• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 13 فرودرین 1402| 34.239.173.144 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  کنش جمعی در مدیریت منابع طبیعی: مطالعه اصول استروم در شرکت آبیاری مجن و تعاونی آب بران مهیار اصفهان
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1394
  زبان : Persian
  شماره سند : 14095
  موضوع :علوم اقتصادی
  پژوهشگر : پگاه خباز رحیمی لنگرودی
  توصیفگر لاتین :
  توصیفگر فارسی :
  دانشکده : دانشکده امور اداری و اقتصاد،
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : خباز رحیمی لنگرودی، پگاه
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1394
  شماره رکورد : 14095
  شماره راهنما : ECO2 552
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول : کلیات پژوهش
  1-1 مقدمه 1
  1-2 شرح و بیان مسئله پژوهش 2
  1-3 اهمیت و ارزش پژوهش 5
  1-4 اهداف پژوهش 6
  1-5 کاربرد نتایج تحقیق 6
  1-6 سوالهای پژوهش 7
  1-7 روش پژوهش 7
  1-7-1 نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه¬ها 7
  1-7-2 حجم نمونه 8
  1-7-3 ابزار گردآوری داده¬ها 8
  1-7-4 ابزار تجزیه و تحلیل 9
  1-8 کلید واژه¬ها 9
  فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
  2-1 مقدمه 11
  2-2 روش¬های مدیریت منابع مشترک 12
  2-3 نهادها و اقتصاد نهادگرای جدید 13
  2-3-1 تعریف منتخب واژه نهاد در این پژوهش 14
  2-4- استروم و مطالعات منابع مشترک 15
  2-4-1 مروری بر فروض اولیه اقتصادی و ارائه فروض جدید جایگزین 17
  2-4-2 نقد فرض عدم توانایی افراد در خودسازماندهی پایدار منابع مشترک در اقتصاد کلاسیک 21
  2-4-3 معرفی چارچوب تحلیل و توسعه¬ی نهادی (IAD) 25
  2-4-4 متغیرهای بیرونی موثر بر وضعیت کنش 27
  2-4-5 متغیرهای درونی موثر بر وضعیت کنش (بخش¬های پایه¬ای وضعیتهای کنش) 28
  عنوان صفحه 2-4-6 قواعد بیرونی و ارتباط آنها با بخش¬های درونی یک وضعیت کنش 32
  2-4-7 اصول طراحی سیستم¬های خودسازماندهی شده پایدار (با تمرکز بر سیستم¬های آبیاری) 41
  2-5 پیشینه موضوع: 52
  2-5-1 مطالعات متمرکز بر جنبه¬های تئوریک کنش جمعی 52
  2-5-2 مطالعات تجربی با در نظر گرفتن چارچوب تحلیل و توسعه نهادی 57
  2-5-3 مطالعات تجربی بدون در نظر گرفتن چارچوب تحلیل و توسعه¬ی نهادی: 65
  2-6 خلاصه¬ی فصل 71
  فصل سوم: ارائه الگوی پژوهش
  3-1 مقدمه 72
  3-2 نوع پژوهش 73
  3-3 اهداف و سوال پژوهش 73
  3-4 ساختار پژوهش 74
  3-4-1 چارچوب تحلیل و توسعه نهادی و دلایل استفاده از آن 75
  3-5 مجموعه متغیرهای مورد مطالعه 75
  3-5-1 شاخص موفقیت در سیستمهای آبیاری 76
  3-5-2 مجموعه متغیرهای بیرونی تاثیر گذار بر وضعیت کنش 78
  3-7 معرفی سیستم¬های مورد مطالعه 90
  3-7-1 مشخصات کلی سیستم مجن 90
  3-7-2 سابقه تاریخی تشکیل بازار آب و شرکت آبیاری در مجن 91
  3-8-3 مکانیزم جدید تخصیص آب بعد از سال 1341 در مجن 92
  3-8-4 نهادهای اجرایی شرکت آبیاری مجن 95
  3-8-5 انواع مبادلات در بازار آب مجن 97
  3-8-6 تاسیسات زیر بنائی شرکت آبیاری مجن 98
  3-8-7 مشخصات کلی سیستم مهیار 98

  عنوان صفحه 3-8-8 تعاونی آب¬بران 99
  3-8-9 تاریخچه تشکیل تعاونی آب¬بران مهیار 101
  3-8-10 مکانیزم تخصیص آب در مهیار 102
  3-8-11 نهادهای اجرایی تشکل آببران مهیار 103
  3-11 اهمیت و کمیابی 105
  3-10 خلاصه فصل 107
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نتایج
  4-1 مقدمه 108
  4-2 وضعیت شاخص موفقیت ...........................................................................................................................109
  4-3 وضعیت شاخص ویژگی¬های فیزیکی و زیستی سیستم 111
  4-4 وضعیت شاخص ویژگی¬های جامعه 114
  4-5 اصول استروم در سیستم¬های آبیاری مجن و مهیار 115
  4-6 پاسخ به سوال پژوهش 126
  4-7 خلاصه فصل 127
  فصل پنجم: نتیجه¬گیری و پیشنهادها
  5-1 مقدمه 128
  5-2 خلاصه پژوهش 129
  5-3 نتایج پژوهش 129
  5-4 محدودیت¬های پژوهش 131
  5-5 پیشنهادهای پژوهش 132
  5-5-1 پیشنهادهای مبتنی بر یافته¬های پژوهش 132
  5-5-2 پیشنهادهایی برای مطالعات آینده 133
  منابع 134
  پیوست 141  چکیده :
  چکیده: یکی از چالش¬ها در دنیای امروز، مدیریت منابع مشترک است. منابع مشترک، دسته¬ای از کالا¬ها هستند که به لحاظ ویژگی کاهش¬پذیری در مصرف همانند کالاهای خصوصی و به لحاظ ویژگی استثناناپذیری در استفاده همانند کالاهای عمومی هستند. از جمله¬ی این کالاها می¬توان به سیستم¬های آبیاری اشاره کرد. در تئوری¬های کلاسیکی اقتصاد، عمدتا وظیفه¬ی مدیریت این نوع کالا¬ها بر عهده¬¬ی دولت بوده است. با این حال هر دو رویکرد خصوصی و دولتی در مدیریت این منابع با مشکلات و ناکارایی¬های فراوانی روبرو هستند. در جهت رفع مشکلات مربوط به مدیریت منابع مشترک، استروم برنده¬ی جایزه¬ی نوبل 2009، با در نظر گرفتن رویکرد نهادی، شیوه¬ی خودسازماندهی و کنش جمعی را برای مدیریت مشترکات پیشنهاد می¬دهد. استروم و همکارانش برای تحلیل ترتیبات نهادی موجود در منابع مشترک، چارچوبی تحت عنوان چارچوب تحلیل و توسعه¬ی نهادی ایجاد می¬کنند. در این چارچوب تمامی عوامل موثر بر کنش جمعی مشخص می¬شوند. عوامل بیرونی موثر بر وضعیت کنش در این چارچوب شامل: ویژگی¬های فیزیکی و زیستی، ویژگی¬های جامعه و قواعد عملیاتی موجود در سیستم¬های منابع مشترک هستند. استروم با مطالعه¬ی سیستم¬های موفق، از طریق چارچوب تحلیل و توسعه¬ی نهادی، به مجموعه قواعد مشترک میان سیستم¬های موفق دست می¬یابد. وی با استفاده از قواعد و مکانیزم¬هایی که در سیستم¬های موفق موجود بودند و در جهت ایجاد انعطاف در پیشنهادات خود، اصولی را برای طراحی نهاد¬های مورد نیاز در سیستم-های موفق و پایدار ایجاد می¬کند و ادعا می¬کند که این اصول هم در سیستم¬های موفق موجود هستند. در این مطالعه به بررسی میزان اجرا شدن اصول استروم در دو نمونه سیستم آبیاری که از طریق کنش جمعی مدیریت می¬شوند، پرداخته شده است. سیستم اول، شرکت آبیاری سهامی خاص مجن می¬باشد که به صورت کاملا مردم نهاد تشکیل شده است و سیستم دوم، شرکت تعاونی آب¬بران مهیار است که طبق دستور دولتی تشکیل شده است. طبق نتایج بدست آمده از این پژوهش، سیستم مجن بسیار موفق¬تر از سیستم مهیار عمل کرده است و اصول استروم نیز در این سیستم بیشتر رعایت شده است. همچنین تفاوت عمده در عملکرد این دو تشکل ناشی از عدم رعایت اصل دوم و سوم استروم در تشکل مهیار است. عدم رعایت اصل طراحی سوم، که بر قدرت و استقلال اعضای تشکل در تصویب قواعد مورد نیازشان تمرکز دارد، در شرکت مهیار، باعث شده است کاربران در تغییر قواعد مربوط به تشکل، آزادی و استقلال لازم را نداشته باشند و نتوانند قواعدی را که نیاز دارند، تصویب و مکانیزم¬های مناسب را به کار بگیرند. عدم رعایت بخشی از اصل دوم استروم که اشاره به عدم هماهنگ شدن مکانیزم¬های تخصیص و تدارک با امکانات محلی دارد، نیز ناشی از عدم رعایت اصل طراحی سوم است. کلید واژه¬ها: کنش جمعی، مدیریت آبیاری مشارکتی، منابع مشترک، اصول طراحی استروم، تعاونی آب-بران، قواعد-در-استفاده

  چکیده انگلیسی :
  Abstract One the dilemmas in recent years is management of Common Pool Recourses (CPRs). Common pool resources are a type of goods that shares the attribute of subtractability with private goods and difficulty of exclusion with public goods. In the classical economic theory, the government is needed to govern and manage this type of goods. However, both private sector and public sector act inefficient in providing this type of goods. In the way to overcome the problems of common pool resources, Ostrom, the winner of Nobel Prize 2009 has proposed the self-governance and collective action as a way of governance the CPRs. Ostrom and her colleagues have developed the Institutional Analysis and Development (IAD) framework to analyse the diversity of institutional arrangements that are used in CPRs. The set of external variables impacts an action situation are specified in this framework. The external variables that effect action situation are: Biophysical conditions, Attributes of community, and Rules-in-Use. Using IAD framework, Ostrom found a set of common rules that were in successful systems of CPRs .In order to moving up a level in generality, she made some principles to design proper institutions in order to have successful and long enduring CPRs’ systems. In addition to this she claims that this principles are in successful systems and make other systems to be successful. In this study, the implementation of ostrom design principle is evaluated in to case studies: Mojen Irrigation system and Mahyar Abbaran Irrigation system. Both of this systems are being managed by self-governance. Mojen Irrigation system is completely established by native users but Mahyar Abbaran system is made because of government forces. According to the result of this study, Mojen Irrigation system is more successful than Mahyar Abbaran Irrigation system, because the third design principle that is related to independency and power of systems to make their own rules, is not implemented in Mahyar and it made the design principle two to be rarely implemented in this system, too. Because of this, users in mahyar can’t participate to change their rules and use the proper mechanism that are related to local conditions. Keywords: Ostrom design principles, Common pool resources, Participation management of irrigation, Collective action, Water users cooperatives, Rules-in-use


  کلید واژه ها :
  ,

  بهمن ماه 1394
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Administrative sciences and Economics Department of Economics M.A. Thesis Collective action in natural resources’ management: a study of Ostrom design principles in Mojen Irrigation Company and Isfahan Abbaran Cooperation Supervisors: Dr. Hadi Amiri Dr. Gholamhossein Kiani By: Pegah Khabbaz Rahimi L. February 2016
  فصل اول : 1-10
  فصل دوم : 11-71
  فصل سوم : 72-107
  فصل چهارم : 108-127
  فصل پنجم : 128-154
  فصل ششم :