• ورود کاربران دانشگاهی

 • ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها)

 • سپندا

  کاربر مهمان
  چهار شنبه 30 خرداد 1397| 54.166.160.105 :Your IP
  سامانه پایان نامه های دانشگاه اصفهان (سپندا)



  عنوان :
  اثر تغییر اقلیم روی پتانسیل های اقلیمی کشت سیب در استان خراسان رضوی
  انتشارات : دانشگاه اصفهان
  سال :1393
  زبان : Persian
  شماره سند : 12879
  موضوع :جغرافیای طبیعی گرایش آب و هواشناسی کشاورزی
  پژوهشگر : الهام مولودی
  توصیفگر لاتین : climate change ? water and climate ? apple ? Khorasan Razavi ? zoning ? GCM
  توصیفگر فارسی : تغییر اقلیم ◄ پتانسیل‌های اقلیمی ◄ سیب ◄ خراسان رضوی ◄ پهنه‌بندی ◄ GCM
  دانشکده : دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، گروه جغرافیا
  مقطع : کارشناسی ارشد

  استاد راهنما : حجت الله یزدان پناه
  استاد مشاور :
  سال دفاع : 1393
  شماره رکورد : 12879
  شماره راهنما : GEOG2 677
  فهرست : فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: اصول تحقیق
  1-1-مقدمه 1
  1-2-شرح و بیان مسئلهی پژوهشی 1
  1-3-اهمیت و ارزش تحقیق 2
  1-4-اهداف پژوهش 3
  1-5-فرضیات پژوهش 3
  1-6-روش تحقیق 3
  1-7-کاربرد نتایج تحقیق 3
  1-8-پیشینه و تاریخچهی موضوع تحقیق 3
  فصل دوّم: مبانی و تعاریف
  2-1-تغییر اقلیم 7
  2-1-1-تغییر اقلیم در گذشته 8
  2-1-2-اقلیم قرن بیستم 9
  2-1-3-نقش گازهای گلخانه‌ای 10
  2-1-4-تغییر اقلیم در آینده 11
  2-1-5-واکنش بوم‌ نظام‌های گیاهان زراعی به تغییر اقلیم:درختان 11
  2-1-6-اثرات تغییر اقلیم بر رشد و فیزیولوژی درختان 11
  2-2-سیب و گیاهشناسی آن 12
  2-2-1-تاریخچهی سیب 14
  2-2-2-رقم گلدن دلیشز 16
  2-2-3-تولید سیب 16
  2-2-4-شرایط کاشت سیب 18
  2-2-5-نیازهای آب و هوایی 19
  2-2-5-1- نیازهای آب و هوایی در طی مراحل فنولوژیکی قسمت‌های زیستی 19
  2-2-5-2- نیازهای آب و هوایی در طی مراحل فنولوژیکی قسمت‌های رویشی 19
  2-2-6- اثر درجه حرارت 20
  2-2-7-اثر رطوبت و بارش تگرگ 21
  2-2-8-اثر باد 21
  2-2-9-اثر رطوبت نسبی 21
  2-2-10- اثر نور 21
  2-2-11-درجه روز 21
  عنوان صفحه
  2-2-12-نیاز سرمایی 22
  2-3-سرمای بهاره 23
  2-4-گرمازدگی تابستانه 24
  فصل سوم: معرفی منطقه ی مورد مطالعه
  3-1- موقعیت جغرافیایی 25
  3-1-1- حدود و وسعت 26
  3-1-2- زمین شناسی 26
  3-1-3- آب و هوا 27
  2-1-3-1-درجه حرارت،یخبندان 28
  3-1-3-2- رطوبت نسبی،ساعات آفتابی،تبخیر و باد 28
  3-1-3-3- بارندگی 29
  3-1-3-4- توده‌های هوای موثر بر استان 29
  3-1-4- پوشش گیاهی 29
  3-1-5- تاثیر ارتفاعات بر اقلیم استان 30
  3-1-6- خاک استان و قابلیت‌های آن 31
  3-2- اقلیم استان 32
  3-3- دما 34
  3-3-1- دمای میانگین 34
  3-3-2- دمای حداقل 35
  3-3-3- دمای حداکثر 35
  3-4- بارش 36
  3-5- رطوبت نسبی 36
  3-6- ساعات آفتابی 37
  3-7- تعداد روزهای ابری 38
  3-8- سرعت باد 38
  فصل چهارم: داده‌ها و روش‌ها
  4-1-منطقه مورد مطالعه 40
  4-2- داده‌های مورد نیاز 40
  4-2-1-داده های هواشناسی 40
  4-2-2- داده‌های فنولوژی 41
  4-2-2-1- فنولوژی 41
  4-2-3- داده‌های خروجی GCM 41
  عنوان صفحه
  4-2-3-1- مدل‌های اقلیمی 41
  4-2-3-2- مولفه‌های مدل‌های اقلیمی 42
  4-2-3-2-1- تابش 42
  4-2-3-2-2- دینامیک جو 42
  4-2-3-2-3- عوامل سطحی 42
  4-2-3-3- انواع مدل‌های اقلیمی 42
  4-2-3-3-1- مدل‌های توازن انرژی(EBM) 42
  4-2-3-3-2- مدل‌های تابشی همرفتی(RCM) 42
  4-2-3-3-3- مدل‌های دو بعدی دینامیکی¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_آماری(SDM) 43
  4-2-3-3-4- مدل‌های گردش عمومی جو(GCM) 43
  4-2-3-4- ریزمقیاس نمایی داده‌ها 43
  4-2-3-5-مدل LARS-WG 43
  4-2-3-5-1- مدلHADCM4 45
  4-2-3-5-2- سناریوهای A2 و B1 45
  4-3- لایه‌های اطلاعاتی 45
  4-3-1- مدل رقومی زمین(DEM) 45
  4-3-2- لایهی احتمال سرمای دیررس بهاره 46
  4-3-3- لایهی احتمال وقوع گرمازدگی تابستانه 47
  4-3-4- لایهی احتمال GDD بالای 3500 درجه روز 48
  4-3-5- لایهی احتمال CDD بین 100 تا 500 روز 49
  4-3-6- نقشهی نهایی و تلفیق نقشه‌ها 50
  فصل پنجم: یافته ها و نتایج
  5-1- نتایج پهنه‌بندی اقلیمی در دورهی تاریخی(2009-1989) 51
  5-1-1-لایهی احتمال وقوع سرمای دیررس بهاره در دورهی تاریخی 51
  5-1-2-لایهی احتمال وقوع گرمازدگی تابستانه در دورهی تاریخی 52
  5-1-3- لایهی احتمال GDD بالای 3500 درجه روز در دورهی تاریخی 54
  5-1-4- لایه احتمال CDD بین 100 تا 500 درجه روز در دورهی تاریخی 55
  5-1-5- پهنه بندی مناطق مستعد کشت سیب در دورهی تاریخی 56
  5-2- نتایج پهنه‌بندی اقلیمی زمان آینده در افق 2030- 2011 بر اساس مدل HADCM4 سناریوی (A2) 57
  5-2-1- لایه احتمال وقوع سرمای دیررس بهاره در افق 2030- 2011 سناریوی (A2) 57
  5-2-2- لایه احتمال وقوع گرمازدگی تابستانه در افق 2030- 2011 سناریوی (A2) 58
  عنوان صفحه
  5-2-3- لایه احتمال GDD بالای 3500 درجه روز در افق 2030-2011 سناریوی (A2) 59
  5-2-4-لایه احتمال CDD بین 100 تا 500 درجه روز در افق 2030-2011 سناریوی (A2) 61
  5-2-5-پهنه بندی مناطق مستعد کشت سیب در افق 2030-2011 بر اساس سناریوی (A2) 62
  5-3-نتایج پهنه‌بندی اقلیمی زمان آینده در افق 2030- 2011 بر اساس مدل HADCM4 سناریوی (B1) 62
  5-3-1-لایه احتمال وقوع سرمای دیررس بهاره در افق 2030-2011 سناریوی (B1) 63
  5-3-2-لایه احتمال وقوع گرمازدگی تابستانه در افق 2030-2011 سناریوی(B1) 64
  5-3-3-لایه احتمال GDD بالای 3500 درجه روز در افق 2030-2011 سناریوی (B1) 65
  5-3-4-لایه احتمال CDD بین 100 تا 500 درجه روز در افق 2030-2011 سناریوی (B1) 66
  5-3-5-پهنه بندی مناطق مستعد کشت سیب در افق 2030-2011 بر اساس سناریوی(B1) 67
  5-4-مقایسهی پهنه بندی مناطق مستعد کشت سیب در دوره تاریخی 2009-1989 و افق 2011-2030 بر اساس سناریوهای A2 و B1 67
  فصل ششم : آزمون فرضیات و پیشنهادات
  6-1-آزمون فرضیات 68
  6-1-1- فرضیه ی اول 68
  6-1-2- فرضیه ی دوم 68
  6-2- نتیجه گیری 69
  6-3- پیشنهادات 69
  منابع و مآخذ 70


  چکیده :
  چکیده این مطالعه به منظور بررسی اثر تغییر اقلیم روی پتانسیل های اقلیمی کشت سیب در استان خراسان رضوی انجام شده است.تغییر اقلیم و گرمایش جهانی بخش کشاورزی را به دلیل محدودیت‌ها و شرایط ویژه کشت هر گیاه متاثر میکند و چه بسا سبب جابجایی پهنه‌های مناسب کشت در آینده خواهد شد.پیش بینی اثر تغییر اقلیم روی پتانسیل‌های اقلیمی کشت در آینده،اتخاد تصمیم‌گیریها و سیاست‌گذاریها در بخش کشاورزی را هم برای کشاورزان و هم مسئولان ذیربط آسان میسازد.روش مطالعه به این صورت است که ابتدا آمار و اطلاعات هواشناسی 20 سالهی(2009-1989) 8 ایستگاه سینوپتیک استان خراسان رضوی و فنولوژی 5 سالهی(2005-2001)‌ سیب گلدن ایستگاه گلمکان از سازمان‌های ذیربط و منابع مکتوب و مستند اخذ گردید،سپس با برازش منحنی به بهترین توزیع آماری در نرم‌افزراهای SPSS و Excel ،رگرسیون خطی ارتفاع و احتمال وقوع سرمای دیررس بهاره،گرمازدگی تابستانه،GDD بالای 3500 درجه روز و CDD بین 100 تا 500 درجه روز ترسیم گردید و با اعمال ضرایب معادله‌های هریک در DEM استان در محیط GIS ،نقشه‌های هم‌احتمال وقوع سرمای دیررس بهاره،گرمازدگی تابستانه،GDD بالای 3500 درجه روز و CDD بین 100 تا 500 درجه روز محصول سیب گلدن برای ایستگاههای مورد مطالعه استان خراسان رضوی استخراج گردید و مناطق مستعد کشت سیب گلدن در دورهی تاریخی شناسایی شد.سپس نقشه های مناطق مستعد کشت سیب گلدن در افق 2030- 2011 به همان روش گفته شده با استفاده از خروجی داده‌های دمای حداقل،حداکثر،میانگین GCM(LARS-WG) براساس مدل HADCM4 و سناریوهای A2 وB1 و داه‌های مشتق از آن‌ها شامل درجه روز رشد و نیاز سرمایی محصول سیب گلدن ترسم گردید و پس از مقایسه لایه‌های اقلیمی گذشته و آینده مشخص شد گرمازدگی و GDD در افق 2030-2011 نسبت به 12009-1989 افزایش خواهد یافت و وسعت پهنه‌های ضعیف جهت کشت سیب افزایش خواهد یافت و از وسعت پهنه‌های نامناسب به دلیل افزایش دما که منجر به کاهش سرمازدگی و افزایش GDD خواهد شد،کاسته خواهد شد. کلیدواژه‌ها: تغییر اقلیم،پتانسیل‌های اقلیمی،سیب،خراسان رضوی،پهنه‌بندی، GCM

  چکیده انگلیسی :
  Abstract This study aimed to evaluate the potential environmental effects of climate change on potato cultivation is done in Khorasan Razavi province. Climate change and global warming due to the limitations and conditions of agriculture, especially the cultivation of the plant affected by the and perhaps because of displacement Zones will grow in the future. To predict the potential environmental effects of climate change on farming in the future, Take decisions and policies in the agricultural sector and farmers also to facilitate the proper authorities. This study is the first 20 years of meteorological data (2009-1989) 8 synoptic stations Khorasan Razavi and phenology 5-year (2005-2001) Golden Apple Golmakan stations and written sources and documents were obtained from relevant organizations, The curve fitting the best distribution in SPSS, Excel, Linear regression height and the risk of spring frost, Summer heat, GDD over 3500 degree days and between 100 to 500 degree-days CDD drawn and by applying the equations of each of the DEM in GIS, mapping the risk of spring frost, summer heat, GDD over 3500 degree days and between 100 to 500 degree-days CDD Golden Apple product in Khorasan Razavi province were studied stations and Golden apple cultivation areas identified during historical maps of areas planted apple Golden Then the horizon 2030- 2011 the same way as has been said using data output at minimum, maximum, mean GCM (LARS-WG) Based on data derived from their HADCM4 and A2 and B1 scenarios, including growing degree days and cooling requirements were afraid Golden Apple product, after comparing past and future climate layers found in the horizon 2030-2011 GDD heat and to increase 12009-1989 The extent of zones for growing apple will grow weak and poor zones of the extent of the increase in temperature leads to lower frost and GDD will increase, will decrease. Keywords: climate change, water and climate, apple, Khorasan Razavi, zoning, GCM


  کلید واژه ها :
  تغییر اقلیم ◄ پتانسیل‌های اقلیمی ◄ سیب ◄ خراسان رضوی ◄ پهنه‌بندی ◄ GCM,climate change ◄ water and climate ◄ apple ◄ Khorasan Razavi ◄ zoning ◄ GCM

  بهمن1393
  0

  صفحه اول : University of Isfahan Factulty Of Geographical Sciences and Planning Department of Physical Geography M.A.Thesis Climate change effect on climatic potentials of apple cultivation in Razavi Khorasan province Supervisor: Dr. Hojatollah Yazdanpanah By: Elham moloudi Februery 2015
  فصل اول : 1-6
  فصل دوم : 7-24
  فصل سوم : 25-39
  فصل چهارم : 40-50
  فصل پنجم : 51-67
  فصل ششم : 68-77