• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  اثر پول و عرضه نیروی کار بر تورم و بیکاری
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1387
  زبان : Persian
  شماره سند : 4985
  موضوع :
  پژوهشگر : سهراب دل انگیزان
  توصیفگر لاتین : ????? ?????? ?????? Economics , Money , Labor supply , Labor force , Inflation , Unenployment , Expectation , Money policy , Economic policy , Money growth rate , Natural rate of unemployment , Structural unemployment , Philips curre , Neutrality of money
  توصیفگر فارسی : اقتصاد ? 1387 ? پول ? عرضه کار ? نیروی کار ? تورم ? بیکاری ? انتظار ? سیاست پولی ? سیاست اقتصادی ? نرخ رشد پولی ? نرخ طبیعی بیکاری ? بیکاری ساختاری ? منحنی فیلیپس ? خنثایی پول
  دانشکده : دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه اقتصاد
  مقطع : دکتری رشته ی علوم اقتصادی

  استاد راهنما : دکتر رحیم دلالی اصفهانی، دکتر هوشنگ شجری
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1387
  شماره رکورد : 4985
  شماره راهنما : ECO3 38
  فهرست :
  فهرست مطالب:
  عنوان صفحه

  1. فصل اول: طرح تحقیق
  1-1. شرح و بیان مسأله پژوهشی……………………………………………………1
  1-2. اهداف تحقیق ……………………………………………………………10
  1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………11
  1-4. کاربرد نتایج تحقیق ………………………………………….……………12
  1-5. فرضیه¬ها و سؤال¬های تحقیق …………………………………………………12
  1-6. روش تحقیق…………………………………………………….….…….12
  1-7. جامعه آماری…………………………………………………….……….14
  1-8. ابزارگردآوری داده-ها………………………………….…………………14
  1-9. واژه¬های کلیدی………………………………………………….…….….14
  2. فصل دوم: پیشینه و ادبیات موضوع
  2-1. مروری بر مطالعات خارجی ……………………………………………… …17
  2-2. مروری بر مطالعات داخلی …………………………………………………29
  2-3. مروری بر چند مطالعه خارجی صورت گرفته در خصوص اثر عرضه کار در اقتصاد ………35
  2-4. مطالعات مروری در حوزه ادوار تجاری…………………………………………36
  2-5. جمع بندی بخش مطالعات مروری ……………………………………………40
  3. فصل سوم: معرفی مدل و شرح "انتظارات و خنثایی" لوکاس
  3-1. مروری بر مطالعات انجام گرفته درباره مقاله 1972 لوکاس …………………………43
  3-2. مسأله لوکاس …………………………………………….………………47
  3-3. شرح و بسط مقدمه ماله لوکاس………………………………………….……48
  3-4. ارائه مدل لوکاس …………………………………………………………60
  3-5. مدل لوکاس ……………………………………………………………63
  3-6. شرحی تحلیلی بر قضایای اخذ شده لوکاس………………………………………75
  4. فصل چهارم: شرح تحلیلی و بسط مدل لوکاس

  عنوان صفحه
  4-1. بررسی تحلیلی رفتار مدل لوکاس در کرانه متغیرهای مصرف و کار .…………………87
  4-2. بسط مدل لوکاس درفضای غیر تصادفی ………………………………………99
  4-3. تعمیم مدل لوکاس در یک اقتصاد متمرکز با فضای غیر تصادفی ……………………107
  4-4. نقد و بسط مدل لوکاس با فرض وجود تخصیص پیران به صورت تصادفی …………… 110
  4-5. بسط مدل لوکاس با فرض وجود نرخ رشد مثبت برای نیروی کار…………………… 114
  4-6. جمع¬بندی و نتیجه¬گیری فصل……………………………………………… 116
  5. فصل پنجم: پاسخ به پرسش های تحقیق
  5-1. بررسی سؤالات تحقیق……………………………………….……………119
  5-2. جمع¬بندی و نتیجه¬گیری نهایی………………………………………………126
  6. منابع و مآخذ:


  چکیده :
  چکیده : پول به عنوان وسیله مبادله نقش بزرگی را در اقتصاد به عهده دارد. تسهیل در مبادلات و امکان به انجام رسیدن مبادلات جدید، حداقل نقشی است که در مدل¬های اقتصادی برای آن قائل هستند. وجود تغییرات در اندازه حجم پول و نقش این تغییرات به عنوان عامل اثرگذار بر متغیرهای اصلی اقتصاد هم¬چون تولید و بیکاری نکته¬ای است که از قرن هیجدهم به بعد محل چالش فکری دانشمندان اقتصادی بوده است. امروزه در بسیاری از اقتصادهای جهان که با مشکل تورم و بیکاری مواجه¬اند، استفاده از ابزار پولی برای اثرگذاری بر این مشکلات اقتصادی مرسوم است. اختلاف عقیده بر سر این موضوع که سیاست پولی می¬تواند برای کنترل بیکاری و تورم مؤثر باشد، چالشی است که هم از نظر تجارب متفاوت دولت¬های مختلف قابل بررسی است و هم از زاویه دید مکاتب و مدل¬های متفاوت اقتصادی قابل مشاهده است. به نظر می¬رسد، موضوع بیکاری در کشورهایی چون ایران که در یک دوره خاص دچار تغییر در نرخ رشد عرضه کار بوده¬اند، از عوامل ساختاری جمعیتی نیز متأثر گردیده باشد. لذا علاوه بر سیاست پولی عامل نرخ رشد عرضه کار نیز می¬تواند بر بیکاری مؤثر باشد. رابرت لوکاس در سال 1972 با استفاده از مدل نسل¬های تداخلی و در نظر گرفتن بازارهای جزیره¬ای مستقل، مدلی را برای بررسی اثرگذاری نرخ رشد پولی بر تولید تدوین و ارائه نمود. این مدل توانست مبنای فکری کلاسیک¬های جدید در مواجهه با اثرگذاری و نقش پول شود. فرضیات مدل لوکاس محدود کننده و انتزاعی بود. اما با این وجود این مدل مورد استقبال قرار گرفت. هدف این رساله بررسی این سؤال است که آیا تغییر در فروض لوکاس می¬تواند نتایج و رفتار مدل وی را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین عاملی چون نرخ رشد عرضه کار می¬تواند در نتایج مدل وی تأثیر بجا گذارد. روش این مطالعه توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه-ای است. این مطالعه به صورت مروری و استفاده از تحلیل¬ها و استنتاج¬های ریاضی صورت گرفته است. مهم¬ترین نتایج این تحقیق نشان می¬دهند که تغییر فروض مدل لوکاس در بخش توزیع تصادفی پیران بجای جوانان، حل شدن مدل وی در فضای غیر تصادفی و نیز قائل شدن به رشد عرضه نیروی کار در مدل، آثار متفاوتی برجای خواهند گذارد که متفاوت از نتایج لوکاس است، و نیز رفتار مدل لوکاس در کرانه متغیرهای کار و مصرف، متفاوت از نتایج اخذ شده وی در نقاط میانی دامنه آنها خواهد بود. کلمات کلیدی: تورم، بیکاری، نرخ رشد پولی، انتظارات، لوکاس.

  چکیده انگلیسی :
  Abstract: The locus paper in titled “Expectations and Neutrality of Money” (1972) is a seminal paper. This paper introduces the Over Lapping Generation (OLG) model focusing on rational expectations and formulating a stochastically mathematic model. The findings of this paper have been frequently used as a base for the solution of the equilibrium systems in Phillips Curve. From that time until now, many studies have considered the Lucas model and evaluated the results, but none of which considered his model in non stochastic space, stochastic allocation of the old young generations, and the existence of growth in labor supply. Therefore, central question of this thesis is to test the behavior of the Locus model in non stochastic space. Mathematical solution and foundation analysis are used to test the behavior of the model. The main finding of this study is that the Lucas model will acquire some of contributions in the OLG model by expansion of the model. Moreover, the evidence shows that it is impossible to achieve the same results by modifying the assumptions of the Lucas model and also it is impossible to use the Lucas results in the price equation to analyze and support the classical school theorems. Key Words: Inflation, Unemployment, Money growth Rate, Expectations, Lucas.


  کلید واژه ها :
  اقتصاد ? 1387 ? پول ? عرضه کار ? نیروی کار ? تورم ? بیکاری ? انتظار ? سیاست پولی ? سیاست اقتصادی ? نرخ رشد پولی ? نرخ طبیعی بیکاری ? بیکاری ساختاری ? منحنی فیلیپس ? خنثایی پول,الگوی نسلهای تداخلی Economics , Money , Labor supply , Labor force , Inflation

  خرداد 1387
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Administration Science and Economics Department of Economics PhD. Thesis The Effects of Money and Labor Force on Inflation and Unemployment “Survey of Locus Model Behavior in Expectations and Neutrality of Money when Some of Assumptions Are Changed” Supervisors: Dr. Rahim Dallali Isfahani Dr. Hooshang Shajari Advisor: Dr. Mohsen Renani By: Sohrab Delangizan JUN 2008
  فصل اول :
  فصل دوم :
  فصل سوم :
  فصل چهارم :
  فصل پنجم :
  فصل ششم :