell-CHSH inequality and show that there exist entangled states for which there is not any Bell-CHSH violation. By considering the above-mentioned system as a quantum channel, we also investigate the quantum teleportation of a general one-qubit and two-qubit states. In the second part of the thesis, we consider the case of two atoms coupled to the cavity field, and study the entanglement of the atom-atom and the atom-field subsystems in a dissipative regime. We assume that the atoms prepared initially in a general pure state and the field is in a vacuum state. By using the concurrence as the entanglement measure, it is shown that the initial entanglement of the pair of atoms cannot be increased. On the other hand, by using the negativity, we show that each atom becomes entangled with the field, but because of the dissipation, this entanglement is suppressed asymptotically. Keywords: Bell-CHSH violation, Concurrence, Dissipative, Negativity, Quantum channel, Quantum entanglement, Teleportation.


  کلید واژه ها :
  فیزیک ?اتمی- مولکولی? ? اتلاف ? گره خوردگی کوانتومی ? دوربری ? کاواک ?اتلافی? ? کانال کوانتومی ? نظریه کوانتومی,Physics (atomic- moleculor) , Dissipation , Quantum entanglement , Cavity , Quantum cannel , Quantum theory

  1388
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Science Department of Physics M. Sc. Thesis Influence of dissipation on quantum entanglement of the Jaynes-Cummings model Supervisor: Dr. S. Javad Akhtarshenas By: Maryam Khezrian September 2009
  فصل اول :
  فصل دوم :
  فصل سوم :
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :