• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  آیه ی «دابَّةً مِنَ الأرض» در تفاسیر فریقین
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1393
  زبان : Persian
  شماره سند : 13766
  موضوع :شیعه شناسی گرایش کلام
  پژوهشگر : هاجر جوششان
  توصیفگر لاتین : interpretation ? shia ? Sunnite ? Dabbaton men-al-Arz ? Rajat ? Beast of the earth
  توصیفگر فارسی : قرآن ◄ تفاسیر ◄ شیعه ◄ سنی ◄ دابة من الارض ◄ رجعت
  دانشکده : دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی، گروه معارف اسلامی
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : حسین عزیزی
  استاد مشاور : علی غفارزاده
  سال دفاع : 1393
  شماره رکورد : 13766
  شماره راهنما : THE2 323
  فهرست : فهرست مطالب

  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات، تعاریف و مبانی
  1-1-تبیین مسئله پژوهشی و اهمیت آن 1
  1-2-پرسش ها 2
  1-3-پیشینه ی تحقیق 3
  1-4- روش تحقیق 4
  1-5- مفاهیم کلیدی 4
  1-5-1- تفسیر 4
  1-5-2- شیعه 5
  1-5-3 -سُنّی 5
  1-5-4- رجعت 5
  1-5-5- دابة من الارض 5
  1-6- نگاهی به سوره نمل 6
  فصل دوم: دیدگاه مفسران فریقین در تفسیر «وَ إذا وَقَعَ القُولُ عَلیهِم»
  2-1-دیدگاه مفسران شیعه در رابطه با معنای عبارت «وَ إِذَا وَقَعَ الْقَوْ لُ عَلَیهِم» 8
  2-1-1-مرجع ضمیر «عَلَیهِم» در تفاسیر شیعه: 9
  2-1-2- معنای « قول» در عبارت «وَقَعَ القولُ عَلَیهِم» 10
  2-1-3-بررسی معنای "وقع" در عبارت «وقع القول علیهم» 11
  2-1-3-1- حتمی شدن وعدهی الهی 11
  2-1-3-2-نزدیک شدن وعدهی الهی 11
  2-1-3-3-صدور امر خداوند 11
  2-1-4- زمان وقوع قول الهی 12
  2-1-4-1- دیدگاه تفاسیری که آیه ی 83 سوره نمل را مربوط به " رجعت" می دانند 12
  2-1-4-2- دیدگاه تفاسیری که آیه 83 سوره نمل را مربوط به قیامت می دانند 19
  2-1-5-دیدگاه تفاسیر شیعه در تطبیق «وَ إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیهِم»: 20
  2-1-5-1- رجعت 21
  2-1-5-2- قیامت 22
  2-1-5-3- اقوال دیگر 24
  2-2- دیدگاه مفسران اهل سنت در معنای «وَ إِذَا وَقَعَ الْقَوْ لُ عَلَیهِم» 25
  2-2-1- علت اینکه فعل «وقع» به صورت ماضی آمده است 25
  2-2-2- منظوراز «قول» و «وقوع» در عبارت «وإذا وقع القول علیهم» 25
  2-2-3- نظر مفسران اهل سنت در رابطه با مصداق زمان وقوع قول 26
  عنوان صفحه
  2-2-3-1- منظور از حشر در آیهی 83 سوره ی مبارکه ی نمل 27
  2-3- خلاصه و مرور 28
  فصل سوم: دیدگاه مفسران در تفسیر «أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْض‏»
  3-1- دیدگاه مفسران شیعه درتفسیر «أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْض‏» 30
  3-1-1- معنای خروج در «أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْض‏» 31
  3-1-2- مصداق "دابة الارض" 31
  3-1-2-1- علی بن ابی طالب علیه السلام 31
  3-1-2-2- مهدی موعود علیه السلام 34
  3-1-2-4- جانور عجیب الخلقه 38
  3-1-2-5- موجودی مبهم 40
  3-2- دیدگاه مفسران اهل سنت در تفسیر «أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ» 42
  3-2-1- معنای لغوی دابه 42
  3-2-2-ویژگی های ظاهری دابه 42
  3-2-3-نحوه خروج دابه 44
  3-2-4- دابه: علامت قیامت 45
  3-2-5- زمان و مکان و تعداد خروج 45
  3-2-6-آنچه دابه با خود دارد 47
  3-2-7- آنچه دابه انجام می دهد 47
  3-3- خلاصه و مرور 48
  فصل چهارم: دیدگاه مفسران فریقین درتفسیر «تُکَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ کانُوا بِآیاتِنا لا یُوقِنُون‏»
  4-1- دیدگاه مفسران شیعه در تفسیر «تُکَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ کانُوا بِآیاتِنا لا یُوقِنُون‏» 49
  4-1-1- دیدگاه مفسران شیعه در باره قرائت صحیح عبارت «تکلمهم» 49
  4-1-1-1- قرائت «تُکَلِّمُهُمْ » صحیح است 49
  4-1-1-2- هر دو قرائت «تُکَلِّمُهُمْ » و «تَکلِمُهُمْ » می تواندصحیح باشد 50
  4-1-2- دیدگاه مفسران شیعه در باره گوینده «أن الناس کانو بأیاتنا لا یوقنون » 50
  4-1-2-1- نظر مفسرانی که «أن الناس کانو بایاتنا لا یوقنون» را قول خداوند می دانند 50
  4-1-2-2- نظر مفسرانی که «أن الناس کانو بأیاتنا لا یوقنون » را کلام دابه می دانند 51
  4- 1- 3- دیدگاه مفسران شیعه در باره معنی «آیاتنا » 53
  4-1-3-1- «آیاتنا» مربوط به دابه است 53
  4-1-3-2- «آیاتنا » نشانه های خداوند است 53
  4-1-3-3-«آیاتنا» ائمه (ع) هستند 53
  4-2- دیدگاه مفسران اهل سنت در تفسیر «تُکَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ کانُوا بِآیاتِنا لا یُوقِنُون‏» 54
  عنوان صفحه
  4-2-1- دیدگاه مفسران اهل سنت در باره قرائت صحیح عبارت «تکلمهم» 54
  4-2-1-1- قرائت «تُکَلِّمُهُمْ » صحیح است 54
  4-2-1-2- قرائت «تَکلمُهُمْ » صحیح است 54
  4-2-1-3- هر دو قرائت «تُکَلِّمُهُمْ » و «تَکلِمُهُمْ » می تواند صحیح باشد 55
  4- 2- 2- دیدگاه مفسران اهل سنت در باره معنی «آیاتنا » 55
  4-2-2-1- دیدگاه مفسرانی که ضمیر «نا» در آیاتنا را مربوط به دابه می دانند 55
  4-2-2-2- دیدگاه مفسرانی که ضمیر «نا» در آیاتنا را مربوط به خداوند می دانند 55
  4-3- خلاصه و مرور 55
  فصل پنجم: نتیجه گیری
  5-1- «وَ إذا وَقَعَ القول عَلَیهِم» 58
  5-2- «أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ» 61
  5-3- «تُکَلِّمُهُم أَنَّ النَّاسَ کانُوا بِآیاتِنا لا یُوقِنُونَ‏» 63
  پیشنهادات و راهکارها : 64
  منابع و مآخذ 65  چکیده :
  چکیده این پژوهش مفهوم ومصداق آیه ی کریمه « وَ إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیهِْمْ أَخْرَجْنَا لهَُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُکلَِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ کاَنُواْ بَِایَاتِنَا لَا یُوقِنُونَ» (سوره نمل، آیه 82) را درآینه تفاسیر شیعه وسنی به صورت توصیفی و مقایسه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است . روش گرد آوری داده ها در آن، کتابخانه ای وإسنادی و از نوع مطالعات مروری فراگیر است. روش پردازش و تحلیل اطلاعات نیز توصیفی و تحلیلی و تاحدی، تاریخی است. نویسنده کوشیده است با مرور نسبتا جامع در تفاسیر فریقین، دیدگاه های متفاوت و همگرا را مطالعه کند. حاصل این مطالعه در سه بخش متمایز از آیه شریفه گزارش و بررسی شده است: بخش اول (وَ إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیهِْمْ)، بخش دوم (أَخْرَجْنَا لهَُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ)، و بخش سوم (تُکلَِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ کاَنُواْ بَِایَاتِنَا لَا یُوقِنُونَ). پس از بررسی کلیاتی چون، تعاریف و مفاهیم، پیشینه ی تحقیق و معرفی منابع و ارزیابی تفصیلی آنها و ارائه چشم اندازی کلی از فضای عمومی سوره نمل، در بررسی بخش اول به این نتیجه رسیده ایم که وقوع قول که بر کفار و مشرکان تمامی قرون و اعصار رخ می دهد، از نظر اکثر مفسران شیعه وقوع «رجعت» است. تعداد محدودی از مفسران شیعه و تقریبا تمامی مفسران اهل سنت، آن را وقوع قیامت و نزول عذاب بر آنان می دانند. در مطالعه بخش دوم آیه، بیشتر مفسران اهل سنت مصداق دابه را جانوری عجیب الخلقه بر می شمرند و برایش ویژگی ها و صفاتی عجیب و دور از ذهن بر می شمرند. اندکی از آنان هم در مورد تعیین مصداق برای آن سکوت کرده اند. اما در میان مفسران شیعه، معدودی از معرفی مصداق معین سر باز زده اند و اکثریت، آن را یک انسان تلقی کرده اند که ممکن است امام علی(ع) ویا حضرت مهدی(عج) باشد. وسرانجام درتفسیر قسمت سوم ایه، اولین اختلافی که به چشم می خورد، قرائت «تکلمهم» است. برخی از مفسران اهل سنت، قرائت به صورت «تَکلِمُهُم» را پذیرفته اند؛ اما هیچ یک از مفسران شیعی مذهب، این قرائت را که به معنای صدمه و زخم زدن است نمی پذیرند.در مورد ادامه ی این بخش، مفسرانی از هر دو فرقه، «أَنَّ النَّاسَ کانُوا بِآیاتِنا لا یُوقِنُون» را سخن دابه می دانند و بقیه، آن را سخن خداوند بر می شمرند. بر همین اساس، دیدگاه آنان در مورد مصداق آیات در این آیه نیز متفاوت است. بررسی تطبیقی اقوال را می توان در نتیجه گیری نهایی رساله ملاحظه کرد. کلید واژه ها: قرآن، تفاسیر، شیعه، سنی، دابة من الارض، رجعت

  چکیده انگلیسی :
  Abstract: The present research was conducted to study the concept and applies of the Verse “Dabbah Alarz” (Verse 82 of Sura Naml) in Shia and Sunnite interpretation books with a descriptive and comparative method. Data gathering in and analyzing the information in this documental research is descriptive-analysis. The thesis is set up in an introduction and five chapters. The first chapter contains the definitions, conceptions, research background and to introduce and evaluate the sources. At the end of the chapter a general expression of the Verse of Sura Naml has presented. In the second chapter comparing Shia and Sunnite interpretation opinions has started. In this chapter disputes on the first section of the Verse i.e. “ Va eza vaghaa algholo alayhem” Has presented. After a survey on the opinions occurrence of the words that cover all infidels and pagans of all ages, in the opinions of the most Shia interpreters is about the “Rajat”. A few Shia and almost all Sunnite interpreters think that is about the “Judgment Day” and punishment of infidels. In the third chapter the most challenging sections of the Verse have discussed: “Akhrajna lahom dabbaton men alarz”. most Sunnite interpretations think that applying of the Verse is a strong creature birth and mention some improbable features. A few of them also are silent about the features. But a few of Shia interpretations refused to mention the features, and most of them consider that he is a man, may be Imam Ali or Imam Mahdi. The forth chapter studied the opinion of the two sects’ interpreters about the end section of the Verse: “Tokallemohom ann alnnasa kanoo beayatena la yooghenoon” . In this section also the first disputing subject is the reading of the word: “Tokallemohom”. Some Sunnite interpreters accepted reading “Taklemohom”. But none of Shia thinkers accept the meaning the meaning “to harm”. There are interpreters in two sects that mean: “ann alnnasa kanoo beayatena la yooghenoon” is speaking of the beast, and others consider God’s word. Accordingly their opinion about applying the Verse is different. Fifth chapter summarize and provide a conclusion of the study. Keywords: interpretation, shia, Sunnite, Dabbaton men -al- Arz, Rajat, Beast of the earth.


  کلید واژه ها :
  قرآن ◄ تفاسیر ◄ شیعه ◄ سنی ◄ دابة من الارض ◄ رجعت,interpretation ◄ shia ◄ Sunnite ◄ Dabbaton men-al-Arz ◄ Rajat ◄ Beast of the earth

  اسفند ماه 1393
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Literature and Humanities Department of Islamic knowledge M.A Thesis The Verse “Dabbaton men- al- Arze” in two Sects Interpreters Supervisor: Dr. hossein azizi Advisor: Dr. Ali Ghafarzadeh By: Hajar Joosheshan February 2015
  فصل اول : 1-7
  فصل دوم : 8-29
  فصل سوم : 30-48
  فصل چهارم : 49-56
  فصل پنجم : 57-70
  فصل ششم :