• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  آزمون کارایی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از قاعده فیلتر
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1387
  زبان : Persian
  شماره سند : 5051
  موضوع :
  پژوهشگر : امین زاهدمهر
  توصیفگر لاتین : ??? ???? efficient market ? risk ? intrinsic value ? Tehran stoch exchange ? filter rule ? systematic risk ? the efficiency of stock exchange ? price bubble
  توصیفگر فارسی : اقتصاد ◄ 1387 ◄ بازار کارا ◄ احتمال خطر ◄ ارزش ذاتی ◄ بورس اوراق بهادار تهران ◄ قاعده فیلتر ◄ احتمال خطر سیستماتیک ◄ کارایی بورس اوراق بهادار
  دانشکده : دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه اقتصاد
  مقطع : کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

  استاد راهنما : دکتر زهرا نصراللهی
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1387
  شماره رکورد : 5051
  شماره راهنما : ECO2 231
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  فصل اول: کلیات تحقیق
  1-1- مقدمه..............................................................................................................................................................................1
  1-2- تعریف موضوع................................................................................................................................................................2
  1-3- اهمیت مطالعه...............................................................................................................................................................4
  1-4- اهداف تحقیق................................................................................................................................................................5
  1-5- فرضیه‌های تحقیق........................................................................................................................................................5
  1-6- جامعه و نمونه مورد بررسی........................................................................................................................................6
  1-7- تعریف واژه‌ها..................................................................................................................................................................6
  فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
  2-1- مقدمه..............................................................................................................................................................................8
  2-2- تاریخچه بورس اوراق بهادار در جهان......................................................................................................................9
  2-3- تاریخچه بورس اوراق بهادار در ایران.......................................................................................................................9
  2-3-1- دوره نخست (1357- 1346).......................................................................................................................10
  2-3-2- دوره دوم (1367- 1358).............................................................................................................................11
  2-3-3- دوره سوم (1383- 1368)............................................................................................................................11
  2-3-4- دوره چهارم (از سال 1384 تاکنون)............................................................................................................12
  2-4- ارکان بازار اوراق بهادار ایران....................................................................................................................................13
  2-4-1- بخش اجرایی.....................................................................................................................................................13
  2-4-2- بخش نظارتی.....................................................................................................................................................14
  2-5- کارگزاران بورس اوراق بهادار....................................................................................................................................15
  2-6- نظریه بازار کارآ............................................................................................................................................................16
  2-6-1- تعریف فرضیه بازار کارا.....................................................................................................................................16
  عنوان صفحه

  2-6-2- به چه علت انتظار میرود بازار کارا باشد؟....................................................................................................18
  2-6-3- تکنیکهای پیش‌بینی قیمت اوراق بهادار...................................................................................................20
  2-6-4- کارایی اقتصادی بازارهای مالی......................................................................................................................23
  2-6-5- تقسیم‌بندی سه گانه کارایی اطلاعاتی.........................................................................................................26
  2-6-6- مدل‌های مختلف رفتار قیمت سهام.............................................................................................................28
  2-6-7- روش‌های آزمون کارایی بازار در سطح ضعیف...........................................................................................33
  2-7- حباب قیمت................................................................................................................................................................36
  2-7-1- تاریخچه حباب..................................................................................................................................................37
  2-7-2- وجوه اشتراک در شرایط قبل از بحران........................................................................................................41
  2-8- پیشینه تحقیق............................................................................................................................................................46
  2-9- خلاصه و جمع‌بندی..................................................................................................................................................54
  فصل سوم: روش تحقیق و معرفی الگو
  3-1- مقدمه...........................................................................................................................................................................56
  3-2- جامعه و نمونه آماری................................................................................................................................................56
  3-3- دوره زمانی تحقیق.....................................................................................................................................................57
  3-4- روش جمع‌آوری اطلاعات.........................................................................................................................................58
  3-5- روش تحقیق................................................................................................................................................................58
  3-5-1- قاعده فیلتر.........................................................................................................................................................58
  3-5-2- آزمون مقایسه میانگین دو جامعه..................................................................................................................62
  3-5-3- ارزش ذاتی..........................................................................................................................................................65
  3-6- خلاصه و جمع‌بندی...............................................................................................................................................67
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل الگوی تحقیق
  4-1- مقدمه............................................................................................................................................................................68

  عنوان صفحه

  4-2- محاسبه بازده فیلتر.....................................................................................................................................................69
  4-2-1- محاسبه بازده ماهانه در هر خرید و فروش..................................................................................................69
  4-2-1-1- شرایط وجود سود نقدی متعلق به هر سهم.......................................................................................69
  4-2-1-2- مزایای ناشی از افزایش سرمایه.............................................................................................................70
  4-2-1-3- مزایای ناشی از سهام جایزه یا سود سهمی........................................................................................71
  4-2-2- نرخ بازده کل ماهانه..........................................................................................................................................72
  4-2-3- محاسبه بازده سالانه.........................................................................................................................................72
  4-2-4- بررسی فرضیه اول تحقیق...............................................................................................................................75
  4-2-5- بررسی فرضیه دوم تحقیق..............................................................................................................................75
  4-3- محاسبه ارزش ذاتی سهام.........................................................................................................................................77
  4-3-1- بررسی فرضیه سوم تحقیق.............................................................................................................................81
  4-4- خلاصه و جمع‌بندی...................................................................................................................................................83
  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
  5-1- مقدمه............................................................................................................................................................................84
  5-2- خلاصه تحقیق.............................................................................................................................................................84
  5-3- نتایج تحقیق.................................................................................................................................................................85
  5-4- محدودیت‌ها و مشکلات تحقیق...............................................................................................................................86
  5-5- پیشنهادات....................................................................................................................................................................86
  پیوست....................................................................................................................................................................................89
  منابع و مآخذ........................................................................................................................................................................111  چکیده :
  چکیده بورس اوراق بهادار مهمترین بخش بازار سرمایه کشور است. نقش اصلی بورس اوراق بهادار ، جذب و هدایت پس‌انداز‌ها و نقدینگی سرگردان و پراکنده جامعه به مسیر‌های بهینه است. در واقع میتوان گفت وظیفه اصلی بورس ‌‌، تخصیص بهینه منابع مالی کمیاب است بدین شکل که بخش عمده‌ای از سرمایه‌ها ، جذب سود‌آورترین فعالیت‌ها و پروژه‌ها شود. اصلی ترین ویژگی بورس اوراق بهادار ، که بتواند این هدف را عملی کند ، کارا بودن آن است. با توجه به اهمیتی که اطلاعات در کارایی بورس دارد ، کارایی در بازار با استفاده از سه مجموعه اطلاعاتی در سه شکل مورد بررسی قرار میگیرد. این اطلاعات عبارتند از : 1) اطلاعات مربوط به گذشته ، 2) کلیه اطلاعات عمومی انتشار یافته ، 3) اطلاعات عمومی و اطلاعات خصوصی و محرمانه. با توجه به این سه نوع اطلاعات ، کارایی بازار بترتیب در سه سطح ضعیف ، نیمه‌قوی و قوی آزمون میشود. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از قاعده فیلتر (یکی از روش‌های موثر در بررسی کارایی در سطح ضعیف)، میزان کارایی اندازه‌گیری شود. همچنین ارزش ذاتی سهام محاسبه و به بررسی وجود یا عدم وجود حباب قیمتی، پس از دوران رکود در بازار بورس پرداخته میشود. نتایج تحقیق نشان میدهد بازار بورس اوراق بهادار در دوره مورد بررسی (1386:3-1383:1) فاقد کارایی در سطح ضعیف بوده است و حتی میزان کارایی ، در دو سال 85 و86 کمتر از سال‌های 83 و 84 میباشد. با این وجود بر اساس برآورد الگوی رگرسیونی میان قیمت اسمی و ارزش ذاتی در پایان دوره مورد بررسی حباب قیمتی مشاهده نمیشود. کلیدواژه‌ها: کارایی بورس اوراق بهادار ، قاعده فیلتر ، حباب قیمت ، ارزش ذاتی.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract The stock market is the most important part of capital market in the country. The main rule of stock market is to attract and to lead savings and liquidity to optimum goals. In fact the basic duty of stock market is optimal allocation of scarce finance resources. In other words, major part of funds should be attracted by the most profitable works and projections in it. The main characteristic of stock market which does that goal is efficiency. Due to the important role that information plays in the efficiency of securities exchange market, the efficiency of the market is investigated in three different forms which are as follows: 1) Information about previous price changes 2) The whole sum of general published information 3) The general published information and inside information. According to these three types of information, the efficiency of the market is tested at three levels entitled “Weak”, “Semi-Strong” and “Strong”. This study tested the efficiency by using filter rule (an operative approach for testing weak form of efficiency). Furthermore, it calculates intrinsic values and investigates price bubble after depression period in Tehran stock market. The results of this study demonstrate that Tehran stock market is not efficient in weak form of efficiency during 1383:1-1386:3 and also the measure of efficiency in years 85 and 86 is less than 83 and 84. However, according to the result of the regression model of nominal prices and intrinsic values, price bubble was not seen in Tehran stock market at the end of mentioned period. Key Words: The efficiency of stock market, Filter rule, Price bubble, intrinsic value.


  کلید واژه ها :
  اقتصاد ◄ 1387 ◄ بازار کارا ◄ احتمال خطر ◄ ارزش ذاتی ◄ بورس اوراق بهادار تهران ◄ قاعده فیلتر ◄ احتمال خطر سیستماتیک ◄ کارایی بورس اوراق بهادار,جلب قیمت efficient market ◄ risk ◄ intrinsic value ◄ Tehran stoch exchange ◄ filter rule ◄ systematic risk ◄ the

  مهر 1387
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Administrative Science and Economics Department of Economics M.A.Thesis Testing the Efficiency of Tehran Stock Exchange Using Filter Rule Supervisor: Dr. Saeed Samadi Advisors: Dr. Zahra Nasrollahi By: Amin Zahedmehr October 2008
  فصل اول :
  فصل دوم :
  فصل سوم :
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :