• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  آزمون الگوی هکشر-اهلین با رویکرد ساختار شبکه بین الملل طی دوره زمانی 2012-2000
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1394
  زبان : Persian
  شماره سند : 14217
  موضوع :علوم اقتصادی
  پژوهشگر : مرضیه احمدی
  توصیفگر لاتین :
  توصیفگر فارسی :
  دانشکده : دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه اقتصاد
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : احمدی، مرضیه
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1394
  شماره رکورد : 14217
  شماره راهنما : ECO2 560
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات پژوهش
  1-1- مقدمه 1
  1-2- شرح و بیان مسئله پژوهشی 2
  1-3- اهمیت و ارزش پژوهش 4
  1-4- اهداف پژوهش 4
  1-5- سؤال‌های پژوهش 5
  1-6- کاربرد نتایج پژوهش 5
  1-7- روش پژوهش 5
  1-7-1- نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه‌ها 5
  1-7-2- ابزار گردآوری داده‌ها 6
  1-7-3- ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها و نتایج 6
  1-8- کلید واژه‌ها 7
  فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
  2-1- مقدمه 9
  2-2- مروری بر نظریه‌های تجارت بین الملل 10
  2-2-1- نظریه هکشر-اهلین 14
  2-2-1-1- مفهوم وفور عامل موهبت شده 15
  2-2-1-2- فروض نظریه هکشر-اهلین 15
  2-2-1-3- نظریه برابری قیمت عوامل 18
  2-2-1-4- نظریه استالپر-ساموئلسن 18
  2-2-1-5- آزمون‌های تجربی نظریه هکشر-اهلین 19
  2-3- نظریه شبکه 22
  2-3-1- شبکه‌های تصادفی 24
  2-3-2- شبکه‌های جهان کوچک 27
  2-3-3- شبکه‌های مقیاس آزاد 28
  2-4-سیستم تجاری در نتیجه شبکه جهانی کوچک مقیاس آزاد 30
  2-5-مطالعات پیشین 31
  2-5-1- با رویکرد غیر شبکه 31
  2-5-2- با رویکرد شبکه 32
  2-6- جمع‌بندی 35
  فصل سوم: روش پژوهش
  عنوان صفحه
  3-1- مقدمه 37
  3-2- معرفی الگو 37
  3-2-1- الگوی جاذبه 37
  3-2-2- روش حداکثر درستنمایی 40
  3-3- معرفی داده‌ها 41
  3-4- معرفی متغیرها 42
  3-5- روش برآورد الگو 43
  3-5-1- روشها و ابزارهای تجزیه و تحلیل اطلاعات 45
  3-6- جامعه آماری 47
  3-6-1- محدوده مورد بررسی 47
  3-7- جمع‌بندی 50
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل الگو
  4-1- مقدمه 51
  4-2- برآورد الگو 52
  4-2-1- آزمون مانایی 53
  4-2-2- آزمون F لیمر 54
  4-2-2-آزمون هاسمن 55
  4-2-2- آزمون ناهمسانی واریانس (lr) 55
  4-2-3- نتایج برآورد الگوها 57
  4-3- جمع‌بندی 60
  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
  5-1- مقدمه 61
  5-2- خلاصه پژوهش 61
  5-3- آزمون فرضیه‌ها و تحلیل نتایج تجربی 63
  5-4- پیشنهادها و توصیه‌های سیاستی 64
  منابع و مأخذ 66
  پیوست‌ها 71


  چکیده :
  چکیده در الگوی هکشر- اهلین به تأثیر تفاوت در عامل موهبت¬شده در ایجاد تجارت میان کشورها اشاره میشود. بدین معنی که کشورها به صادرات کالاهایی می¬پردازند که در آن عامل موهبت شده به فراوانی در کشورشان یافت می¬شود و به واردات کالاهایی اقدام می¬کنند که این عامل به اندازه کمی به آنها موهبت شده است. این نظریه به نظر قابل قبول و روشن می¬رسد؛ اما بسیاری از آزمون¬های تجربی همچون آزمون لئونتیف و بسیاری آزمون¬های دیگر نه تنها عامل تفاوت موهبت را عاملی تأثیرگذار در تجارت بین-الملل ذکر نکردند، بلکه در پی رد این الگو نیز برآمدند. یک تفسیر برای عملکرد تجربی ضعیف الگوی اصلی هکشر-اهلین عدم بررسی مطالعات تجربی قبلی در شبکه¬های تجاری و در نظر نگرفتن تأثیر برخی از عوامل پنهان همچون ساختار سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و دینی بر تجارت بوده است. در این پژوهش، پارامتر مشخصی که نشان¬دهنده ساختار شبکه تجاری است برای سه گروه کالا (غلات، فرآورده¬های سبزیجات، میوه¬های مغزدار و سایر نباتات و شیشه و مصنوعات شیشه-ای) با استفاده از روش حداکثر درستنمایی برآورد شده است. همچنین نوع شبکه¬های تجاری این کالاها طی دوره 2000 تا 2012 برای ایران و عمده¬ترین شرکای تجاری¬اش (ترکیه، هند، ایتالیا، آلمان، سوئیس، فرانسه، چین، کره جنوبی و ژاپن) که براساس رهیافت شبکه وزن¬دار انتخاب شده¬اند، بررسی می¬شود. پس از آن با توجه به الگوی هکشر-اهلین که تفاوت عامل موهبت را تعیین¬کننده تجارت می¬داند اهمیت شبکه¬ها در تجارت بین¬الملل با کمک الگوی جاذبه و در قالب داده¬های تابلویی بررسی می¬شود. نتیجه آنکه تفاوت عامل موهبت تجارت دوجانبه گروه کالایی که در شبکه¬های گسترده تجارت میشوند افزایش می¬دهد. همچنین اهمیت کم¬تر این عامل در مورد گروه کالای تجارت شده در شبکه‌های متمرکز بازگو می¬شود. کلید واژه¬ها: شبکه، الگوی هکشر-اهلین، شبکه تجاری متمرکز و گسترده، الگوی جاذبه، عامل موهبت.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract The Heckscher–Ohlin (H–O) model expresses countries will specialize in the production of such goods that require factors with which they are abundantly endowed. Consequently, they will tend to export these goods, and import those which contain factors with which they are poorly endowed. empirical tests tend to reject it. Negative empirical results have been obtained as early as in the fifties of the last century (Leontief, 1953), one explanation for the poor empirical performance of the basic H–O model is that previous empirical studies generally neglect the fact that international trade takes place in trade networks and in the political, cultural, social, economical, religious structures. This research estimates for 3 product groups (Cereals, Vegetable, Fruit Nut, etc Food Preparation, Rubber and Articles Thereof) a characteristic parameter that reflects the structure of its trading network with MLE method. Also it describes kind of the structure of international trade during the 2000–2012 period for Iran and of the major partners. Thereafter it demonstrates the importance of networks in international trade with using gravity model and panel data when using the prediction of the Heckscher–Ohlin model that factor endowment differentials determine bilateral trade flows. The results suggest that factor endowment differentials increase bilateral trade in goods that are traded in disperse networks. For goods traded in concentrated networks, factor endowment differentials are less important. Keyword: Network, Heckscher–Ohlin theory, Concentrated and Dispersed Trade Network, Gravity Model, Factor endowment


  کلید واژه ها :
  ,

  بهمن ماه 1394
  0

  صفحه اول : University of Esfahan Faculty of Administrative Science and Economics Department Economics M.A. Thesis Testing Heckscher-Ohelin Model and the Network Structure of International Trade during 2000-2012 Supervisor: Dr.Seyed komail tayebi Advisor: Dr. Farkhondeh Sadat Sajjadi By: Marzieh Ahmadi March 2016
  فصل اول : 1-8
  فصل دوم : 9-36
  فصل سوم : 37-50
  فصل چهارم : 51-60
  فصل پنجم : 61-94
  فصل ششم :