• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  آثار مخارج دولت بر اقتصاد منطقه : مطالعه موردی " استان اصفهان ﴿1388- 1385﴾" ﴿استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی﴾
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1390
  زبان : Persian
  شماره سند : 9006
  موضوع :علوم اقتصادی
  پژوهشگر : هاجر مومنی
  توصیفگر لاتین : Current costs ? Employment ? Value added ? Cost ? State ? Economic development ? Input- output table ? Isfahan ? Social accounting matix ? Regional economic
  توصیفگر فارسی : هزینه جاری ◄ هزینه عمرانی ◄ اشتغال ◄ ارزش افزوده ◄ هزینه ◄ دولت ◄ رشد اقتصادی ◄ جدول داده- ستاده ◄ اصفهان ﴿استان﴾ ◄ ماتریس حسابداری اجتماعی ◄ اقتصاد منطقه ای
  دانشکده : دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه اقتصاد
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : خدیجه نصرالهی، رحیم دلالی اصفهانی
  استاد مشاور : رحمان خوش اخلاق
  سال دفاع : 1390
  شماره رکورد : 9006
  شماره راهنما : ECO2 386
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات پژوهش
  1-1- مقدمه 1
  1-2- شرح و بیان مسئله پژوهشی: 2
  1-3- اهمیت و ارزش پژوهش: 5
  1-4- اهداف پژوهش: 5
  1-5-کاربرد نتایج پژوهش: 6
  1-6- فرضیه ها (در صورت لزوم) یا سوالهای پژوهش: 6
  1-7-روش پژوهش: 6
  1-8- جامعه آماری (در صورت لزوم): 6
  1-8-1- روش و طرح نمونه برداری: 6
  1-8-2- حجم نمونه و روش محاسبه: 7
  1-8-3- ابزار گردآوری داده ها (پرسشنامه، مصاحبه و...): 7
  1-8-4- ابزار تجزیه و تحلیل: 7
  1-9-کلید واژه ها: 7
  فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه
  2-1-مقدمه 9
  2-2- تعریف و ماهیت دولت 10
  2-3 – دولت و رشد اقتصادی 10
  2-4-ساز و کار بودجه ریزی 11
  2-4-1- هزینه‌های سیاست‌های مالی 12
  2-5- اقتصاد منطقه ای 14
  2-5-1- اقتصاد منطقه ای و حیطه شمول آن 14
  2-5-1-تعریف منطقه 16
  2-5-3- ساز و کارهای های اقتصاد منطقه ای 16
  هزینه های تولید 17

  عنوان صفحه
  مکان 18
  تئوری قیمت فضایی 18
  مدل جاذبه 18
  2-5-4 – ارزیابی پیوند بخش ها در منطقه 20
  2-6- مبانی ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) 22
  2-6-1- قواعد ماتریس حسابداری اجتماعی : 24
  2-6-2-ساختار شناسی ماتریس حسابداری اجتماعی 27
  2-7- پیشینه پژوهش 32
  2-7-2- مطالعات خارجی: 37
  2-8-جمع بندی 40
  فصل سوم: روش پژوهش
  3-1- مقدمه 41
  3-2- تشکیل ماتریس حسابداری اجتماعی 42
  3-2-1- روش ضریب مکانی تعمیم یافتهAFLQ: 47
  3-2-1-1- شاخص SLQ 48
  3-2-1-2- شاخص PLQ 48
  3-2-1-3- شاخص CILQ 48
  3-2-1-4 شاخص RLQ 49
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
  4-1- مقدمه 52
  4-2-جدول داده - ستانده سال 1385 استان اصفهان 53
  4-3- اثر ارزش افزوده ای انواع مخارج دولت در بخش های مختلف اقتصادی استان اصفهان 64
  4-3-1- ایجاد درآمد حاصل از انواع مخارج دولت در بخشهای مختلف اقتصادی استان اصفهان 72
  4-4-اشتغالزایی مخارج عمرانی دولت در استان اصفهان 74
  4-5-جمع بندی 78
  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
  5-1. مقدمه 79
  5-2. بررسی فرضیههای پژوهش و تحلیل نتایج 80
  5-3. ارائه پیشنهادات و توصیه های سیاستی خاص (مبتنی بر این پژوهش) 82
  5-4. ارائه پیشنهادات برای مطالعات آتی 83
  5-5.محدودیت های پژوهش 83
  پیوست ها 84
  منابع و مآخذ 94


  چکیده :
  چکیده: مخارج دولت معمولاً سهم قابل ملاحظه¬ای از درآمد ملی یک کشور را به خود اختصاص می¬دهد. اگر این مخارج به طور مناسب هزینه شود، می¬تواند موجبات تحرکات اقتصادی و به دنبال آن، زمینه-های ایجاد اشتغال و رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد. در ایران نیز با توجه به نقش وسیع دولت در اقتصاد، سیاست گذاری¬های آن توسط هزینه¬های جاری و عمرانی در بخش¬های خدمات عمومی، بهداشت، آموزش، ماشین آلات و ساختمان که از بخش¬های مهم اقتصادی به شمار می¬روند، می¬تواند زمینه تحرک اقتصادی را در مناطق مختلف کشور فراهم آورد. از آنجا که موضوع مخارج دولت و تأثیر آن بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی دارای اهمیت و حساسیت های ویژه¬ای بوده، همواره موجب بروز منازعات فراوانی در میان طیف¬های وسیعی از اقتصاددانان شده، در چارچوب نظری مطالعات وسیعی در این زمینه صورت گرفته و پژوهش¬های کاربردی متعددی نیز در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، در این خصوص به انجام رسیده است. اما به نظر می رسد که پیامدهای توسعه منطقه¬ای انواع مخارج دولت، در این میان کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است. این پژوهش، اثر مخارج دولت را در قالب عمرانی و جاری با استفاده از تحلیل ضرایب ماتریس حسابداری اجتماعی بر تولید، ارزش افزوده و اشتغال استان اصفهان مورد بررسی قرار داده است. به این منظور، با تعیین میزان تأثیر مخارج دولت بر متغیرهای اقتصادی منطقه و تحلیل این نتایج به سؤالات پژوهش در خصوص چگونگی تأثیرگذاری مخارج عمرانی و جاری دولت بر تولید بخش¬های اقتصادی، ارزش¬افزوده و اشتغال منطقه پاسخ داده است. مخارج عمرانی دولت در سال 1388 بیشترین تولید را در بخش خدمات عمومی یعنی تأمین آب، برق و گاز طبیعی ایجاد نموده است. در حالی که بیشترین ارزش افزوده از محل این نوع اعتبارات به بخش کشاورزی مربوط است. همچنین بیشترین اشتغال در بخش کشاورزی در استان اصفهان در نتیجه انجام چنین هزینه-هایی ایجاد شده است. مخارج جاری دولت در سال 1388 در استان اصفهان بیشترین تولید را در بخش اداره امور عمومی و خدمات شهری ایجاد نموده و بیشترین ارزش افزوده از محل این نوع اعتبارات نیز به همین بخش مربوط است. در حالی که بیشترین اشتغال در بخش کشاورزی در استان اصفهان در نتیجه انجام چنین هزینه¬هایی ایجاد شده است. کلید واژه¬ها: تکنیک داده ستاده، ماتریس حسابداری اجتماعی، مخارج دولتی، تجزیه و تحلیل منطقه¬ای، اقتصاد منطقه¬ای، منطقه.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract In Iran according to considerable role of state in Economics, its policymaking by current and development expenditures in sectors such as public service, healthcare, education, equipment and construction which are important from economic view could provide a countrywide mobility in different regions. the importance and sensitivity of government expenditure has caused permanent challenges among extended economist expectrum, then has been done many theoretical and Applied Research in developed and developing countries in this regard. But it seems that the regional development consequences of government expenditures, Thespis of its importance, have been less in the interest of researchers. In this study, the impacts of government spending by social accounting matrix coefficients has been analysed on production, value added and employment in the province of Isfahan. In this way, by determining the impacts of current and development government expenditure on regional economic variable and interpreting them try to answer the study question about how government these expenditure impact production, value added and employment in the region. Government expenditure in 1388 in Isfahan province cause most production and value added in governing public affairs and town services while most employment was created in agriculture, hunting and forestry sector, but fishing employment in the province is the lowest resulting from doing so costs Most production in the public service sector including water supply, electricity and natural gas is established in the consequence of Government construction spending in 1388, while The greatest value added of this type of credit is concerned for agriculture, hunting and forestry sector And also the highest employment creation in this sector, and fishing sector poses the lowest employment creation in the province of Esfahan as the result of doing so costs Keywords: Social Accounting Matrix, Regional Analysis, Government current Expenditure, province of Isfahan  


  کلید واژه ها :
  هزینه جاری ◄ هزینه عمرانی ◄ اشتغال ◄ ارزش افزوده ◄ هزینه ◄ دولت ◄ رشد اقتصادی ◄ جدول داده- ستاده ◄ اصفهان ﴿استان﴾ ◄ ماتریس حسابداری اجتماعی ◄ اقتصاد منطقه ای,Current costs ◄ Employment ◄ Value added ◄ Cost ◄ State ◄ Economic development ◄ Input- output ta

  1390
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Administrative Sciences and Economics Department of Economics M.A. Thesis Government Expenditure `s Impact on the Regional Economy: Case Study "Isfahan Province" Supervisors: Dr. Khadijeh Nasrollahi Dr. Rahim Dalali Isfahani Advisor: Dr. Rahman Khoshakhlagh By: Hajar Momeni December 2011
  فصل اول : 1-8
  فصل دوم : 9-40
  فصل سوم : 41-51
  فصل چهارم : 52-78
  فصل پنجم : 79-100
  فصل ششم :