• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  آثار توزیعی مخارج بهداشتی دولت مطالعه بین استانی ﴿1388-1379﴾
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1391
  زبان : Persian
  شماره سند : 9997
  موضوع :علوم اقتصادی
  پژوهشگر : زینب دهقانیان فرد
  توصیفگر لاتین : Government expenditure ? Income Distrbution ? Gini coefficient ? health ? Panel Data ? Expenditure
  توصیفگر فارسی : مخارج دولت ◄ توزیع درآمد ◄ ضریب جینی ◄ سلامتی ◄ داده تابلویی ◄ مخارج ﴿بهداشتی﴾
  دانشکده : دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه اقتصاد
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : مصطفی عمادزاده
  استاد مشاور : هادی امیری
  سال دفاع : 1391
  شماره رکورد : 9997
  شماره راهنما : ECO2 425
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: ادبیات موضوع وپیشینه پژوهش
  1-1- مقدمه 1
  1-2- شرح و بیان مساله پژوهشی 2
  1-3- اهمیت و ارزش تحقیق 5
  1-4- اهداف پژوهش 6
  1-5- فرضیه‌ها یا سوال‌های پژوهشی 6
  1-6- کاربرد نتایج 7
  1-7- روش تحقیق 7
  1-8- کلید واژه‌ها 8

  فصل دوم: ادبیات موضوع وپیشینه پژوهش
  2-1- مقدمه 10
  2-2- توزیع درآمد 10
  2-3- نظریه‌های نقش دولت در توزیع درآمد 16
  2-4- راه‌های تعدیل نابرابری توزیع درآمد 20
  2-5- عوامل موثر بر توزیع درآمد 24
  2-6- اقتصاد سلامت 26
  عنوان صفحه
  2-7- سلامت و توزیع درآمد 31
  2--8 پپیشینه تحقیق 39
  2-9- جمع‌بندی فصل 49
  فصل سوم: روش پژوهش
  3-1- مقدمه 50
  3-2- الگوی تحقیق 52
  3-3-توصیف متغیرهای الگو 56
  ¬3-4- روش براورد الگو 62
  3-5- روش های تخمین داده های تابلوئی 64
  3-6- بررسی جایگاه ایران در زمینه سلامت.....................................................................................................69
  3-7- جمع‌بندی فصل 76
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
  4-1- مقدمه 77
  4-2-بررسی و تحلیل داده‌ها 77
  4-3- آزمون‌های تشخیص بر روی داده‌ها 83
  4-4- تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از برآورد الگو 84
  4-5- تخمین مدل VAR برای مخارج عمرانی دولت در بخش بهداشت و درمان 90
  4-6- جمع بندی فصل 95
  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
  5-1- مقدمه 96
  5-1- خلاصه و نتیجه‌گیری 97
  5-3- آزمون فرضیه‌ها 100
  5-3- پیشنهادها و توصیه‌های سیاستی 101
  5-4- محدودیت پژوهش 104
  5-5- پیشنهادهای پژوهشی در راستای موضوع 104
  پیوست1.......................................................................................................................................................................106
  پیوست2........................................................................................................................................................................113
  منابع و مآخذ..............................................................................................................................................................128


  چکیده :
  چکیده: بهبود در توزیع درآمدها و مبارزه با فقر و کاهش نابرابری، جز اهداف عمده راهبرد توسعه اقتصادی، اجتماعی و از وظایف مهم دولت‌ها محسوب میشود. همچنین با توجه به نقش سلامت در زندگی انسان‌ها و اهمیت آن در هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی، که در نهایت به رشد و بهبود توزیع درآمد میانجامد، میتوان گفت که توجه به بخش سلامت از اولویت‌های کشورهای درحال توسعه و بخصوص ایران است و تعیین هزینه‌ها در این بخش و اصلاح ساختار بخش سلامت در کشور امری اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری است. دولت‌ها به منظور مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی و اقتصادی، گسترش عدالت توزیعی از طریق توسعه آموزش و بهداشت رایگان را مورد توجه قرار میدهند. لذا هزینه‌های که دولت‌ها در بخش بهداشت انجام میدهند به نوعی سیاست‌های حمایتی دولت جهت ارتقای کیفیت زندگی و افزایش رفاه گروه‌های درآمدی پایین میباشد. با این وجود تاکنون در زمینه تاثیر مخارج بهداشتی دولت بر توزیع درآمد چه به صورت نظری و چه به صورت تجربی پژوهشی در داخل صورت نگرفته است. لذا هدف اصلی در این پژوهش تحلیل اثر مخارج بهداشتی دولت بر توزیع درآمد بین استان‌های مختلف کشور در سال‌های 1388-1379 با توجه به شرایط اقتصادی استان‌ها میباشد. بدین منظور ابتدا با استفاده از اطلاعات مقطعی توزیع درآمد(هزینه)، ضریب جینی به تفکیک استان‌های کشور با روش پارامتریک برآورد شده است. سپس برآورد مدل با روش GLS و در چهارچوب سیستم Panel و روش اثرات ثابت انجام میشود. نتایج برآورد بیانگر اثر مثبت تخصیص بیشتر مخارج بهداشتی دولت بر بهبود الگوی توزیع درآمد میباشد. به این مفهوم که دولت توانسته با سرمایه‌گذاری در بخش بهداشت از طریق ارتقای سطح سلامت جامعه توزیع درآمد استانی را بهبود بخشد. همچنین تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، سرمایه آموزشی و سرمایه فیزیکی نیز باعث کاهش نابرابری درآمدی میشوند، اما نرخ بیکاری سبب افزایش نابرابری درآمدی میشود. واژه‌های کلیدی: سلامت، توزیع درآمد، مخارج بهداشتی، ضریب جینی، مخارج دولت

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Improving income distribution and decreasing inequality and poverty are the targets of economic-social development guideline and serious duties of governments. Considering the role of health in human life and its importance for development, which finally lead to improvement of income distribution and growth, one can say paying attention to the health section is the preferences of developing countries. Also, determining public and private expenditure and modifying the structure of health section in country is quite necessary and inevitable. Governments consider the distributive justice development via free health and education to struggle with poverty. Nonetheless, yet there has been no research in Iran, neither theoretic nor experimental, to determine the effects of government health expenditure. So, the purpose of this study is to analyzing the effect of government health expenditure on income distribution among provinces for a decade. We investigated the model using Generalized least squares Method, in the framework of Panel data. Results suggested health care expenditure affect improvement of income distribution positively. It means that by investing in health section, government has been able to improve distribution of province income. Also, gross domestic production, inflation rate, human and physical capital decrease income inequality, but unemployment rate increases it. Keywords: Income distribution, Health, Health care expenditure, Government expenditure Jel classification: I18, I14, H51, D33.


  کلید واژه ها :
  مخارج دولت ◄ توزیع درآمد ◄ ضریب جینی ◄ سلامتی ◄ داده تابلویی ◄ مخارج ﴿بهداشتی﴾,Government expenditure ◄ Income Distrbution ◄ Gini coefficient ◄ health ◄ Panel Data ◄ Expenditure

  1391
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Administrative Sciences and Economics Department of Economics M.A. Thesis Distributive effects of government health care expenditure Evidence from Iran`s provinces, 2000- 2009 Supervisor: Dr. Mustafa Emadzadeh Advisor: Dr. Hadi Amiri By: Zeinab Dehghanian Fard December 2012
  فصل اول : 1-9
  فصل دوم : 10-49
  فصل سوم : 50-76
  فصل چهارم : 77-92
  فصل پنجم : 93-136
  فصل ششم :