• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  ارتباط نفس و بدن از دیدگاه ابن سینا ﴿ با تاکید بر آراء فلسفی-طبی ابن سینا﴾
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1389
  زبان : Persian
  شماره سند : 7642
  موضوع :الهیات-فلسفه و کلام اسلامی
  پژوهشگر : وحیده حداد
  توصیفگر لاتین : Soul ? Body ? Medicine ? Philosophy
  توصیفگر فارسی : نفس ◄ بدن ◄ طب ◄ فلسفه ◄ ابن سینا، حسین بن عبدالله ◄ نفس ناطقه
  دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه الهیات
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : فروغ السادات رحیم پور
  استاد مشاور : جعفر شانظری
  سال دفاع : 1389
  شماره رکورد : 7642
  شماره راهنما : THE2 117
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات
  1-1- ابن سینا، طبیب برجسته ..........................................................................................................................................1
  1-2- قانون مشهور ترین کتاب طبی شیخ الرئیس .........................................................................................................3
  1-3- تعریف علم طب و اساس این علم ............................................................................................................................3
  1-4- عقاید و آراء طبی ابن سینا .......................................................................................................................................4
  ۱-5- تبیین مسأله پژوهشی و اهمیت آن ........................................................................................................................6
  1-6- اهداف .............................................................................................................................................................................7
  1-7- فرضیات و پرسشها ......................................................................................................................................................7
  1-8- روش تحقیق و مراحل آن .........................................................................................................................................7
  1-9- پیشینه تحقیق ............................................................................................................................................................7
  فصل دوم: مباحثی پیرامون نفس
  2-1- تعریف نفس ..................................................................................................................................................................9
  2-2- اثبات نفس .................................................................................................................................................................10
  2-3- جوهریت نفس ...........................................................................................................................................................11
  2-4- تجرد نفس ................................................................................................................................................................11
  2-5- حدوث نفس .............................................................................................................................................................12
  2-6- نحوه تعلق و پیوند میان نفس و بدن ...................................................................................................................14
  2-7- روح بخاری واسطه پیوند نفس و بدن ..................................................................................................................15
  2-8- تعریف آلت و ابزار( فعل نفس) ..............................................................................................................................18
  2-9- قوا و فروع نفس..........................................................................................................................................................19
  2-10- قوای نفس ناطقه ..................................................................................................................................................24
  2-11- قوامتعددند ..............................................................................................................................................................26
  2-12- بقاء نفس .................................................................................................................................................................27
  فصل سوم: ارتباط نفس و بدن در بدو حدوث29
  3-1- آغاز ارتباط نفس و بدن ..........................................................................................................................................30
  فصل چهارم: ارتباط نفس و بدن در طول حیات
  4-1- مزاج و رابطه آن با نفس و بدن .............................................................................................................................34
  4-2- فعل و انفعالات نفس حیوانی .................................................................................................................................36
  4-3- فعل و انفعالات نفس ناطقه ...................................................................................................................................49
  4-4- نبض آینه جسم و روح انسان ................................................................................................................................58
  پی نوشت ها ..........................................................................................................................................................................61
  نتیجه گیری ..........................................................................................................................................................................63
  منابع ومآخذ ..........................................................................................................................................................................64

  چکیده :
  چکیده ابن سینا در کتب و آثار خود به کرات به وجود ارتباط نفس و بدن با یکدیگر اشاره کرده است. و از آن جا که علاوه بر فیلسوف، طبیب حاذقی هم بوده، نه تنها در کتب فلسفی خود، بلکه در کتب طبی اش نیز به نحوی بسیار دقیق به ذکر اقسام ارتباطات موجود میان نفس به عنوان امری مجرد و بدن به عنوان امری مادی پرداخته است. شیخ الرئیس معتقد است نفس ناطقه قوایی دارد که این قوا دارای آلاتی هستند؛ و اگر چه نفس را مجرد می داند ولی در عین حال تأکید می کند که برای انجام فعل، احتیاج به این آلات مادی و بدنی دارد. این طبیب حاذق معتقد است زمانی که مزاج مستعد، آماده دریافت نفس ناطقه از واهب الصور شد، این زمان، آغازین لحظه یا به عبارتی نقطه شروع ارتباط نفس و بدن با یکدیگر است. وی قائل به سیزده مزاج مختلف برای انسان هاست و با توجه به مزاج خاص هر فرد، نحوه ای خاص از رفتار و حالات نفسانی از وی سر می زند. از دیدگاه وی ارتباط نفس و بدن در طول حیات دنیوی به نحو ملموس تری قابل تبین است. وی تأکید می کند که هر یک از افعال انسان چه افعالی که از زمره تحریکات اند و چه آن هایی که از زمره مدرکات (ظاهر – باطن) اند با افعال دیگر و با نفس ارتباطات متقابل دارند. به عنوان مثال در زمینه ارتباط قوه سامعه به عنوان یکی از قوای ظاهری با نفس شیخ الرئیس معتقد است که استماع آواز روحانی که از طریق این قوه حاصل می شود، می تواند بر نفس اثر گذارد و حتی موجب تقویت آن گردد و یا در زمینه قوه متخیله به عنوان یکی از قوای باطن بر این عقیده است که بیشترین فعالیت این قوه موقع خواب است و از این رهگذر شیخ قوه متخیله را با پدیده خواب مرتبط دانسته و قائل به تأثیر و تأثرات (جسمی و روحی) فراوانی در این زمینه گشته است. واژگان کلیدی: نفس، بدن، رابطه، طب، ابن سینا.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Ave-sina mentioned the present relationships between soul and body in his books and works repetitiously. He as a philosopher and a skillful physician investigated different kinds of relationships between soul as an immaterial phenomenon and body as a material one not only in his philosophical books but also in his medical books. Ave-sina believed that soul has a potential and it possesses some instruments. Although he believed the soul is immaterial, he emphasized that soul needs material instruments to act. This skillful physician believed when temperament is prepared to receive soul from giver forms, this time is the starting moment or in another word the starting point of the relationship between the soul and the body. He believed in thirteen temperaments for human and considering special temperament for each person. Therefore special manners and spiritual moods will be appeared in each person. In his point of view, the relationship between soul and body can be surveyed better during worldly life. He emphasized that there is a mutual relationship between soul and other human acts; whether stimulus acts or realization ones (external- internal). For example, the relationship of hearing as one of the external potentials with soul, he believed that hearing is a religious song and the product of this potential can affect on soul and even can cause fortification. He also believed that fancy as one of the internal potential, the maximum activity of this potential is during sleeping time and in this way he considered fancy as one of the internal potentials with sleeping phenomenon which has abundant effects and regrets (material- spiritual). Keywords: Soul, Body, Relationship, Medicine, Ave-sina.


  کلید واژه ها :
  نفس ◄ بدن ◄ طب ◄ فلسفه ◄ ابن سینا، حسین بن عبدالله ◄ نفس ناطقه,Soul ◄ Body ◄ Medicine ◄ Philosophy

  1389
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Literature& Humanities Department of Theology M. A. Thesis The relationship between Soule and body in the point of Ave-sina Ave-sina,s philosophy-medicine views) with emphasis on) Supervisor: Dr. Froghosadat Rahimpour Advisor: Dr. Jaafar Shanazari By: Vahideh Haddad March 2011
  فصل اول : 1-8
  فصل دوم : 9-28
  فصل سوم : 29-33
  فصل چهارم : 34-68
  فصل پنجم :
  فصل ششم :