• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اتحاد اسلامی و تبری: وفاق یا تعارض ﴿با تأکید بر دیدگاه شیعه﴾
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1392
  زبان : Persian
  شماره سند : 10283
  موضوع :شیعه شناسی گرایش کلام
  پژوهشگر : آرزو مختاری
  توصیفگر لاتین : the islamic unity ? conformity ? conflict ? tabary ? Quran
  توصیفگر فارسی : اتحاد اسلامی ◄ تعارض ◄ وفاق ◄ تبری ◄ ادله ◄ قرآن ◄ روایات
  دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه معارف اسلامی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : اسماعیل ملکوتی خواه
  استاد مشاور : حسین عزیزی
  سال دفاع : 1392
  شماره رکورد : 10283
  شماره راهنما : THE2 204
  فهرست :
  فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات
  1-1 شرح و بیان مسأله پژوهشی ................................................................................................................................1
  1-2 اهمیت و ارزش موضوع تحقیق............................................................................................................................2
  1-3 پیشینه موضوع تحقیق..........................................................................................................................................2
  1-4 اهداف تحقیق...........................................................................................................................................................3
  1-5 پرسش های تحقیق................................................................................................................................................4
  1-6 روش تحقیق.............................................................................................................................................................4
  فصل دوم: مسأله اتّحاد اسلامی و ادلّه آن
  2-1 مفهوم شناسی اتّحاد اسلامی......................................................................................................................................5
  2-2 فلسفه اتّحاد اسلامی.......................................................................................................................................................6
  2-3 اتّحاد اسلامی در گذر تاریخ..........................................................................................................................................7
  2-4 ادلّه اتّحاد اسلامی........................................................................................................................................................10
  2-4-1 ادلّه قرآنی اتّحاد اسلامی............................................................................................................................11
  2-4-1-1 دعوت به اتّحاد..............................................................................................................................11
  2-4-1-2 نهی از اختلاف و تفرقه................................................................................................................13
  2-4-1-2-1 انواع اختلاف و علل به وجود آمدن آن....................................................................14
  2-4-1-2-2 اختلاف و تفرقه از دیدگاه قرآن.................................................................................17
  2-4-2 ادلّه روایی اتّحاد اسلامی.............................................................................................................................22
  2-5 میزان ارجحیت مسأله وحدت بر سایر آرمان های اسلامی ...............................................................................24
  فصل سوم: مسأله تبرّی و ادلّه آن......29
  عنوان صفحه
  3-1 مفهوم شناسی تبرّی...................................................................................................................................................30
  3- 2 فلسفه تبرّی.................................................................................................................................................................32
  3-3 اختلاف نظر در مصادیق تبرّی..................................................................................................................................33
  3- 4 ادلّه تبرّی.....................................................................................................................................................................34
  3-4-1 ادله قرآنی تبرّی...........................................................................................................................................35
  3-4-1-1 برائت از مشرکان.......................................................................................................................35
  3-4-1-2 برائت از " عدو الله"..................................................................................................................36
  3-4-1-3 برائت از کافران...........................................................................................................................37
  3-4-1-4 برائت از منافقان.........................................................................................................................41
  3-4-1-5 برائت از اهل کتاب....................................................................................................................42
  3-4-1-6 برائت از " من حادّ الله و رسوله" ..........................................................................................44
  3-4-1-7 برائت از " الذین ظلموا"............................................................................................................45
  3-4-1-8 اصل کلی در خصوص تبری.....................................................................................................48
  3-4-1-9جغرافیای سیاسی روابط بین الملل در اسلام.........................................................................48
  3-4-1-10 نتیجه.........................................................................................................................................51
  3-4-2 ادلّه روایی تبرّی...........................................................................................................................................51
  3-4-2-1 روایات مبتنی بر ضرورت و اهمیت مسأله تبرّی در اسلام.................................................52
  3-4-2-2 روایات مبتنی بر کفر مبغضان و دشمنان اهل بیت(ع).....................................................53
  3-4-2-3 روایات مبتنی بر ضرورت پذیرش ولایت اهل بیت(ع)........................................................58
  3-4-2-4 روایات مبتنی بر تکفیر و لعن برخی از صحابه.....................................................................61
  عنوان صفحه
  3-4-2-4-1 روایات ارتداد.........................................................................................................65
  فصل چهارم: رابطه بین ادلّه اتّحاد اسلامی و تبرّی....68
  4-1 تعارض و طرق رفع آن از دیدگاه علم اصول..........................................................................................................69
  4-2 تعارض یا عدم تعارض در ادلّه قرآنی.......................................................................................................................72
  4-3 تعارض یا عدم تعارض روایات مبتنی بر ضرورت مسأله تبرّی در اسلام با مسأله اتّحاد اسلامی................72
  4-4 تعارض یا عدم تعارض روایات مبتنی بر کفر دشمنان اهل بیت(ع)با مسأله اتّحاد اسلامی.........................73
  4-4-1 اهل سنت و مودّت اهل بیت(ع).................................................................................................................74
  4-4-2 شیوه اهل بیت(ع) در برخورد با ناصبیان.................................................................................................76
  4-5 تعارض یا عدم تعارض روایات مبتنی بر ضرورت پذیرش ولایت اهل بیت(ع) با مسأله اتّحاد اسلامی......78
  4-5-1 اخبار "دعائم الاسلام"................................................................................................................................79
  4-5-2 اخبار مبتنی بر عدم صحت یا عدم قبول عبادات اهل سنت..............................................................81
  4-5-2-1 تأثیر ایمان در عمل....................................................................................................................83
  4-5-2-2 تأثیر عمل در ایمان....................................................................................................................87
  4-5-3 اخبار "مطمر"...............................................................................................................................................88
  4-5-3-1 ضالّین............................................................................................................................................93
  4-5-4 اخبار "مرگ جاهلی"..................................................................................................................................96
  4-5-5 شمول گرایی..............................................................................................................................................101
  4-5-6 حدیث افتراق.............................................................................................................................................104
  4-6 تعارض یا عدم تعارض روایات مبتنی بر کفر برخی از صحابه با مسأله اتّحاد اسلامی................................107
  4-6-1 آراء علماء اهل سنت پیرامون مسأله سبّ و لعن صحابه...................................................................107
  عنوان صفحه
  4-6-2 نزاع های فرقه ای در محله کرخ............................................................................................................110
  4-6-3 بررسی اخبار منقصت و منقبت..............................................................................................................114
  4-6-4 بررسی روایات ارتداد..................................................................................................................................119
  4-6-5 بررسی مطاعن شیخین در کتب کلامی...............................................................................................121
  4-6-6 سایر انگیزه های برائت از شیخین........................................................................................................127
  4-6-6-1 مفهوم شناسی سبّ و لعن...................................................128
  4-6-6-2 کاربرد واژه لعن در قرآن.................................................. 129
  4-6-6-3 لعن شیخین.......................................................................131
  4-7 امتناع از طرح مسائل اختلاف برانگیز در سیره ائمه(ع) و نهی از اهانت.......................................................137
  4-8 تقیه..................................................................146
  نتایج و پیشنهادات
  نتایج................................................................................................................................148
  پیشنهادات...............................................................149
  فهرست منابع...150


  چکیده :
  چکیده مسأله اتّحاد اسلامی قرن هاست که از سوی مصلحان دینی، در جهان اسلام مطرح گردیده است، اما این نهضت، متأسفانه با وجود تلاش های مخلصانه و خستگی ناپذیر داعیان آن، هنوز به نتیجه چشمگیری در این باره نائل نگردیده است. علاوه بر کارشکنی ها و دسیسه های قدرت های بیگانه و خارج از جهان اسلام که منافع خویش را همواره در گرو تفرقه و تشتت آراء مسلمین جست و جو کرده اند، می توان ازعدم درک صحیح مسلمین از اصل تبرّی نیز به عنوان یک مانع مؤثر در تحقق این آرمان مقدّس نام برد. این پژوهش برای پاسخ به این پرسش که آیا بین ادلّه اتّحاد اسلامی و ادلّه تبری تعارضی وجود دارد یا خیر، ادله ضرورت اتّحاد اسلامی را در ذیل فصل دوم، مورد بررسی قرار داده و در فصل سوم نیز به بررسی ادلّه مربوط به مسأله تبرّی پرداخته است. نهایتاً در فصل چهارم، تعارض یا عدم تعارض میان این دو فریضه اسلامی و شیوه حلّ تعارض در صورت وجود آن، موضوع بحث قرار گرفته است. تحلیل سندی و محتوایی ادلّه موجود در منابع اصیل دینی و بررسی اقوال صاحب نظران مربوطه، اثبات می کند که اصل تبرّی، آن گونه که در شریعت اسلام، فرض گردیده است، به هیچ وجه منافاتی با مسأله اتّحاد مسلمین نداشته، بلکه اتّحاد مسلمین یا ولاء مثبت، و تبرّی نسبت به دشمنان اسلام یا ولاء منفی، دو روی یک سکه بوده و هدف از هر دو اعتلای امّت اسلام و حفظ کیان مسلمین در مقابل ملت کفر می باشد. با توجه به اولویت مسأله وحدت بر سایر مصالح فردی و اجتماعی به غیر از اصول سه گانه اعتقادی و اساس حکومت اسلامی، دیدگاه اسلام در موارد تعارض یا تزاحم، ترجیح این آرمان بر سایر اهداف و مصالح می باشد. کلیدواژه ها: اتّحاد اسلامی، تبرّی، تعارض، وفاق

  چکیده انگلیسی :
  Abstract This research about "The Islamic Unity And Tabarry ; Conformity Or Conflict" with the purpose to show correct reasonable explanation from the principle of Tabarry and it's relation with the Islamic Unity as the holy desire of Islamic nations has been done in descriptive – analytic way and attributive information collectiny method. At first the research studies reasons of the Islamic Unity's urgency in chapter two and then studies reasons that are related to problem of Tabarry in chapter three. Finally the conflict or not conflict between these two Islamic duties and the way to solve the conflict (If there is) has been studied in chapter four. The documentic – containal analyse of available reasons in original religious resources and studies about connected expert's appreciations proves that the principle of Tabarry has been supposed in religion of Islam never is incompatible whit the problem of Islamic Unity but the Islamic Unity orpositive vla' and Tbarry from the Islam enemies or negative vla' are two sides of a coin and the purpose of both is the Islamic nation's development and retaining the muslims's position against the atheism Considering the priority of the problem of Islamic Unity to other individual and social affairs except the believable trival principles and the Islamic nation' basic the Islam view about conflict or contention is prefering this desire from other purposes and affairs. Kay Words: The Islamic Unity , Tabarry , Conformity , Conflict


  کلید واژه ها :
  اتحاد اسلامی ◄ تعارض ◄ وفاق ◄ تبری ◄ ادله ◄ قرآن ◄ روایات,the islamic unity ◄ conformity ◄ conflict ◄ tabary ◄ Quran

  1392
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Literature and Humanities Department of Islamic Theology M. A. Thesis The Islamic Unity And Tabarry ; Conformity Or Conflict (Relying On Shi'a Apprroach) Supervisor: Dr. Esmail Malakootikhah Advisor: Dr . Hossein Azizi By: Arezoo mokhtari May 2013
  فصل اول : 1-4
  فصل دوم : 5-28
  فصل سوم : 29-67
  فصل چهارم : 68-156
  فصل پنجم :
  فصل ششم :