• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  شنبه 25 آبان 1398| 3.231.226.211 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ابرشارگی در گازهای فرمی با تکانه زاویه ای مداری غیر صفر
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1387
  زبان : Persian
  شماره سند : 4714
  موضوع :
  پژوهشگر : مرتضی خادمی پورصمدی
  توصیفگر لاتین : ????? ????? Physics ? Superfluidity ? Condensation ? Magnetic field ? Scattering ? Superfluid Helium ? Wave plasma interaction ? Fermi gas ? Orbital angular mamentum ? Feshbach resonance
  توصیفگر فارسی : فیزیک ( ماده چگال) ◄ 1387 ◄ ابرشارگی ◄ چگالش ◄ میدان مغناطیسی ◄ پراکندگی ◄ هلیم ابرسیال ◄ برهمکنش پلاسمای موجی ◄ گاز فرمی ◄ تکانه زاویه ای مداری
  دانشکده : دانشکده علوم، گروه فیزیک
  مقطع : کارشناسی ارشد فیزیک گرایش ماده چگال

  استاد راهنما : دکتر محمدعلی شاهزمانیان
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1387
  شماره رکورد : 4714
  شماره راهنما : PHY2 215
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: پراکندگی
  پیشگفتار 1
  1-1 تابع موج 1
  1-1-1 هامیلتونی سیستم 1
  1-1-2 تابع موج فضایی 2
  1-2 جا به جایی فاز 6
  1-2-1 جا‌به‌جایی فاز کوچک در انرژی‌های پایین 6
  1-2-2 جابه‌جایی فاز موج برای چاه مربعی در انرژیهای پایین 7
  1-3 دامنه پراکندگی 7
  1-3-1 دامنه پراکندگی با استفاده از تقریب بورن 9
  1-3-2 دامنه پراکنگی با استفاده از عملگر گذار 10
  1-3-3 دامنه پراکندگی با استفاده از جا به جایی فاز 11
  1-3-4 دامنه پراکندگی در انرژی های پایین به ازای جا به جایی های فاز کوچک 12
  1-3-5-4 دامنه پراکندگی با استفاده از ماتریس پراکندگی دو جسمی 12
  1-4 سطح مقطع 14
  1-4-1 محاسبه سطح مقطع کل بر حسب جا به جایی فاز 16
  1-4-2 محاسبه سطح مقطع کل در جا به جایی های فاز کوچک به ازای انرژی های پایین 16
  1-5 نتیجه گیری 16
  فصل دوم: نظریه تعمیم یافته
  پیشگفتار 17
  2-1 بر‌همکنش الکترون ـ شبکه 18
  2-2 برهمکنش الکترون ـ شبکه ـ الکترون ....................................................................................................... 18
  2-3 تشکیل جفت های کوپر 18
  2-4 پایستگی تکانه بر هم کنش الکترون ـ شبکه ـ الکترون 19
  2-5 تابع موج دو الکترون بدون بر هم کنش و دو الکترون با بر هم کنش 20
  2-5-1 تابع موج دو الکترون بدون بر هم کنش 20
  2-5-2 تابع موج دو الکترون با بر هم کنش 20
  عنوان صفحه
  2-6 فرضیه میکروسکوپی برای حالت ابررسانایی کوپر در صفر مطلق 21
  2-6-1 دو الکترون فلز در صفر مطلق افزوده شود. 21
  2-6-2 دو الکترون فلز از زیر سطح فرمی برداشته شود. 22
  2-7 تابع موج فضایی دو ذره با بر هم کنش 22
  2-8 تابع موج فضایی یک جفت کوپر 24
  2-9 تابع موج تعمیم یافته BCS 25
  2-10 قطری کردن هامیلتونی میدان ـ میانگین 27
  2-11 بر‌همکنش دو الکترون در تشکیل جفت کوپر 30
  2-12 گاف انرژی به ازای حالت های فرد 32
  2-13 گاف انرژی به ازای حالت های زوج 33
  2-14 نظریه BCS در دماهای غیر صفر 34
  2-15 بحث و نتیجه گیری 36
  فصل سوم: ابرشاره
  پیشگفتار 37
  3-1 ویژگیهای هلیوم 38
  3-2 تاریخچه هلیوم 39
  3-3 کاربرد هلیوم 40
  3-4 حالت‌های جامد و مایع 42
  3-5 ایزوتوپ‌های هلیوم 42
  3-6 هلیوم -4 43
  3-6-1 مایع هلیوم ـ I 43
  3-6-2 مایع هلیوم ـ II 43
  3-6-2- 1 مدل دو شاره ای 44
  3-6-2- 2 طرح دو آزمایش 45
  3-6-2- 3 رسانش گرمایی هلیوم ـ II 46
  3-6-2- 4 اَبَرتراوه 47
  3-6-2-5 آبفشان هلیوم 47
  3-6-2- 6 انتقال گرما و جرم در HeII 48
  عنوان صفحه
  3-7 هلیوم ـ 3 48
  3-8 تابع موج کل جفت کوپر 49
  3-8-1 تابع موج کل جفت در حالت موج 50
  3-9 نظریه جفت شدگی بر هم کنش ضعیف 53
  3-10 فضای پارامتری 54
  3-11 افت و خیز اسپینی 55
  3-12 نظریه جفت شدگی بر‌همکنش قوی 55
  3-13 حالت (فاز ) 62
  3-14 حالت ( فاز ) 63
  3-15 فاز 64
  3-16 نتیجه گیری 65
  فصل چهارم: گاف انرژی و حالت زمینه ابرشاره با استفاده پتانسیل نوزیرز و اشمیت ـ رینک در دمای
  پیشگفتار 67
  4-1 به دام اندازی و سرمایش اتم ها 68
  4-2 دام مغناطو ـ اپتیکی 69
  4-3 سرمایش تبخیری 70
  4-4 پراکندگی بین حالت های مختلف 71
  4-5 تشدید فشباخ 72
  4-6 چگالش تشدیدی جفت اتم های فرمیونی و عبور 73
  4-7 استفاده از پتانسیل نوزیرز و اشمیت ـ رینک 75
  4-8 دامنه پراکندگی پاره موج ام به کمک پتانسیل نوزیرز و اشمیت ـ رینک 76
  4-8-1 دامنه پراکندگی پاره موج به ازای به کمک پتانسیل نوزیرز و اشمیت ـ رینک 78
  4-8-1-1 برد موثر در تشدید فشباخ به ازای 79
  4-8-2 دامنه پراکندگی پاره موج به ازای به کمک پتانسیل نوزیرز و اشمیت ـ رینک 79
  4-8-2-1 برد مؤثر در تشدید فشباخ به ازای 81
  4-8-3 دامنه پراکندگی پاره موجب به ازای به کمک پتانسیل نوزیرز و اشمیت ـ رینک 81
  عنوان صفحه
  4-8-3-1 برد مؤثر در تشدید فشباخ به ازای 83
  4-9 انرژی سیستم 83
  4-9-1 انرژی سیستم در زیر دمای گذار 84
  4-10 محاسبه تعداد در زیر دمای گذار 85
  4-11 گاف انرژی 85
  4-12 محاسبه تعداد در زیر دمای گذار بر حسب ضریب 86
  4-12-1 محاسبه تعداد به ازای 86
  4-12-1-1 محاسبه ضریب بر حسب نزدیک تشدید 87
  4-12-2 محاسبه تعداد به ازای 87
  4-12-2-1 محاسبه ضریب بر حسب نزدیک تشدید 87
  4-12-3 محاسبه تعداد به ازای 88
  4-12-3-1 محاسبه ضریب بر حسب نزدیک تشدید 88
  4ـ13 محاسبه جمله 89
  4-13-1 محاسبه جمله به ازای 89
  4-13-2 محاسبه جمله به ازای 89
  4-13- 3 محاسبه جمله به ازای 89
  4-14 محاسبه به ازای ها مختلف 90
  4-14-1 محاسبه به ازای 90
  4-14-2 محاسبه به ازای 90
  4-14-3 محاسبه به ازای 90
  4-15 محاسبه جمله به ازای های مختلف 91
  4-15-1 محاسبه به ازای 91
  4-15-2 محاسبه به ازای 91
  4-15-2 محاسبه به ازای 92
  عنوان صفحه
  4-16 محاسبه جمله در زیر دمای گذار 92
  4-16-1 محاسبه جمله 93
  4-16-2 محاسبه جمله 94
  4-16-3 محاسبه جمله 95
  4-17 محاسبه جملات ، و به ازای 95
  4-18 محاسبه جملات ، و به ازای 96
  4-19 محاسبه جملات ، و به ازای 96
  4-20 بحث و نتیجه گیری 97  چکیده :
  چکیده شواهد قابل ملاحظه‌ای برای شکل گیری چگالش جفت فرمیونی وجود دارد. نکته جالب توجه در مورد چگالش این جفت‌ها وجود ناحیه‌ای با بر هم کنش قوی است که در آن سیستم گازی خواص کلی جالبی از خود نشان می ‌دهد. این ناحیه، تشدید فشباخ نام دارد که میتوان با روش تنظیم میدان مغناطیسی بدان دست یافت. در حالی که آزمایش‌های متعددی بر روی تشدیدهای فشباخ پراکندگی موج تمرکز یافته‌اند تشدیدهای با تکانه زاویه‌ای مداری غیر صفر به وجود آمده‌اند. اخیراً دلیلی بر وجود مولکول‌ها در حالت موج با عبور گاز فرمی از میان تشدید فشباخ و همچنین عبور برای مولکول گزارش شده است. ابرشارگی در گازهای فرمی با تکانه‌ زاویه‌ای مداری در ارتباط است. از آنجا که بر‌همکنش در تشدید فشباخ قوی است جفت شدگی را نزدیک تشدید فشباخ در نظر میگیریم. هدف،‌ تعیین ساختار حالت زمینه و وجود رفتار کلی در مورد اینگونه سیستم‌ است. به عنوان گام نخست، در این پژ‍وهش به طور خاص ابرشارگی در بررسی میشود. در مورد جفت شدگی موج ، ساختار زمینه با استفاده از نظریه میدان ـ ‌میانگین تعیین میشود. به ازای جفت شدگیهای پاسخ تحلیلی مسأله در برای تعیین ساختار زمینه با استفاده از یک مدل پتانسیل ـ که دامنه پراکندگی دو جسمی را ایجاد می کند ـ به دست میآید. نتایج این پژوهش به ازای های مختلف عبارتند از: 1ـ ملاک تعیین ساختار حالت زمینه ابرشاره ، وجود گاف انرژی با کمترین افت و خیز زاویه‌‌ای است. 2ـ حالت‌های جفت شدگی موج و به ترتیب حالت های و فرومغناطیس مداری می باشند.3- در جفت شدگی موج یک تبهگنی بین و حالت (به اصطلاح «چرخشی» ) وجود دارد. کلید واژه: ابرشارگی، دامنه پراکندگی، تشدید فشباخ، گاز فرمی، تکانه زاویه‌ای مداری

  چکیده انگلیسی :
  Abstract There is considerable evidence for formation of condensation of fermion pairs. It is remarkable that, these condensations is that they are found in the strongly interacting region in which the system exhibits many interesting universal properties. This region, which is called Feshbach resonance can be accessed by the magnetic field tuning method. While most experiments on Feshbach resonance focus on s-wave scattering, there are Feshbach resonance with nonzero orbital angular momentum. Recently it has been reported evidence of p-wave molecules condensation by sweeping a Fermi of through a p-wave resonance. There is also a BCS-BEC crossover for molecule. Fermi gas superfluidity is related to the orbital angular momentum. We consider pairing near a scattering resonance where interaction between particle is much strong. Our goal is determination of the ground state structure and the possible existence of universal superfluid behavior in these systems. As a first step, we focus on . In the case of s-wave resonance, it has been shown that mean field theory is valid at . Using a model potential that reproduces the exact two – body scattering amplitude, we have found analytic solutions of the BCS problem for all pairing at . The results of this research are as follows:1-The criterion for determination of the ground state structure of an superfluid is that the energy gap must have minimum angular fluctuation. 2- for p- and f-wave pairing, the suitble pairing states are and , respectively, which are orbital ferromagnets. 3- For d- wave pairing, there is a degeneracy between and ( so –called " cyclic" state). Key words: superfluidity, scattering amplitude, Feshbach resonance, Fermi gas, orbital angular momentum


  کلید واژه ها :
  فیزیک ( ماده چگال) ◄ 1387 ◄ ابرشارگی ◄ چگالش ◄ میدان مغناطیسی ◄ پراکندگی ◄ هلیم ابرسیال ◄ برهمکنش پلاسمای موجی ◄ گاز فرمی ◄ تکانه زاویه ای مداری,تشدید فشباخ Physics ◄ Superfluidity ◄ Condensation ◄ Magnetic field ◄ Scattering ◄ Superfluid Helium ◄ Wave pl

  شهریور1387
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Science Department of Physics M. Sc. Thesis Superfluidity in Fermi gases with nonzero orbital angular momentum Supervisor: Dr. Mohammad Ali Shahzamanian Advisor: Dr. Heshmatollah Yavari By: Seyyed Morteza Khademypour Samady September 2008
  فصل اول :
  فصل دوم :
  فصل سوم :
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :