• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  یکشنبه 3 تیر 1397| 54.81.112.7 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)  عنوان :
  آسیب شناسی عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه های منطقه سه عملیات انتقال گاز ایران
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1391
  زبان : Persian
  شماره سند : 9827
  موضوع :مدیریت اجرایی
  پژوهشگر : محمد اقبالی
  توصیفگر لاتین : Organizational pathology ? Project management ? Project ? Comppetitive advantage ? Delay
  توصیفگر فارسی : آسیب شناسی سازمانی ◄ مدیریت پروژه ◄ پروژه ◄ مزیت رقابتی ◄ تأخیر ◄ منطقه 3 انتقال گاز ایران
  دانشکده : دانشکده آموزشهای مجازی، گروه مدیریت
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : علی عطافر
  استاد مشاور : سیدعلی اکبر نیلی پور طباطبایی
  سال دفاع : 1391
  شماره رکورد : 9827
  شماره راهنما : MAN2 435
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات پژوهش
  مقدمه 1
  1-1-شرح و بیان مسئله پژوهش 2
  1-2-اهمیت و ضرورت پژوهش 5
  1-3- اهداف پژوهش 6
  1-3-1- هدف اصلی 6
  1-3-2-اهداف فرعی 6
  1-4- فرضیه های پژوهش 7
  1-4-1- فرضیه اصلی 7
  1-4-2- فرضیه¬های فرعی 7
  1-5- کاربرد نتایج پژوهش 7
  1-6- قلمرو پژوهش 8
  1-6-1- قلمرو موضوعی پژوهش 8
  1-6-2- قلمرو زمانی پژوهش 8
  1-6-3- قلمرو مکانی پژوهش 8
  1-7- تعاریف واژه های کلیدی 9
  خلاصه فصل 10
  فصل دوم: مروری بر مبانی نظری پژوهش
  مقدمه 11
  2-1- مفهوم پروژه 12
  2-1-1- تعریف پروژه 13
  2-1-2- انواع پروژه 15
  2-1-3- فازهای پروژه 15
  2-1-4- هزینه، زمان، مدیریت و کیفیت در پروژه ها 18
  2-1-5- دسته بندی محدودیت های پروژه 19
  2-1-6- ذی نفعان پروژه 22
  عنوان صفحه
  2-2- مفهوم مدیریت پروژه 23
  2-2-1- تعریف مدیریت پروژه 24
  2-2-2- تاریخچه مدیریت علمی پروژه 26
  2-2-3- استانداردهای مدیریت پروژه 28
  2-2-4- حوزه های دانش مدیریت پروژه 30
  2-2-5- تعریف برنامه‌ریزی 32
  2-2-6- تعریف کنترل پروژه 33
  2-2-7- مدیریت پروژه و محدودیت زمان 35
  2-2-8- مدیریت زمان پروژه 37
  2-2-9- روشهای کاهش مدت زمان اجرای پروژه 40
  2-3- مفهوم تأخیر در پروژه ها 41
  2-3-1- انواع تأخیر پروژه 42
  2-3-2- تأخیرات زمانبندی 43
  2-3-3- ریشه یابی تأخیر در پروژه ها 43
  2-3-4- عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه ها 44
  2-3-5- آثار و پیامد های تأخیر در پروژه ها 45
  2-4- مروری بر تحقیقات انجام شده 46
  2-4-1- مطالعات داخلی 46
  2-4-2- مطالعات خارجی 47
  2-5- تأخیر پروژه ها در منطقه سه عملیات انتقال گاز ایران 50
  2-5-1- اهمیت مقوله تأخیر در پروژه ها برای منطقه سه عملیات انتقال گاز 50
  2-5-2- عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه های منطقه سه عملیات انتقال گاز 52
  2-5-3- فواید نتایج حاصل از این پژوهش برای منطقه سه عملیات انتقال گاز 53
  خلاصه فصل 53
  فصل سوم: روش پژوهش
  مقدمه 55
  3-1- روش پژوهش 56
  3-2- مدل مفهومی پژوهش 56
  عنوان صفحه
  3-3- جامعه آماری 57
  3-4- نمونه آماری 58
  3-4-1- روش نمونه گیری 58
  3-5- روشهای جمع آوری داده ها 58
  3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها 59
  3-7- آزمونهای آماری مورد استفاده 59
  خلاصه فصل 59
  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش
  مقدمه 60
  4-1-روایی پرسشنامه 61
  4-1-1-روایی محتوا 61
  4-1-2- روایی سازه(مفهومی) ابزار تحقیق از طریق آزمون تحلیل عاملی 61
  4-2- پایایی ابزار تحقیق 64
  4-3- تجزیه و تحلیل داده ها 66
  4-3-1- آزمون فرضیات تحقیق 66
  4-3-2-آزمون فریدمن 68
  خلاصه فصل 72
  فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت ها
  مقدمه 73
  5-1- نتایج تحلیلی پژوهش 74
  5-2- مقایسه با پژوهش های پیشین در این حوزه 75
  5-3- پیشنهاد های پژوهش 76
  5-3-1- پیشنهادهایی برای مدیران اجرائی 76
  5-3-2- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی 79
  5-4- محدودیت های پژوهش 79
  خلاصه فصل 80
  پیوست ها 81
  منابع و مراجع 87


  چکیده :
  چکیده سازمانها برای رقابت در عرصه بین المللی و بقای خود نیازمند مزیت رقابتی هستند. یکی از الزامات کسب مزیت رقابتی مدیریت بهینه بر منابع سازمان (انسانی ، انرژی ، مالی و ... ) می باشد. در این راستا سازمانها علی الخصوص در ساختار پروژه ای توجه ویژه ای بر مقوله مدیریت بهینه پروژه دارند و می کوشند جهت رسیدن به این مهم از تاخیر در پروژه ها بکاهند. از این رو امروزه عملکرد زمان بندی پروژه ها به یکی از مهمترین شاخص های موفقیت پروژه تبدیل شده است. از طرفی توانایی ها و محدودیت های سازمان جهت اجرای پروژه ها به طور پیوسته و پویا در حال تغییراست و نیاز است با کاوش مداوم، گلوگاهها ونقاط بحرانی فرایند ها شناسایی شده و سعی دربهینه نمودن اجرای زمان بندی شده پروژه ها شود و از این طریق گامی در بهره برداری بهینه از منابع محدود سازمان برداشته شود. مناطق عملیات انتقال گاز، از جمله سازمانهایی هستند که بخش قابل توجهی از فعالیت آنها در ساختار پروژه ای رقم می خورد و بالطبع قسمتی از منابع سازمان در این بخش مصرف می گردد. لذا اهمیت توجه به مقوله مدیریت پروژه و آسیب شناسی عارضه تأخیر که هزینه های هنگفتی به سازمان تحمیل می نماید در این سازمان ها مضاعف می گردد. در پژوهش حاضر آسیب شناسی و عارضه یابی عوامل مؤثر بر تأخیر پروژه های منطقه سه عملیات انتقال گاز ایران(یکی از مناطق ده گانه عملیات انتقال گاز کشور) مورد بررسی قرار گرفته و با نگرشی جدید در اجرای پروژه‌ها با تجزیه و تحلیل عوامل تأخیر (که به نوعی شکست در پروژه محسوب میگردد) پیشنهاداتی برای کاهش هزینه، عیوب و نواقص محتمل در پروژه ها ارائه شده است. در این راستا از ابزار مصاحبه با تعدادی از مدیران و کارشناسان و متخصصین صف و ستاد منطقه سه عملیات انتقال گاز و همچنین ابزار پرسشنامه و به منظور اثبات فرضیه ها از آزمون t و برای رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش مؤثرترین عامل در تاخیر پروژه ها از دیدگاه پاسخ دهندگان به پرسشنامه، عدم انجام تعهدات پیمانکار و کم اثرترین عامل, عوامل محیطی شناخته شد. از یافته های این پژوهش می توان به منظور آسیب شناسی پروژه های سایر مناطق عملیات انتقال گاز و نیز سازمان های مشابه استفاده نمود. واژگان کلیدی: پروژه، مدیریت پروژه، آسیب شناسی سازمانی، تأخیر، منطقه سه عملیات انتقال گاز ایران .

  چکیده انگلیسی :
  Abstract Nowaday in the international arena، the organizations need the competitive advantage for competition and survival. To achieve to the competitive advantage، one of the requirements is optimal management of the enterprise resources (human، energy، financial، etc.). In this regard and in order to reduce the delay in the projects، the organizations، especially in the project structure، have special attention to the optimal project management and strive to achieve this important. So today، timing performance of projects has become to one of the important indicators of project success. “Zones of gas transmission operations”، are the organizations that significant portion of their activities is in project structure، and naturally، the significant part of enterprise resource in this organization is used in this section. Hence، importance of project management concepts and pathology of delay effects that imposes enormous costs to the organization is increased in these organizations. In the present study; the factors affecting on Delay of projects in zone 3 of Iranian Gas Transmission Company is investigated. And with a new approach in the project implementation with delay factors analysis (that is considered failure in the project) some suggestions is presented for reducing expenses، drawbacks and potential flaws in the projects. In this regard، the interviews with a number of managers and experts and specialists of zone 3 of Iranian Gas Transmission Company and the questionnaire have been used. The results of this study can be used for projects pathology in the other zones of gas transmission operations، and similar organizations. Key Words: project، project management، organizational pathology، delay، Zone 3 of Iranian Gas Transmission Company.


  کلید واژه ها :
  آسیب شناسی سازمانی ◄ مدیریت پروژه ◄ پروژه ◄ مزیت رقابتی ◄ تأخیر ◄ منطقه 3 انتقال گاز ایران,Organizational pathology ◄ Project management ◄ Project ◄ Comppetitive advantage ◄ Delay

  1391
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Faculty of Virtual Education Department of Management MA. Thesis Analysis Factors Influencing Delay of projects in Zone 3 of Iranian Gas Transmission Company Supervisor: Dr. Ali Attafar Advisor: Dr. Seiied Ali Akbar NilipourTabatabaei By: Mohammad Eghabli October 2012
  فصل اول : 1-10
  فصل دوم : 11-54
  فصل سوم : 55-59
  فصل چهارم : 60-72
  فصل پنجم : 73-94
  فصل ششم :