• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  آلومتری در ژئومورفولوژی
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1391
  زبان : Persian
  شماره سند : 10063
  موضوع :جغرافیا گرایش ژئومورفولوژی
  پژوهشگر : لیلا گلی مختاری
  توصیفگر لاتین : Geomorphology ? allometry ? formative systems ? drainage basin ? scale
  توصیفگر فارسی : زمین ریخت شناسی ◄ آلومتری ◄ سیستم های مشکل زا ◄ حوصه آبریز ◄ مقیاس
  دانشکده : دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی
  مقطع : دکتری

  استاد راهنما : محمدحسین رامشت
  استاد مشاور : ایان اوانز
  سال دفاع : 1391
  شماره رکورد : 10063
  شماره راهنما : GEOG3 110
  فهرست : فهرست مطالب

  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات
  1-1 مقدمه 1
  1-2 طرح مسأله 2
  1-3 پیشینه و سابقه تحقیق 4
  1-4- اهداف 10
  1-5 تدوین فرضیه 10
  1-6 روش و فرایند تحقیق 10

  فصل دوم: بنیان های نظری تحقیق
  2-1 تغییر و مفهوم آن در ژئومورفولوژی 12
  2-1-1 انواع تغییر در ژئومورفولوژی 13
  2-2 سیستم 16
  2-2-1 آستانه و حساسیت 17
  2-2-2 تعادل 18
  2-3 زمان 20
  2-3-1 مفهوم زمان در ژئومورفولوژی 21
  2-3-2 طبقه بندی زمان در ژئومورفولوژی 22
  2-4 مقیاس 25
  2-5 نظریه ارگودیسیتی 30
  2-6 نظریه آلومتری (نسبتهای هویت زا) و مفهوم آن 31
  2-6-1 آلومتری دینامیک و استاتیک 35
  2-6-2 ایزومتری 35
  2-6-3 نمونه هایی از آلومتری در ژئومورفولوژی 36  عنوان صفحه
  فصل سوم: سیستم های شکل زای ایران و نسبتهای هویت زا41
  3-1 اقلیم اختری 42
  3-2 سیستم های شکل زا 42
  3-3 سیستم ژئومورفیک 43
  3-4 طبقه بندی ایران بر اساس سیستم های شکل زا 44
  3-4-1 سیستم شکل زای رطوبتی 45
  3-4-2 سیستم شکل زای برودتی 46
  3-4-3 سیستم شکل زای حرارتی 47
  3-4-4 سیستم شکل زای حرارتی - رطوبتی 48
  3-5 انتخاب 40 حوضه در سیستم های شکل زایی ایران 48
  3-5-1 داده ها و دقت آنها 49

  فصل چهارم: تغییرات هندسه ارضی و نسبتهای هویت زا (آلومتری) 56
  4-1 طراحی ونحوه پیاده سازی مدل میکرو 58
  4-1-1 تجهیزات مورد استفاده در ساخت مدل 58
  4-2 ویژگی های مدل 61
  4-3 مدل متحرک 62
  4-3-1 مراحل تحول در حوضه های متحرک 62
  4-4 مدل غیر متحرک 63
  4-4-1 مراحل مختلف تحول در حوضه غیر متحرک 63
  4-5 سازوکار پایش دیجیتالی تغییرات مدل و ویژگی های تصاویر 63
  4-6 فتوگرامتری و استخراج مدل رقومی ارتفاع 64
  4-6-1 دقت داده ها 69
  4-6-2 پردازشهای مربوط به مدل رقومی ارتفاع 70
  4-6-3 بررسی روابط آلومتریک بین پارامترهای انتخابی در حوضه های آزمایشی 71
  4-7 حوضه های طبیعی 72

  عنوان صفحه
  4-7-1 بررسی روابط آلومتریک بین پارامترهای انتخابی در حوضه های طبیعی 74
  4-8 بررسی رابطه بین سطوح در یک حوضه آبریز مینیاتوری 77
  4-8-1 مراحل رشد سطوح در حوضه مینیاتوری 78

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پرسش های بنیادین
  5-1 آزمون فرضیات پژوهش 81
  5-1-1 فرض اول 82
  5-1-1-1 بررسی اثر تکتونیک بر روابط آلومتری در حوضه های آزمایشی 84
  5-1-2 فرض دوم 89
  5-2 نتایج 91
  5-3 سایر نتایج حاصل از پژوهش و پیشنهادات 93
  منابع 95  چکیده :
  چکیده تحقیق حاضر با ماهیت بنیادی تلاش می کند مفهوم آلومتری را به عنوان شاخصی کار آمد به منظور استفاده در ارزیابی های ژئومورفیک معرفی نماید. مفهوم آلومتری سال هاست که توسط زیست شناسان مورد استفاده قرار می گیرد. این مفهوم در زیست شناسی به مطالعه میزان نسبی تغییر در دو جزء از یک سیستم اطلاق میشود و این نسبت همواره کسری ثابتی از میزان رشد نسبی کل آن سیستم است و مقدار آن توسط یک تابع نمایی بیان می شود. با توجه به علاقه روز افزون ژئومورفولوژیست ها به قرار دادن فرم و فرایندهای ژئومورفیک در یک چهارچوب تئوری، تحلیل آلومتریک می تواند گزینه مناسبی برای این منظور باشد. بحث جدید ژئوآلومتری از نظر معرفت شناسی و تولید دانش اهمیت خاص دارد و نتایج حاصل از این مطالعه می تواند منجر به ابداع روشهای جدید در ارزیابی سیستمهای ژئومورفیک در مقیاسهای مناسب و بررسی عملکرد آنها در گذشته و حال شود. این رساله حاصل یک تحلیل مفهومی از متون آلومتری و متکی به یک آزمون تجربی است. همچنین به منظور بررسی موضوعات وسیعتری از مقیاس گذاری آلومتریک در حوضه¬های آبریز به عنوان واحدهای مطالعاتی در ژئومورفولوژی، درک ارتباط بین مساحت حوضه و طول رودخانه اصلی در 40 حوضه ایران (در چهارچوب قانون هک), تمرکز اصلی بخشی از این مطالعه بوده است و نتایج حاصله نشان می دهد: ژئوآلومتری در مجموعه های ژئومورفیک مانند حوضه های آبریز می تواند تعریف کننده حالت های مختلف شاخص در آن سیستم ها نظیر حالت تعادل و یا معرف مفاهیمی چون آستانه و .. باشد و هر عاملی که سبب دور شدن حوضه از حالت تعادل شود در ابتدا با اثرگذاری بر روابط آلومتریک, آن¬ها را دچار اختلال کرده و پس از بر هم خوردن این نسبتها و روابط, حوضه از حالت تعادل خارج می¬شود. همچنین, معادلات آلومتریک می¬توانند به عنوان یکی از ابزارهای مهم در پیش¬بینی وضعیت تحول حوضه¬های آبریز و عوارض ژئومورفیک مورد استفاده قرار گیرند. مدلهای آلومتریک از جمله ترفندهای مؤثر در حذف داده های طبیعی و بیان واقعیت ها با نسبتهای رقومی هستند که می توانند به خوبی تغییرات زمانی را نشان دهد. ژئوآلومتری روشی برای توصیف ارتباط متقابل بین متغیرها است و دیدی فراتر از نظریه عمومی سیستم‌ها ارائه میدهد. این رساله, علاوه بر بررسی و مقایسه روابط تناسبی در حوضه های آزمایشی و حوضه های طبیعی, چهارچوبهای مفهومی و معنایی جدیدی را برای تحلیل شرایط حوضه¬های آبریز معرفی نموده است. واژگان کلیدی: آلومتری, مقیاس, ارگودیسیتی, حوضه¬های آزمایشی, قانون هک.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract The present study with fundamental nature, tries to introduce the concept of allometry as an efficient tool in geomorphological assessments. The concept of allometry has been used by biologists for many years and is defined as the study of the rate of relative change of two parts of a system or study of the change in proportion of various parts of a system as a consequence of growth and is expressed by allometric (power law) equations. Due to geomorphologists growing interest to put geomorphological form and process in a theoretical framework, allometric analysis could be an excellent option. The concept of geoallometry as a newly developed subject is important in epistemology and knowledge production. The results of this study could lead to new approaches in geomorphic systems evaluations in proper scales in past and future. This thesis is resulted from a conceptual analysis of allometric literatures and relies on an experimental test. Also, relations between basin area and main river length (under Hack’s law) in 40 basins in different formative systems of Iran was the main focus in another part of the study. The results of this study, show that formative systems have significant effects on allometric relations and also indicate that geoallometry in geomorphic systems such as drainage basins can define different concepts like equilibrium or thresholds. Based on this allometric relations, evolution in geomorphic features and basins could be predicted. Geoallometry as a method for describing interrelations between variables, gives an insight over than general system theory. This thesis besides assessment and comparing proportional relations in drainage and experimental basins, introduce new conceptual frameworks for analyzing of drainage basins conditions. Key words Allometry, Scale, Ergodicity, Experimental Basins, Hack’s Law


  کلید واژه ها :
  زمین ریخت شناسی ◄ آلومتری ◄ سیستم های مشکل زا ◄ حوصه آبریز ◄ مقیاس,Geomorphology ◄ allometry ◄ formative systems ◄ drainage basin ◄ scale

  1391
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Geographical Science and Planning Department of Physical Geography PhD. Thesis Allometry in Geomorphology Supervisor: Dr. Mohammad Hossein Ramesht Advisor: Dr. Ian S. Evans By: Leila Goli Mokhtari March 2013
  فصل اول : 1-11
  فصل دوم : 12-40
  فصل سوم : 41-55
  فصل چهارم : 56-80
  فصل پنجم : 81-102
  فصل ششم :